Nepilngadīgo noziedzības cēloņi

Saturs Saturs …………………………………………………………………………….. 2 Ievads …………………………………………………………………………….. 3 1. Literatūras apskats …………………………………

Administratīvās tiesības eksamena jautajumi

Administratīvo tiesību priekšmets, Administratīvo tiesību jēdziens, Administratīvo tiesību zinātnes priekšmets.Administratīvo tiesību priekšmets: Sabiedrisko attiecību kopumu, kuru pētē dotā tiesību nozare, citiem vārdiem – administratīvas tiesības kā zinātnes pētīšanas objekts. Adm.ties. priekšmets:1)konkrēts mācību kursa apjoms; 2)dažādu adm.ties. institūciju kategorijas un sastāvdaļas adm.ties. priekšmeta ietilpst arī organizatoriskās attiecības.

eksamena jautajumi pasvaldibu tiesibas

Latvijā ir divu veidu pašvaldības: 1) vietējās pašvaldības — pilsētu, novadu un pagastu pašvaldības; 2) rajonu pašvaldības. Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes (padomes) — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Rajona pašvaldība ir rajonu (reģionālā) pārvalde, kas ar vietējo pašvaldību deleģētās pārstāvniecības — padomes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju un vietējo pašvaldību deleģēto funkciju izpildi, ievērojot valsts un attiecīgā rajona administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Darba valoda pašvaldības domē (padomē) un tās izveidotajās institūcijās un iestādēs ir latviešu valoda.

valsts cilvēktiesību sargs

Rakstot darbu autore izvirzīja mērķi – salīdzināt Valsts cilvēktiesību biroju un Tiesībsarga biroju, izdarot secinājumus par šo institūciju darbību un nepieciešamību, kā arī veikt jaunā likuma – Tiesībsarga likuma pieņemšanas nepieciešamības izpēti. Lai izpildītu mērķi studiju darbā tika iekļautas sekojošas daļas, kas ļaus pētīt šīs institūcijas: 1.Cilvēktiesību jēdziens un to aizsardzības mehānismi (tiks apskatīts cilvēktiesību pamatjēdziens un tā būtība); 2.Valsts cilvēktiesību birojs (apskatīts Valsts cilvēktiesību biroja darbība un struktūra, kā arī sūdzību izskatīšanas kārtība un iespējamie risinājumi, kurus var sagaidīt personas griežoties pēc palīdzības šajā institūcijā); 3.Tiesībsarga birojs (sākotnēji tiks pievērsta uzmanība likuma pieņemšanas gaitai un pēc tam līdzīgi kā Valsts cilvēku biroja izpēte, seko arī Tiesībsarga biroja iepazīšana). Tā kā Tiesībsarga likums irpieņemts pavisam nesen un Tiesībsargs savu darbību vēl reāli nav uzsācis, tad šo institūciju var apskatīt tikai no teorētiskā viedokļa. Bez tam informācijas literatūrā ir ļoti maz, tāpēc pamatā tika izmantoti interneta resursi, kur šī informācija ir plašāk iegūstama, kā arī tā ir daudz jaunāka un noderīgāka.

Tiesībsarga birojs

Studiju darba mērķis – izpētīt Tiesībsarga biroja izveidi, funkcijas un uzdevumus, kā arī apskatīt tiesībsarga darbību kopš 2007.gada 1.janvāra un salīdzināt to ar Valsts cilvēktiesību biroju. Vadoties no iegūtās informācijas, secināt par Tiesībsarga biroja darbības kvalitāti, efektivitāti un nepieciešamību. Izpildot mērķi, tiks pētīti sekojoši jautājumi: 1. Cilvēktiesību raksturojums (tiks apskatīts cilvēktiesību pamatjēdziens un tā būtība); 2. Tiesībsarga biroja nepieciešamība (tiks apskatīta ombuda nepieciešamība un tiesiskie aspekti, kā arī Tiesībsarga institūcija demokrātiskā un tiesiskā valstī); 3. Tiesībsarga biroja būtība (uzmanība tiks pievērsta Tiesībsarga biroja būtībai, uzdevumiem un funkcijām); 4. Tiesībsarga biroja darbība Latvijā ( tiks paskatīts Tiesībsarga biroja darbības raksturojums un kārtība, kā arī pievērsta uzmanība jau paveiktajam Tiesībsarga biroja darbības sākumposmā) Izskatot šos jautājumus paralēli tiks veikts Tisībsarga biroja salīdzinājums ar Valsts cilvēktiesību biroju, lai secinātu par jaunās institūcijas – Tiesībsarga biroja – nepieciešamību un nozīmīgumu. Tā kā Tiesībsarga birojs savu darbību ir sācis pavisam nesen, tad šo institūciju var apskatīt tikai tik daudz, cik ir secināms no Tiesībsarga likuma (pieņemts 2006.gada 6.aprīlī, stājies spēkā 2007.gada 1.janvārī), kā arī paralēli salīdzinot ar Valsts cilvēktiesību biroju un tā darbību, izmantojot arī jau spēku zaudējušo likumu „Par valsts cilvēktiesību biroju”.Pētot Tiesībsarga biroju, tika izmantoti interneta resursi, kur ir pieejama plaša un aktuāla informācija par apskatāmo objektu.