Rokasnaudas līgums

ROKASNAUDAS LĪGUMS
Ogrē,
2006.gada 30.jūlijā
JĀNIS PĒTERS, pers. kods 000000-00000, dzīvo Lāčplēša ielā 11-22, Ogrē, turpmāk tekstā saukts Rokasnaudas ņēmējs un ANNA MARIJA , pers. kods 000000-00000, dzīvo Spīdolas ielā 2-4, Rīgā, turpmāk tekstā saukts Rokasnaudas devējs, būdami rīcībspējīgi un apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, bez viltus, maldības un spaidiem, savstarpējas vienošanās rezultātā, noslēdza sekojoša satura līgumu
:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Rokasnaudas ņēmējs apņemas pārdot un Rokasnaudas devējs apņemas pirkt nekustamo īpašumu – māju „Velnabedre” ar zemi 33 ha, Ogres rajona Ciemupes pagastā, kadastra apzīmējuma Nr. 1110 2542, zemesgrāmatas nodalījums Nr.321 (turpmāk tekstā saukts – “Nekustamais īpašums”), par savstarpēji nolīgtu pirkuma cenu Ls 27 000,- ( divdesmit septiņi tūkstoši latu).
Augstāk minētais Nekustamais īpašums Rokasnaudas ņēmējam pieder uz 1998. gada 21. septembra pirkuma līguma pamata. Īpašuma tiesības Ogres rajona Ciemupes pagasta zemesgrāmatā nostiprinātas ar 2001. gada 7.maija lēmumu.

1.2. Uz šī Līguma parakstīšanas dienu Nekustamā īpašuma visi faktiskie un tiesiskie apstākļi (t.sk. zemesgrāmatas nodalījumā un zemes robežu plānā minētie) Rokasnaudas devējam ir zināmi, tas ir apskatīts un pārbaudīts, un tie nevar būt par pamatu, lai atkāptos no Nekustamā īpašuma pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanas.

1.3. Rokasnaudas ņēmējs apliecina, ka šī Līguma noslēgšanas brīdī Nekustamais īpašums nav nevienam pārdots, nav iznomāts (izīrēts), nav atdāvināts vai citā veidā atsavināts vai ieķīlāts trešajām personām, tam nav uzlikts arests, nav apgrūtināts ar parādiem vai saistībām, tas nav strīdus objekts, tam nav uzlikti aizliegumi, kā arī īpašums nav laulāto kopmanta. Rokas naudas ņēmējs uzņemas pilnu atbildību par visām trešo personu prasībām, kādas var tikt celtas par Nekustamo īpašumu pēc tā pārdošanas Rokas naudas devējam.

1.4. Rokasnaudas ņēmējs apliecina, ka visa šī Līguma darbības laikā un līdz brīdim, kad tiks reģistrēts Nekustamā īpašuma pirkuma līgums ar Rokas naudas devēju, Nekustamais īpašums vai tā daļa netiks pārdota, iznomāta (izīrēta), atdāvināta vai citā veidā atsavināta vai ieķīlāta trešajām personām, apgrūtināta ar parādiem vai citām saistībām.

1.5. Kā nodrošinājumu, ka Rokasnaudas devējs līdz šī līguma termiņa notecējumam noslēgs pirkuma līgumu par Nekustamo īpašumu, Rokasnaudas devējs šī līguma parakstīšanas brīdī maksā rokasnaudu Ls 1000,-(viens tūkstotis latu) skaidrā naudā. Rokasnaudas ņēmējs, parakstot šo līgumu ar savu parakstu apliecina, ka rokasnaudu Ls 1000,- (viens tūkstotis latu) apmērā ir saņēmis.

2. PIRKUMA LĪGUMA NOTEIKUMI

2.1. Puses ir vienojušās, ka Nekustamā īpašuma kopējā pirkuma cena ir Ls 27 000,- (divdesmit septiņi tūkstoši latu).

2.2. Puses apņemas noslēgt Nekustamā īpašuma pirkuma – pārdevuma līgumu ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31. augustam, un līdz ar pirkuma līgumu tiks parakstīts nostiprinājuma lūgums jaunā īpašnieka tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā.

2.3. Šī Līguma 1.4.apakšpunktā minētā rokasnaudas summa tiks uzskatīta par ieskaitītu Nekustamā īpašuma kopējā pirkuma cenā pēc Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas.

2.4. Atlikušo pirkuma cenas daļu – Ls 26 000,- (divdesmit seši tūkstoši latu) Rokasnaudas devējs apņemas samaksāt Rokasnaudas ņēmējam Nekustamā īpašuma pirkuma līguma parakstīšanas dienā caur bankas kontu, noslēdzot ar banku trīspusējo darījuma konta līgumu.

2.5. Norunātā pirkuma cena ir Nekustamā īpašuma patiesā vērtība, un Pusēm nav tiesību atkāpties no Līguma izpildīšanas nesamērīgu zaudējumu dēļ.

2.6. Rokasnaudas ņēmējs galīgā Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanai apņemas sagādāt visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Rokasnaudas devēja īpašuma tiesību nostiprināšanu uz Nekustamo īpašumu zemesgrāmatā. 2.2.apakšpunktā minētais termiņš tiek pagarināts, ja Rokasnaudas ņēmējs, neatkarīgu no viņa iemeslu dēļ, kavē Nekustamā īpašuma pārdošanai nepieciešamo dokumentu sagādi, par laika periodu, kāds nepieciešams iztrūkstošo dokumentu sagatavošanai un sagādei.

2.7. Izdevumus, kas saistīti ar galīgā Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu sastādīšanu un noslēgšanu, kā arī valsts un kancelejas nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu uz Nekustamo īpašumu zemesgrāmatā un notāra izdevumus apņemas segt Rokasnaudas devējs.

2.8. Izdevumus, kas saistīti ar bankas darījuma konta atvēršanu, trīspusējo darījuma konta līgumu, apņemas segt Rokasnaudas ņemējs.

3. CITI NOTEIKUMI

3.1. Ja šo Līgumu nav iespējams izpildīt nepārvaramas varas apstākļu iespaidā, Puses vienojas par rokasnaudas atcelšanu un atdošanu Rokasnaudas devējam pilnā apmērā.

3.2. Pusēm nav tiesību atkāpties no šī Līguma saistību pildīšanas un šis Līgums ir saistošs Pušu likumiskajiem un testamentārajiem mantiniekiem.

3.3. Ja Rokasnaudas ņēmējs vienpusēji atsakās no šī Līguma izpildīšanas, tad saskaņā ar LR Civillikuma 1730.p. Rokasnaudas ņēmējs atmaksā Rokasnaudas devējam rokasnaudu divkāršā apmērā. Gadījumā, ja Rokasnaudas devējs vienpusēji atsakās no šī Līguma izpildīšanas un/vai ja Nekustamā īpašuma pirkuma līgums netiks noslēgts līdz 2.2. apakšpunktā norādītajam termiņam Rokasnaudas devēja vainas dēļ, Rokasnaudas devējs saskaņā ar Civillikuma 1730 p. zaudē iemaksāto rokasnaudu.

3.4. Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai izpildei. Jebkuri Līguma noteikumu grozījumi stājas spēkā tikai pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses.

3.5. Strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma sakarā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā 30 darba dienu laikā, tad strīds izskatāms saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu.

3.6. Visos jautājumos, kas nav regulēti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošās likumdošanas. Ja kāds no šiem Līguma punktiem ir pretrunā ar likumu, tad pārējā Līguma daļa paliek spēkā.

3.7. Rokasnaudas devējs ar savu parakstu apliecina to, ka ir informēts, ka saņems ierakstītu vēstuli par ierašanās laiku pie zvērināta notāra, lai noslēgtu pirkšanas līgumu un nostiprinājuma lūgumu, uz Rokasnaudas devēja norādīto adresi:…………………………………………………………………………

3.8. Līgums sastādīts uz divām lapaspusēm un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, Rokasnaudas devējam un Rokasnaudas ņēmējam pa vienam eksemplāram. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Līgumu Puses paraksta datumā, kas norādīts Līguma sākumā (preambulā).

PUŠU REKVIZĪTI

Rokasnaudas ņēmējs Rokasnaudas devējs

JĀNIS PĒTERS ANNA MARIJA
pers. kods 000000-00000 pers. kods 000000-00000
Lāčplēša ielā 11-22, Ogrē Spīdolas ielā 2-4, Rīgā
LV-5001 LV-1015
Tālr. 22454571 Tālr. 29221131
e-mail: e-mail:

……………………………………………. …………………………………………………
(paraksts) (paraksts)

Scroll to Top