EKONOMISKĀ NOZIEDZĪBA

Satura rādītājs 1.Ekonomiskās noziedzības jēdziens ........................................... 3. lpp. 2.Ekonomiskās noziedzības kriminoloģiskais raksturojums......... 5. lpp. 3.Ekonomiskās noziedzības cēloņi................................................ 8. lpp. 4.Pasākumi cīņā pret ekonomisko noziedzību.............................. 11. lpp. Nobeigums.................................................................................... 14. lpp. Izmantotā literatūra....................................................................... 15. lpp.

Ceļu policijas darba organizācija ceļu satiksmes drošības garantēšana.

Saturs. 1.nodaļa. Ceļu policijas dienestu struktūra:  pienākumi. 2.nodaļa. Ceļu policijas darba organizācija:  metodes;  formas. 3.nodaļa. Ceļu policijas darbinieku darbs vadoties no administratīvo pārkāpumu kodeksa un sodu uzlikšanas kārtība. 4.nodaļa. Kriminālatbildība par transporta kustības drošības noteikumu un ekspluatācijas noteikumu pārkāpumu. 5.nodaļa. Ceļu satiksmes drošība Latvijā – statistikas analīze.  pielikums. Izmantotā literatūra.

Nepilngadīgo noziegumu profilakse kā kriminoloģiskās izpētes

Satura rādītājs: Ievads…………………………………………………………. 1. Nepilngadīgo noziegumu profilakse kā kriminoloģiskās izpētes priekšmets ……………………………………………… 2. Nepilngadīgo noziegumu profilakses objekti un to raksturojums……………………………………………………. 3. Nepilngadīgo noziegumu profilakses subjekti……………….. 4. Nepilngadīgo noziegumu profilakses problemātika………….. Nobeigums……………………………………………………… Izmantotās literatūras saraksts………………………………….. Pielikumā statistikas dati.

Profesionālā noziedzība

Satura rādītājs: 1. Ievads 4. lpp. 2. Īss ieskats profesionālās noziedzības vēsturē un tās rašanās cēloņi 5. lpp. 3. Subjekts kriminālajā profesionālismā 7. lpp. 4. Profesionālā un organizētā noziedzība: kopīgais un atšķirīgais 10. lpp. 5. Nobeigums 13.lpp. 6. Izmantotā literatūra 14. lpp.

DATORNOZIEGUMI UN TO VIETA LATVIJAS KRIMINĀLLIKUMĀ

I SATURA RĀDĪTĀJS I SATURA RĀDĪTĀJS II IEVADS III DATORNOZIEGUMI VAI KIBERNOZIEGUMI IV DATORNOZIEGUMU IEDALĪJUMS V DATU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI VI DATORNOZIEGUMU VEIDI VII DATORNOZIEGUMI UN KRIMINĀLLIKUMS VIII NOBIEGUMS IX IZMANTOTĀ LITERATŪRA

Krimināllietas u.c.

Satura rādītājs. 1. Ievads………………………………………………………………………. 3 2. Nozieguma pazīmju atklāšana……………………………………...…….4 3. Krimināllietas ierosināšanas stadijas jēdziens…………………..……...5 4. Krimināllietas ierosināšanas iemesli un pamats………………...………6 5. Likumības nodrošināšana un prokurora uzraudzība par lēmumu izpildīšanu krimināllietas ierosināšanas stadijā………………...……….9 6. Krimināllietas ierosināšanas atteikšanas pamati un kārtība…………..10 7. Nobeigums………………………………………………………………….12 8. Izmatotā literatūras saraksts………………………………………………13 9. Pielikums…………………………………………………………….………14

Rajonu (pilsētu) VP iestādes struktūra, uzdevumi, pienākumi un tiesības.

Saturs. Ievads…………………………………………………………………..3 Rajona valsts policijas iestādes struktūra…………………………..4 Kārtības policijas uzdevumi, pienākumi, tiesības……………….…5 Rajona policijas nodaļas dežūrdienests………………………….…7 Apsardzes un konvoja dienests……………………………………...9 Policijas iecirkņa inspektors………………………………………….11 Patruļdienests………………………………………………………….13 Apvienības apsardze………………………………………………….14 Nepilngadīgo lietu inspekcija ………………………………………..15 Ceļu policijas dienests………………………………………………..17 Tiesu kārtībnieku dienests…………………………………………...18 Licenzēšanas un atļaujas sistēmas dienests………………………19 Policijas izpildāmo tiesas spriedumu inspekcija…………………...20 Imigrācijas policijas dienests………………………………………...21 Rajona policijas nodaļas Kriminālpolicijas uzdevumi, tiesības, Pienākumi…………………………………………………………….21 Rajona policijas iestādes izziņas dienests………………………..22 Nobeigums……………………………………………………………23 Izmantotā literatūra…………………………………………………..24

NEPILNGADĪGO NOZIEDZĪBAS CĒLOŅI KULDĪGAS RAJONĀ UN TO NOVĒRŠANAS IESPĒJAS

Saturs Saturs …………………………………………………………………………….. 2 Ievads …………………………………………………………………………….. 3 1. Literatūras apskats …………………………………………………….. .……4 1.1. Nepilngadīgo psiholoģijas īpatnības ……………………………....4 1.1.1. Jauniešu lkumpārkāpumi ………………………………………....4 1.1.2. Mazgadīgo noziedzības galvenie cēloņi ………………………......5 1.1.3. Mazgadīgie zagļi …………………………………………….…... ..5 1.1.4. Mazgadīgās prostitūtas ………………………………………….. 5 1.1.5. Jaunie klaidoņi ………………………………………………….....5 1.1.6. Bēgšana no vecākiem ……………………………………………..6 1.1.7. Narkotiskā vielas ………………………………………………….6 1.2. Bērnības pieredzes ietekme uz rīcību pusaudža gados ………………...6 1.2.1. Kādēļ bērns (pusaudzis) neklausa ? ……………………………...6 1.2.2. Nepaklausības iemesli …………………………………………….7 1.2.3. Agresīva izturēšanās ………………………………………….…..7 1.3. Nepilngadīgo kriminālatbildības īpatnības ……………………………8 1.3.1. Nepilngadīgo atbildība ……………………………………………8 1.3.2. Soda piemērošana nepilngadīgajam . …………………………….9 2. Nepilngadīgo noziedzības cēloņi Kuldīgas rajonā…………………………..11 2.1. Vispārīgs apskats ………………………………………………….……..11 2.2. Sliktās attiecības ģimenē ………………………………………………...11 2.3. Kriminālas darbības iemesls - pārlieka lutināšana.................………….12 2.4. Nesakārtota likumdošana ………………………………………………..12 2.5. Sabiedrības viedoklis par pretlikumīgās rīcības iemesliem …………....12 2.6. Amatpersonu viedoklis …………………………………………………...13 3. Nepilngadīgo pastrādātie noziegumi ………………………………………….13 2.1. Vispārīgs raksturojum …………………………………………………....13 2.2. Nepilngadīgo pastrādātie noziegumi ……………………………………..13 -2- (2) 4. Nepilngadīgo pastrādāto noziegumu novēršanas iespējas ………………………….14 4.1. Sabiedrības viedoklis par nepilngadīgo noziedzības novēršanas iespējām …...14 4.2. Amatpersonu viedoklis par nepilngadīgo noziedzības novēršanas iespējām …14 5. Materiāli un darba metodika ………………………………………………………….15 6. Secinājumi, nobeigums ………………………………………………………………...16 Izmantotā literatūra …………………………………………………………………..........17

NOZIEDZNIEKA PERSONĪBAS JĒDZIENS

Pirmie pētījumi par noziedznieka personīu parādījās jau XIX. Gadsimtā un turpinās vēl joprojām, bet vienota uzskata par personību kā tādu un par noziedznieka personību nepastāv, zinātnieki visu laiku izvirza jaunas teorija, piadāvā jaunas hipotēzes un strīdās par to. Vissdrīzāk, ka tā notiek tieši tapēc, ka cilvēka personība ir ļoti sarežģīta, to nevar pakļaut stingriem likumiem. Un pie tam runa iet par indivīdu, kurš nekad nevar būt 100% līdzīgs kādam citam indivīdam, cilvēka personība nepakļaujas likumiem, tā ir ļoti savdabīga un vienreizēja. Protams, var saredzēt un apkopot pazīmes, kas var būt raksturīgas vairākiem noziedzniekiem, bet tomēr tas nekad nedos pabeigtu viedokļi parindivīda personību. Šī darba mērķis ir izskatīt tieši noziedznieka personību no kriminoloģiskā aspekta, kaut gan tiks pielietotas arī citu zinātnes metode un uzskati, jo vienīgi no kriminoloģijas skatspunkta izskatīt noziedzniek personību nevar, liela nozīme te ir arī psiholoģijai, psihiātrijai un socioloģijai. Bet uzreiz gribētos teikt, ka neviena no piedāvātam pieejam noziednieka personības izprašanai nepretendē un tās pilnību, proti, piedāvāto materiālu var papildināt un apstrīdēt, kas arī būs pareizi, jo kā jau tika minēts vienota viedokļa par šo tēmu vēl joprojām nepastāv. Mēs mēģināsim izskatīt dažādas, vissizplatītākas pieejas noziedznieka personības izprašanai un atpazīšanai, jo aptvert visus iespējamos un piedāvājamos uzskatus par šo problēm tāda neliela darba ietvaros nav iespējams, lai panākt plašāku šīs problēmas apskatu būtu nepieciešams uzrakstīt vairākas biezas grāmatas. Noziedzības kliniskā pētīšana, kas balstās pārsvara uz sociāliem faktoriem, bioloģiskā faktora noziedzieka personībā teorija, psiholoģiskie pētījumi, socioloģiskie un citi pētījumi, novērojumi un teorija ,manuprat, nevar pastavēt atsevišķi. Tās veido vienotu orgānismu, jo tiek pētīta viena problēma, tikai no dažādiem skatpunktiem, kur svarīga ir katra pieieja un katrs jaun novērojums.