Automašīnu virsbūvju remonta uzņēmuma biznesa plāns

AUTOMOBIĻA PATAPINĀŠANAS LĪGUMS

Rīgā, 2001.gada 15.janvārī.
Rīgā, divtūkstoš pirmā gada piecpadsmitajā janvārī.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ozols” turpmāk saukta Firma, direktora Jāņa Ozola personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses,
un
pilsone Ella Silava, p.k. 000000-00000, turpmāk saukts Īpašnieks, no otras puses, saskaņā ar LR 1937.g. Civillikuma 1947.-1967. Pantu noslēdz šo patapināsanas līgumu.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Īpašnieks nodod, bet Firma sanem bezmaksas lietošanā Īpašniekam piederošo labā tehniskā stāvoklī esošo personisko automobili VW PASSAT (valsts Nr.AA 0000, 1984.gada izlaidums, šasijas numurs 000000000000000000, motora numurs 00000, benzīna Ai 00 izlietojuma norma – 10 litru uz 100 km nobraucienā), turpmāk tekstā – automobilis.

1.2. automobilis patapināts Firmai saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

1.2.1. automobiļa izmantošana citiem nolūkiem bez rakstiskas saskaņošanas ar īpašnieku ir šī līguma noteikumu pārkāpums.

1.2.2. automobiļa pieņemšana un nodošana tiek noformeta atbilstoši pušu saskaņotajiem noteikumiem.
1.3.Īpašnieks garantē, ka automobilis ir viņa personiskais īpašums, tas nav ieķīlāts, to nav aizliegts lietot, tas netiek meklēts sakarā ar nolaupīšanu, kā arī nav apgrūtināts ar kādām citām Firmai nezināmām saistībām.

2. FIRMAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Šā līguma darbības laikā Firmai ir tiesības lietot automobili katru darba dienu no pulksten 00.00. līdz 00.00.
2.2. Katru darba dienu pēc pulkstens 00.00. Firmai automobilis jāatdod Īpašniekam.
2.3. automobiļa lietošanas laikā Firmai ir pienākums nodrošināt tā aizsardzību, nepieļaujot arī nolaupīšanu.
2.4. Firma apņemas lietot automobili tikai paredzētajiem mērķiem, uzturēt tīru un tehniski labā stāvoklī, bez īpašnieka rakstiskas piekrišanas nepārkārtot to.
2.5. Firma apņemas uz sava rēķina segt visus automobiļa ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumus.
2.6. Firmai nav tiesību nodot automobili lietošanā citām personām, ieķīlāt, pārdot vai citādā veidā rīkoties ar to.

3. ĪPAŠNIEKA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA.

3.1. Īpašniekam ie pienākums nodot automobili Firmas lietošanā uz šā līguma 2.1.p. norādīto laiku.
3.2.Pēc kārtējās darba dienas pulksten 00.00. un līdz nākamās darba dienas pulksten 00.00. Īpašniekam ir tiesības bez jebkādiem ierobežojumiem lietot automobili pēc saviem ieskatiem.
3.3. Īpašnieka pienākums ir nekavējoties pienemt automobili no Firmas, ja Firma lauž līgumu. Pretejā gadījumā Firma nav atbildīga par zaudējumiem, kas Īpašniekam var rasties automobiļa nepieņemšanas gadījumā.

4. PUŠU ATBILDĪBA.

4.1. Pildot šo līgumu, puses uzņemas atbildību atbilstoši latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai.
4.2. Ja līgumā norādītajos laikos Firma lietojusi automobili atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai, taču tas ir sabojāts, daļēji vai pilnīgi zaudēts vai arī nolaupīts, Firmai jāatlīdzina Īpašniekam tikai tie zaudējumi, kuru rašanos tā būtu varējusi novērst, bet nav to darījusi.
4.3. Gadījumā, ja līgumā minētajos laikos Firma nav lietojusi automobili paredzētajiem mērķiem un tas ir bojāts, daļēji vai pilnīgi zaudēts vai nolaupīts, kā arī gadījumā, ja tā kavējas atdot automobili īpašniekam, tās pienākums ir atlīdzināt visus īpašniekam šajā sakarā radušos zaudējumus.
4.4. Saskaņā ar līguma nosacījumiem Firmas pienākums ir atlīdzināt Īpašniekam visus zaudējumus gadījumā, ja tā neatdod automobili Īpašniekam pēc viņa pirmā pieprasījuma.
4.5. Atlīdzinot zaudējumus, Firmai pēc Īpašnieka izvēles vai nu jāizlabo automobilim nodarītie bojajumi, vai jāizmaksā kompensācija naudā.
4.6. Ar automobiļa bojājumiem saistīto Īpašnieka zaudējumu apjomu nosaka, pamatojoties uz viņa iesniegtajiem rēķiniem par iegādātajam detaļām un veiktajiem remontdarbiem.
4.7. To Īpašnieka zaudējumu apjomu, kas rodas, ja automobilis tiek pilnīgi zaudēts vai nolaupīts, nosaka, pamatojoties uz līdzīgu marku automobiļu tirgus cenu zaudēšanas gadījumā vai nolaupīšanas brīdī.

5. LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ, TĀ LAUŠĀNAS KĀRTĪBA,
PAPILDINĀJUMI UN GROZĪJUMI

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz 2001.gada 31.decembrim.
5.2. Ja neparedzētu apstākļu dēļ Īpasniekam pašam ļoti nepieciešams automobilis un viņš vēlas lauzt līgumu, tad Firmai nav tiesību aizturēt automobili, un līgums pēc Īpašnieka pieprasījuma tiek lauzts, ja vien Firmai, priekšlaicīgi atdodot automobili Īpašniekam, nerodas sevisķi lieli zaudējumi.
5.2.1. ja neparedzētu apstākļu dēļ Īpašniekam ļoti nepieciešams automobilis, tad Firmai nekavējoties jāatdod automobilis Īpašniekam pēc viņa pirmā pieprasījuma.
5.3. Citos gadījumos līgumu drīkst papildināt vai grozīt pec pušu vienošanās. Jebkuri papildinajumi un grozījumi jāfikse protokolā, ko pievieno līgumam un kas ir tā neatņemama sastāvdaļa.

6. PĀRĒJIE NOTEIKUMI.

6.1. Šā līguma sakarā radušos strīdus izlemj Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kartībā.
6.2. Līgums uzrakstīts divos eksemplāros, kam ir vienāds juridiskais spēks. Katra līgumsledzēja puse saņem vienu līguma eksemplāru.

7. PUŠU REKVIZĪTI:

Firma: Īpašnieks:

SIA “Ozols” Ella Silava
Reģ.Nr. 000000000 p.k. 000000-00000
Adrese: Mākoņu iela 1, Adrese: Jaunības iela 1,
Rīga, LV – 0000 Rīga, LV – 0000
Tālr. Tālr.
Fax: ______________________
E-mail E-mail
Latvijas Krājbanka ______________________
Centra filiāle ______________________
Kods: 000000000 ______________________
Konts: 0000-000000-000 ______________________

Pušu paraksti:

Firma Īpašnieks

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_____________________ ______________________