Darba koplīgums

DARBA KOPLĪGUMS

Rīgā, 2006.gada “ ”.______________ Darba koplīguma Nr.___

“ABC SIA” (turpmāk tekstā – Darba devējs), reģistrācijas Nr.40003560147, juridiskā adrese: Kr. Barona ielā 3, Rīgā, prezidenta Jura Laksas personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un “ABC darbinieku arodbiedrība” (turpmāk tekstā – ABC AB), reģistrācijas Nr. 40003536889, juridiskā adrese Kr. Barona ielā 3, Rīgā, priekšsēdētāja Imanta Supes personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā (turpmāk tekstā – Puses) noslēdz šādu darba koplīgumu (turpmāk tekstā – Koplīgums):

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Koplīgums noslēgts pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem ak

k
ktiem.

1.2. Koplīgums papildus Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem regulē darba tiesiskās attiecības ABC.

1.3. Koplīgums noslēgts ar mērķi:

1.3.1. vienoties par noteikumiem, kas regulē darba tiesisko attiecību saturu ABC;

1.3.2. noteikt savstarpējās tiesības un pienākumus;

1.3.3. nodrošināt visu savstarpējo strīdu un nesaskaņu taisnīgu un mierīgu atrisināšanu;

1.3.4. sekmēt savstarpēju uzticību, saprašanos, atklātību un sociālo dialogu.

1.4. Koplīgums ir saistošs abām Pusēm, un tā noteikumi attiecas uz visiem ABC darbiniekiem, neatkarīgi no tā vai darba tiesiskās attiecības ar darbinieku nodibinātas pirms vai pēc Koplīguma spēkā stāšanās.

1.5. Salīdzinot ar spēkā esošo likumdošanu, šis koplīgums ra
a
ada darba ņēmējam papildus garantijas viņa profesionālās darbības nodrošināšanai, profesionālās meistarības pilnveidei un sociālajai aizsardzībai.

1.6. Darba līgumi, ko Darba devējs slēdz ar ABC darbiniekiem, nedrīkst saturēt noteikumus, kas, salīdzinot ar Koplīgumā noteikto, pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli.

1.7. Koplīgums ir noslēgts uz 3 gadiem. Koplīguma da
a
arbības termiņam beidzoties, ja vēl nav pieņemts jauns koplīgums, šis Koplīgums ir spēkā līdz jauna darba koplīguma spēkā stāšanās brīdim.

1.8. Nevienai no Pusēm nav tiesības vienpusēji atkāpties no šī Koplīguma.

1.9. Grozījumi un papildinājumi Koplīgumā izdarāmi rakstveidā abām Pusēm vienojoties, informējot par to visus darba ņēmējus uz kuriem attiecas šis līgums.

1.10. Koplīgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu.

2. DARBA DEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Darba devējam šī Koplīguma spēkā esamības laikā ir pienākums:

2.1.1. pildīt Koplīguma noteikumus;

2.1.2. nodrošināt apstākļus, lai darbinieki pildītu Koplīguma noteikumus;

2.1.3. nodrošināt, lai Koplīguma teksts būtu brīvi pieejams ikvienam darbiniekam;

2.1.4. savlaicīgi sniegt ABC AB tās pieprasīto informāciju saskaņā ar šī Koplīguma noteikumiem;

2.1.5. veikt konsultācijas ar ABC AB LR normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

2.2. Darba devējam ir pienākums 1 mēneša laikā no šī Koplīguma vai tā grozījumu spēka stāšanās brīža, iepazīstināt ar to visus darbiniekus.

2.3. Darba devējam ir pienākums pē

ē
ēc ABC AB rakstveida pieprasījuma ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā rakstveidā sniegt tai visu nepieciešamo informāciju par ABC ekonomisko un sociālo stāvokli, citiem ar ABC darbinieku likumīgajām tiesībām un interesēm saistītajiem jautājumiem, kā arī ar darba koplīguma izstrādi vai grozīšanu saistītiem jautājumiem.

2.4. Darba devējam nav tiesību nekādā veidā ierobežot ABC AB vai ABC darbiniekus īstenot savas likumīgās tiesības un intereses.

2.5. Darba devējam ir tiesības pieprasīt, lai ABC AB izmanto savas tiesības tā, lai nemazinātu uzņēmuma darbības efektivitāti.

2.6. Darba devējam ir tiesības norīkot da
a
arbinieku nekavējoties veikt veselības pārbaudi šādos gadījumos:

2.6.1. ja šādas pārbaudes veikšana paredzēta normatīvjaos aktos;

2.6.2. ja pastāv aizdomas par darbinieka saslimšanu, kas rada vai var radīt draudus viņa vai citu cilvēku drošībai vai veselībai;

2.6.3. ja pastāv aizdomas, ka darbinieks veselības stāvokļa dēļ nevar kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus;

2.6.4. ja pastāv aizdomas, ka darbinieks, veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toskiskā reibuma stāvoklī.

2.7. Darbiniekam nav tiesības atteikties veikt veselības pārbaudi. Savlaicīga veselības pārbaudes neveikšana no darbinieka puses tiek uzskatīta par būtisku darba līguma un darba kārtības noteikumu pārkāpumu.

2.8. Ja Darba devējs paredzējis veikt darbinieku skaita samazināšanu (t.sk. kolektīvo atlaišanu), Darba devējam ir pienākum ne velāk kā 3 mēnešus iepriekš par to rakstveidā informēt ABC AB, norādot darbnieku skaita samazināšanas iemeslus un uzsākt konsultēšanos par atlaišanai pakļautajiem darbiniekiem, atlaišanas norisi, atlaižamo sociālajām garantijām un citiem būtiskiem jautājumiem.

2.9. Darbinieku skaita samazināšanas gadījumā (t.sk. kolektīvā atlaišana) Darba devējam tā iespēju robežās ir jāpiedāvā darbiniekam cits darbs. Darba devējam ir tiesības izbeigt darba tiesiskās attiecības ar darbinieku sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu (t.sl. kolektīvā atlaišana) tikai tad, ja darba devējam nav iespējas nodarbināt darbinieku citā amatā vai darbinieks nepiekrīt nodarbināšanai citā amatā, izmaksājot darbiniekam vienreizēju atlīdzību ne mazāk kā 6 mēneša darba algu apmērā.

2.10. Uzņēmuma pārejas gadījumā (ja uzņēmums tiek nodots citai personai uz līguma pamata, kā arī uzņēmumu apvienošanas vai sadalīšanas gadījumā) Darba devējam ir pienākums savlaicīgi rakstveidā par to informēt ABC AB un uzsākt konsultācijas par uzņēmuma pārejas iemesliem, veidu, plānoto pārejas laiku, uzņēmuma pārejas tiesiskajām, saimnieciskajām un sociālajām sekām, kā arī pasākumiem, kas tiks veikti darbinieku tiesību un interešu aizsardzībai.

2.11. Uzņēmuma pārejas gadījumā uzņēmuma ieguvējs turpina ievērot šī Koplīguma noteikumus līdz tā izbeigšanas brīdim vai jauna koplīguma spēkā stāšanās brīdim. 1 gada laikā pēc uzņēmuma pārejas šī Koplīguma noteikumi nav grozāmi par sliktu darbiniekiem.

2.12. Darbinieku motivēšanai un savstarpējās saskarsmes veicināšanai, Darba devējam ir pienākums:

2.12.1. sveikt darbiniekus apaļās jubilejās, sakarā ar aiziešanu pensijā, beidzot augstāko mācību iestādi un Ziemassvētkos;

2.12.2. ne retāk kā vienu rezi gadā organizēt sporta svētkus;

2.12.3. ne retāk kā vienu rezi gadā organizēt dabinieku balli.

3. ARODBIEDRĪBAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. ABC AB pārstāv savas un savu biedru intereses attiecībās ar darba devēju.

3.2. ABC AB šī Koplīguma spēkā esamības laikā ir pienākums pildīt Koplīguma noteikumus.

3.3. ABC AB ir tiesības darbinieku aizskarto tiesību vai interešu aizsardzības nolūkā iesniegt sūdzību ABC prezidentam. ABC AB Valdes pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības piedalīties sūdzības izskatīšanā, sniegt paskaidrjumus un izteikt savu viedokli.

3.4. ABC AB nedrīkst izpaust tās rīcībā nonākušo informāciju, ko Darba devējs atzinis par uzņēmuma komercnoslēpumu.

3.5. ABC AB ir tiesības iesniegt darba devējam priekšlikumus darba samaksas noteikumu, darba vides, darba apstākļu un darba laika organizācijas noteikšanai un uzlabošanai, darbinieku drošības, veselības aizsardzībai un citu sociālo un ekonomisko garantiju pilnveidošanai.

4. DARBA DEVĒJA UN ARODBIEDRĪBAS SAVSTARPĒJĀ SADARBĪBA

4.1. Izpildot Koplīgumā noteiktās saistības un risinot ar Koplīgumu saistītos jautājumus, Puses savstarpējās attiecībās balstās uz cieņu, sapratni un atklātību, sekmējot sociālo dialogu.

4.2. ABC AB organizē sapulces, konferences un citas sanaksmestā, lai tas netraucē ABC darbībai, ārpus darba laika. Darba laikā sanāksmes var organizēt tikai iepriekš saskaņojot ar Darba devēju.

4.3. Visus strīdus, kas izriet no Koplīguma attiecībām vai ar tām saistīti, izšķir Izlīgšanas komisija. Izlīgšanas komisiju veido Puses, abas pilnvarojot vienādā skaitā savus pārstāvjus. Darba devējs savus pārstāvjus norīko ar rīkojumu, ABC AB – ar valdes lēmumu.

4.4. Strīdus gadījumā Puses raksta domstarpību protokolu un ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā iesniedz to Izlīgšanas komisijai. Izlīgšanas komisija protokolu izskata 10 darba dienu laikā.

4.5. Izlīgšanas komisija lēmumu pieņem, komisijas locekļiem vienojoties. Lēmums ir saistošs abām strīda Pusēm, un tam ir darba koplīguma spēks.

5. DARBA ORGANIZĀCIJA

5.1. Darba organizāciju ABC reglamentē darba kārtības noteikumi un citi ABC iekšējie normatīvie dokumenti.

5.2. Darba devējs ir tiesīgs izdarīt grozījumus esošajos darba kārtības noteikumos vai pieņemt jaunus tikai pēc konsultēšanās ar ABC AB.

5.3. Darba pienākumu pildīšanai Darba devējs nodrošina darbiniekus ar šādiem materiāli tehniskajiem līdzekļiem:

5.3.1. normatīvajos aktos noteiktām prasībām atbilstoša darba vieta – visiem darbiniekiem atbilstoši veicamā darba raksturam;

5.3.2. mobilais telefons – darbiniekiem pēc pārbaudes termiņa beigšanās, ja tas ir nepieciešams darba veikšanai;

5.3.3. automašīna, apmaksājot noteiktu degvielas mēneša limitu – darbiniekiem, kam tā nepieciešama darba pienākumu pildīšanai.

5.4. Darbiniekiem piešķirtā materiāli tehniskā nodrošinājuma piešķiršanas un izmantošanas kārtību nosaka Darba devējs.

6. DARBA SAMAKSA

6.1. ABC darbinieku darba samaksu veido:

6.1.1. mēneša darba alga;

6.1.2. prēmijas;

6.1.3. piemaksas.

6.2. Izstrādājot darba algas budžetu katram nākamajam gadam, Darba devējs konsultējas ar ABC AB par tās apmēru, ņemot vērā ABC finansu rādītājus, peļņas apmēru, tirgus prognozes un valstī noteikto inflācijas rādītāju.

6.3. Mēneša darba algu un piemaksas Darba devējs darbiniekam nosaka ABC darbinieku atalgojuma sistēmā noteiktā kārtībā un apmērā.

6.4. Darba devējam ir pienākums ik gadu pārskatīt katra darbinieka mēneša darba algas apmēru.

6.5. Mēneša darba alga darbiniekam tiek noteikta darba līgumā. Darba devējam nav tiesības samazināt darbiniekam noteikto mēneša darba algu, izņemot gadījumu, kad darbiniekam sakarā ar pārcelšanu citā amatā, tiek noteiktas citas funkcijas, ievērojami tiek samazināts veicamā darba apjoms un atbildība.

6.6. Darba devējs vienu reizi gadā izmaksā darbiniekiem gada prēmiju par iepriekšējā gada darba rezultātiem, pamatojoties uz ABC Padomes apstiprināto gada rezultātu prēmijas aprēķina matricu.

7. ATVAĻINĀJUMI

7.1. ABC darbiniekiem tiek piešķirti šādi atvaļinājumi:

7.1.1. Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – ne īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas. Darba devējam ir tiesības noteikt darbiniekiem arī ilgāku ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Apmaksātā atvaļinājuma ilgums darbiniekam tiek noteikts darba līgumā.

7.1.2. Ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums – darbiniekiem, kuru apgādībā ir bērni, kas mācās 1.-4. klasē – vienu dienu pirmajā mācību dienā, ja darba specifika t atļauj, saskaņojot ar tiešo darba vadītāju.

7.1.3. Papildatvaļinājums, saglabājot par šo laiku vidējo izpeļņu:

7.1.3.1. darbiniekam sakarā ar laulības reģistrāciju – 3 darba dienas (ja tās ir darba dienas un darbiniekam šajā laikā nav ikgadējais atvaļinājums);

7.1.3.2. darbiniekam sakarā ar 50. gadu jubileju – 2 dienas (ja tās ir darba dienas un darbiniekam šajā laikā nav ikgadējais atvaļinājums);

7.1.3.3. darbiniekam sakarā ar tuva ģimenes locekļa (vīrs, sieva, bērni, vecāki, vecvecāki, brālis, māsa) nāvi – 3 darba dienas.

7.1.4. Mācību atvaļinājums valsts eksāmenu kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai – 24 darba dienas gadā, saglabājot par šo laiku darbiniekam noteikto mēneša darba algu. Darba devējam ir tiesības piešķirt īsāku mācību atvaļinājumu, pēc darbinieka lūguma.

7.2. Atvaļinājumu piešķiršanas un izmantošanas kārtību nosaka Darba devējs. Izstrādājot atvaļinājuma grafiku, Darba devējam ir pienākums veikt konsultācijas ar ABC AB.

8. DARBA AIZSARDZĪBA

8.1. Darba devēja galvenā prioritāte darba attiecību jomā ir darbinieku veselība un drošība, sekmējot tādu darba apstākļu radīšanu un tādu darba metožu lietošanu, kas nerada kaitējumu veselībai, drošībai un videi.

8.2. Darba devēja pienākumi aizsardzības jomā:

8.2.1. kopā ar medicīniskajām iestādēm nodrošināt darbiniekiem obligātas medicīniskās apskates, saskaņā ar apstiprināto darbinieku sarakstu, kuriem jāiziet veselības pārbaudi;

8.2.2. veikt sanitāri – higiēniskos labaratorijas mērījumus darba vietās, lai noteiktu to atbilstību esošajām normām;

8.2.3. nodrošināt darbiniekiem nepieciešamās sanitāri – higiēniskās telpas, iekārtotas saskaņā ar pastāvošajiem noteikumiem;

8.2.4. nodrošināt darba vietas ar aptieciņām pirmās palīdzības sniegšanai, regulāri pēc nepieciešamības atjaunojot vai papildinot to sastāvu;

8.2.5. nodrošināt darbiniekus ar bezmaksas dzeramo ūdeni, tēju un kafiju

9. DARBINIEKU SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN PRIEKŠROCĪBAS

9.1. Darba devējs nodrošina visiem darbiniekiem, kas veiksmīgi izturējuši pārbaudes laiku, veselības apdrošināšanu. Darbiniekiem piešķiramās veselības apdrošināšanas polises kategorija tiek noteikta atkarībā no darbinieka stāža ABC un ieņemamā amata. Darba devējam, veicot darbinieku apdrošināšanu katram nākamajam apdrošināšanas periodam, nav tiesības bez darbinieka piekrišanas samazināt viņam noteikto veselības apdrošināšanas polises kategoriju.

9.2. Nelaimes gadīumu apdrošināšana tiek nodrošināta pēc darbinieka brīvas izvēles Darba devēja noteiktā apmērā.

9.3. Lai sniegtu materiālu palīdzību īpašos gadījumos, Darba devējs izmaksā vienreizēju materiālo pabalstu šādos gadījumos:

9.3.1. ja darbinieks reģistrē laulību – Ls 300, – (trīs simti latu) apmērā. Ja abi laulātie ir ABC darbinieki, pabalstu piešķir abiem;

9.3.2. ja ir piedzimis bērns – Ls 300, – (trīs simti latu) apmērā. Ja abi vecāki ir ABC darbinieki, pabalstu piešķir vienam no viņiem;

9.3.3. darbiniekam, sasniedzot 50 gadu vecumu – izmaksā 50% no darba algas, ja darba stāžs ir ne mazāks kā 10 gadi uzņēmumā;

9.3.4. bēru izdevumu segšanai, ja miris tuvs ģimenes loceklis (vīrs, sieva, bērni, vecvecāki, brālis, māsa – Ls 300, – (trīs simti latu) apmērā. Ja mirušais ir bijis ģimenes loceklis vairākiem ABC darbiniekiem, pabalstu piešķir vienam no viņiem.

9.4. Pabalstu saņemšanas kārtību nosaka Darba devējs.

9.5. ABC darbinieka nāves gadījumā Darba devējs sedz darbinieka apbedīšanas izdevumus un izmaksā ģimenei vienreizēju materiālo pabalstu. Apmaksājamo apbedīšanas izdevumu un pabalsta apmēru nosaka Darba devējs katrā gadījumā individuāli.

9.6. Darba devējs veic darbinieku labā, ar kuriem noslēgts darba līgums uz nenoteiktu laiku un kuri ABC strādā pamatdarbā ne mazāk kā 1 gadu, iemaksas atklātajā pensiju fondā. Iemksas lielums visiem pensiju fonda dalībniekiem, neatkarīgi no ieņemamā amata, ir vienāds un sastāda 8% no darbinieka mēneša darba algas.

10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

10.1. Koplīguma izpildes kontroli veic Puses vai to pilnvarotie pārstāvji. Pusēm ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma nekavējoties iesniegt tai vai tās pilnvarotajiem pārstāvjiem visus nepieciešamos dokumentus, ziņas, paskaidrojumus un citu informāciju saistībā ar Koplīguma izpildi.

10.2. Par Koplīguma nepildīšanu vai pārkāpšanu Puses atbild LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

10.3. Koplīgums ir juridisks dokuments, kas ir saistošs abām Pusēm visu tā darbības laiku.

10.4. Koplīgums tiek sastādīts divos juridiski līdzvērtīgos eksemplāros.

“ABC SIA” ABC darbinieku arodbiedrības

prezidents Juris Laksa priekšsēdētājs Imants Supe

___________________________ __________________________

Rīgā, 2006. gada “ ”.__________ Rīgā, 2006. gada “ ”._________