VIDUSLAIKU likumu attīstība anglijā

VIDUSLAIKU likumu ATTÎSTÎBA ANGLIJÂ Ievads Temats ir ïoti plaðs un liels, tâpçc apskatîðu galvenos notikumus un materiâlus, kas ietekmçja un attîstîja Anglijas tiesu iekârtu viduslaikos.Anglija ir viena no vecâkajâm valstîm Eiropâ un arî pasaulç. Visiem arî ir labi zinâms, ka angïi ir viena no kulturâlâkajâm tautâm- ieturîgi, apdomîgi un punktuâli, varçtu pat teikt par angïiem- … Read more VIDUSLAIKU likumu attīstība anglijā

Vikingu laikmets

Rīga2006 Saturs. Ievads 3 Vikingu laikmets 4-12 Testi 13-18 Atbildes 19 Izmantotās literatūras analīze 20 Secinājumi 21 Izmantotās literatūras saraksts 22 Es rakstu referātu par vikingiem, jo mani jau sen ir aizrāvusi viņu darbība: dzīvesveids, paražas, arī reliģija un karagājieni, kuros vikingi guva neticami augstus sasniegumus, pat neizstrādājot stratēģiskus plānus, lai vieglāk būtu realizēt savus … Read more Vikingu laikmets

Vai zinātnes un tehnikas progress vienmēr nodrošina sabiedrības kvalitātes celšanu?

„Vai zinātnes un tehnikas progress vienmēr nodrošina sabiedrības kvalitātes celšanu?”Ir ļoti daudz viedokļi šajā jautājumā, tomēr es uzskatu, ka zinātnes un tehnikas progress ne vienmēr nodrošina sabiedrības kvalitātes celšanu. Nevar runāt par kvalitātes celšanu, ja tiek izgudroti līdzekļi, kas tieši pretēji – degradē cilvēku domāšanu un iznīcina dzīvo. Varētu atrast daudz argumentu, bet, kā piemērus, … Read more Vai zinātnes un tehnikas progress vienmēr nodrošina sabiedrības kvalitātes celšanu?