Tiesības CIVIL

Tiesības CIVIL

Pieteikuma pieteikums

(ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums)

SIA Apavu centrs

(raž

Pirkuma līgums

Ligums pardevejiem

PRECES Pirkuma lĪgums

Rīga, Latvija 2009.gada 01. decembris

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Daina &

Dzimuma un dzimtes izpratne 20.gs. politikas teorijā

Saturs

Ievads ……………………………………………………………………………..3.lpp
Sieviešu tiesību diskriminācija no Akmens laikmeta līdz pat mūsdienām ………..5.lpp
Taisnīgums ģimenes institūcijā ……………………………………………

Tiesnešu profesionālā ētika

TIESNEŠU PROFESIONĀLĀ ĒTIKA

Lai iesāktu diskusiju par pētāmo jautājumu, autors vispirms pievērsās tam, ko nozīmē jēdziens „profesionālā ētika”? Parasti termins „profesionālā ētika” tiek izmantots, lai apzīmētu nevis ētikas teorijas nozari, bet gan noteiktas profes

Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) ir bērnu un ģimenes lietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardz

Līgums un līguma veidi

Ievads
Ekonomikas attīstība Latvijā ir cieši un neatraujami saistīta ar uzņēmējdarbības attīstību. Savukārt uzņēmējdarbība var attīstīties tikai uz tiesisku darījumu pamata.
Īsajā laika posmā pēc Civillikuma sākotnējās spēkā stāšanās (1938. – 1940. g.) nebija izdoti

LR Satversme un vieta tiesu varas sistēmā

SATURS

1. Ievads……………………………………………………………3

2. Latvijas Republikas starptautiski tiesiskais statuss.……………..7

3. Konstitucionālais pamats – parlamentāra demokrātija………….9

4. Tiesību normas un likumdošanas procedūra

Bērnu tiesības

SATURS

IEVADS…………………………………………………………………………………………………………………….2
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma Latvijā…………………………………………………………………..6
2. Bērnu tiesību

Scroll to Top