habitoloģija

1. Habitoloģijas jēdziens un nozīme
Nozieguma atklāšana un izmeklēšanas procesā samērā beiži jānoskaidro cilvēka personību, izmantojot ziņas par viņa ārienes pazīmēm.
Tādēļ katram policijas darbiniekam jāprot praktiski iegūt šo informāciju, pareizi un viennozīmīgīki to fiksēt un efektīvi pielietot kriminālistikas izstrādātos lidzekļos, paņēmienos un metodes, lai ziņas par meklējamās vai noskaidrojamās persomas ārienes pazīmēm izmantotu kriminālmeklēšana un pirmtiesas izmeklēšanā.
Kriminālistikā šo zināšānu kopums veido īpašu nozari – mācību par cilvēka ārienes pazīmēm – habitoloģiju (no latīņu vārda habitus – izskats, veidols, loģij – mācība).
Tās jēdzienu var definēt šādi: habitoloģija ir kriminalistikas nozare, klas pēta likumsakarības, pēc kuram veidojas informācija par cilvēka ārienes pazīmēm, un uz to izzināšanas pamata izstrāda šo pazīmju klasifikāciju, kā arī lidzekļu, paņēmienu un metožu sistēmu to fiksācijai un izmantošanai noziegumu atklāšanā, izmeklēšana un meklējamo personu atrašanā.

Scroll to Top