Dators

Dators Tehniska sistēma (ierīču komplekts), kas saskaņā ar uzdotu programmu veic automātisku datu apstrādi un ievadizvadi

Aparatūra Datu apstrādes sistēmas fizikālā daļa, kurā ietilpst elektriskās, elektroniskās un elektromehāniskās shēmas, iekārtas un to savienojumi (t. sk. dažādas ievadizvades ierīces, rādītājierīces u. c.), kā arī konstruktīvie elementi (piemēram, statnes)

Programmatūra Datoru programmas, procedūras un ar tām saistītā dokumentācija un dati, kas nepieciešami datoru sistēmas darbībai

Darbvirsma Displeja ekrāna apgabals, kas imitē galda virsmu. Darbvirsma dod iespēju lietotājam pārvietot objektus, sākt un beigt uzdevumu izpildi tāpat kā

ā
ā uz reālas galda virsmas, tādējādi atvieglojot lietotāja darbu ar datoru

Logs Displeja ekrāna laukums, kurā parādās informācija, kas attiecas uz darba procesā izmantojamajiem objektiem (programmām, dokumentiem, ziņojumiem u. c.). Informācija par dažādiem objektiem var tikt parādīta vienlaicīgi vairākos logos. Izšķir aktīvos un neaktīvos logus

Ikona Ilustratīvs objekta vai funkcijas attēlojums displeja ekrānā. Ikona var attēlot gan objektus (datnes, programmas, dokumentus u. c.), ar ko lietotājs strādā, gan darbības, ko lietotājs var veikt. Izmantojot ikonas, lietotājam nav nepieciešams atcerēties komandas un ievadīt tā
ās no
o tastatūras. Ikonas dod iespēju ar peli norādīt izvēlēto objektu vai izpildāmo darbību un ir viens no grafiskā lietotāja saskarnes “draudzīguma” faktoriem

Virsrakstjosla Taisnstūrveida josla loga augšējā daļā, kur norādīts loga vai tajā redzamā dokumenta nosaukums. Virsrakstjoslas krāsa norāda, vai lo
ogs ir
r aktīvs

Rīkjoslas Taisnstūrveida josla loga augšējā daļā, kur izdalīti ar labi atšķiramām ikonām apzīmēti laukumiņi (pogas). Šīs ikonas pārstāv bieži lietojamas komandas

Izvēlņu josla Taisnstūrveida josla, kas parasti atrodas displeja ekrāna vai loga augšējā daļā un kurā norādīti pieejamo izvēlņu vārdi

Stāvokļa josla Programmu loga josla, kas sniedz īsas ziņas par programmas faktisko stāvokli, piemēram, par kursora stāvokli ekrānā, datumu un laiku, lappuses numuru u. c. Stāvokļa joslā uzrādītā informācija dažādām programmām un dažādām komandām ir atšķirīga

Ritjosla Taisnstūrveida josla loga ietvara labajā vai apakšējā malā, ko izmanto loga satura pārvietošanai vertikālā vai horizontālā virzienā

Perifērijas ierīces Jebkura datu apstrādes sistēmas ierīce, kas parasti konstruktīvi atdalīta no datora un nodrošina sistēmas ārējos sakarus vai rada papildus iespējas

Informācija Jebkuras ziņas par apkārtējo pasauli un ta
ajā no
otiekošajiem procesiem, kas sistematizētas un organizētas tā, lai to jēgu varētu nodot cilvēkam

Informācijas tehnoloģija Zināšanu, metožu, paņēmienu un tehniskā aprīkojuma kopums, kas ar datoru un sakaru līdzekļu starpniecību nodrošina jebkuras informācijas iegūšanu, glabāšanu un izplatīšanu

Programma Instrukciju kopa, kas nosaka operāciju secību, ko izpilda dators datu apstrādes procesā. Programma tiek rakstīta kādā no programmēšanas valodām. Programmas parasti tiek iedalītas sistēmprogrammās, palīgprogrammās un lietojumprogrammās

Algoritms Mērķtiecīgs darbību izpildes priekšraksts, ar kuru no dotajiem sākumdatiem ar galīgu elementāru darbību jeb soļu skaitu iegūst re
ezultātu

Kodēšana Vi
iena datu attēlojuma veida pārveidošana citā, atbilstoši kādiem iepriekš pieņemtiem noteikumiem, kas pieļauj pretējo procedūru — dekodēšanu

Datu pārraide Datu pārsūtīšana no datu avota datu saņēmējiem ar sakaru līdzekļu palīdzību

Procesors ir datu apstrādes sistēmas apakšsistēma, kas apstrādā ievades informāciju pēc tam, kad ievades apakšsistēma to ir pārkodējusi datos

Kešatmiņa Atmiņa, kurai piekļuves laiks ir ievērojami mazāks nekā operatīvajai atmiņai. Kešatmiņu izmanto kā buferatmiņu starp procesoru un operatīvo atmiņu

Veiktspēja Sistēmas vai tās komponentu spēja izpildīt paredzētās funkcijas. Kā veiktspējas kvantitatīvie kritēriji parasti tiek izmantoti atbildes laiks, caurlaidspēja un izmantojamība

RAM – Brīvpiekļuves atmiņa Datora primārās (operatīvās) atmiņas daļa, kurā uzglabātajām programmu instrukcijām un datiem ir iespējama tieša piekļuve no centrālā procesora, izmantojot ātrdarbīgo ārējo kopni. Atšķirībā no otra primārās atmiņas komponenta — lasāmatmiņas — no brīvpiekļuves atmiņas centrālais procesors var ne tikai nolasīt datus, bet var datus tajā arī ierakstīt

ROM – Lasāmatmiņa Energoneatkarīga datora primārās (operatīvās) atmiņas daļa, kuras saturu ieraksta tās izgatavotājs un kuru datora darbības gaitā nevar mainīt. Lasāmatmiņā parasti tiek ierakstītas būtiskas sistēmprogrammas un lasāmatmiņu izmanto arvien lielāku operētājsistēmas daļu uzglabāšanai

Ievades ierīces Ierīce, kas pārsūta datus, programmas vai vadības signālus datora procesoram un kalpo par saskarni starp cilvēku un datoru.

Izvades ierīces Ierīce datu pārveidošanai no formas, kādā tie glabājas datora atmiņā, formā, kādu var lietot ārpus datu apstrādes sistēmas

Ievadizvades ierīces Ierīce, kas nodrošina informācijas ievadi datorā vai izvadi no tā

Operētājsistēma Programmu komplekss, kas vada datu organizēšanu un programmu izpildi datorā, nodrošina aparatūras un programmatūras kopdarbību, resursu racionālu izmantošanu, kā arī sadarbību ar lietotāju. Pazīstamākās personālo datoru operētājsistēmas ir MS-DOS, OS/2, Microsoft Windows 95 un UNIX

Lietotne Programma(s), ko izmanto, lai ar datora palīdzību izpildītu noteikta veida darbus, piemēram, sastādītu algu sarakstu, veiktu inventarizāciju, rezervētu aviobiļetes u. c.

Komercprogrammatūra ir datorprogrammas, ko lietotājam dod par maksas

Izplatāmprogrammatūra Programmatūra, kuru, lai pārbaudītu tās lietojamību, izplata bez maksas. Ja šo programmatūru grib izmantot regulāri, par to jāmaksā. Lietotājs par šo maksu parasti saņem papildus dokumentāciju, konsultācijas un nākošo bezmaksas versiju

Brīvprogrammatūra ir datorprogrammas, ko lietotājam dod bez maksas

Lietotāja licences Licence nozīmē to, ka organizācija var kopēt programmatūru uz licencē norādīto skaitu datoru

Leave a comment