Secinājumi un priekšlikumi, kas izriet no SIA “Wirtgen Latvia” 2007. gada bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina datiem.

Secinājumi un priekšlikumi, kas izriet no SIA “Wirtgen Latvia” 2007. gada bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina datiem.
1. Uzņēmums ir rentabls, strāda ar peļņu, pie tam 2007. gada beigās, salīdzinot ar 2007. gada sākumu, tīrā peļņa pieauga divas reizes. Peļņas pieaugums ir saistīts ar apgrozījuma pieaugumu.
2. Bilances absolūto un relatīvo rādītāju analīzes dati norāda, ka uzņēmumam ir labas attīstības tendendes, pareizi izvēlēta virzīšanas stratēģija attiecīgajā preču tirgū.
3. Bilances aktīvos un pasīvos gada laikā ir notikušas pozitīvas atsevišķu posteņu strukturālās pārmaiņas. Ir palielinājušies ilgtermiņa ieguldījumi, samazinājušās uzkrātās saistības un pārējie kreditori.
4. Izanalizējot uzņēmuma finanšu rādītāju absolūtās novirzes, to izmaiņu apjomus un cēloņus, var redzēt pozitīvas tendences:
• gada laikā ir palielināti pamatlīdzekļi, kas norāda, ka tiek domāts par ilgtermiņa attīstību;
• gada laikā tiek palielināts pašu kapitāls uz nesadalītās peļņas rēķina, tādējādi paaugstinot uzņēmuma kredītspēju.
Jāatzīmē, ka uzņēmuma vadībai turpmāk ir japievērš īpaša uzmanība darbam ar debitoriem, lai uzlabotu ieguldītā kapitāla apriti, kā arī vēlams arī turpmākajos saimniekošanas gados palielināt pašu kapitālu, lai uzņēmums būtu mazāk atkarīgs no sveša kapitāla piesaistes, kas ir dārgāk.
5. Gada beigās, salīdzinot ar gada sākumu, pašu kapitāla pieaugums bija 216 tūkstoši latu. Ar pašu kapitālu tiek nofinansēti visi ilgtermiņa ieguldījumi, bez tam gada sākumā apgrozāmo līdzekļu finansēšanai palika 224.2 tūkst. latu, bet gada beigās 151.2 tūkst. latu.
6. Noslēdzot 2007. gadu, uzņēmums ir kļuvis finansiāli atkarīgāks. Gada sākumā autonomijas koeficients bija 0.89, bet gada beigās jau 0.41.
7. Analizējot uzņēmuma spēju atmaksāt savas īstermiņa saistības, redzams, ka kopējās, ātrās un absolūtās likviditātes rādītāji gada laikā ir uzlabojušies. Šie rādītāji gada beigās atrodas teorētiska līmeņa optimālajās robežās, kas vērtējams pozitīvi. Lai uzņēmums būtu vēl finansiāli stabilāks un maksātspējīgāks, uzņēmuma vadībai japievērš lielāka uzmanība aktīvu un pasīvu struktūrai, un jācenšas saimniekot ar pēc iespējas mazāka apjoma īstermiņa saistībām.
8. Uzņēmējdarbības finanšu rezultātu ļoti ietekmē ieguldīto līdzekļu aprite. Krājumu aprites rādītājs ir augsts, tas nozīmē, ka to vadīšana ir efektīva. Arī turpmāk, lai paātrinātu ieguldītā kapitāla apriti, ir jāpalielina realizācijas apjoms, vienlaicīgi samazinot debitorsaistības un krājumu atlikumu.
9. Visi aprēķinātie SIA “Wirtgen Latvia” rentabilitātes rādītāji gan gada sākuma, gan gada beigās ir pozitīvi ar tendenci gada beigās palielināties. Seviški pozitīvi vērtējama investīciju, kopkapitāla un pašu kapitāla rentabilitāte. Gada sākumā uzņēmuma īpašnieki uz vienu latu sava iegudītā kapitāla ir saņēmuši 30.60 santīmu lielu peļņu, bet gada beigās 60.28 santīmu jeb +29.58 santīmi, kas ir ļoti labs rādītājs.
10. Uzņēmuma bankrota iespējamība, aprēķināta ,izmantojot “Z” shēmu, norāda, ka bankrots ir maz iespējams.

Leave a comment