Nedzīvības apdrošināšanas AS Insurance Lines

SATURA RĀDĪTĀJS

1. KOPSAVILKUMS
2. UZŅĒMUMA APRAKSTS
3. APDROŠINĀŠANAS PRODUKTI
4. TIRGUS ANALĪZE
5. MĀRKETINGA STRATĒĢIJA
6. VADĪBA UN DARBINIEKI
7. FINANSU PLĀNS
8. RISKS UN PROBLĒMAS

KOPSAVILKUMS

Nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrība INSURANCE LINES ir dibināta 1996. gada 1. jūnijā un jau īsā laikā ir guvusi panākumus. Mūsu parakstīto prēmiju apjoms un tirgus daļa palielinās, pateicoties mūsu pakalpojumu kvalitātei, augošajam produktu klāstam, mārketinga stratēģijai un darbiniekiem, kuru zināšanas un pieredze pastāvīgi aug. Mūsu akcionāri ir pasaulē labi pazīstamas apdrošināšanas sabiedrības. Balstoties uz iegūto pieredzi, par pamatu ņemot savu dibinātāju SKANDIA (Zviedrija) un ROYAL AND SUN ALLIANCE (Lielbritānija) apdrošināšanas noteikumus drīzumā varēsim piedāvāt jebkura veida riska apdrošināšanu, piedāvājot starptautiski pieņemtu apdrošināšanas aizsardzību.

UZŅĒMUMA APRAKSTS
Apdrošināšanas akciju sabiedrība INSURANCE LINES ir dibināta 1996. gada 1. jūnijā. Sabiedrības juridiskā adrese ir Jēkaba kazarmas Torņa ielā 4, 2B – 101, LV – 1010, tālruņi 7520123, 7520124, fakss 7520125. Tās reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir 000015963.
Apdrošināšanas akciju sabiedrība (turpmāk AAS) INSURANCE LINES ir slēgta tipa akciju sabiedrība. Tās pamatkapitāls ir 550000 LVL. Mūsu akcionāri ir pasaulē labi pazīstamas apdrošināšanas kompānijas, kuru apdrošināšanas pakalpojumus un produktus mēs pārstāvam.
1. Lielbritānijas ROYAL AND SUN ALLIANCE, kas ir viena no lielākajām apdrošināšanas sabiedrībām Apvienotajā karalistē. Šai kompānijai pieder 39% AAS INSURANCE LINES akciju;
2. Otrs AAS INSURANCE LINES akcionārs ir viena no lielākajām Zviedrijas apdrošināšanas akciju sabiedrībām SKANDIA, kura ir arī otras lielākās Somijas apdrošināšanas sabiedrības THE POHJOLA GROUP akcionāre. Kompānijai SKANDIA pieder 39% mūsu uzņēmuma akciju;
3. 20% AAS INSURANCE LINES akciju īpašnieks ir Latvijas SIA INSURANCE BROCKARIGE, kurā arī ir pārstāvēts ārzemju kapitāls. Šī sabiedrība nodarbojās ar apdrošināšanas brokeru pakalpojumiem Latvijā.
Atlikušie 2% akciju ir AAS INSURANCE LINES padomes locekļu īpašumā. Mainoties valdes locekļiem, mainās arī šo akciju īpašnieki.
Augstākā sabiedrības lēmējinstitūcija ir sabiedrības padome, kuras priekšsēdētājs ir arī AAS INSURANCE LINES Ģenerāldirektors, kurš arī vada uzņēmuma personālu, tā ikdienas darbu.
Sabiedrībai ir arī sava valde, kurā ietilpst Ģenerāldirektors, Apdrošināšanas direktors un Finansu direktors. Sabiedrības valde nodarbojās ar darba organizāciju un ar to saistītu lēmumu pieņemšanu. Uz 1997. gada beigām AAS INSURANCE LINES darbinieku skaits ir sasniedzis astoņus cilvēkus. Sīkāka informācija par uzņēmuma vadību un darbiniekiem atrodama nodaļā VADĪBA UN DARBINIEKI.
Mūsu sabiedrība savu darbību veic saskaņā ar LR likumdošanu, līdz ar to būtiska loma tās darbībā ir Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai (VAUI).
Ņemot vērā faktu, ka apdrošināšanas sabiedrības reti jau pirmajos gados nes peļņu, kas lielā mērā saistīts ar nepieciešamo rezervju izveidošanu, sabiedrības līdzšinējā darbība, neskatoties uz 17950.19 LVL lieliem zaudējumiem 1997. gadā, kurus, pilnībā sedza akcionāri, ir uzskatāma par veiksmīgu. 1997. gadā AAS INSURANCE LINES saņemto bruto prēmiju apjoms ir sasniedzis 680958.67 LVL, kas tik jaunai apdrošināšanas sabiedrībai ir ļoti labs rādītājs. 1997. gadā 111524.62 LVL ir izmaksāti atlīdzībās (atlīdzību koeficents – 33.2%). Par sabiedrības panākumiem lielā mērā ir jāpateicas mūsu darbinieku pašaizliedzīgajam darbam.
AAS INSURANCE LINES ir licenzēta un veic darbību sekojošos apdrošināšanas veidos (ar % norādīta daļa apgrozījumā):
1. Kustamā un nekustamā īpašuma apdrošināšana 30%
2. Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana 15%
3. Tūrisma apdrošināšana 25%
4. Nelaimes gadījumu apdrošināšana 15%
5. Tiesiskās atbildības pret trešajām personām (izņemot sauszemes transportlīdzekļu civiltiesisko atbildību) 7%
6. Kravu apdrošināšana 3%
7. Kombinētās polises 5%

Liela daļa apdrošināšanas līgumu tiek pārapdrošināti ārzemju apdrošināšanas kompānijās: SKANDIA, ROYAL AND SUN ALLIANCE, THE POHJOLA GROUP, KOLNISCHE RUCK, THE AMERICAN INTERNATIONAL GROUP.
Līdzšinējā darbībā kā arī turpmāk AAS INSURANCE LINES ir vadījusies pēc starptautiskās (savu akcionāru) apdrošināšanas pieredzes, kas arī ir viens no lielākajiem plusiem mūsu kompānijas darbībā. Nākotnē AAS INSURANCE LINES plāno, paplašināt savu pakalpojumu klāstu, saņemot jaunas licences, palielinot darbinieku skaitu un izglītojot tos. Tuvākā nākotnē plānots piedāvāt arī sauszemes transportlīdzekļu (to. sk. civiltiesiskās atbildības) apdrošināšanu, būvdarbu apdrošināšanu, finansu (kredīta) apdrošināšanu kā arī jaunas kombinētās polises (construction all risks). Šādā veidā būs iespējams palielināt apgrozījumu, neizdarot lielus ieguldījumus (piemēram, atverot filiāles un tml.).
Lielu nozīmi sabiedrība piešķir tās darbinieku izglītošanai un labklājībai, kas kā mums šķiet, ir viena no galvenajām panākumu atslēgām.

APDROŠINĀŠANAS PRODUKTI
AAS INSURANCE LINES piedāvāto apdrošināšanas veidu klāsts un to kombinācijas nepārtraukti palielinās, piedāvājot jaunus produktus. Līdz šim esam piedāvājuši kustamā un nekustamā īpašuma, uzņēmējdarbības pārtraukšanas, tūrisma, nelaimes gadījumu, vispārējās civiltiesiskās atbildības (izņemot sauszemes transportlīdzekļu), kravu apdrošināšanu. Šajā nodaļā informācija par mūsu produktiem ir visai virspusēja, jo apdrošināšanas noteikumi ir ļoti apjomīgi. Sīkāk ar tiem varat iepazīties, lasot mūsu apdrošināšanas noteikumus.
Mūsu sabiedrība nepiedāvā dzīvības apdrošināšanu, jo saskaņā ar pastāvošo likumdošanu dzīvības apdrošināšanas sabiedrības tiek atšķirtas no nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām.
Liela apdrošināšanas priekšrocība Latvijā ir tā, ka atšķirībā no citām Rietumeiropas valstīm apdrošināšanas prēmijas netiek apliktas ar nodokli vai nodevu (dažās valstīs tas sasniedz pat 20%). Latvijā pastāv vienīgi 0.8 % atskaitījums no prēmijām Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai (tās uzturēšanai).
Mūsu piedāvātie pakalpojumi parasti nav standartizēti (izņemot tūrisma un nelaimes gadījumu apdrošināšanu), jo katrs gadījums un katrs klients ir individuāls. Bieži kombinējam vairākus apdrošināšanas veidus vienā polisē, piemēram, īpašuma apdrošināšana kopā ar biznesa pārtraukšanas apdrošināšanu. Katrai polisei parasti ir no citām polisēm atšķirīga apdrošināšanas prēmija un apdrošinājuma summa (izņemot standarta polisēm). Ar katru klientu parasti notiek individuāla saruna un vienošanās par polises noteikumiem. Polises periods parasti ir viens gads, taču ir iespējami arī citi periodi. Atšķirībā no citām apdrošināšanas sabiedrībām mūsu firma nāk pretī klientam, piedāvājot anulēšanu, atmaksājot atpakaļ naudu atbilstoši no nomaksātās prēmijas proporcionāli atlikušajam laika periodam mīnus administratīvie izdevumi parast 15 % no prēmijas. Piemēram, ja ir noslēgts līgums par 1000 $ uz gadu, bet pēc pusgada klientam vairāk nav vajadzīga apdrošināšana (varbūt viņš ir pārdevis apdrošināto īpašumu un. tml.), tad pēc klienta pieprasījuma, mēs atmaksājam atlikušo prēmijas daļu mīnus 15 % administratīvie izdevumi: 500 $ – 15% = 485 $. Mūsu kompānija piedāvā arī prēmijas samaksu pa daļām parasti no divām līdz četrām iemaksām gadā.
Protams, arī mūsu polisēs ir paredzēti apdrošināšanas gadījuma neiestāšanās noteikumi. Piemēram, polise nesedz gadījumus, kad apdrošinājuma ņēmējs pats tīši nodara ļaunumu apdrošinātajam objektam, kara gadījumā un citos gadījumos (norādīti tālāk).
Prēmijas apjomu parasti nosaka attiecīgais riska parakstītājs, bieži tiek izmantota promiles sistēma (% no apdrošinājuma summas) un citas metodes, ņemot vērā attiecīgo risku. Kopumā mūsu tarifi ir konkurēt spējīgi tirgū.

KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APDROŠINĀŠANA

Šīs apdrošināšanas apdrošināmie objekti ir īpašums – ēkas, to saturs, krājumi, dažādas iekārtas, stikli u. c. Īpašums tiek vērtēts pēc to reālās, atlikušās vērtības. Polise, atkarībā no līguma noteikumiem, var pasargāt tās īpašnieka apdrošināto īpašumu pret uguni, zibeni, eksploziju, lidmašīnas uzkrišanu, ūdens noplūdi vai applūšanu, plūdiem, vētru, krusu, zemes nogruvumiem, akmeņu vai grunts nobirumiem, zemestrīci, koku, mastu un citu objektu uzkrišanu, sniega vai ledus svaru, zādzību, vandālismu, transportlīdzekļu triecienu un citiem riskiem. Atlīdzība netiek izmaksāta, ja apdrošinājuma ņēmējs nav savas vainas dēļ laikā samaksājis apdrošināšanas prēmiju vai kārtējo maksājumu, bet apdrošināšanas gadījums jau iestājies, īpašuma nolietojuma rezultātā, apdrošinājuma ņēmēja tīšas vainas dēļ, terora akta gadījumā, kara gadījumā, polisē neparedzēta riska iestāšanās gadījumā, radioaktīvās apstarošanas gadījumā, remontējot īpašumu u. c. Tuvākā laikā AAS INSURANCE LINES paredz izlaist speciālas stikla apdrošināšanas polises, kuras paredz nevis atlīdzību naudā, bet stikla nomaiņu. Līgumā ar klientu parasti tiek paredzēts arī pašrisks. Tas nozīme, ka, ja zaudējumi nepārsniedz noteiktu, nelielu summu, tad atlīdzība netiek izmaksāta.
Īpašuma apdrošināšana var tikt kombinēta ar uzņēmējdarbības pārtraukšanas un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANAS APDROŠINĀŠANA

Šis mūsu piedāvātais apdrošināšanas veids paredz segt zaudējumus, kas apdrošinātajai kompānijai radušies tās īpašuma zaudējuma vai bojājumu rezultātā (atskaitot zaudētā īpašuma vērtību). Tas nozīmē, ka mēs kompensējam pie mums apdrošinātās firmas izmaksas, kuras tā nevar segt pārtrauktās ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas dēļ (patstāvīgās izmaksas, algas u. tml.). Šī palīdzība biznesam tiek veikta tik ilgi kamēr uzņēmums nav atsācis normāli funkcionēt. Pastāv iespēja apdrošināties arī tā, lai apdrošināšanas gadījuma iestāšanās gadījumā tiktu saglabāts iepriekšējais apgrozījums, pat peļņa. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam biznesa zaudējumus nosaka abu pušu izvēlēts, neatkarīgs grāmatvedis. Izdevumus par neatkarīga grāmatveža vai auditorfirmas algošanu sedz apdrošināšanas sabiedrība. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa ir atkarīga no īpašuma zaudējuma vai bojājuma iemesla, tādēļ izņēmumi ir stipri līdzīgi kā īpašuma apdrošināšanā. Arī šajā apdrošināšanas veidā ir paredzēts pašrisks vai pat atskaitījums. Biznesa apdrošināšana bieži tiek kombinēta ar īpašuma apdrošināšanu.

TIESISKĀ ATBILDĪBA PRET TREŠAJĀM PERSONĀM

Apdrošinājuma ņēmējs var apdrošināties pret kaitējumu, ko tas netīši varētu nodarīt trešās personas īpašumam vai veselībai. Mūsu sabiedrība piedāvā vispārējās civiltiesiskās atbildības (t. sk. tūristu), profesionālās atbildības, īrnieku civiltiesiskās atbildības, mājas īpašnieku civiltiesiskās atbildības, vadošo darbinieku atbildības apdrošināšanu. Mēs varam atlīdzināt ne tikai bojājumus vai zaudējumus, bet arī tiesas izdevumus. Galvenie izņēmumi, kad apdrošinātāja saistības neiestājās ir, ja apdrošinātā persona piedalās karā, terorisma vai sabotāžas aktos, demonstrācijās, lokautos, dumpjos; ja apdrošinātā persona apzināti rīkojas prettiesiski un nodara kaitējumu citiem; gadījumos, kad kaitējumu nodara dzīvnieki, kas ir apdrošinātās personas īpašums, par kuru tā ir juridiski atbildīga; visos prasību gadījumos, kas rodas ja apdrošinātā persona ir nepieskaitāma vai atrodas narkotisko vielu (izņemot zāles, ko tai parakstījis licenzēts ārsts) vai alkohola ietekmē u. c. Daudzi izņēmuma gadījumi ir atkarīgi no tiesiskās atbildības pret trešajām personām veida, piemēram, ja ir nodarīti zaudējumi ēkām vai atsevišķām to daļām, ko īrē apdrošinātā persona, tad šeit uz atlīdzību var pretendēt īrnieka civiltiesiskās apdrošināšanas polises īpašnieks nevis, piemēram, darba devēja atbildības apdrošināšanas polises īpašnieks u. tml.
Mūsu sabiedrība drīzumā plāno piedāvāt arī autovadītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

TŪRISMA APDROŠINĀŠANA

Šis apdrošinājums ir spēkā visā pasaulē izņemot Latviju vai apdrošinātās personas mītnes zemi, ja tā ir cita valsts. Apdrošinājumu veidi ir (iekavās norādītas maksimālās atlīdzību summas USD ) nepieciešamie medicīniskajiem izdevumi pie nelaimes gadījuma vai saslimšanas (70000); palīdzības dienesta pakalpojumi ceļojuma laikā, nepieciešamā medicīniskā evakuācija, ieskaitot transportu (50000); mirstīgo atlieku nogādāšana uz dzimteni, ieskaitot atlīdzību par zārku (15000); apdrošinājums neatgriezeniska sakropļojuma gadījumā (40000): apdrošinājums nāves gadījumā (20000). Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta par medicīnas izdevumiem, kas radušies pēdējo 3 grūtniecības mēnešu laikā, ja apdrošinātā persona atrodas alkohola vai narkotiku iespaidā, ārstējot nervu vai garīgās slimības, par profilaktiskām apskatēm, par ārstēšanos, kurai nepieciešama ilgstoša uzturēšanās medicīniskās iestādēs (atpūtas namos, sanatorijās, stacionāros, organisma atindēšanai paredzētās iestādēs), par slimībām, kuru simptomi bija redzami un netika ārstēti pirms apdrošināšanas perioda vai polises operatīvā darbības laika, ja apdrošinātā persona pretēji ārsta norādījumiem ir devusies apdrošinātajā ceļojumā un tai radušies medicīnas izdevumi, apdrošinātās personas ceļojuma mērķis ir saņemt medicīnisko palīdzību vai konsultāciju, relatīvā frančīze – 50 USD no katras prasības par medicīnas izdevumu atlīdzināšanu, ja medicīnas izdevumi radušies Latvijā vai apdrošinātās personas mītnes zemē, piedaloties sacensībās, kur izmanto transporta līdzekli, lidojot lidaparātā, kurš nav reģistrēts, braucot ar motocikletu, kura dzinēja darba tilpums ir lielāks par 125 kubikcentimetriem u.c. Ja apdrošinājuma ņēmējs ir iemaksājis papildus prēmiju, tad viņš ir apdrošinājies arī pret bagāžas nozaudēšanu vai aizkavēšanos, lidojuma aizkavēšanos, personiskā tiesiskā atbildība. Apdrošināšanas atlīdzība par bagāžas nozaudēšanu netiek izmaksāta par saskrāpētiem, saplēstiem stikla vai citiem plīstošiem priekšmetiem, ja mantas ir sabojājušas kodes vai citi insekti, nolietošanās, zaudējumus, ko nodarījušas varas iestādes (muita u.c.) vai arī mantas labojot vai tīrot, relatīvā frančīze 50 USD u.c. Lidojuma aizkavēšanās gadījumā, kas ilgāka par 6. Stundām atlīdzība ir 200 USD, izņemot gadījumus, kad klients iepriekš nav reģistrējis savu lidojumu, ja lido ar čarterreisu, ja iepriekš jau zināms, ka lidojums nenotiks. Personiskās atbildības pret trešajām personām skat. nodaļu TIESISKĀ ATBILDĪBA PRET TREŠAJĀM PERSONĀM.
Notiek plaša sadarbība ar tūrisma aģentūrām.

NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANA

Šis apdrošināšanas veids sedz visus izdevumus, kas radušies pie nelaimes gadījuma vai saslimšanas, kā arī tiek izmaksāta atlīdzība neatgriezeniska sakropļojuma vai apdrošinātā nāves gadījumā. Protams arī šeit tiek noteiktas maksimālās atlīdzību summas. Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta par medicīnas izdevumiem, kas radušies pēdējo 3 grūtniecības mēnešu laikā, ja apdrošinātā persona atrodas alkohola vai narkotiku iespaidā, ārstējot nervu vai garīgās slimības, par profilaktiskām apskatēm, par ārstēšanos, kurai nepieciešama ilgstoša uzturēšanās medicīniskās iestādēs (atpūtas namos, sanatorijās, stacionāros, organisma atindēšanai paredzētās iestādēs), par slimībām, kuru simptomi bija redzami un netika ārstēti pirms apdrošināšanas perioda vai polises operatīvā darbības laika, ārpus apdrošinātā mītnes zemes, piedaloties sacensībās, kur izmanto transporta līdzekli, lidojot lidaparātā, kurš nav reģistrēts, braucot ar motocikletu, kura dzinēja darba tilpums ir lielāks par 125 kubikcentimetriem u.c.

KRAVU APDROŠINĀŠANA

Mūsu sabiedrība piedāvā arī kravu apdrošināšanu. Ar šo apdrošināšanas veidu mums pilnībā nodarbojās apdrošināšanas brokeru firma INSURANCE BROCKARIGE (mūsu līdzīpašnieks), kas sagatavo riska aprakstu un nokārto lielāko daļu visu pārējo lietu, tādejādi mums atstājot dokumentācijas izskatīšanu un riska parakstīšanu, tāpēc šim apdrošināšanas veidam biznesa plānā sīkāk nepieskarsimies. INSURANCE BROCKARIGE standarta komisija ir 12 % no kravu apdrošināšanas prēmijas.

Mūsu firma nedomā apstāties pie esošā pakalpojumu klāsta un jau tuvākā nākotnē (no 1998. gada 1. maija) piedāvāsim sauszemes transportlīdzekļa civiltiesisko apdrošināšanu, sauszemes transportlīdzekļa apdrošināšanu (CASCO, SUPERCASCO), finansu apdrošināšanu, būvdarbu apdrošināšanu, bet tālākā nākotnē arī zaļās kartes.
Nozīmīgs mūsu pakalpojumu kvalitātes rādītājs ir spēja laicīgi samaksāt atlīdzības, kam pamatā ir mūsu rezerves un pārapdrošināšana.

MŪSU LĪGUMU PĀRAPDROŠINĀŠANA

Proporcionālā pārapdrošināšana – % no apdrošinājuma summas ( TSI )
Neproporcionālā pārapdrošināšana – ekscess.
Maksājamā līgumpārapdrošināšanas prēmija tiek izteikta % no apdrošināšanas prēmijas, un pārapdrošināšanas atlīdzība tiek izteikta tik pat % no TSI.
Ja apdrošināšanas līgums neikļaujas pārapdrošināšanas līguma standartos, tad līgums tiek pārapdrošināts fakultatīvi.
Ja īpašuma, uzņēmējdarbības pārtraukšanas vai celtniecības apdrošināšanas TSI < 250000 $, tad darbojās 70 % līgumpārapdrošināšana ar SKANDIA. Ja 2500000 $ < TSI < 6000000 $. Ja CASCO TSI < 30000 $, tad 60 % līgumpārapdrošināšana ar KOLNISCHE RUCK
Ja kravu apdrošināšanas TSI < 100000 $, tad 60 % līgumpārapdrošināšana ar ROYAL AND SUN ALLIANCE. Ja tiesiskās atbildības pret trešajām personām 250000 $ < TSI <100000 $, tad 50 % līgumpārapdrošināšana ar ROYAL AND SUN ALLIANCE. Ja nelaimes gadījumu un tūrisma apdrošināšanā TSI <100000 $ (uz vienu cilvēku.), tad darbojas 40 % līgumpārapdrošināšana ar Somijas THE POHJOLA GROUP.
Par pārapdrošināšanas prēmijām mēs saņemam komisiju no 15 – 30 % apmērā.

TIRGUS ANALĪZE
1997. gadā nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības bija parakstījušas bruto prēmijas 59,968 miljonu latu apmērā, bet atlīdzībās izmaksājušas 9,922 miljonus latu
Salīdzinot ar 1996. gadu nedzīvības apdrošināšanas bruto prēmiju apjoms pieaudzis par 28,736 milj. Latu (92%). Straujais apjomu pieaugums lielā mērā skaidrojams arī ar transportlīdzekļu obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas ieviešanu (13,680 milj. LVL). Pieaudzis apjoms arī citos apdrošināšanas veidos. Tā, piemēram, pērn īpašuma apdrošināšanā parakstītas 14,326 milj. latu apmērā (1996. g. – 10,386), veselības apdrošināšanā – 3,843 milj.. latu (1996. – 2,526), kravu apdrošināšanā – 2,874 milj. latu (1996. – 1,842) u.c.
Mūsu sabiedrības klienti ir juridiskās un fiziskās personas. Dominējošās ir juridiskās personas – 79 %. 29% mūsu parakstīto prēmiju ir brokeru sagādātas. Mūsu klientu lielāko daļu sastāda Latvijas kompānijas ar dominējošu ārzemju kapitālu, kas izskaidrojams ar mūsu sabiedrības piederību labi zināmām ārzemju apdrošināšanas firmām. Tādejādi ārzemju klients neriskē saistīties ar nepazīstamām Latvijas apdrošināšanas sabiedrībām, domādams, ka arī mēs strādājam tā pat kā mūsu akcionāri. Šo savu piederību mēs arī akcentējam, lietojot mūsu akcionāru simboliku un nosaukumus pie savējā. Šai tirgū, kurā apdrošinājuma ņēmēji ir firmas ar ārzemju kapitālu, mūsu lielākie konkurenti ir TRUGG HANSA LATVIA LTD. (Zviedrija), AAS FAMLAT (ASV, Somija), RĪGAS FĒNIKSS (Vācija). Viens no galvenajiem mūsu panākumu iemesliem ir godīgums pret klientiem. Diemžēl, daudzas sabiedrības ļoti negribīgi izmaksā atlīdzības saviem klientiem, kaut arī tas būtu jādara. Īpaši tas pierādās arī atlīdzību koeficentu salīdzināšanā. Kopējais Latvijas apdrošināšanas sabiedrību atlīdzību koeficents (1997.) ir 17%, bet mūsējais 33.2%. Mūsu godīgums izpaužas arī citā apstāklī. Daudziem nav noslēpums, ka arī Latvijā caur apdrošināšanas sabiedrībām tiek legalizēta noziedzīgi iegūtā nauda, jo arī apdrošināšana līdzīgi kā bankas vai ofšora zonas var tikt izmantotas šim nolūkam. Mūsu sabiedrība šādos pasākumos neiesaistās. Cita mūsu priekšrocība ir jau pieminētā iespēja samaksāt prēmiju pa daļām un tiesības anulēt polisi saņemot atpakaļ daļu naudas. Klienta apmierinātības pamatā var kalpot arī viņa vēlme justies nozīmīgam, ko izmantojam arī mēs, jo mūsu pagaidām kā maza uzņēmuma priekšrocība ir tā, ka vismaz nozīmīgākie klienti var personiski tikties un apspriest lietas ar mūsu vadošajiem darbiniekiem. Katram klientam viņa polises termiņa beigās tiek izsūtīts piedāvājums atjaunot polisi, kas parasti arī vainagojas panākumiem. Mūsu sabiedrība atšķirībā no citām nepiedāvā atlaides. Saviem nozīmīgākajiem klientiem vismaz reizi gadā rīkojam prezentācijas, tādejādi veicinot pastāvīgas klientūras veidošanos. Cita mūsu priekšrocība ir mūsu darbinieku kompetence un labās angļu valodas zināšanas.
Ņemot vērā straujo apdrošināšanas tirgus apjomu pieaugumu 1998. Gadā plānojam sasniegt ap 1180000 LVL lielu prēmiju apjomu. Par šī skaitļa sasniedzamību liecina arī pirmo 3 1998. gada mēnešu rezultāti.

MĀRKETINGA STRATĒĢIJA
Mūsu sabiedrības mērķis ir kļūt par prestižu sabiedrību ar lielu Latvijas apdrošināšanas tirgus daļu. Mūsu mērķa tirgus ir ļoti plašs, jo apdrošināšana var būt vajadzīga jebkurā nozarē, jebkurai personai. Mūsu klienti ir gan juridiskās, gan fiziskās personas. 79% mūsu sabiedrības klientu ir juridiskās personas. Pamatā tās ir firmas ar ārzemju kapitālu. Mēs apkalpojam tikpat kā visus SKANDIA un ROYAL AND SUN ALLIANCE klientus Latvijā. Starp mūsu uzņēmumiem ir tādi klienti kā SKANSKA, NESTLE, COCA COLA, BALTIC AIRLINES, DIENA, BALTCOM GSM, LATVIJAS MOBĪLAIS TELEFONS, AMERPAP LATVIA, ALDARIS, RIETUMU BANKA, PRESES NAMS, NIKE un citi. 21% mūsu klientu ir fiziskās personas ( galvenokārt īpašuma, nelaimes gadījumu, tūrisma apdrošināšana). Mūsu produktu cenas ir konkurētspējīgas, aptuveni kopējā līmenī ar citām Latvijas apdrošināšanas sabiedrībām. Savu cenu politiku pagaidām mainīt nedomājam. Mūsu apdrošināšanas produkti ir augstā līmenī, sākot ar laipnu klienta sagaidīšanu un beidzot ar to, ka mūsu klienti var justies droši, ka apdrošināšanas gadījuma iestāšanās reizē savu atlīdzību noteikti saņems, jo mūsu spēja samaksāt apdrošināšanas atlīdzības ir ļoti augsta, kas pamatojās ar mūsu tehniskajām rezervēm, pārapdrošināšanu, likviditāti. Mūsu līgumi tiek pārapdrošināti 60% līdz 80% apmērā no līgumu summām (skat. nodaļu APDROŠINĀŠANAS PRODUKTI). Savā finansiālajā darbībā izmantojam pasaules pieredzi saskaņā ar Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas noteikumiem.
Pārdošanā galvenokārt izmantojam tā saukto tiešo pārdošanu (71%), ar klientu individuāli vienojoties un novērtējot risku. Savā darbā tikpat kā neizmantojam aģentus. 29% bruto prēmiju apjoma ir sagādātas izmantojot apdrošināšanas brokeru pakalpojumus. Arī turpmāk plānojam ap 30% lielu prēmiju daļu iegūt caur brokeriem. Šeit mūsu galvenais partneris ir mūsu līdzīpašnieks SIA INSURANCE BROCKARIGE (ap 50% no brokeru sagādātajām prēmijām, pārsvarā kravu apdrošināšana). AAS INSURANCE LINES cenšas sadarboties ar vairākiem brokeriem, tādejādi sadalot risku. Citas brokeru sabiedrības ar kurām sadarbojamies ir 3A BROKERS, KRG, APDROŠINĀŠANAS SERVISS u. c. Brokeru komisijas parasti sastāda 7 līdz 20% no prēmijas. Šeit jāņem vērā, ka līguma ar klientu lielāko darbu jau ir izdarījuši brokeri (klienta atrašana, riska vērtēšana u.t.t.).
No 1998. gada 4. maija AAS INSURANCE LINES sāks piedāvāt jaunus apdrošināšanas produktus: CASCO, SUPRCASCO, autovadītāja vispārējo civiltiesisko, būvdarbu, finansu apdrošināšanu. Jau patlaban tiek gatavoti apdrošināšanas projekti šajos veidos ar klientiem.
Līdzšinējā darbībā mūsu kompānija nav piedzīvojusi nevienu sūdzību no klientu puses ,tāpēc varam domāt, ka pie nemainīgas uzņēmuma politikas izdosies saglabāt jau esošo klientūru, kas ir arī viens no mūsu svarīgākajiem mērķiem. Līgumam beidzoties, klienti saņem no mums vēstuli ar atgādinājumu par to un priekšlikumu pagarināt līgumu. Lielākā daļa līgumi arī tiek pagarināti. Saviem lielākajiem klientiem divas reizes gadā rīkojam prezentācijas par saviem jaunajiem produktiem, kas arī, mūsuprāt, ir labs klientu piesaistes veicināšanas līdzeklis. Mēs veicam pasākumus arī jaunu klientu piesaistei, jo jau šogad plānojam divkāršot apgrozījumu salīdzinoši ar pagājušo 1997. gadu. Varam uzskatīt, ka vislabākā reklāma ir apmierināts klients, taču ar to vien nepietiek. Mēs izmantojam visus mārketinga veicināšanas pasākumus. Reklamējam savus produktus masu informācijas līdzekļos (DIENAS BIZNESS, BIZNESS&BALTIJA, DIENA radio SWH u. c.), izdalām bukletus, piedalāmies izstādēs. Tiešā pārdošana ir virzīta uz klientu, klienta vēlmes tiek uzklausītas un viņš tiek apkalpots laipni un viesmīlīgi. Daudzi klienti ir ļoti apmierināti, ka var tikties ar mūsu vadītājiem personiski. Pozitīva informācija par mums ar vien biežāk sāk parādīties masu informācijas līdzekļos, ko panākam ar pastāvīgu jaunākās informācijas un rezultātu sniegšanu par sevi. Droši varam teikt, ka sabiedriskās domas ietekmēšana par sevi mums padodas itin labi.
Savu līdzšinējo mārketinga stratēģiju uzskatam par ļoti izdevušos un mainīt to tuvākajā laikā nedomājam.

UZŅĒMUMA VADĪBA UN DARBINIEKI
AAS INSURANCE LINES augstākā lēmējinstitūcija ir tās padome, kas sastāv no mūsu akcionāru ievēlētiem locekļiem un Ģenerāldirektora (kopā 3 līdz 5 cilvēki). Visām akcijām ir vienādas balsstiesības. Padomes sapulces notiek ne mazāk kā divas reizes gadā. Padome izlemj svarīgākos sabiedrības lēmumus (skat. likumu PAR AKCIJU SABIEDRĪBĀM). Padomes priekšsēdētājs saskaņā ar sabiedrības statūtiem ir arī sabiedrības Ģenerāldirektors, kuru ievēl padomes locekļi. Kopš sabiedrības dibināšanas brīža mūsu sabiedrības padomes priekšsēdētājs un Ģenerāldirektors ir Artis Birziņš. Vēl padomē ir 3 locekļi (pa vienam pārstāvim no katras lielās akcionāru kompānijas. Strīdīgu jautājumu pieņemšanā (tādi vēl nav bijuši) izšķirošā nozīme ir katra padomes locekļa pārstāvēto akciju skaitam.
Ģenerāldirektors ir sabiedrības ikdienas darba galvenais vadītājs. Viņam savā darbā ir jāņem vērā ne tikai padomes, bet arī sabiedrības valdes viedoklis un priekšlikumi. Sabiedrības valde tiek veidota mūsu darba efektīvākai veikšanai un organizācijai. Tā sastāv no Ģenerāldirektora, Finansu direktora un apdrošināšanas direktora. Vēlāk sabiedrības valdē varētu parādīties arī Mārketinga direktors.
Līdz 1997. gada 30. aprīlim mūsu firmas darbinieku skaits ir 8, taču sākot no pirmā maija tas būs 10, jo tiek ieviesti jauni produkti, mūsu klientu loks paplašinās un līdz ar to darba kļūst vairāk. Mūsu kompānijā lieliski tiek īstenots tā sauktais DARBS KOMANDĀ. Uzņēmumā ir 3 nodaļas. No šā gada 1. maija apdrošināšanas nodaļā būs 7 darbinieki:
Firmas administrācija sastāv un arī tuvākā laikā sastāvēs no diviem darbiniekiem – Ģenerāldirektors un Sekretāre. Finansu nodaļā pagaidām ir tikai viens cilvēks Finansu direktors – Galvenais grāmatvedis. Šīs nodaļas pienākumos ietilpst uzņēmuma grāmatvedības veikšana, ieguldījumu kontrole un izvēle kā arī aktīva piedalīšanās budžeta plānošanā un tā izpildes kontrole. No 1999. gada šajā uzņēmuma nodaļā paredzēts vēl viens darbinieks – Galvenais grāmatvedis. Lielāko daļu darba šai nodaļa sastāda grāmatvedības veikšana, tāpēc arī pēc jaunā darbinieka pieaicināšanas ar to būs jānodarbojas abiem darbiniekiem.
Visi mūsu darbinieki ir ļoti labi angļu valodas pratēji un visiem ir augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība. Lielu nozīmi piešķiram zināšanu palielināšanai un lielākas pieredzes iegūšanai, kas notiek organizējot kursus un seminārus uzņēmuma iekšienē, apmeklējot kursus citur un veicot apmaiņas braucienus ar SKANDIA un THE ROYAL AND SUN ALLIANCE. Mūsu darbinieki saņem augstas algas un tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem un pret kaitējuma nodarīšanu kompānijai.
Par mūsu kompānijas panākumiem lielākajā mērā ir jāpateicas tieši mūsu darbiniekiem.

RISKS UN PROBLĒMAS
Vislielākais risks jebkurai apdrošināšanas sabiedrībai ir tās uzņemtās saistības (iespējamās atlīdzības). Mūsu sabiedrībai pēc 1997. gada 30. decembra datiem tās ir 590 102 292 LVL. Apdrošināšanas gadījumu iespējamība ir neizbēgama, jo tas ietilpst mūsu biznesā uzņemties risku un ar to ir jārēķinās. Pret iespējamām prasībām pret mums nodrošināmies ar pārapdrošināšanu un rezervēm kā arī mūsu darbinieku (riska parakstītāju) profesionalitāti parakstot risku un izskatot atlīdzību prasības.
Lai arī mūsu darbinieki strādā labi, viņi ir apdrošināti pret kaitējuma nodarīšanu kompānijai. Esam apdrošinājušies arī pret darbinieku saslimšanu, nelaimes gadījumiem, ugunsgrēkiem, biznesa pārtraukšanu u.c., un tādejādi pasargājušies pret veselu virkni risku.
Diemžēl ir arī daudzas iespējamās problēmas un riski, kuru sekas novērst nav mūsu spēkos, pret kuriem apdrošināties nevaram. Tie ir makrovides faktori. Latvijā ir vērojams slikts demogrāfiskais stāvoklis, kas ilgā laikā var kļūt nelabvēlīgi biznesam kopumā. Tiesisko un ekonomisko vidi uzskatam par mums samērā labvēlīgu, Latvijas apdrošināšanas likumdošana ir beidzot sakārtota, traucē vienīgi daudzās pārmaiņas uz mums attiecošos likumos. Latvijā ir vērojama ekonomiskā izaugsme un ļoti labs inflācijas rādītājs. Runājot par nodokļu sistēmu pagaidām tā ir ļoti labvēlīga, jo apdrošinātājiem no prēmijām nav jāmaksā gandrīz vai nekas, taču tālākā nākotnē stāvoklis var mainīties, ņemot vērā, ka Latvija tiecās uz Eiropas savienības standartiem, kur dažās valstīs ir jāmaksā pat 15 – 20% apdrošināšanas nodoklis. Ar nopietnām problēmām varam saskarties, notiekot negatīvām izmaiņām valsts politiskajā vidē, taču domājams, ka nākošā saeima un valdība valstij un uzņēmējdarbībai kopumā nekaitēs.
Uz nākotni raugāmies optimistiski, un domājam, ka gūsim panākumus savā tālākajā darbībā.