Latvijas – Krievjas robežlīgums: demokrātisks izrāviens vai kļūda

Starp Latviju un Krievijas Sociālistisko Federatīvo Padomju Republiku (KSFPR) 1920. gada 11. augustā Rīgā tika noslēgts miera līgumu. Miera līgums robežas noteica visumā pēc etnogrāfiskā principa. 1944. gadā Pleskavas apgabalam Krievijas PFSR teritorijā tika pievienota Abrenes pilsēta un seši pagasti. Atdalītajās teritorijās ietilpa Kacēni, Upmale, Unava, Purmale, Augšpils un Gauri. Abrenei tika piešķirts tās krieviskais nosaukums — Pitalova. Senlatvieši pazina šo apvidu ar Pietālavas vārdu....

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

PLĀNA KOPSAVILKUMS UZŅĒMUMA APRAKSTS Pamatinformācija par uzņēmumu Nozares apraksts Uzņēmuma biznesa koncepcija un mērķi PRODUKCIJA UN PAKALPOJUMI TIRGUS ANALĪZE Mērķa tirgus Tirgus segmentācija Konkurences analīze Priekšrocības un trūkumi MĀRKETINGA STRATĒĢIJA Cenu politika Tirgus iekarošana Reklāma UZŅĒMUMA FUNKCIONĒŠANA Izvietojums Telpas un iekārtas UZŅĒMUMA VADĪBA UN NODARBINĀTĀS PERSONAS RISKS UN PROBLĒMAS FINANSU INFORMĀCIJA Bankas kredīts Pamatlīdzekļu nolietojums Ieņēmumi Izmaksas Peļņas un zaudējumu aprēķins Bilance

Morāle, privātīpašums, privāttiesības

Ievads Šajā darbā autors centīsies noteikt, kas kopīgs ir šādām trīs lietām morālei, privātīpašumam, privāttiesībām. Jo pēc autora domām visiem šiem jautājumiem ir kaut kas kopējs, jo cilvēki likumus pirmām kārtām ievēro, jo baidās tikt par šiem pārkāpumiem tikt sodīts. Bet ja nav neviena, kas viņu varētu sodīt par šo likumu pārkāpšanu vai arī nodarījums nav tik liels, lai viņu kāds sodītu likuma paredzētajā kārtībā, tad viss ir atkarīgs no cilvēka morālās stājas, tas ir viņa izpratni par labo un ļauno. Autors šim darbam izvirza šādus mērķus: