civilā aizsardzība

Untitled civilā aizsardzība Organizatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, izglītojošu un zinātnisku pasākumu kopums, kuru īsteno, lai nodroš

Epidēmijas

Epidēmiju iemesli Antīkā laika cilvēki iztēlojās epidēmijas kā neredzama ienaidnieka nāvīgu triecienu. 5. gadsimtā pirms Kristus dzīvojošais grieķu filozofs Empedokls bija viens no pirmajiem, kas domāja, ka infekcijas slimībām var būt arī patiesi dabīgs cēlonis. Diemžēl š

Drošības līdzekļi

SATURS IEVADS........................................................................................................................................2 1. Drošības līdzekļu būtība.............................................................................................................4

Kvalitātes nodrošinājums

___________________________________________________________________ ATZINĪBAS APLIECINĀJUMI 1.IEVADS 1.1.Pielietojamība 1.2. Klasificēta pieeja 2. PRINCIPI UN PROCESI 2.1. Mērķi, principi un struktūra 2.1.1.Kvalitātes nodrošinājuma mērķi un principi 2.1.2.Kvalitātes nodr

Elektrodrošība

Elektrodrošība Elektrodrošība - organizatorisku un tehnisku pasākumu un līdzekļu sistēma, kas nodrošina cilvēka aizsardzību no elektriskās strāvas, elektriskā loka, elektromagnētiskā lauka un statiskās elektrības kaitīgas un bīstamas iedarbības. Elektriskās strāvas iedarbīb

civiltiesibas

Civiltiesību jēdziens. Privāttiesību jēdziens. Civiltiesības ir viena no privāttiesību nozarēm. Civiltiesības ir tiesību normu kopums, kas regulē mantiskās attiecības, kā arī ar tām saistītās nemantiskās attiecības un likumos paredzētajos gadījumos arī citas personiskās nemantiskās attiecības. Mantiskās attiecības rodas un pastāv sakarā ar materiālo labumu piederību, apgrozību un lietošanu. Personiskās nemantiskās attiecības rodas un pastāv sakarā ar nemantiskiem labumiem. Personiskās nemantiskās attiecības: 1) tās, kas ir saistītas mantiskām attiecībām – attiecības, kuru pamatā ir materiālais labums, kas pieder konkrētai personai, un šai personai ir iespēja saņemt atlīdzību par šī labuma izmantošanu; 2) tās, kas nav saistītas ar mantiskām attiecībām – attiecības, kuru pamatā ir nemantiskie labumi, kas pieder konkrētai personai un nav atsavināmi (tiesības uz brīvību, tiesības uz sievietes goda aizsardzību). Civiltiesības ir privāto tiesību nozare – subjekts savā izvēlē ir brīva persona. Privātās tiesības ir abpusēja vienošanās (ir atļauts viss, kas nav aizliegts). Privāto tiesību galvenie principi ir: 1) personas neatkarība, autonomija; 2) privātīpašuma neaizskaramība; 3) līguma brīvība. Civiltiesību subjekti. Civiltiesību subjekts var būt, ikviens, kuram ir vai var būt tiesības, neatkarīgi no tā vai viņš šīs tiesības izlieto vai nē. Tiesību subjekts var būt kā fiziska persona (cilvēks), tā arī juridiska persona (arī mantojums). Juridiska persona ir sociāls veidojumi, ... Read more...

bīstamo vielu noplūde

Saturs Problēmas identifikācija. 3 Situācijas apraksts 3 Informācija iedzīvotājiem 4 Piedāvātais risinājums 5 Piesārņojuma noteikšana 8 Sekas 9 Informācijas avoti: 10

Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem

Noteikumi nosaka darba atļaujas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību ārzemniekam, kurš vēlas nodibināt darba tiesiskās attiecības, noslēdzot darba līgumu, vai būt nodarbināts, pamatojoties uz citu civiltiesisku, vai būt pašnodarbināta persona Latvijas Republikā, kā arī kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par darba atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu.