Senās Romas tiesības

Еще в 1835 году Эдуард Гиббон в своем Историческом обозрении римского права писал, что он с недоверчивостью принимается за изображение предмета, глубоко изученного многими учеными, юрисконсультами и наполнившего собой обширные книгохранилища. Но, несмотря на широкомасштабность многовекового процесса, изучение наследия Древнего Рима, предмет римского права остается актуальным и по сей день.

Kadi ir konstitucionālo tiesību avoti

Termiņš “tiesību avoti“ plašu izplatību guva XIX gadsimtā. Tā izcelsme gan tiek saistīta ar daudz senākiem laikiem. Pirmo reizi šo terminu esot lietojis romiešu vēsturnieks Tits Līvijs, nosaucot XII tabululikumu par fons omnis publici et privatique iuris (avotu visām publiskajam un privātām tiesībām).