Pirkuma līgums

Ligums pardevejiem

PRECES Pirkuma lĪgums

Rīga, Latvija 2009.gada 01. decembris

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Daina & Co”, tās valdes priekšsēdētājs Dainas Kromānes personā, personas kods 121186-12367, kas darbojas, pamatojoties uz preces importu, juridiskā adrese Aeronautikas ielā 38, Rīgā, turpmāk saukta Pārdevējs, no vienas puses, un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Salon MODA”, tās valdes priekšsēdētājs Lienes Liepiņas personā, pesonas kods 280785-14723, kas darbojas, pamatojoties uz preces pirkumu, juridiskā adrese Siguldas ielā 7A, Rīgā, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu, turpmāk Līdzēji, brīvas gr

r
ribas vadīti, bez viltus, maldības un spaidiem, noslēdz šāda satura pirkuma līgumu, turpmāk tekstā dēvētu par Līgumu:

1. LĪguma priekšmets

Pārdevējs apņemas pārdot Apģērbu, turpmāk sauktas Prece, bet Pircējs apņemas iegādāties un apmaksāt Preci, saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.

Prece tiek pārdota Pircējam atsevišķās partijās saskaņā ar Pircēja pasūtījumiem, 200 Preces mēnesī, atbilstoši sortimentam, cenai, piegādes un apmaksas noteikumiem, ne vairāk kā par EUR 20 000 mēnesī.

Prece tiek importētas no Milānas (Italija). Visas Preces ir Eiropas vadošo dizaineru modelētas.

Pārdevējs apliecina, ka viņa pārdodamā Prece ir sertificēta. Sertifikāta kopija bū

ū
ūs pievienota katrai Preču partijai.

2. Pārdošanas noteikumi un termiņi

2.1. Pārdodamās Preces daudzumu, sortimentu, stilu un fasonu, vietu un laiku Līdzēji saskaņo pasūtījumu konkrētajam mēnesim līdz iepriekšējā mēneša 25.datumam.

2.2. Pircējs nedrīkst pie cita importētāja pasūtīt preces no Milānas savam veikalam, savukārt Pārdevējs apņemas ne

e
epiegādāt preces no Milānas citam apģērbu veikalam Rīgā.

2.3. Katras atsevišķas Preces partijas nodošanas un pieņemšana tiek noformēta ar Preču pavadzīmi-rēķinu, kuru paraksta pušu pilnvarotie pārstāvji Preces nodošanas brīdī Pircējam.

2.4. Preču pavadzīmē-rēķinā Pārdevējs norāda tās pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus.

2.5. Preces cenu veido Preču vairumtirdzniecības cena, piegādes (ar lidmašīnu no Milānas līdz Rīgai) izmaksas, ievedmuita un citi ar Preču atmuitošanu saistītie izdevumi, kā arī Preču piegādes izmaksas Latvijā.

3. MaksĀjumu kĀrtĪba

Preces apmaksa notiek saskaņā ar atbilstošo Preču pavadzīmi-rēķinu.

Pircējs apņemas apmaksāt 50 % no preču cenas brīdī, kad tiek pasūtītas preces, saskaņā ar Pārdevēja rēķinu. Pārējos 50 % Pircējs maksā 5 darba dienu laikā preču pavadzīmē-rēķinā noteikto cenu, pārskaitot naudas līdzekļus uz Pārdevēja norādīto norēķinu kontuSEB Unibankā LV07UNLA005000025923, pēc Preces saņemšanas.

Ja apmaksa netiek veikta līgumā noteiktā te

e
ermiņā, Pircējs maksā līgumsodu 5 % apmērā no nenomaksātās summas par katru mēnesi. Summas, kuras apmaksā Pircējs, vispirms tiek ieskaitītas līgumsoda dzēšanai. Līgumsoda apmaksa neatbrīvo Pircēju no līgumsaistību izpildes.

4.PiegĀdes noteikumi un termi

4.1. Pārdevējs organizē preču piegādi pēc Inkoterms 2000 DDP Pircēja veikalam, Siguldas iela 7A,, Rīgā. Piegāde notiek, izmantojot „Baltic International Logistics” pakalpojumus.

4.2. Pasūtītās preces tiek piegādātas līdz katra mēneša 05. datumam.

4.3. Pārdevējs apmaksā visus ar preču piegādi saistītos izdevumus.

4.4. Ja Pārdevējs laikā nepiegādā preces, tad Pircējs saņem 5 % atlaidi nākamā mēneša pasūtījumam.

5. Preces marķĒšana un iepakojums

5.1. Pārdevējs piegādā Pr

r
reci tās oriģinālajā ražotāja iepakojumā.

5.2. Pārdevējs nodrošina piegādājamās Preces marķējumu, kas atbilst Latvijas Republikasnormatīviem aktiem.

6. Preces pieŅemšana UN nodošana

6.1. Preces atbilstību Preču pavadzīmē norādītajam Pircējs apstiprina ar savu parakstu uz Preču pavadzīmes. Pēc Preču pavadzīmes parakstīšanas Pircējam nav vairs tiesību izteikt pretenzijas attiecībā uz preces daudzumu, marķējuma neatbilstību, Preces iepakojumu.

6.2. Ja piegādātajā Precē tiek atklāti defekti, Pircējs informē Pārdevēju nekavējoties, bet ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc Preces saņemšanas.

7. Citi Pircēja un Pārdevēja Noteikumi

Ja veicot ikmēneša inventarizāciju, atklājas, ka veikalā ir vairāk par 300 nepārdotām Precēm, tad Pircējs var atsaukt nākamā mēneša pasūtījumu. Pircējam ir pienākums paziņot par pasūtījuma atsaukšanu 10 dienas pirms līgumā noteiktā pasūtījuma izdarīšanas laika.

Pircējs sava veikala skatlogā ievieto izkārtni, kas informē, ka visas Preces šim veikalam piegādā tieši šī līguma Pārdevējs.

8. StrĪdu atrisinĀšana un atbildĪba

8.1. Strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, Līdzēji cenšas atrisināt savstarpēju sarunu ceļā. Jebkurš neatrisināts strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, kā arī jebkurš cits strīds, kas saistīts ar jebkuriem agrāk noslēgtajiem līgumiem starp Pircēju un Pārdevēju, tiks izšķirti Baltijas Starptautiskā šķīrējtiesā (Ģertrūdes iela 7, Rīga, LV-1010) trīs tiesnešu sastāvā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

8.2. Puses ir atbrīvotas no atbildības pēc šī līguma, ja līguma saistību izpilde ir kļuvusi neiespējama no abām pusēm neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

9. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība

9.1. Šīs līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši abi Līdzēji un ir spēkā vienu gadu līdz 2010. gada 01. decembrim, ietver 12 preču piegādes, tas ir, ik mēnesi paredzēta viena piegāde un pirmo pasūtījumu veic šā gada novembrī.

9.2. Līgumu ar šiem pašiem noteikumiem Pircējs var pagarināt uz vēl vienu gadu, vismaz 30 dienas pirms termiņa beigām to paziņojot Pārdevējam.

9.3. Ja līguma darbības termiņa izbeigšanas brīdī, kas norādīts šī līguma 8.1.punktā kāda no Pircēja saistībām par Preces apmaksu saskaņā ar šo Līgumu nav izpildīta, tad Līguma darbības termiņš pagarinās līdz brīdim, kad Pircējs ir pilnībā izpildījis savas saistības.

9.4. Ja Pircējs vēlas pārtraukt savu komercdarbību, var lauzt Līgumu, ja rakstiski brīdina Pārdevēju vienu mēnesi iepriekš.

9.5. Ja Pārdevējs vēlas pārtraukt savu komercdarbību, Pircējam ir pirmpirkuma tiesības uz visām Pārdevēja noliktavā uzkrātajām precēm. Pircējs tās var nopirkt, samaksājot inventarizācijas cenu plus 10 %.

9.6. Ja līguma saistības netiek izpildītas, pirmai pusei ir tiesības lauzt līgumu bez iepriekšējas otras puses brīdināšanas, uzliekot par pienākumu vainīgai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

9.7. Visi šā Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstiski un abu Līdzēju pilnvaroto personu pārstāvju parakstīti.

10.Nobeiguma noteikumi

10.1. Ja kāds no šā līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, pārējie Līguma punkti paliek spēkā.

10.2. Pircējam ir nekavējoties jāziņo Pārdevējam par savas adreses, tālruņa numura vai norēķinu rekvizītu maiņu, kā arī jāpaziņo par izmaiņām pilnvarotās personas paraksta tiesībās.

10.3. Ar Līgumu ir noteikta pilnīga Līdzēju vienošanās un pēc tā parakstīšanas tas atstāj un atsauc visas iepriekšējās mutiskās un rakstiskās vienošanās, sarunas, dokumentus, protokolus un korespondenci starp Līdzējiem, sakarā ar Līguma priekšmetu, termiņu un noteikumiem.

10.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam katram Līdzējam, kuriem ir vienāds juridisks spēks.

11. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Pārdevējs: Pircējs:

SIA “Daina & Co” SIA “Salon MODA”

Aeronautikas iela 38, Rīgā, Latvija, LV- 1006 Siguldas ielā 7A, Rīgā, Latvijā, LV- 1021

Reģ. Nr. LV4003090174 Reģ. Nr. LV40003346547

A/S SEB Unibanka, Valdemāra filiāle A/S Krājbanka, Burtnieku filiāle

Kods: UNLALV2x Kods: UBALLV2x

Konta Nr. LV07UNLA005000259230 Konta Nr. LV32UBAL1300130280001

Talr.: (371)67110771, (371) 26080408 Talr.: (371)6756724, (371) 21326524

Fakss: (371) 67110847 Fakss: (371) 675600

E-mail: daina.kromane@inbox.lv E-mail: liene.lapina@inbox.lv

___________________/ D.Kromāne/ __________________/ L. Liepiņa/

Leave a comment