Vispārējs raksturojums

Hamurabi likumi (jaunlat. Codex Hammurapi) – civiltiesību, krimināltiesību un procesuālo tiesību normu krājums senajā Babilonijā .
Likumu teksts ir it kā sadalīts trīs daļās. Pirmā daļa ir plašs ievads, kurā Hamurabi paziņo, ka dievi viņa rokās nodevuši varu, lai stiprākais neapspiestu vājāko. Tad seko labdarības uzskaitījums, ko Hamurapi sniedzis savas valsts pilsētām. Tālāk seko Hamurabi likumu 282 panti . No tiem 247 panti saglabājušies pilnībā. Dažus ir izdevies atjaunot pēc asīriešu cara Ašurbanipala bibliotēkas dokumentiem .

Finansiālā menedžmenta funkcijas

SATURS.

Anotācija (3)
Ievads (6)
1.nodaļa. Finansiālā menedžmenta konceptuālie aspekti (8)
1.1. Finansiālā menedžmenta pamatetapu ģenēze. (8)
1.2. Fiansiālais menedžments kā vadības formu evolūcija (11)
1.2.1. Finansiālā menedžmenta funkcijas (11)
1.2.2. Finansu menedžmenta loma (15)
2.nodaļa. Uzņēmuma “Kristāls” kapitāla struktūras optimizācijas problēma. (22)
2.1. Uzņēmuma “Kristāls” finansiālās darbības analīze un novērtējums (22)
2.1.1. Iepriekšēja uzņēmuma atskaišu pārskata analīze. (24)
2.2. Apgrozījumu aktīvu vērtības novērtēšana. (32)
2.3. Uzņēmuma finansiālais stāvoklis. (42)
3.nodaļa. Ražošanas faktoru novērtēšana. (48)
3.1. Ražošanas faktoru tēriņu uzskaite. (48)
3.1.1. Tēriņu būtība. (48)
3.1.2. Tēriņu klasifikācija. (49)
3.1.3. Preces pašizmaksas kalkulācijas analīze. (50)
3.1.4. Atmaksāšanās punkts uzņēmumā “Kristāls” (55)
3.1.5. Atmaksāšanās punkta ietekmējošo faktoru novēršana. (61)
3.2. Uzņēmuma rentablitāte. (62)
4.nodaļa. Uzņēmuma vadības pilnveidošanās pamatvirziena izpēte. (67)
4.1. Stratēģijas vadība. (67)
4.2. Mārketings. (69)
4.2.1. Tirgus izpēte. (71)
4.2.2. Produkta izpēte. (72)
4.2.3. Vides izpēte. (76)
4.2.3.1. Konkurence. (76)
4.2.3.2. Noiets. (79)
4.2.4. Reklāma. Reklāmas lomas izpēte preču noieta stimulēšanā. (81)
Secinājumi un ieteikumi. (85)
Izmantotās literatūras saraksts. (88)

Uzņēmuma

Saturs

Kopsavilkums _________________________________________________________________4
1. Uzņēmuma apraksts 5
1.1. Pamatinformācija par uzņēmumu 5
1.1.1. Uzņēmuma nosaukums 5
1.1.2. Uzņēmuma reģistrācija 5
1.1.3. Uzņēmuma juridiskā adrese 5
1.1.4. Uzņēmuma norēķinu konts 5
1.1.5. Uzņēmuma kapitāls 5
1.2. Uzņēmuma pamatdarbība 6
1.3. Uzņēmuma papilddarbība 6
1.4. Uzņēmuma vēsture 6
1.5. Uzņēmuma misija 7
1.6. Uzņēmuma mērķi 7
1.6.1. Stratēģiskie 7
1.6.2. Taktiskie 7
1.6.3. Operatīvie 7
1.7. Uzņēmuma finansu vajadzības 7
2. Uzņēmuma produkta raksturojums 8
2.1. Uzņēmuma pakalpojumu raksturojums 8
2.2. Produkta sortiments un to raksturojums 8
2.3. Produkta kvalitāte 8
2.4. Pakalpojuma dzīves cikls 9
3. Tirgus analīze 10
3.1. Tirgus(nozares) vispārējs raksturojums 10
3.2. Mērķa tirgus segmentācija 13
3.3. Konkurentu analīze 14
3.4. Uzņēmuma gaidāmās pozīcijas tirgū, SVID analīze 15
4. Mārketinga stratēģija 17
4.1. Uzņēmuma cenu politika 17
4.2. Preču realizācijas kanālu raksturojums 17
4.3. Preču tirdzniecības veicināšanas pasākumi 18
5. Uzņēmuma funkcionēšanas un ražošanas plāns 20
5.1. Uzņēmuma atrašanās vietas raksturojums 20
5.2. Uzņēmumā izmantojamie resursi 20
5.3. Uzņēmuma pamatlīdzekļi un apgrozāmie līdzekļi 20
6. Uzņēmuma vadība 22
6.1. Uzņēmuma vadības organizācijas struktūra 22
6.1.1. Vadītāju funkcijas un atbildība 22
6.2. Uzņēmumā nodarbinātais personāls 22
6.2.1. Darbinieku štatu saraksts, atalgojums un motivācija 23
7. Problēmas un risks 24
7.1. Risks, tā veidi, problēmas un riska mazināšanas pasākumi 24
8. Finansu informācija 26
8.1. Pamatlīdzekļu nolietojums 26
8.2. Kredīta atmaksas grafiks 27
8.3. Peļņas un zaudējumu aprēķins 29
8.4. Naudas plūsma 32
8.5. Bilances 35
Izmantotās literatūras saraksts_________________________________________________ 36

SPT jēdziens, priekšmets un sistēma

SPT – tā ir kompleksa tiesību sistēma, kas apvieno valstu iekšējās likumdošanas, starptautisko līgumu un paražu normas, kuras regulē mantiskās un personiskās nemantiskās attiecības ar ārvalstu elementu (tas ir starptautiska rakstura attiecības) ar kolīziju un materiāli tiesisko metožu palīdzību. SPT 2 pazīmes: privāttiesiskais raksturs, kas veidojas pa horizontāli, subjekti ir vienlīdzīgā stāvoklī, pat gadījumā ja viens no subjektiem ir valsts. Starptautiskais raksturs – ārvalstu elements, tas veido starptautisko raksturu. SPT regulēšanas priekšmets ir starptautiskas nevlstiskas attiecības, kurām nav varas rakstura. SPT sistēma ietver normas, kas regulē:

Psihoanalītiskā motivācijas teorija

Satura rādītājs

Ievads 2.lpp
I.Teorētiskā daļa
1.Motivācija un motīvs 6.lpp.
2.Motivēšana un tās nozīme menedžmentā 8.lpp.
3.Vispārējais motivēšanas modelis 10.lpp.
4.Motivēšanas modeļi 11.lpp.
5.Motivēšanas teorijas 13.lpp.
5.1. Biheiviorisms: iemācīšanas teorija 13.lpp.
5.2.Psihoanalītiskā motivācijas teorija 15.lpp.
5.3.Kurta Levina teorija 16.lpp.
5.4.Motivācijas problēma humanitārajā psiholoģijā
17.lpp.
5.5.Satura motivēšanas teorijas 19.lpp.
5.6.Norises motivēšanas teorijas 23.lpp.
5.7. Stimulējošās motivēšanas teorija 25.lpp.
6.Abrahama Maslova motivēšanas teorija 27.lpp.
II.Praktiskā daļa
1.Metodikas izvēles pamatojums 33.lpp.
2.Pētījuma bāzes apraksts 38.lpp.
3.Pētījuma norises apstākļi 38.lpp.
4.Rezultātu apstrādes metodes 39.lpp.
5.Rezultātu tabula 43.lpp.
6.Analīze un interpretācija 44.lpp.
Nobeigums 50.lpp.
Secinājumi 51.pp.
Ieteikumi 53.lpp.
Literatūras saraksts 57.lpp.
Pielikumi

ELEKTRONISKĀS SKAITĻOŠANAS MAŠĪNAS

SATURS

IEVADS…………………………………………………………………………………………………………..3
1. PIRMIE SKAITĻOŠANAS LĪDZEKĻI………………………………………………………..4
1.1. SKAITĻOŠANA, IZMANTOJOT PIRKSTUS……………………………………………4
1.2. SKAITĻU ATLIKŠANA, IZMANTOJOT MEZGLUS………………………………..4
1.3. ABAKI…………………………………………………………………………………………………..5
1.4. ĶĪNIEŠU SWAN-PAN……………………………………………………………………………7
1.5. JAPĀŅU SORUBAN………………………………………………………………………………7
1.6 SKAITĻOŠANA UZ LĪNIJĀM…………………………………………………………………8
1.7. KRIEVU SKAITĪKĻI……………………………………………………………………………..8
2. PIRMĀS MEHĀNISKĀS SKAITĻOJAMĀS MAŠĪNAS………………………………9
2.1. PASKĀLA SKAITĻOŠANAS MAŠĪNA…………………………………………………..9
2.2. LEIBNICA ARITMOMETRS…………………………………………………………………10
2.3. BEBIDŽA ANALĪTISKĀ MAŠINA………………………………………………………..11
2.4. HOLLERITA ANALĪTISKI SKAITĻOJAMĀ MAŠĪNA…………………………..12
3. ELEKTRONISKĀS SKAITĻOŠANAS MAŠĪNAS………………………………………13
3.1. PIRMĀ ELEKTRONISKĀ SKAITĻOJAMĀ MAŠINA(ESM) – ENIAC…….14
3.2. DŽONA FON NEIMANA PRINCIPS………………………………………………………15
4. ESM PAAUDZES……………………………………………………………………………………….16
5. PERSONĀLIE SKAITĻOTĀJI…………………………………………………………………..18 SECINĀJUMI………………………………………………………………………………………………..20 TĒZES……………………………………………………………………………………………………………21 IZMANTOTĀ LITERATŪRA………………………………………………………………………..22 PIELIKUMS…………………………………………………………………………………………………..23

“LATVIEŠU MĀJA” ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

1.ĪSS UZŅĒMUMA APRAKSTS 2
2. SIA “LATVIEŠU MĀJA” ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA UN UZŅĒMUMA DARBĪBA 3
2.1 SIA “LATVIEŠU MĀJA” ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA 3
3. BAĻĶU MĀJU BŪVNIECĪBAS NOZARES RAKSTUROJUMS LATVIJĀ 5
4. SIA “LATVIEŠU MĀJA” MĀRKETINGA AKTIVITĀŠU APRAKSTS 7
5.KONKURENTU ANALĪZE 9
6. KLIENTU SEGMENTU APRAKSTS 11
7. PĒTĪJUMA IZKLĀSTS 12
APTAUJAS ANKETA 13
8. ANKETĒŠANAS REZULTĀTU APKOPOŠANA 15
8.1 ANKETĒŠANAS REZULTĀTU ANALĪZE 19
9. SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 26
RESUME 28