Ojārs Vācietis “Zibens pareizrakstība”

Lasot dzejoļu krājuma „Zibens pareizrakstība” dzejoļus, tajos sajutu tiekšanos pēc brīvības, savas būtības meklēšanu, uzdrīkstēšanos būt citādam, bezcerību….Krājuma „Zibens pareizrakstība” galvenie motīvi, manuprāt, ir mīlestība (gan pret dabu, gan cilvēku), bezcerība, sevis meklējumi, daba, brīvība, valdošā vara un esošā laika īpatnības, un dzīves gājums. Liriskais es šajā krājumā ir tiešs, skaudrs, domām un izjūtām bagāts, tajā pašā laikā romantisks. Tas nelaipo un nemeklē aplinkus ceļus, bet atklāti un bezbailīgi aizstāv labo, cēlo un skaisto, nosodot ļaunumu un gļēvulību. Vācieša dzeja ir uzticīga cilvēces labākajām domām. .