Darba samaksa un darba algas uzskaite

Apraksts: Kvalifikācijas darbs, kurā teorētiski tiek apskatīts viss, kas saistīts ar darba samaksu. Kvalifikācijas darba vadītāja – Gaida Kalniņa. Darbs novērtēts ļoti izcili. Darbs: Tabulu saraksts 3 Ilustrāciju saraksts 4 Saīsinājumu saraksts 5 Anotācija 6 Annotation 7

Kvalifikācijas prakses atskaite

Lai nodrošinātu uzņēmuma izdzīvošanu un sekmīgu funkcionēšanu mūsdienu apstākļos, ir jāprot reāli novērtēt gan pašu uzņēmuma, gan konkurējošo uzņēmumu finansiālos stāvokļus, jo finansiālais stāvoklis ir uzņēmuma saimnieciskās darbības svarīgākais raksturojums un tā

Darba samaksa un tās uzskaite

1. DARBA SAMAKSAS VEIDI 1.1. Darba samaksas vispārējs raksturojums Atalgot darbu var dažādi, pielietojot gan dažādus kritērijus, gan aprēķināšanas metodes. Dažādu darba samaksas veidu, principu un kritēriju kopumu, aprēķināšanas metožu kombinēšanu sauc par darba atalgojuma sis

Ienākuma nodokļa aprēķināšana

Satura rādītājs. Ievads……………………………………………………………. Latvijas Republikas nodokļu sistēma……………………………. Uzņēmuma ienākuma nodokļa raksturojums……………………. Nodokļa vieta budžeta ieņēmumos………………

Pašizmaksas kalkulācija

Anotācija Darbs ir izstrādāts priekšmetā ”Uzņēmējdarbības ekonomika” un tā tēma ir pašizmaksas kalkulācijas metodes. Šajā darbā tiek apskatīts, kas ir pašizmaksa, tās aprēķina metodes un doti konkrēti piemēri pašizmaksas aprēķiniem. Pašizmaksas aprēķiniem

Firmas piedāvājumu ietekmējošie faktori

Saturs Firmas piedāvājumu ietekmējošie faktori. Ievads 1. Ekonomisko darbību ietekmējošie faktori 2. Piedāvājums un to ietekmējošie faktori uzņēmējdarbībā: 1.1 raћoљanas resursi, 1.2 tehniskais progress, 1.3 klimatiskie apstākļi, 1.4 konkurence. 2. SIA “RDB“ da

Finansu grāmatvedība pašvaldības uzņēmumā

Grāmatvedība. Grāmatvedība ir plānveida pilnīgi un sistemātiska sakārtota uzņēmuma visu saimniecisko operāciju reģistrācija uz attaisnojuma dokumenta pamata. Ilgtermiņa ieguldījumi. 1. Ilgtermiņa ieguldījumi ir ieguldījumi pamatlīdzekļos, nemateriālos un finansu iegul