Narkomānija un tās sekas

Apstiprināta ar
Ministru kabineta
2005.gada 17.augusta
rīkojums Nr.559

Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programma
2005. – 2008.gadam
(informatīvā daļa)

Saturs.

1. Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005. – 2008.gadam sasaiste ar valdības un ministriju prioritātēm un apstiprinātiem politikas dokumentiem. 3

2. Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005. – 2008.gadam mērķi un apakšmērķi. 4

3. Plānotie Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005. – 2008.gadam politikas rezultāti un darbības rezultāti. 4

4. Rezultatīvie rādītāji Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005.-2008.gadiem politikas rezultātu un darbības rezultātu sasniegšanai. 5

5. Galvenie uzdevumi Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005.-2008.gadiem rezultātu sasniegšanai. 7

6. Uzdevumu izpildes laika plānojums. 7

7. Uzdevumiem atbilstošs piešķirtā un papildus nepieciešamā finansējuma plānojums. 7

8. Par uzdevumu izpildi atbildīgās institūcijas. 7

9. Pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtība. 24

10. Dokumentā lietotie saīsinājumi ………