Apdrošināšanas AS Latgarants

APDROŠINĀŠANAS A/S LATGARANTS

Ar 1998.gada 1.septembri valstī stājies spēkā Latvijas Republikas likums “Par apdrošināšanas līgumu” un “Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums”. Minētie likumi un saskaņā ar šiem likumiem pieņemti Ministru kabineta noteikumi sekmēs apdrošināšanas tirgus tālāku attīstību un sakārtošanu, kā arī precizēs apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas ņēmēju savstarpējās attiecības.
Kaut arī apdrošināšana kā finansu tirgus dalībnieks ir pastāvējusi jau no neatkarības atgūšanas sākuma, tikai pēdējo gadu laikā izjūtama šīs finansu nozares dinamiska attīstība. Ja tādi apdrošināšanas veidi kā ēku apdrošināšana pret ugunsnelaimēm, autotransporta apdrošināšana pret zādzībām un avārijām, kā arī nelaimes gadījumu apdrošināšana ir pazīstama no “padomju laikiem”, tad šodien var minēt daudzus jaunus apdrošināšanas veidus, kuras piedāvā Latvijas apdrošinātāji.
Tālāk vēlos aplūkot AA/S LATGARANTA darbību, kas ir viena no vadošajām apdrošināšanas sabiedrībām Latvijā.
Mazliet no AA/S LATGARANTA vēstures:
1994.gada 7.aprīlī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tiek reģistrēta AA/S LATGARANTS.
Tās dibinātāji un lielākie akcionāri: Valsts a/s Latvijas Dzelzceļš, Akciju Komercbanka Baltijas Tranzītu Banka, Latvijas Dzelzceļnieku Arodbiedrība.
Sabiedrības dibināšanas pamatkapitāls 100 000 latu.
Darbības priekšmets: apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem, citiem zaudējumiem, dzelzceļa transporta apdrošināšana.
1995.gadā Latvijas Republikas Finansu Ministrija izsniedz AA/S LATGARANTS licences darbībai vēl piecos apdrošināšanas veidos:
– kravu apdrošināšana;
– apdrošināšana nelaimes gadījumiem;
– veselības apdrošināšana;
– vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
– sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.
1996.gadā nāk klāt 7 jauni apdrošināšanas veidi:
– mājdzīvnieku apdrošināšana;
– palīdzības apdrošināšana;
– sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana; apdroðinâðana;
– civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
– obligātās sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
– lidmašīnu apdrošināšana;
– kredītu apdrošināšana.
LATGARANTS iestājas Latvijas apdrošinātāju asociācijā, Latvijas Tranzīta biznesa asociācijā un Starptautiskajā transporta apdrošinātāju asociācijā.
Domājot par risku samazināšanu, Sabiedrības stabilitāti, noslēgtie līgumi tiek pārapdrošināti kompānijās AIG (ASV), koncerna LLOYD’S (Lielbritānija) aģentūrās, CORIS (Francija), PREVENTA (Lietuva), kā arī Latvijas lielākajās apdrošināšanas sabiedrībās.
1997.gadā tiek iegūta licence jaunam apdrošināšanas veidam – kuģu apdrošināšana.
AA/S LATGARANTS ir to astoņu sabiedrību skaitā, kam uzticēts veikt transportlīdzekļu īpašnieku obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
Bruto ieņēmumi, salīdzinot ar iepriekšējā gada rādītājiem ir pieauguši 4,6 reizes un sastāda 3 793 434. Neto ieņēmumi ir pieauguši 4,2 reizes un sastāda Ls 2 242 528, kas ir 4.rādītājs valstī.
Liels darbs tika ieguldīts apdrošināšanas starpnieku (aģentu) tīkla paplašināšanā un pārstāvju biroju veidošanā. Līdz ar to palielinājās privātpersonu īpatsvars apdrošinājuma ņēmēju vidū, kas deva ievērojamus rezultātus Sabiedrības klientu loka paplašināšanā.
1998.gadā tiek saņemta licence jaunā darbības veidā – muitas galvojumu apdrošināšanā.
AA/S LATGARANTS ir 10 filiāles un 18 pārstāvju biroji. Sabiedrības štatu sarakstā 68 darbinieki. Visos Latvijas novados veic darbību klientu piesaistīšanā vairāk nekā 650 aģentu.
Bruto ieņēmumi sastāda Ls 6 435 900,00 (8,7% no Latvijas apdrošināšanas tirgus, 5.vieta Latvijā).

Neto prēmijas – Ls 3 865 019,00 (īpatsvars apdrošināšanas tirgū Latvijā – 10,4%, 2.vieta Latvijā).

AA/S LATGARANTS piedāvā klientiem konkurētspējīgus pakalpojumus 16 dažādos apdrošināšanas veidos:
– apdrošināšanu nelaimes gadījumiem;
– veselības apdrošināšanu;
– īpašuma (ēku, mantas, iekārtu) apdrošināšanu;
– transportlīdzekļu apdrošināšanu;
– kravu apdrošināšanu;
– transportlīdzekļu īpašnieku obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;
– muitas galvojumu apdrošināšanu;
– veselības apdrošināšanu ārzemju ceļojumos;
– civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, t.sk. nozaru un profesionālās darbības (ārstiem, zobārstiem, juristiem un būvuzņēmējiem u.c.);
– namīpašnieku un īrnieku CTA;
– bīstamo kravu pārvadātāju CTA;
– lauksaimniecības kultūru un ilggadīgo stādījumu apdrošināšanu;
– mājdzīvnieku apdrošināšanu;
– “Zaļo karšu” realizāciju.
AA/S LATGARANTS savas pastāvēšanas 5 gados veiksmīgi attīstījusies un ir nostiprinājusi savas pozīcijas Latvijas apdrošināšanas tirgū.
AA/S LATGARANTS dibināšanas pamatkapitāls 1994.gadā bija 100 000 latu, bet 1999.gada 1.janvārī jau sasniedza 1 465 000 latu, kas liecina par būtiskus Sabiedrības finansiālās stabilitātes kāpumu un nostiprināšanos. AA/S LATGARANTS tagad, apmaksātā pamatkapitāla ziņā, ir 3. spēcīgākā Latvijas apdrošināšanas sabiedrība.

AA/S LATGARANTS uzkrātās tehniskās rezerves 1998.gada 1.janvārī bija Ls 1 054 337, kas ir 4 reizes pieaugušas, salīdzinot ar 1997.gada 1.janvāri – Ls 255 800, bet 1999.gada 1.janvārī ir sasniegušas – Ls 1 401 499.
AA/S LATGARANTS pēdējos gados ir ievērojami paplašinājis savu darbību, pabeidzot Latviju visaptveroša filiāļu un pārstāvju biroju tīkla izveidi. Šobrīd filiāles un pārstāvju biroji ir katrā Latvijas rajonā, tajos strādā vairāk nekā 700 apdrošināšanas starpnieku (aģentu). Tas ļauj būt tuvāk visu novadu iedzīvotāju un uzņēmēju interesēm.
Ja pirms diviem gadiem AA/S LATGARANTA tirgus īpatsvars bija pavisam neliels – 2,5-3%, tad šodien tas ir jau gandrīz 9%.
1997.gadā AA/S LATGARANTS parakstītās bruto prēmijas, salīdzinot ar 1996.gadu, ir pieaugušas 4,6 reizes – kas 1997.gadā bija Ls 3 793 434, bet 1998.gadā – Ls 6 435 900. Sabiedrības parakstītās neto prēmijas 1997.gadā, salīdzinot ar 1996.gadu pieaugušas 4 reizes – kas 1997.gadā bija Ls 2 242 528, bet 1998.gadā – Ls 3 865 019.

Lielākie riski tiek pārapdrošināti kompānijās AIG (ASV), koncerna LLOYD`S aģentūrās, General&Cologne RE (Vācijā), CORIS (Francijā), PREVENTA (Lietuvā), kā arī lielākajās Latvijas apdrošināšanas sabiedrībās. Ir uzsākta sadarbība ar vienu no vecākajām apdrošināšanas sabiedrībām Eiropā – WINTERTHUR, kurai ir liela pieredze īpašuma un civiltiesisko atbildību apdrošināšanā.
Izvērtējot Latvijas apdrošināšanas sabiedrību ekonomiskos rādītājus un pieredzi lauksaimniecības kultūru apdrošināšanā, AA/S LATGARANTS ir viena no 4 apdrošināšanas sabiedrībām, kuras Zemkopības ministrijas rīkotās izsoles rezultātā ir ieguvušas tiesības veikt valsts subsidēto sējumu apdrošināšanu.
AA/S LATGARANTS piedāvā apdrošināt: ziemas un vasaras kviešus, ziemas rudzus, tritikali; miežus, auzas, cukurbietes, kartupeļus pret kailsalu, salnām, stipru un ilgstošu lietu, krusu, vētru un izmirkšanu, ko izraisījuši plūdi.
Slēdzot apdrošināšanas līgumu ar AA/S LATGARANTS, zemniekiem būs jāmaksā tikai 70% no apdrošināšanas prēmijas, pārējos 30% segs valsts.
Apdrošināšanas prēmiju maksimālais apmērs ir noteikts, ņemot par pamatu vidējās izmaksas, kur ietilpst darba samaksas, zemes apstrādes, augu aizsardzības līdzekļu, sēklas materiālu iegādes izdevumi sējumu kopšanai un ierīkošanai.
Gadījumā, ja apdrošināšanas sējums tiks pilnīgi izpostīts nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ, tad zemnieks par 1 ha saņems atlīdzību pilnā aprēķinātajā pašizmaksas apmērā.

Lauksaimniecības kultūra 1 ha pašizmaksas Ls Apdrošināšanas prēmija Ls
Ziemas kvieši 240 9
Rudzi, tritikale 200 8
Vasaras kvieši 240 7
Mieži, auzas 200 6
Cukurbietes 400 11
Kartupeļi 700 25

Ikviens no mums, gan veicot darba pienākumus, gan arī sadzīvē, ir pakļauts dažādām negaidītām situācijām. Ņemot vērā patreizējos reālos apstākļus valstī, jāatzīst, ka ievērojami pieaudzis slimības gadījumu skaits. Medicīniskie izdevumi, kas nepieciešami šo gadījumu izraisīto seku ārstēšanai nav mazi un tādēļ apdrošināšanas, kas nodrošina būtisku materiālu atbalstu, gūst arvien lielāku atzinību.
Veselība vienmēr tiek uzskatīta par vitāli svarīgu un nozīmīgu mūsu dzīvē, tāpēc netiek žēloti līdzekļi, lai to uzturētu un saglabātu. Medicīniskie izdevumi, kas nepieciešami dažādu negaidītu slimību un to izraisīto seku ārstēšanai nav mazi un tādēļ veselības apdrošināšana, kas nodrošina būtisku materiālu atbalstu, gūst arvien lielāku atzinību.
AA/S LATGARANTS ar veselības brīvprātīgo apdrošināšanu nodarbojas jau vairākus gadus un patreiz ir viena no vadošajām apdrošināšanas sabiedrībām veselības apdrošināšanas tirgū. AA/S LATGARANTS piedāvā veselības brīvprātīgās apdrošināšanas programmas, kuru sniegto pakalpojumu kvalitāti pierāda plašais klientu loks un to pieejamība visā Latvijas teritorijā.
Pamatojoties uz klientu vēlmēm, pieprasīto servisu un valsts veselības aprūpes noteikumiem, AA/S LATGARANTA speciālisti ir izstrādājuši veselības aprūpes programmas, kas paredz izdevumu segšanu par dažādiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem: “Pacienta iemaksa”, “Ārstnieciskā aprūpe” un “Ārstnieciskā aprūpe PLUSS”.
Apdrošināt veselību ir izdevīgi, jo:
1. AA/S LATGARANTS sedz Jūsu ārstnieciskos izdevumus, kas rodas saņemot medicīnisko palīdzību līgumiestādēs visā Latvijas teritorijā, ieskaitot iecienītākās un modernākās Rīgas ārstniecības iestādes;
2. MĒS iegūstam veselību, kuras uzturēšana neprasa lielus izdevumus.
Līdz šim apdrošināšanas firmām Latvijā bija samērā neizdevīgs bizness, jo to ietekmēja vairāki faktori. Pirmkārt, cilvēks vairāk nodarbojās ar ikdienišķiem eksistences jautājumiem un tā īpaši nedomāja, ka ar viņu kas slikts varētu notikt. Otrkārt, apdrošināšana kā naudas ieguldījuma veids nebija izdevīgs salīdzinājumā ar bankām Latvijā, kas deva pat deviņdesmit procentus. Noguldījuma procenti bankās krītas, tādēļ cilvēkus vairāk sāk interesēt noguldījumu drošība, kā arī – ko reālu papildus noguldījumiem bankā dod apdrošināšana, proti, apdrošināšanas aizsardzība.
Diemžēl apdrošināšanas sabiedrībām ir arī daudzas problēmas un riski. Latvijā ir vērojams slikts demogrāfiskais stāvoklis, kas ilgā laikā var kļūt nelabvēlīgi biznesam kopumā. Tiesiskā un ekonomiskā vide ir samērā labvēlīga, Latvijas apdrošināšanas likumdošana ir beidzot sakārtota, traucējošas ir daudzās pārmaiņas uz apdrošināšanu attiecošos likumos. Latvijā ir vērojama ekonomiskā izaugsme un ļoti labs inflācijas rādītājs. Runājot par nodokļu sistēmu – apdrošinātājiem no prēmijām nav jāmaksā gandrīz nekas, taču tālākā nākotnē stāvoklis var mainīties, ņemot vērā, ka Latvija tiecas uz Eiropas savienības standartiem, kur dažās valstīs ir jāmaksā pat 15-20% apdrošināšanas nodoklis.