Līgumi, plāni

Līgumi, plāni

Latvijas – Krievjas robežlīgums: demokrātisks izrāviens vai kļūda

Starp Latviju un Krievijas Sociālistisko Federatīvo Padomju Republiku (KSFPR) 1920. gada 11. augustā Rīgā tika noslēgts miera līgumu. Miera līgums robežas noteica visumā pēc etnogrāfiskā principa. 1944. gadā Pleskavas apgabalam Krievijas PFSR teritorijā tika pievienota Abrenes pilsēta un seši pagasti. Atdalītajās teritorijās ietilpa Kacēni, Upmale, Unava, Purmale, Augšpils un Gauri. Abrenei tika piešķirts tās krieviskais nosaukums — Pitalova. Senlatvieši pazina šo apvidu ar Pietālavas vārdu….

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

PLĀNA KOPSAVILKUMS
UZŅĒMUMA APRAKSTS
Pamatinformācija par uzņēmumu
Nozares apraksts
Uzņēmuma biznesa koncepcija un mērķi
PRODUKCIJA UN PAKALPOJUMI
TIRGUS ANALĪZE Mērķa tirgus Tirgus segmentācija Konkurences analīze Priekšrocības un trūkumi MĀRKETINGA STRATĒĢIJA Cenu politika Tirgus iekarošana Reklāma UZŅĒMUMA FUNKCIONĒŠANA Izvietojums Telpas un iekārtas UZŅĒMUMA VADĪBA UN NODARBINĀTĀS PERSONAS
RISKS UN PROBLĒMAS
FINANSU INFORMĀCIJA
Bankas kredīts
Pamatlīdzekļu nolietojums
Ieņēmumi
Izmaksas
Peļņas un zaudējumu aprēķins
Bilance

Morāle, privātīpašums, privāttiesības

Ievads
Šajā darbā autors centīsies noteikt, kas kopīgs ir šādām trīs lietām morālei, privātīpašumam, privāttiesībām. Jo pēc autora domām visiem šiem jautājumiem ir kaut kas kopējs, jo cilvēki likumus pirmām kārtām ievēro, jo baidās tikt par šiem pārkāpumiem tikt sodīts. Bet ja nav neviena, kas viņu varētu sodīt par šo likumu pārkāpšanu vai arī nodarījums nav tik liels, lai viņu kāds sodītu likuma paredzētajā kārtībā, tad viss ir atkarīgs no cilvēka morālās stājas, tas ir viņa izpratni par labo un ļauno.
Autors šim darbam izvirza šādus mērķus:

Automašīnu virsbūvju remonta uzņēmuma biznesa plāns

Kopsavilkums. Uzņēmuma juridiskais statuss un īpašuma daļa. Pakalpojums. Tirgus analīze. Mārketinga stratēģija. Uzņēmuma funkcionēšana. Uzņēmuma vadība un nodarbinātās personas. Risks un problēmas. Finansu informācija: naudas plūsmas pārskats, peļņas – zaudējuma aprēķins, bilance.

Scroll to Top