Microsoft Word stilu veidošana.

Stila jēdziens
Stils – tā ir rindkopu vai simbolu formatēšanas parametru saglabāta grupa, kuru var izmantot patvaļīgs reižu daudzums.

Word ir divi stilu tipi.
• Rindkopas stilus pielieto pie veselām rindkopām; šie stili var ietvert sevī visus elementus formatēšanas, kas attiecas pret rindkopu: šrifts, mezhstrochnij atstarpe, atkāpes, tabulatori, rāmīši un ņ.ļ. Stils ir pie katras rindkopas. Rindkopas stils, kas dēvējas Normal.
• Simbola stils ir pielietojams pie jebkuras teksta daļas un ietver sevī jebkurus elementus formatēšanas, kas iespaido uz ārējo izskatu simbola: garnitūra un šrifta izmērs, viņa uzrasēšana un t.t.
Logs stila izmaiņām

Att. 1 Stila logs

Stila pielietojums pie teksta.

Pāriet stilu logā var ar peles palīdzību vai ar Ctrl-Shift-S kombinācijas palīdzību, atverot, tas logu mēs redzēsim noformējuma stilu salikums, kuri ir sagatavoti mums (atń.1). Tālāk izvēlaties vajadzīgu stilu, klikšķot uz viņa vārda. Stils tiks pielietots pie izceltā teksta.
Lai atceltu simbola stilu, kuru jūs piesavinājāties tekstam, izcelsiet tekstu un pielietosiet stilu Galvens šrifts. Īstenībā — tas, nevis stils, bet gan norādījums, uz to, ka parametri formatēšanas, kas ir noteiktas tekošās rindkopas stilā ir jāpielieto pie teksta.
Stilu vārdu caurskatīšana
Uz formatēšanas paneļa ir attēlojams teksta stila vārds, kurā šajā momentā atrodas kursors. Ja pie šā teksta tika pielietots simbola stils, tad ir izvedams simbola stila vārds. Citādi, ir izgaismojams tekošās rindkopas stila vārds. Word tāpat var izvest simbola un rindkopas visu stilu vārdus, kuri tika pielietoti pie jūsu dokumenta norādītā teksta. Tam izdariet nākamo.
1. Uzspiediet Shift+ F1 vai klikšķiet uz jautājuma zīmes ēdienkartes rindā, bet pēc tam uz rindas Kas tas tāds? izziņu sistēmas līdzekļa palaišanai Kas tas tāds?. Blakus peles rādītājam parādīsies jautājuma zīme.
2. Klikšķiet uz teksta, kurš interesē jūs. Word izvedīs informāciju par teksta stilu speciālā logā
3. Atkārtosiet, ja vajag, ļ. 2 citam tekstam.
4. Pabeidzot stilu vārdu caurskatīšanu, uzspiediet Esc.

Jauna stila radīšana
Jūs neierobežoja eksistējošo Word stilu izmantošana. Personīgo stilu radīšana — viena no galvenajām priekšrocībām, kuras piešķir Word darbā ar stiliem. Viens no jauna stila (pa uzdoto piemēru) radīšanas ceļiem ir šādējāds.
1. Atrodiet rindkopu, pie kuras jūs gribat pielietot jaunu stilu.
2. Noformatējiet šo rindkopu pa savējo saskatīšanu. Citiem vārdiem, pielietosiet tās ainas formatēšanas, kuras jūs gribat iekļaut jauna stila definēšanā.
3. Uzstādot kursoru kaut kur šai rindkopā, atveriet stilu sarakstu uz formatēšanas instrumentu paneļa vai uzspiediet Ctrl+ Shift+ S (abas darbības dod to pašu rezultātu).
4. Iespiediet jaunu stila vārdu un uzspiediet Enter.
Ceturtā solī neievedat jau eksistējošā stila vārdu. Ja jūs izdarīsiet to, pie jūsu rindkopas tiks pielietots jau eksistējošais stils, un visas formāta izmaiņas, ko jūs izdarījāt, tiks zaudētas. Bet ja tas tomēr atgadīsies, renovēsiet zaudēto ar komandas Valde palīdzību. Atcelt stila pielietojumu, pēc tam atkārtosiet 3, 4,punktus ievedot jaunu stila vārdu.
Var radīt jaunu stilu, ienesot formāta izmaiņas dialoģiskos logos. Jums nāksies izmantot šo metodi simbola stila radīšanai. Jūs varat radīt stilu no nulles vai ņemt par pamatu jau eksistējošo stilu. Ja jūs izvēlēsieties otro metodi, jaunā stilā paliks visi formatēšanas veidi, kas piemīt vecam, bez tam, turp ieies visas izmaiņas un papildinājumi, kurus jūs ienesīsiet, noteicot stilu. Lūk ka jums vajag izdarīt.
1.Izvēlaties komandu Formāts -> Stils, lai atvertu dialoģisku logu Stils.
2. Klikšķiet uz pogas Radīt, parādīsies dialoģisks logs stila Radīšana (att.2).
3. No atklājošās saraksta Stilu izvēlaties stilu, kuru gribat radīt: Rindkopas vai Simbola.
4.Klikšķiet tekstu laukā Vārds un ievediet jauna stila vārdu.
5. Ja jūs gribat, lai jauns stils dibinātos uz jau eksistējošs, izvēlaties vajadzīgu
bāzisku stilu no atklājošās saraksta Izveidots uz stila.
6. Ja jūs gribat, lai jauns stils kļūtu šablona daļu, uz kura ir izveidots tekošais dokuments, uzstādīsiet karogu Pielikt šablonā. Ja jūs neizdarīsiet to, jauns stils tiks izmantots tikai tekošajā dokumentā.
7.Karogu Atjaunināt automātiski pieejams tikai radot rindkopas stilu. Ja jūs viņu uzstādīsiet, tad ienesot ar rokām rindkopas formāta izmaiņas, kurai piesavinās dotais stils, visas izmaiņas tiks ienestas stila aprakstā.

Att. 2 stila veidošana

8. Klikšķiet uz pogas Formāts un izvēlaties Šrifts vai Rāmītis šrifta un/vai rāmīša norādījumam jaunā stilā. Kad jūs ienesīsiet formāta izmaiņas, loga jomā Paraugu jūs redzēsiet, kā izskatīsies jauns stils, bet loga jomā Apraksts
parādīsies stila elementu apraksts.
9. Radot rindkopas stilu klikšķiet uz pogas Formāts un izvēlaties Rindkopu, lai uzstādītu atkāpes un starprindas atstarpes stilam, kā arī izvēlaties Tabuljatsija norādījumam jauna stila tabulatoru.
10. Klikšķiet uz pogas OK atdošanai dialoģiskā logā Stils.
11. Klikšķiet uz pogas Pielietot jauna stila tekošajam tekstu blokam vai rindkopai piesavināšanās. Klikšķiet uz pogas Atcelšana (Aiztaisīt), lai saglabātu jauna stila aprakstu, ne piesavinoties viņu nekādam tekstam.
Stila izmaiņa
Jūs varat izmainīt rindkopas vai simbola jebkura stila formatēšanas parametrus, esat tas stils vai stils, kuru jūs radījāt, noteikts Word. Kad jūs izdarīsiet to, tiks izmainīts dokumenta, pie kura tika pielietots dotais stils teksts. Tam izpildīsiet nākamo.
1.Izvēlaties komandu Formāts -> Stils dialoģiska loga atklājumam Stils (att. 3).
• Izvēlaties no atklājošās saraksta Sarakstu, kādus stilus izvest stilu sarakstā.
Visi stili. Visi stili, kas ir noteikti tekošajā dokumentā.
• Izmantojami stili. Stili, kuri piesavinās tekošā dokumenta tekstam.
• Speciāli stili. Tekošā dokumenta visi stili, kurus noteica lietotājs.
2.Sarakstā Stilus klikšķiet uz stila nosaukuma, kuru jūs gribat izmainīt.
3.Klikšķiet uz pogas Izmainīt. Parādīsies dialoģisks logs stila Izmaiņas, kuras izskatās precīzi tāpat, kā un logs stila Radīšana (zīm. 3). Norādiet stila formatēšanas jaunus parametrus.
4.Klikšķiet uz pogas OK atdošanai dialoģiskā logā Stils, pēc tam klikšķiet uz pogas Aiztaisīt.

Att. 3 stila izmaina

secinājums

Uzrakstot šo referātu es uzzināju daudz jauna. Es izpildīju visus nostāditos mērķus un mani ļoti apmierināja rezultāts. Šī darba noformējuma laikā es pielietoju savējās saņemtās zināšanas praktiski. Es ļoti priecīga, ka uzzināju mazliet vairāk par šo parametru salikumu. Un es varu droši apgalvot, ka šis darbs sasniedza rezultātus.

literatūras saraksts
Александр Левин «Самоучитель работы на компьютере» 8 издание 2004 г.
http://wordexpert.ru/2007/01/26/sozdanie-stiley-dlya-zagolovkov-i-mnogourovnevyih-spiskov-v-word/
http://nbuv.gov.ua/books/19/word97/12.html

Saturs

MICROSOFT WORD STILU VEIDOŠANA. 1
REFERĀTS 1
IEVADS 2
STILA JĒDZIENS 3
WORD IR DIVI STILU TIPI. 3
LOGS STILA IZMAIŅĀM 3
STILA PIELIETOJUMS PIE TEKSTA 4
STILU VĀRDU CAURSKATĪŠANA 4
JAUNA 4
STILA IZMAIŅA 7
SECINĀJUMS 8
LITERATŪRAS SARAKSTS 9
SATURS 10
ATTĒLU SATURS 11

Attēlu saturs
Att. 1 Stila logs 3
Att. 2 stila veidošana 6
Att. 3 stila izmaina 7

Scroll to Top