Apdrošināšana

Apdrošināšana

Ekoloģiskā apdrošināšana

Referāts

EKOLOĢISKĀ APDROŠINĀŠANA

Ārzemju praktikā ar ekoloģisko katastrofu apdrošināšanu saprot potenciāli bīstamo objektu īpašnieku atbildības apdrošināšanu gadījumos, kad pret viņiem tiek celta prasība no tre

Apdrošināšanas AS Latgarants

APDROŠINĀŠANAS A/S LATGARANTS

Ar 1998.gada 1.septembri valstī stājies spēkā Latvijas Republikas likums “Par apdrošināšanas līgumu” un “Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums”. Minētie likumi un saskaņā ar šiem likumiem pieņemti Ministru kabineta no

ARMA modeļu lietošana tehnisko rezervju aprēķināšanā

ANOTĀCIJA
Darbā ir aplūkota tehnisko rezervju aprēķināšanas problēma auto apdrošināšanā. Tiek aplūkotas vairākas praksē lietotas metodes šo rezervju aprēķināšanai. Tiek piedāvāts šajos aprēķinos izmantot ARIMA modeļus. Ir dots neliels ieskats datorprogrammu paketes WinRATS

Latgarants

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
FINANSU INSTITŪTS

REFERĀTS
Mācību priekšmetā APDROŠINĀŠANA

APDROŠINĀŠANAS A/S
L A T G A R A N T S

Rīga 1999

APDROŠINĀŠANAS A/S LATGARANTS

Īpašums

Deitērijs (grieķu: deuteros – otrais, otrējais) jeb smagais ūdeņradis ir ūdeņraža otrs stabilais izotops

Deitērijs (grieķu: deuteros – otrais, otrējais) jeb smagais ūdeņradis ir ūdeņraža otrs stabilais izotops. Deitērija apzīmē

Scroll to Top