Tiesnešu profesionālā ētika

TIESNEŠU PROFESIONĀLĀ ĒTIKA Lai iesāktu diskusiju par pētāmo jautājumu, autors vispirms pievērsās tam, ko nozīmē jēdziens „profesionālā ētika”? Parasti termins „profesionālā ētika” tiek izmantots, lai apzīmētu nevis ētikas teorijas nozari, bet gan noteiktas profes

Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) ir bērnu un ģimenes lietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardz

Līgums un līguma veidi

Ievads Ekonomikas attīstība Latvijā ir cieši un neatraujami saistīta ar uzņēmējdarbības attīstību. Savukārt uzņēmējdarbība var attīstīties tikai uz tiesisku darījumu pamata. Īsajā laika posmā pēc Civillikuma sākotnējās spēkā stāšanās (1938. - 1940. g.) nebija izdoti

LR Satversme un vieta tiesu varas sistēmā

SATURS 1. Ievads……………………………………………………………3 2. Latvijas Republikas starptautiski tiesiskais statuss.……………..7 3. Konstitucionālais pamats – parlamentāra demokrātija………….9 4. Tiesību normas un likumdošanas procedūra

Bērnu tiesības

SATURS IEVADS.....................................................................................................................................2 1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma Latvijā.............................................................................6 2. Bērnu tiesību

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) tiesiskais regulējums

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) tiesiskais regulējums Pastāv Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums (turpmāk – likums), kura mērķis saskaņā ar pa