NATO

NATO pilnais nosaukums ir North Atlantic Treaty Organization, latviski būtu –Zimeļatlantijas līguma organizācija. NATO tika dibināts pēc otrā pasaules kara 1949. gada 4. aprīlī, NATO tika veidots kā pretstats PSRS. Organizāciju dibināja 10 Eiropas valstis-Lielbritānija (ta

Latvija un Eiropas Monetārā savienība

Pēc Latvijas Bankas aplēsēm, eiro ieviešana Latvijā tika paredzēta šā gada 1. janvārī. Tas varētu notikt tikai tad, ja Latvija būtu sekmīgi darbojusies Valūtas kursa mehānisma ( VKM ) II – pārbaudes posmā kandidātiem pirms dalības EMS, pildot t.s. Māstrihtas kritērijus vismaz divu gadu garumā, un ja to savos novērtējumos būtu atzinusi ES Padome un Eiropas Centrālā banka. VKM II valūtas kursa piesaistes mehānisms, ko var salīdzināt ar laboratoriju, kuru ļauj analizēt, vai valsts valūtas kurss ir atbilstošs makroekonomiskajiem rādītājiem, vai tas nav pārvērtēts vai nenovērtēts.[3,156] EMS kritēriji ir noteikti ES dalībvalstu 1992. gada Māstrihtas līgumā. Latvijas tautsaimniecība atbilst šiem Māstrihtas kritērijiem. Māstrihtas līgums paredz, ka valstī jānodrošina valūtas kursa stabilitāte attiecībā pret eiro – iekļaujoties VKM II.

Eiropas Savienības un Latvijas attiecību veidošanās

Pati Eiropas Savienība ir principiāli jauna tipa ekonomiskā savienība. Visa Eiropas Savienība balstās uz trīs pamatmērķiem: 1)brīva preču plūsma; 2)brīva naudas līdzekļu plūsma; 3)brīva darbaspēka plīsma. Aizsāktais ceļš uz Eiropas Savienību nozīmē virzību uz vienotu ekonomisko telpu ar visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Vienota ekonomikas telpa prasa, lai tās dalībvalstu saimnieciskā likumdošana un saimnieciskā vide būtu savienojamas un attīstītos pēc saskaņotiem noteikumiem. Viens no soļiem, kurus varētu spert Eiropas Savienības virzienā, ir iestāšanās Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO). Uzņemšana PTO ievērojami palielinās Latvijas tirdznieciski ekonomisko potenciālu, jo tad uz Latviju attieksies arī tie starpvalstu nolīgumi par tirdzniecību, kurus noslēgušas pārējās PTO dalībvalstis. Pēc šīs iestāšanās varētu aktivizēties arī ārvalstu investīciju ieplūde Latvijas tautsaimniecībā.

Eiropas Sociālais fonds

Eiropas Sociālais fonds Eiropas Sociālais fonds (ESF) ir viens no četriem Eiropas Savienības strukturālajiem fondiem. ESF līdzekļus izmanto cilvēku prasmju, zināšanu un darba spēju attīstīšanai. ESF dod iespēju risināt akūtus sociālos jautājumus gan valsts, gan reģionu līmenī. ESF sniedz jaunas iespējas strādāt un mācīties, samazināt bezdarbu, sociālo atstumtību un nevienlīdzību darba tirgū. Trīs gadu laikā Latvija plāno īstenot ESF projektus kopumā 174 miljonu eiro apmērā. Šobrīd ir uzsākta visu LM pārziņā esošo ESF programmu ieviešana. Šeit atrodama informācija par līdz šim apstiprinātajiem struktūrfondu projektiem. Savukārt šeit Jūs varat iepazīties ar aktuālo statistiku par projektu konkursos iesniegtajiem un apstiprinātajiem projektu pieteikumiem. Lai nodrošinātu naudas godīgu un caurspīdīgu izmantošanu, struktūrfonda apsaimniekošana un iesniegto projektu izvērtēšana norisinās vairākos līmeņos. Tādējādi lēmumi par līdzekļu izmantošanu netiek pieņemti vienpersonīgi, bet gan sadarbojoties daudziem iesaistīto institūciju un organizāciju pārstāvjiem. ESF līdzekļus Latvijā apsaimnieko trīs ministrijas – Labklājības, Ekonomikas un Izglītības un zinātnes. Labklājības ministrijas pārziņā ir tie ESF projekti, kas paredz nodarbinātības veicināšanu un sociālās atstumtības mazināšanu. Ar projektu pieteicējiem ESF gadījumā visciešāk strādā piecas institūcijas – Nodarbinātības valsts aģentūra, Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūra, Sabiedrības integrācijas fonds, Sociālo pakalpojumu pārvalde, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Tās katra savā jomā sniedz konsultācijas un rīko apmācību seminārus, ... Read more...

Latvija un Eiropas savieniba

1. ES mērķi un pamatprincipi................................................................................................. 4 2. Iestāšanas process ES......................................................................................................... 4 3. Latvijas un ES attiecību vēsture..........................................................................................5 4. ES finanses un Latvija........................................................................................................ 7 5. ES pilsoņtiesības................................................................................................................. 8 6. ES un izglītība.....................................................................................................................9 7. ES vienotais tirgus........................................................................................................... ..11 8.VienotavalūtaESdalībvaIstīs-eiro........................................................................................13 9. ES un lauksaimniecība.......................................................................................................14 10. ES kopējā ārējā un drošības politika............................................................................... 15 11. Eiropas Kustības Latvijā formulētie 10 argumenti, kāpēc Latvijai ir vērts iestātie ES...16 12. Eiropas Komisijas vērtējums par Latviju........................................................................ 17 Secinājumi..............................................................................................................................19 Izmantotā literatūra.................................................................................................................21