Kravu apstrāde

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS

VADĪBZINĀTŅU, EKONOMIKAS UN TRANSPORTA FAKULTĀTE

KURSA DARBS

Studiju kursā: Kravu apstrāde

Studiju grupa: 1715 PDL

Studējošais(ā): Svetlana Lukašonoka, st. kods: 47718

Izpildes datums: 2009.gada 12.martā

Autora paraksts:

0x08 graphic
0x08 graphic

Vadītājs: R.Apsalons

Darba vērtējums: __________ ______________ ______________________

(vērtējums) (datums) (pasniedzēja paraksts)

Rīga, 2009.

Saturs

Ievads..............................3

1. Kravas raksturojums.............................4

2. Kravas palete..............................4

2.1. Kravas izvietojums uz dažādu izmēru paletēm................5

2.2. Kravas slāņu skaita aprēķināšana dažāda izmēra paletēm............7

2.3. Kravas paletes raksturojums.......................8

2.4. Kravas palešu kārtojums piekabē......................9

3. Puspiekabes iekraušana kravu kastītēm bez paletēm.....................11

4. Marķējums..............................12

5. Transportlīdzekļa slodžu noteikšana............................14

5.1. Transportlīdzekļu sastāva raksturojums........................14

5.2. Slodzes noteikšana uz puspiekabes asīm........................15

Secinājumi..............................20

Izmantoto avotusaraksts..............................21

Ievads

Kursa darbā tiek apskatīts kravas vienības formēšana, kā arī tiek noteikti saformētās kravas vienības parametri, kravāšanas koeficents. Tiek apskatīts kravu marķējums, transportlīdzekļa kravu telpas iekraušana. Tiek

k
k arī aprēķināts transportlīdzekļa slodžu uz piekabināmās ierīces mezgls un ass.

Kursa darba mērķis ir novērtēt optimālo iekraušanu, izvēlēties transportlīdzekļa iekraušanas optimālo variantu, sastādīt iekraušanas shēmu, aprēķināt transportlīdzekļa slodzes uz piekabināmas ierīces mezgla un ass.

Kravas raksturojums.

Krava ir jebkura veida priekšmets vai prece, ar jebkādu iesaiņojumu, kasti, paleti, konteineru vai jebko citu, kas nostiprina un atbalsta kravu.[2]

Kravas nosaukums

Vienības kravu vieta

Palete

Ierobežojumi

Transportlīdzeklis

a, mm

b, mm

h, mm

m, kg

h, mm

m, kg

Нmax, m

Gmax, t

Vilcējs

Puspiekabe

Plastmasas izstrādājumi

1,8

3,0

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Kravas vietas gabarīti : 0x08 graphic
0x01 graphic

Kravas palete

Palete ir ierīce, uz kuras pamata var salikt kādu daudzumu preču. Šī ierī

ī
īce sastāv no diviem pamatiem, kas atdalīti ar balstiem, vai arī no viena pamata, kas balstās uz kājām. Tās kopējais augstums ir samazināts līdz tādam minimumam, ka iespējams veikt tās pārvietošanu ar dakšveida kravas pacelšanas mašīnām; tai var būt un var nebūt v
v
virsbūve.[3]

2.1.Kravas izvietojums uz dažādu izmēru paletēm.

Palete 1200×800

Kārtības koeficents uz šīs paletes ir vienāds K=6. Tas nozīmē, ka uz dotās vāceles var izvietot vienā kārtā 6 kastītes.

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

Palete 1200×1000

Kārtības koeficents uz šīs paletes ir vienāds K=6. Palete nav maksimāli izmantota (paliek brīva vieta).

0x08 graphic

0x08 graphic

Ja kravu novieto vertikāli, tad kārtības koeficents uz tādas paletes ir vienāds K=9 .

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

Palete1200x1600

Kārtības koeficents uz tādas paletes ir vienāds K=12.

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

Palete 1200×1800

Kārtības koeficents uz tādas paletes ir vienāds K=12. Palete nav maksimāli izmantota (paliek brīva vieta).

0x08 graphic

0x08 graphic

Ja kārba novietota vertikāli, tad kārtības koeficents uz tādas paletes ir vienāds K=18.

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

2.2. Kravas slāņu skaita aprēķināšana dažāda izmēra paletēm.

Aprēķināts slāņu skaits, kuru var izvietot uz katras paletes, pamatojoties uz maksimālipeļaujama augstuma un maksimāli pieļaujams masas aprēķina. Tiek pieņemts, ka paletes masa un augstums ir konstanti.

Palete 1200

2
215;800

0x01 graphic

0x01 graphic

Uz paletes var iekraut 5 slāņus.

Palete 1200×1000

0x01 graphic

0x01 graphic

Uz paletes var iekraut 5 slāņus.

Ja krava novietota vertikāli.

0x01 graphic

0x01 graphic

Uz paletes var iekraut 4 slāņus.

Palete 1200×1600

0x01 graphic

0x01 graphic

Uz paletes var iekraut 5 slāņus.

Palete 1200×1800

0x01 graphic

0x01 graphic

Uz paletes var iekraut 5 slāņus.

Ja krava novietota vertikāli.

0x01 graphic

0x01 graphic

Uz paletes var iekraut 4 slāņus.

2.3. Kravas paletes raksturojums.

Nosakām katras paletes raksturojumu ievērojot kastes, kuras ir piekrautas uz tās.

Paletē 1200×800 var izvietot 5 kārbu slāņus pa 6 kārbām katrā slānī. Tas sastāda 30 kastes.

Vienas pakas masa: 27 x 30 + 60 = 870 (kg)

Vienas pakas augstums: 0,3 x 5+ 0,16 = 1,66 (m)

Vienas pakas apjoms: 1,2 x 0,8 x 1,66 = 1,59 (m0x01 graphic
)

Ja ņemam kravu horizontāli paletē 1200×1000, tad pakas masa, augstums, apjoms analoģi ar paleti 1200×800.

p
p> Paletē 1200×1000 var izvietot 4 kārbu slāņus pa 9 kārbām katrā slānī, ja kārba novietota vertikāli. Tas sastāda 36 kastes.

Vienas pakas masa: 27 x 36 + 60 = 1032 (kg)

Vienas pakas augstums: 0,4 x 4+ 0,16 = 1,76 (m)

Vienas pakas apjoms: 1,2 x 1,0 x 1,76 = 2,11 (m0x01 graphic
)

Paletē 1200×1600 var izvietot 5 kārbu slāņus pa 12 kārbām katrā slānī. Tas sastāda 60 kastes.

Vienas pakas masa: 27 x 60 + 60 = 1680 (kg)

Vienas pakas augstums: 0,3 x 5+ 0,16 = 1,66 (m)

Vienas pakas apjoms: 1,2 x 1,6 x 1,66 = 3,19 (m0x01 graphic
)

Ja ņemam kravu horizontāli paletē 1200×1800, tad pakas masa, augstums, apjoms analoģi ar paleti 1200×1600.

Paletē 1200×1800 var izvietot 4 kārbu slāņus pa 18 kārbām katrā slānī, ja kārba novietota vertikāli. Tas sastāda 72 kastes.

Vienas pakas masa: 27 x 72 + 60 = 2004 (kg)

Vienas pakas augstums: 0,4 x 4+ 0,16 = 1,76 (m)

Vienas pakas apjoms: 1,2 x 1,8 x 1,76 = 3,80 (m0x01 graphic
)

2.4. Kravas palešu kārtojums piekabē.

Piekabe ir transportlīdzeklis kravas pārvadāšanai, ko paredzēts transportēt ar autotransporta līdzekli.[1]

Pamatojoties uz transportlīdzekļa celtspējas, tiek aprēķināts pārvadājamo palešu iespējamais daudzums.

Palete 1200×800: 28850 : 870 = 33,160x01 graphic
33 gab.

Palete 1200×1000: 28850 : 1032 = 27,960x01 graphic
27 gab.(vertikāli)

Palete 1200×1600: 28850 : 1680 = 17,170x01 graphic
17 gab.

Palete 1200×1800: 28850 : 2004 = 14,400x01 graphic
14 gab.(vertikāli)

Tiek aplūkoti palešu kārtojumi piekabē:

Palete 1200×800

Dotā palešu sakārtojuma piekabē ietilpst 33 palešu. Zinot palešu izmērus un iekšējos virsbūves izmērus, var atrast brīvo izplatījumu piekabē.

Garums: 13620 – 1200 x 11 = 420 (mm)

Platums: 2480-800 x 3 = 80 (mm)

Tādejādi, virsbūvē var izvietot 990 kārbu ar kopīgo masu (ieskaitot palešu masu) 28710 kg. Kārbu izvietojumu virsbūvē apreķinām: 33 x 30 = 990 ( kārbu)

Kārbu un palešu kopīgo masu aprēķinām: 870 x 33 = 28710 (kg)

Dotās paletes var izvietot citā variantā: divās rindās,tad virsbūvē var izvietot 34 paletes,bet šis variants neder, jo tas pārsniedz aprēķināto pārvadājamo pieļaujamo palešu daudzumu.

Palete 1200 x 1000

Puspiekabē ietilpst 26 paletes.

Brīvs izplatījums:

Garums: 13620 – 1000 x 13 = 620 (mm)

Platums: 2480 – 1200 x 2 = 80 (mm)

Tādejādi, virsbūvē var izvietot 26 x 36 = 936 kārbu ar kopīgu masu (ieskaitot palešu masu) 1032 x 26 = 268324

Palete 1200 x 1600

Puspiekabē ietilpst 16 paletes.

Brīvs izplatījums:

Garums: 13620 – 1600 x 8 = 820 (mm)

Platums: 2480 – 1200 x 2 = 80 (mm)

Kopa brīvs laukums 820×2480 (mm).

Lai maksimāli izmantot laukumu jānovāc 2 paletes, bet to vietā likt 6 paletes ar izmēriem 1200 x 800 mm.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Tādejādi, virsbūvē var izvietot 6 x 30 + 14 x 60 = 180 + 840 = 1020 kārbu ar kopīgu masu (ieskaitot palešu masu) 6 x 870 + 14 x 1680 = 5220 +23520 = 28700 kg.

Palete 1200 x 1800

Puspiekabē ietilpst 14 paletes.

Brīvs izplatījums:

Garums: 13620 – 1800 x 8 = 1020 (mm)

Platums: 2480 – 1200 x 2 = 80 (mm)

Kārbu skaits: 14 x 72 = 1008 (kārbas)

0x08 graphic

Secinājums: No puspiekabes iekraušanas visiem variantiem ērtākais ir pirmais variants – paletes 1200 x 800.

Virsbūves iekraušanas variants 33 x 30= 990 kārbu ar kopīgu masu ( ieskaitot paletes masu) 870 x 33 = 28710 kg.

0x01 graphic

0x01 graphic

Izvēles variantā puspiekabes apjoms tiek izmantots uz 60%, puspiekabes celtspēja tiek izmantota uz 99,5%.

Puspiekabes iekraušana kravu kastītēm bez paletēm

Puspiekabe ir transportlīdzeklis kravas pārvadāšanai, kam trūkst priekšējās ass un kas konstruēts tā, lai daļa no transportlīdzekļa un ievērojama daļa no tajā iekrautās kravas svara gultos uz vilcēju.[1]

Piekabes celtspēja ir vienāda ar 28850 kg, bet vienas kārbas masa 27 kg. Tad piekabē, ievērojot celtspēju, var izvietot:

0x01 graphic
1068 (gab)

Aprēķinam kastīšu daudzumu, kuru izvietojam virsbūvē, pamatojoties uz kastes un virsbūves izmēriem. Kastes ir novietotas horizontāli (600 x 400). Tad ievērojot virsbūves izmērus, var izvietot:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Šajā gadījumā iekraušanas ierobežojums ir kastes daudzums pa celtspēju, bet ne kastes daudzums pa apjomu.

Vienā slānī var iekraut 204 kastītes. Tātad puspiekabē var iekraut:

K=0x01 graphic

Pieņemsim, ka ir tieši 5,2 slāņi. Tas sastāda 1068 kastes. Kopīga kravas masa ir 28836 kg, un virsbūve aizņem 51,26 m0x01 graphic
apjoma.
0x01 graphic

0x01 graphic

Secinājums: Izvēlētajā variantā puspiekabes apjoms ir apmēram 58 %. Puspiekabes celtspēja tiek izmantota praktiski pilnīgi – 99.9%.

Marķējums

Lai nodrošinātu precīzu kravas piegādi adresātam, ir jāievēro sekojošais:

marķētām jābūt pilnīgi visām transportēšanas vienībām;

uz marķējuma jānorāda pilns saņēmēja nosaukums un adrese (iekļaujot pasta kodu, ēkas numuru un kontakttelefonu), nosūtītāja nosaukums un adrese kā arī speciālās instrukcijas (piem.: uz šīs paletes nedrīkst neko kraut virsū);

marķējumu nav ieteicams piestiprināt uz kārbu/kastu šuvēm un stūriem; tas ir rūpīgi jāpielīmē (vai jāpiestiprina ar līmlentu) uz preces/kārbas redzamā vietā.[4]

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Kārba.

0x08 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic

Pakete.

0x08 graphic
0x01 graphic

5.Transportlīdzekļa slodžu noteikšana

5.1. Transportlīdzekļu sastāva raksturojums.

Segvilcēja tehniskie raksturojumi:

Tips

Nr. 3

Riteņu formula

6×4

Pašmasa, kg

Tā skaitā uz priekšasīm

Tā skaitā uz aizmugurējā ass (ratiņiem)

Maksimālā slodze uz sajūgšanas ierīces mezgla (PI), kg

Pilna masa, kg

Tā skaitā uz priekšasīm, kg

Tā skaitā uz aizmugurējā ass (ratiņiem), kg

Autovilciena pilna masa, kg

Puspiekabes tehniskie raksturojumi:

Tips

Nr.1

Derīga slodze, kg

Pašmasa, kg

Pilna masa, kg

Pilnas masas sadalījums uz ceļa:

caur balsta ierīci, kg

caur asīm, kg

Pilnas masas sadalījums autovilciena sastāvā:

uz vilcēja piekabināmu ierīci, kg

uz ceļu caur asīm, kg

Gabarīta izmēri:

garums, mm

platums, mm

augstums, mm

Iekšēji virsbūves izmēri:

garums, mm

platums, mm

augstums, mm

Derīgs laukums, m

33,8

Virsbūves apjoms ar pārjumi, m

87,8

Iekraušanas augstums, mm

Riteņu bāze, mm

Starp asīm attālums, mm

Šķērsbāze, mm

Riepas

385/65 R 22.5

Diski

11,75 x 22,5

Platformas bortu augstums, mm

825 /625

Priekšējā pārkare/ priekšējās pārkares rādiuss, mm

1675 /2040

Aizmugurējā pagrieziena rādiuss, mm

Augstums līdz piekabināma pirksta lapai, mm

5.2. Slodzes noteikšana uz puspiekabes asīm.

Autovilciens tiek sadalīts uz divām sastāvdaļām, kuras tiek aprēķinātas atsevišķi.

Nosākuma tiek aprēķināts kravas smagumspēks.

Puspiekabe.

0x08 graphic
0x01 graphic

Dati:

L = 1675 mm

G=7700 mm

A= 13800mm

F0x01 graphic
=7150 kg

F0x01 graphic
=28710 kg

Aprēķinām X0x01 graphic
nozīmi:

Tā kā puspiekabi piekravā ar vienādām paletēm, tad F0x01 graphic
spēku centrs atradīsies uz kravas taisnstūra diagonāļu šķērsojuma:

X0x01 graphic
=0,5 x 11 x 1200 = 6600 (mm)

Aprēķinām puspiekabes smagumcentra kārtojumu:

X0x01 graphic
=0,8 x G = 0,8 x 7700 = 6160 (mm)

Pieņemam taisnleņķa koordinātu sistēmu, kurai sakums savienojas ar piekabināmo ierīču punktu.

0x08 graphic
Puspiekabe

0x08 graphic
0x01 graphic

Var aprēķināt izmēru X0x01 graphic
:

Ierakstām plaknes spēku sistēmas līdzsvara nosacījumus:

0x01 graphic
vai 0x01 graphic

No moment vienādojuma varam noteikt spēku R(3):

R0x01 graphic
=0x01 graphic

No spēka projekcijas vienādojuma uz Y ass atradīsim R(pi):

0x01 graphic

Pieņemam taisnleņķa koordinātu sistēmu, kura ir savienojama ar vilcēja priekšējo riteni.

Vilcējs

0x08 graphic
0x01 graphic

Tiek aprēķināts vilcēja smagumcentra koordinātes, izmantojot slodzes moment vienādojumu uz ass (no vilcēja pašmasas) samērā vilcēja smagumcentra:

.0x01 graphic

0x01 graphic

Plaknes spēku sistēmas līdzsvara nosacījumi:

0x01 graphic
vai0x01 graphic

Nosakām spēku R(2):

0x01 graphic

No spēku projekciju vienādojuma uz Y ass atradīsim R(1):

0x01 graphic

Pārbaude:

0x01 graphic

0x01 graphic

Sastāva slodze uz ass un uz piekabināmās ierīces nav jāpārsniedz pieļaujamo:

0x01 graphic

Secinājums.

TL raksturojums

Aprēķinājuma slodze

Vilcējs:

Priekšējā ass (R(1))

Aizmugurējā ass (R(2))

Piekabināma ierīce (R(pi))

Puspiekabe:

Piekabināmā ierīce (R(pi))

Puspiekabes ass (R(3))

TL sastāva pieļaujama masa

Netiekizpildīts viens ierobežojums. Nepieciešams samazināt puspiekabes ielādi. Nepieciešams noņemt:

0x01 graphic
.

Kravas masa sastāda:

0x01 graphic

Tā kā palešu skaits ir 28, sakārtosim tās divās rindās, lai krava būtu vienmērīgi izvietota.

Tiek aprēķināts kravas smagumspēks:

X(k) aprēķins:

Tā kā puspiekabi piekravā vienādās paletēs, tad F(k) spēku pielikuma centrs atradīsies uz kravas taisnstūra diagonāļu šķērsojuma:

0x01 graphic

Puspiekabes smagumcentra punkta koordinātes ir 660mm (X(p)).

Tiek aprēķināts X(1) izmērs

0x01 graphic

Plaknes spēka līdzsvara nosacījumi:

0x01 graphic
vai 0x01 graphic

No moment vienādojuma nosakām spēku R(3):

R0x01 graphic
=0x01 graphic

No spēku projekciju vienādojuma uz Y ass atrodam R(pi):

0x01 graphic

Slodze pārsniedz pieļaujamu. Nepieciešams novietot kravu puspiekabē pie aizmugurējā borta.

0x01 graphic

Tiek atrasts R(pi) no spēku projekcijas vienādojuma uz Y ass:

0x01 graphic

Vilcēja smagumcentra koordināte ir c=1734

No moment vienādojuma tiek noteikts spēks R(2):

0x01 graphic

No spēku projekciju vienādojuma uz Y ass atrasts R(1):

0x01 graphic

Slodžu summa uz transportlīdzekļu sastāva ass ir vienāda kravas, puspiekabes un vilcēja masu summai:

0x01 graphic

5393+10317+24000=24360+7150+8200

39710=39710

Slodze ir normāla.

Secinājums

Pieņemamais variants ir 28 eiropaletes, kuru izmēri ir 1200×800. Tādejādi virbūvē var izvietot 28×30=840 kārbu, kuru kopējā masa ir 24360 kg.

Iekraušanasshēma:

0x08 graphic
0x01 graphic

TL raksturojums

Aprēķinājuma slodze

Vilcējs:

Priekšējā ass (R(1))

Aizmugurējā ass (R(2))

Piekabināma ierīce (R(pi))

Puspiekabe:

Piekabināmā ierīce (R(pi))

Puspiekabes ass (R(3))

TL sastāva pieļaujama masa

Visi pieļaujamie ierobežojumi tiek ievēroti.

Izmantotu avotu saraksts

1. www.ttc.lv

2. www.nnvt.lv

3. www.lv.lv

4. www.schenner.lv

X(k)

F(p)

F(k)

X

Y

G

X

X(p)

G

L

A

Y

R(3)

F(p)

F(k)

X(1)

X(p)

R(pi)

Y

X

R(1)

a

F(vil)

c

x

F(pi)=R(pi)

l

b(1)

R(2)

Darba vadītāja piezīmes:

840(1)

„Spenser load” LTD

Star street 43

Paris,France

T.2345666

400x400x300

0,048 m

Brutto weight – 28 kg

Netto weight – 27 kg

Sia „Latelmontāža”

Atbrīvošanas al . 119

Rēzekne, Latvia

LV-4600

T.4556679

Made in Inonesia

Sia „Latelmontāža”

Atbrīvošanas al . 119

Rēzekne, Latvia

LV-4600

T.4556679

Made in Inonesia

Brutto weight – 870 kg

Netto weight – 810 kg

800x1200x1750

1,68 m

1/28

„Spenser load” LTD

Star street 43

Paris,France

T.2345666

1,2 m0x01 graphic

0,8 m0x01 graphic
0x01 graphic

13,8 m0x01 graphic

Nav saprotams marķējums

Leave a comment