Policija

Policija

Kriminālprocesuālā tiesvedība.Kriminālprocesa stadijas.

IEVADS 3
KRIMINĀLLIETAS IEROSINĀŠANA 3
Materiālu vai izbeigtas krimināllietas nosūtīšana uz tiesu 4
Personas neaizskaramība 4
Prokuratūras uzraudzība kriminālprocesā 5
TIESAS SPRIEŠANA 5
Tiesa un piekritība 5
Procesa dalībnieku noraidījums 6
Koleģialitātes princips 6
Lietas iztiesāšanas valoda 6
Lietas atklāta iztiesāšana 7
Aizstāvības nodrošināšana 7
Patiesības noskaidrošana 7
Nevainīguma prezumpcija 7
Pierādījumi 8
Liecinieki 8
Eksperta atzinums 9
Lietiskie pierādījumi 10
TIESAS SPRIEDUMS 11
Sprieduma sastādīšana 11
Tiesas sprieduma pasludināšana 13
Sprieduma stāšanās spēkā 14
IZMANTOTĀ LITERATŪRA 14

Ievads
Kriminālprocesa uzdevums ir ātri un pilnīgi atklāt noziedzīgus nodarījumus, noskaidrot vainīgos un nodrošināt likumu pareizu piemērošanu, lai katra persona, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, tiktu taisnīgi sodīta un neviens nevainīgais netiktu saukts pie kriminālatbildības un notiesāts. Kriminālprocesuālo kārtību nosaka Latvijas kriminālprocesa likums. Šī kārtība ir vienota un obligāta visās krimināllietās, tiesu prokuratūru un izziņas iestādēs.

Sodu veidi

Lekciju kursam krimināltiesībās

“SODU VEIDI”

Darba izpildītājs: Policijas koledžas
124 neklātienes
grupas students
Raitis Turss

Rīga 1999 gads.

Saturs:

1. Soda jēdziens.

2. Sodu sistēma.

3. Sodu veidi:

a) Pamatsodi:

– nāves sods,
– brīvības atņemšana,
– arests,
– piespiedu darbs,
– naudas sods.

b) Papildsodi:

– mantas konfiskācija,
– izraidīšana no Latvijas Republikas,
– naudas sods,
– tiesību ierobežošana,
– policijas kontrole.

Izspiešana

Izspiešanas jēdziens ir izveidots jaunākās tiesībās no Romiešu concussio. Sākumā concussio nozīmēja nelikumīgu piespiešanu izdot lietu. Ar izdošanas elementu šī primitīvā izspiešanas konstrukcija atšķīrās no zādzības, ar kuru arvien saistījās priekšstats par paņemšanu. Samērā agri virsroku tomēr guva izspiešanas plašāka izpratne, proti, ka izspiešana ir uzskatāma par nelikumīgu piespiešanu piekāpties attiecībā uz visādiem mantiskiem labumiem.

Nepilngadīgo noziedzības ģenēze

SATURS

1.Ievads:
2.Nepilngadīgo noziedzības bīstamība, struktūra un dinamika
3.Motīvi un apstākļi kas ietekmē nepilngadīgos nozieguma izdarīšanai
a) ģimene;
b) mācību iestādes;
c) ietekmēšanās no draugiem un apkārtējiem cilvēkiem;
d) masu mēdiju un literatūras ietekme.
4.Nepilngadīgo noziedzības profilakse
5.Nobeigums
6.Izmantotās literatūras saraksts

Scroll to Top