Eiropas Sociālais fonds

Eiropas Sociālais fonds
Eiropas Sociālais fonds (ESF) ir viens no četriem Eiropas Savienības strukturālajiem fondiem. ESF līdzekļus izmanto cilvēku prasmju, zināšanu un darba spēju attīstīšanai.
ESF dod iespēju risināt akūtus sociālos jautājumus gan valsts, gan reģionu līmenī. ESF sniedz jaunas iespējas strādāt un mācīties, samazināt bezdarbu, sociālo atstumtību un nevienlīdzību darba tirgū.
Trīs gadu laikā Latvija plāno īstenot ESF projektus kopumā 174 miljonu eiro apmērā. Šobrīd ir uzsākta visu LM pārziņā esošo ESF programmu ieviešana. Šeit atrodama informācija par līdz šim apstiprinātajiem struktūrfondu projektiem. Savukārt šeit Jūs varat iepazīties ar aktuālo statistiku par projektu konkursos iesniegtajiem un apstiprinātajiem projektu pieteikumiem.
Lai nodrošinātu naudas godīgu un caurspīdīgu izmantošanu, struktūrfonda apsaimniekošana un iesniegto projektu izvērtēšana norisinās vairākos līmeņos. Tādējādi lēmumi par līdzekļu izmantošanu netiek pieņemti vienpersonīgi, bet gan sadarbojoties daudziem iesaistīto institūciju un organizāciju pārstāvjiem.
ESF līdzekļus Latvijā apsaimnieko trīs ministrijas – Labklājības, Ekonomikas un Izglītības un zinātnes. Labklājības ministrijas pārziņā ir tie ESF projekti, kas paredz nodarbinātības veicināšanu un sociālās atstumtības mazināšanu.
Ar projektu pieteicējiem ESF gadījumā visciešāk strādā piecas institūcijas – Nodarbinātības valsts aģentūra, Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūra, Sabiedrības integrācijas fonds, Sociālo pakalpojumu pārvalde, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Tās katra savā jomā sniedz konsultācijas un rīko apmācību seminārus, izsludina ESF projektu konkursus, pieņem projektu pieteikumus, slēdz līgumus ar finansējuma saņēmējiem, u.tml. Šīs institūcijas ir tās, kurās ir jāgriežas, lai iegūtu detalizētu informāciju par iespējām piesaistīt ESF līdzfinansējumu.
Pretendēt uz ESF naudu var pašvaldības, nevalstiskās un valsts pārvaldes organizācijas, uzņēmēji un citas juridiskas personas.
Lai pieteiktos uz ESF līdzfinansējumu, attiecīgajam ESF naudas apsaimniekotājam jāiesniedz projekta pieteikums, kas ir jāizstrādā saskaņā ar attiecīgā projektu konkursa vadlīnijām.
Lielākajā daļā gadījumu projekti var tikt finansēti 100 % apjomā: 75 – 80 % no izmaksām sedz ESF, bet ar 20 – 25% sociālo projektu finansēšanā piedalās valsts.
Vispārēju informāciju par ESF var iegūt mājas lapā http://sf.lm.gov.lv, bet informāciju par izsludinātajiem projektu konkursiem, to vadlīnijām, apmācības semināriem un citus praktiskas dabas jaunumus – to institūciju mājas lapās, kas apsaimnieko ESF līdzekļus: www.nva.lv, www.lsif.lv, www.spf.lv, www.piaa.gov.lv, www.lda.gov.lv.
ESF līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši vienotam politikas ietvaram, ko veido:
1) Nodarbinātības politikas dokumenti:
• Eiropas Nodarbinātības stratēģija;
• Eiropas Nodarbinātības vadlīnijas;
• Eiropas Komisijas un Latvijas valdības nodarbinātības politikas prioritāšu Kopējais novērtējuma dokuments;
• Nacionālais nodarbinātības plāns.
2) Sociālās iekļaušanās politikas dokumenti:
• Eiropas sociālās iekļaušanās stratēģija;
• Kopējās iekļaušanās memorands;
• Nacionālais rīcības plāns.
Lai piesaistītu Eiropas Savienības līdzekļus, Latvija ir izstrādājusi vidēja termiņa (2004.-2006. gadu periodam) Latvijas Attīstības plānu jeb Vienoto programmdokumentu.
Attīstības plāns ir strukturēts atbilstoši valsts sociāli ekonomiskās attīstības prioritātēm. Katru no tām atbalstīs kāds no četriem Eiropas Savienības Strukturālajiem fondiem.
ESF finansējuma piesaiste notiek Attīstības plāna prioritātei “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”.
Ar ESF finansējuma palīdzību tiks sniegts nozīmīgs ieguldījums nodarbinātības veicināšanai, izglītības un tālākizglītības attīstībai, kā arī sociālās atstumtības mazināšanai Latvijā.
Attīstības plāna prioritāte “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana” tiek īstenota ar trīs pasākumu starpniecību:
1) Nodarbinātības veicināšana:
Šī pasākuma ietvaros tiek atbalstīti projekti, kas mērķēti uz:
1. Nodarbināto pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu;
2. Aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstību bezdarbniekiem;
3. Apmācību un konsultāciju nodrošināšanu uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai;
4. Atbalstu administratīvo spēju stiprināšanai darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanas institūcijās, kā arī citās projektu pieteicēju institūcijās;
5. Darba tirgus pētījumu veikšanu.
Mērķa grupas – bezdarbnieki un darba meklētāji, nodarbinātās personas, nodarbinātības politikas ieviešanā iesaistīto institūciju personāls, komersanti.
Projektu iesniedzēji varēs būt valsts un pašvaldības institūcijas, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, komercsabiedrības, sociālie partneri un profesionālās asociācijas.
2) Izglītības un tālākizglītības attīstība:
Atbalsts tiek sniegts projektiem, kas mērķēti uz:
1. Izglītības programmu uzlabošanu sākotnējā profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs;
2. Mācību kvalitātes uzlabošanu dabaszinātņu, tehnoloģiju un matemātikas priekšmetos vidējā izglītībā;
3. Augstākās izglītības studiju programmu uzlabošanu zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs;
4. Tālākizglītības sadarbības tīklu attīstīšanu un kapacitātes stiprināšanu, tālākizglītības kursu un moduļu izstrādi un ieviešanu, un mūžizglītības politikas (stratēģijas un īstenošanas mehānismu) attīstīšanu;
5. Atbalstu izglītības iestāžu mācībspēku (akadēmiskā personāla un skolotāju) kompetences paaugstināšanā;
6. Sadarbības stiprināšanu starp sociālajiem partneriem un izglītības iestādēm izglītības un apmācības kvalitātes paaugstināšanā;
7. Karjeras izglītības un profesionālās orientācijas pasākumu attīstību izglītības iestādēs.
Mērķa grupas – sākotnējās profesionālās izglītības iestādes, augstākās profesionālās izglītības iestādes un universitātes, skolotāji un akadēmiskie mācību spēki, profesionālo mācību iestāžu audzēkņi, studenti, doktoranti, jaunieši, kā arī sociālie partneri un profesionālās organizācijas. Izglītības un tālākizglītības attīstības pasākumiem atbalstu no ESF varētu saņemt valsts un pašvaldību institūcijas, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, sociālie partneri, profesionālās asociācijas un komercsabiedrības.
3) Sociālās atstumtības mazināšana:
Tiek atbalstīti projekti, kas mērķēti uz:
1. Apmācību nodrošināšanu, ieskaitot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (turpmāk – IKT) atbalstu invalīdiem;
2. Subsidēto darba vietu nodrošināšanu;
3. Uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības attīstību, ieskaitot IKT atbalstu invalīdiem;
4. Sociālā darba speciālistu apmācību;
5. Sociālās rehabilitācijas programmu piedāvājuma palielināšanu, ieskaitot IKT atbalstu invalīdiem;
6. Pedagoģiskās korekcijas un izlīdzināšanas programmu un kursu izstrādi un īstenošanu;
7. Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšanu kopējā izglītības sistēmā.
Mērķa grupas – sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas (invalīdi, ilgstošie bezdarbnieki, pirmspensijas vecuma cilvēki, jaunieši ar zemu pamatprasmju līmeni, personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām, vecāki pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, vientuļie vecāki, daudzbērnu ģimeņu vecāki u.c.), sociālā darba speciālisti, sociālās rehabilitācijas institūciju darbinieki.
Finanšu piešķiršanas pamats būs projekta pieteikuma atbilstība šādiem kritērijiem:
1. Projekta pieteikuma dokumentācija ir sagatavota un iesniegta atbilstoši noteiktajiem nosacījumiem;
2. Projekta atbilstība Eiropas Savienības un Nacionālajam politikas ietvaram un Vienotā programmdokumentā noteiktajiem mērķiem;
3. Projekta aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu pamatotība un ilgtspēja;
4. Projekta organizācijas un ieviešanas atbilstoša kapacitāte;
5. Projekta budžeta, izmaksu pamatotība un efektivitāte.

Scroll to Top