Civīlā aizsardzība

Civīlā aizsardzība

civilā aizsardzība

Untitled

civilā aizsardzība

Organizatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, izglītojošu un zinātnisku pasākumu kopums, kuru īsteno, lai nodroš

Epidēmijas

Epidēmiju iemesli

Antīkā laika cilvēki iztēlojās epidēmijas kā neredzama ienaidnieka nāvīgu triecienu. 5. gadsimtā pirms Kristus dzīvojošais grieķu filozofs Empedokls bija viens no pirmajiem, kas domāja, ka infekcijas slimībām var būt arī patiesi dabīgs cēlonis. Diemžēl š

Drošības līdzekļi

SATURS

IEVADS……………………………………………………………………………………………………………………….2
1. Drošības līdzekļu būtība……………………………………………………………………………………………….4

Kvalitātes nodrošinājums

___________________________________________________________________

ATZINĪBAS APLIECINĀJUMI

1.IEVADS
1.1.Pielietojamība
1.2. Klasificēta pieeja

2. PRINCIPI UN PROCESI
2.1. Mērķi, principi un struktūra
2.1.1.Kvalitātes nodrošinājuma mērķi un principi
2.1.2.Kvalitātes nodr

Elektrodrošība

Elektrodrošība
Elektrodrošība – organizatorisku un tehnisku pasākumu un līdzekļu sistēma, kas nodrošina cilvēka aizsardzību no elektriskās strāvas, elektriskā loka, elektromagnētiskā lauka un statiskās elektrības kaitīgas un bīstamas iedarbības.
Elektriskās strāvas iedarbīb

civiltiesibas

Civiltiesību jēdziens. Privāttiesību jēdziens. Civiltiesības ir viena no privāttiesību nozarēm. Civiltiesības ir tiesību normu kopums, kas regulē mantiskās attiecības, kā arī ar tām saistītās nemantiskās attiecības un likumos paredzētajos gadījumos arī citas personiskās nemantiskās attiecības. Mantiskās attiecības rodas un pastāv sakarā ar materiālo labumu piederību, apgrozību un lietošanu. Personiskās nemantiskās attiecības rodas un pastāv sakarā …

civiltiesibas Read More »

bīstamo vielu noplūde

Saturs

Problēmas identifikācija. 3
Situācijas apraksts 3
Informācija iedzīvotājiem 4
Piedāvātais risinājums 5
Piesārņojuma noteikšana 8
Sekas 9
Informācijas avoti: 10

Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem

Noteikumi nosaka darba atļaujas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību ārzemniekam, kurš vēlas nodibināt darba tiesiskās attiecības, noslēdzot darba līgumu, vai būt nodarbināts, pamatojoties uz citu civiltiesisku, vai būt pašnodarbināta persona Latvijas Republikā, kā arī kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par darba atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu.

Scroll to Top