Stratēģijas novertēšana

Mēs zinām, ka uzņēmējdarbības pamatā, lai to varētu uzsākt, ir jābūt idejai, kura tālāk pārveidojas organizācijas vīzijā, misijā un mērķos un to visu saucam par organizācijas stratēģiju. Stratēģiju var iedalīt 3 formulējumos. Stratēģija ir tā ar kuras palīdzību organi

Nodokļi, nodokļu politika

Ievads. Šis referāts ir par nodokļiem, jā par nodokļiem. Par to kas un kādi ir mūsu nodokļi, par to kā tiek tērēta mūsu nauda, par to kas ir valsts ieņēmumu dienests un arī par nodevām. Šis referāts ir tieši saistīts ar nodokļiem un domāts ekonomikai. Saturs. Sākum

Motivēšana kā vadības funkcija

SATURS Ievads 3 1. Motivācija un motivēšana 4 1.1. Pamatapgalvojumi par motivāciju un motivēšanu 4 1.2. Motivēšana un tās nozīme vadīšanā 5 2. Motivācijas teorijas 6 2.1. Vajadzību teorija 6 2.1.1. Maslova vajadzību hierarhija. 7 2.1.2. K.Alderfera ERG teorija. 7 2.1.3

Personāla funkcijas uzņēmumā

Personāla Funkcijas Uzņēmumā SATURS SATURS 2 Ievads. 3 Organizācijas veiksme 4 Veiksmi vērtē pēc tā: 4 Vadības faktori, kas nosaka organizācijas veiksmi. 4 Cilvēku faktori, kas nosaka organizācijas veiksmi. 4 Pievienotā vērtība. 6 Uzņēmuma sal