Automašīnu tirdzniecība

Saturs

Ievads 2
1. Licences un tirdzniecības kartes 3
1.1 Pieteikumu izskatīšanas, licences un tirdzniecības kartes izsniegšanas kārtība 4
1.2 Tirdzniecības kartes un licences apturēšana uz laiku un anulēšana. 6
2. Tirdzniecības organizācijas pamatprasības 8
2.1 Mehānisko transportlīdzekļu un piekabju mazumtirdzniecības noteikumi 9
2.2 Mazumtirdzniecības organizācijas pamatnoteikumi 9
2.3 Transportlīdzekļu tirdzniecībai nepieciešamie dokumenti 10
3. Transportlīdzekļu reģistrācija 11
4. Nodokļi vieglajām automašīnām 13
Nobeigums 15
Informācijas avoti. 16
Pielikums. 17
1. Pielikums 17
2. Pielikums 18
3.Pielikums 19Ievads
Vieglo automašīnu tirdzniecība Latvijā ir diezgan izplatīts uzņēmējdarbības veids. Kopš Latvija atguva savu neatkarību šis biznesa veids ir strauji izplatījies. No tā brīža pavērās arī plašākas iespējas iegūt rietumvalstīs ražotās automašīnas. Pamatā automašīnu tirgu var iedalīt divās galvenajās daļās, pirmkārt jauno automašīnu tirdzniecība un, otrkārt lietoto automašīnu tirdzniecība. Tā kā Latvijā dzīves līmenis ir salīdzinoši zems lietoto automašīnu tirgum ir liela nozīme. Taču tas nenozīmē, ka attīstītākajās valstīs šim uzņēmējdarbības veidam būtu mazāka nozīme. Kā zināms lielākā daļā gadījumu automašīna nav labs naudas ieguldīšanas veids. Tas ir izskaidrojams ar to, ka automašīnas strauji zaudē savu vērtību it īpaši pirmajos gados. Šis apstāklis ir viens no iemesliem kāpēc arī attīstītākajās valstīs cilvēki taupības nolūkos izvēlas mazlietotu automašīnu. Atšķirības ir tajā apstāklī cik vecas lietotās automašīnas izvēlas Latvijā un piemēram Vācijā.
Šajā darbā es centos izskatīt kāds ir automašīnu tirdzniecības tiesiskais regulējums. Pamatā kā jau visus uzņēmējdarbības veidus arī šo regulē “likums par uzņēmējdarbību”. Bez tam ir arī citi likumi, kas regulē tieši šo specifisko uzņēmējdarbības veidu. Noteikumi, kas vistiešākā veidā regulē šo uzņēmējdarbības veidu ir: “Noteikumi par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtību mazumtirdzniecībai ar mehāniskajiem TL, to piekabēm un numurētiem agregātiem”, “Mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un numurēto agregātu mazumtirdzniecības noteikumi”. Pakārtotā veidā to regulē “Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi”, likums “Par akcīzes nodokli”, “Ceļu satiksmes likums”, likums “Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību.” Bez šiem likumiem ir arī citi, kas ietekmē šī uzņēmējdarbības veida īpašos gadījumus. (Piem. Transportlīdzekļu pārbūve un tml.)1. Licences un tirdzniecības kartes
Licence un tirdzniecības karte uzņēmumam, kas gatavojas veikt tirdzniecību ar transportlīdzekļiem ir galvenie dokumenti, kurus jāsaņem, lai šo darbību varētu veikt likumā noteiktajā kārtībā. Sekojošā nodaļā tiks aprakstīta kārtība un nosacījumi, kuri uzņēmumam jāizpilda, lai šos dokumentus saņemtu.
Noteikumus kas regulē kārtību, kādā tiek izsniegtas speciālās atļaujas (turpmāk – “licences”) un tirdzniecības kartes mazumtirdzniecībai ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (turpmāk – “transportlīdzekļi”), kurus, pamatojoties uz Ceļu satiksmes likuma 10. Pantu, jāreģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā (turpmāk – “CSDD”), un numurētajiem agregātiem, kā arī kārtību, kādā šīs licences un tirdzniecības kartes tiek anulētas vai to darbība apturēta uz laiku, tiek regulētas likumā “Noteikumi par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtību mazumtirdzniecībai ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, to piekabēm un numurētiem agregātiem”. Šo noteikumu prasības ir obligātas visiem uzņēmumiem, neatkarīgi no to īpašuma formas, ja tie nodarbojas ar transportlīdzekļu un (vai) numurēto agregātu mazumtirdzniecību.
Šā likuma 3. Pants nosaka, ka licenci transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai var saņemt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras reģistrācijas apliecībā un (vai) statūtos paredzēta tirdzniecības (mazumtirdzniecības) darbība.
Licenci transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai var saņemt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras reģistrācijas apliecībā un (vai) statūtos paredzēta tirdzniecības (mazumtirdzniecības) darbība.
No šī likuma panta izriet, ka ar transportlīdzekļu tirdzniecību neierobežo uzņēmuma īpašuma forma.
Kas attiecas uz licenci, tā tiek izsniegta tikai kopā ar tirdzniecības karti (kartēm, ja vienam uzņēmumam ir vairākas tirdzniecības vietas). Licence ir ir stingrās uzskaites dokuments, tai ir noteikta forma (1.pielikums). Izsniegtā licence dod tiesības tirdzniecībai ar transportlīdzekļiem tikai tam uzņēmumam, kuram tā ir izsniegta. Tās nodošana citiem uzņēmumiem ir aizliegta. Licenču un tirdzniecības karšu izsniegšanu veic Satiksmes ministrijas izveidota licencēšanas komisija piecu cilvēku sastāvā, kura ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās vairāk kā puse komisijas locekļu.
Tirdzniecības karte dod tiesības nodarboties ar transportlīdzekļu un (vai) numurēto agregātu mazumtirdzniecību tirdzniecības kartē norādītajā vietā un tikai tam uzņēmuma veikalam vai autokapsētai, kuram tā izsniegta. Licencētam uzņēmumam var izsniegt vairākas tirdzniecības kartes. Tas ir tajos gadījumos, ja vienam uzņēmumam ir vairākas tirdzniecības vietas.1.1 Pieteikumu izskatīšanas, licences un tirdzniecības kartes izsniegšanas kārtība
Noteikumi “Par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtību mazumtirdzniecībai ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, to piekabēm un numurētiem agregātiem” nosaka sekojošus nosacījumus, lai saņemtu licenci un tirdzniecības karti transportlīdzekļu un (vai) to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai, komisijas sekretāram jāiesniedz šādi dokumenti:

1. noteiktas formas pieteikums (3.pielikums), kurā jānorāda uzņēmuma rekvizīti, veikala un (vai) autokapsētas adrese, papildus norādot, ar ko notiks mazumtirdzniecība;

2. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;

3. statūtsabiedrībām – uzņēmuma statūtu kopija, uzrādot oriģinālu;

4. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un pilnīgu norēķināšanos ar valsts budžetu, kura izsniegta ne agrāk, kā trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas ;

5. pieteikumā minētā veikala vai autokapsētas apsekošanas akts ;
(Piezīme. Aktu sastāda tā CSDD reģionālā (rajona, pilsētas) nodaļa, kuras apkalpojošā teritorijā atrodas attiecīgais veikals vai autokapsēta).

6. pilsētas, pilsētas rajona, pagasta pašvaldības rakstiska piekrišana par transportlīdzekļu vai numurēto agregātu tirdzniecības veikala vai autokapsētas atvēršanu pieteikumā norādītajā vietā;

7. dokumenta , kas apliecina uzņēmuma īpašuma tiesības uz veikala telpām, tirdzniecības laukumu, autokapsētas teritoriju vai tiesības tos izmantot (nomas līgums u.tml.), kopija, uzrādot oriģinālu. (Piezīme. Ja līgums, kas apliecina uzņēmuma tiesības izmantot veikala telpas, tirdzniecības laukumu, autokapsētas teritoriju, nav slēgts tieši ar īpašnieku, papildus jāiesniedz dokumentu, kas apliecina, ka īpašnieks ir piešķīris tiesības slēgt šādu līgumu, kopijas).

Lai saņemtu tirdzniecības karti, kas ir atļauja, lai nodarbotos ar tirdzniecību autokapsētās, tās saņemšanai papildus vēl jāiesniedz:

1. Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta departamenta rakstiska piekrišana par autokapsētas ierīkošanu pieteikumā norādītajā vietā;

2. Reģionālās vides aizsardzības pārvaldes rakstiska piekrišana par autokapsētas ierīkošanu pieteikumā norādītajā vietā.

Lai licencēts uzņēmums saņemtu tirdzniecības karti jaunam veikalam, komisijas sekretāram jāiesniedz šo noteikumu 1.,.5., 6. un 7. apakšpunktos norādītie dokumenti.
Lai saņemtu tirdzniecības karti jaunai autokapsētai, komisijas sekretāram jāiesniedz sekojošie dokumenti, kas attiecas uz licenci un tirdzniecības karti transportlīdzekļu un (vai) to numurēto agregātu mazumtirdzniecību 1., 5., 6., 7., kā arī abi nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz tirdzniecību autokapsētās (1 un 2).
Lai licencēts uzņēmums saņemtu jaunu tirdzniecības karti tādam veikalam vai autokapsētai, kuras tirdzniecības kartes derīguma termiņš izbeidzies, komisijas sekretāram jāiesniedz šo noteikumu 1., 5., 6. un 7. apakšpunktos norādītie dokumenti un jānodod iepriekšējā tirdzniecības karte.
Licence tiek izsniegta vai pārreģistrēta tikai pēc Latvijas likumdošanā noteiktās valsts nodevas nomaksas dokumentu uzrādīšanas. Par valsts nodevas nomaksu tiek izdarīts ieraksts licencē.
Komisijai trīsdesmit dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas jāizsniedz licence un (vai) tirdzniecības karte vai jāizsniedz motivēts atteikums to izsniegt. Atteikumu izsniegt licenci un (vai) tirdzniecības karti (3. Pielikums) jāsniedz rakstveidā, un tam jābūt argumentētam. Šo atteikumu var pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā.
Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, komisija atliek jautājuma izskatīšanu un attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju. Jautājums tiek izskatīts pēc tam, kad saņemta vajadzīgā informācija vai dokumenti.
Licence tiek izsniegta uz laiku ne mazāku par gadu, bet ne ilgāku par pieciem gadiem. Komisija ir tiesīga licenci pagarināt, pārreģistrējot to uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem.
Lai licences pārreģistrētu komisijas sekretāram jāiesnied…z tāda paša veida kā iesniedzot licences pirmreizējai saņemšanai, un jānodod iepriekšējā licence un tirdzniecības karte (kartes).
Licencētā uzņēmuma veikalam vai autokapsētai tirdzniecības karte tiek izsniegta uz veikala telpu un tirdzniecības laukuma vai autokapsētas teritorijas nomas laiku, taču ne mazāku par desmit mēnešiem, un ne ilgāku par licences darbības laiku.1.2 Tirdzniecības kartes un licences apturēšana uz laiku un anulēšana.
Tirdzniecības kartes saņemšana uzņēmumam nenozīmē, ka tā ir neanulējama līdz tās termiņa beigām. Likumā par “Noteikumi par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtību mazumtirdzniecībai ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, to piekabēm un numurētiem agregātiem” 39. pantā ir noteikti gadījumi, kuros var apturēt tirdzniecības kartes darbību.

Tirdzniecības kartes darbību var apturēt uz laiku šādos gadījumos:
• ja ir pārkāptas šo noteikumu prasības;

• ja ir pārkāptas Satiksmes ministrijas Mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un numurēto agregātu mazumtirdzniecības noteikumu vai citu normatīvo dokumentu prasības;

• ja ir pamatoti valsts institūciju rakstiski pieprasījumi par trūkumu novēršanu, kā veikšanai ir nepieciešams noteikts laiks;

• ja tirdzniecības uzņēmums pats pārtrauc tirdzniecību konkrētajā vietā uz laiku ilgāku par vienu mēnesi. (Piezīme. Par tirdzniecības pārtraukšanu uz laiku tirdzniecības uzņēmumam 10 dienu laikā jāinformē komisija).

Gadījumus, kuros var anulēt tirdzniecības karti ir noteikti šā paša likuma 40. Pantā. Tie ir šādi:
• ja ir pārkāptas šo noteikumu prasības;

• ja ir atkārtoti pārkāptas Satiksmes ministrijas Mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un numurēto agregātu mazumtirdzniecības noteikumu vai citu normatīvo dokumentu prasības;

• ja ir pamatoti valsts institūciju rakstiski pieprasījumi par tirdzniecības kartes anulēšanu;

• ja licences turētājs pats atsakās no tirdzniecības kartes izmantošanas;

• ja tiek pārtraukts nomas līgums par tirdzniecībai paredzēto telpu vai laukuma izmantošanu;

• ja uzņēmums tirdzniecības vietā nav uzsācis vai ir izbeidzis licencēto uzņēmējdarbību.

Tirdzniecības kartes un licences darbības apturēšana uz laiku un to anulēšanas likumā noteiktie gadījumi ir ļoti līdzīgi. Galvenās atšķirības ir tās, ka licences atņemšanas nosacījumiem klāt nāk sekojoši gadījumi, kuri nosaka licences anulēšanu:
• ja tiek konstatēts, ka licences turētājs savā darbībā pārkāpis Latvijas Republikas likumus vai citus normatīvos aktus, un ja par izdarītajiem pārkāpumiem paredzēta izsniegtās licences anulēšana;
• ja licences saņēmējam ir tikai viena tirdzniecības karte, kurai beidzies derīguma termiņš, un licences saņēmējs trīs mēnešu laikā no derīguma termiņa beigu dienas nav iesniedzis komisijai pieteikumu jaunas tirdzniecības kartes saņemšanai;
• likumā “Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanu” paredzētajos gadījumos.

Būtiskākais ir tas ko nozīmē vienas vai otras atļaujas zaudēšana uzņēmumam. Licences darbības apturēšana nozīmē arī visas uzņēmējdarbības apturēšanu, taču tirdzniecības kartes darbības apturēšanu var to arī nenozīmēt, ja vienam uzņēmumam ir vairākas tirdzniecības vietas. (Katrai tirdzniecības vietai ir jābūt savai tirdzniecības kartei).
Likumā “Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību” 1.pantā ir noteiktas amatpersonas, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumu par uzņēmuma darbības pārtraukšanu un pārkāpumi uz kuru pamata viņi to var darīt. No šajā pantā minētajiem gadījumiem uz transportlīdzekļu tirdzniecības uzņēmumiem varētu attiekties sekojošais gadījums:
– ja pārkāpti normatīvie akti, kas nosaka ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu pareizas un pilnīgas uzskaites kārtību, – Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktori vai viņu pilnvarotas amatpersonas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;2. Tirdzniecības organizācijas pamatprasības
Veikalam jāatbilst šādām pamatprasībām:

1. redzamā vietā jābūt norādītam tirdzniecības uzņēmuma nosaukumam, izvietotai informācijai par darba laiku un piedāvāto pakalpojumu veidu (tirdzniecība ar transportlīdzekļiem vai autokapsēta);

2. jābūt aprīkotam ar Valsts ieņēmuma dienesta noteiktajām prasībām atbilstošu un noteiktā kārtībā reģistrētu kases aparātu;

3. jānodrošina stingrās uzskaites dokumentu un arhīva uzglabāšanai piemēroti apstākļi (seifs, signalizācija, apsardze ārpus darba laika u.tml.);

4. jābūt atbilstošiem apstākļiem dokumentu aizpildīšanai gan darbiniekiem, gan arī klientiem;

5. ja tiek veikta mazumtirdzniecība ar transportlīdzekļu numurētajiem agregātiem, jābūt telpai to izvietošanai;

6. ja tiek veikta mazumtirdzniecība ar transportlīdzekļiem, tad jābūt telpai to izvietošanai vai atklātam tirdzniecības laukumam, kam jāatrodas kopējā teritorijā ar veikalu.

Veikala tirdzniecības laukumam jāatbilst šādām pamatprasībām:

1. jābūt norobežotam no apkārtējās teritorijas, kā arī no tehnisko apkopju, remonta zonas un autokapsētas ar vismaz 1m augstu stacionāru žogu;

2. tā izvietojums nedrīkst traucēt transporta un gājēju kustību;

3. nepieciešamības gadījumā jānodrošina tā apgaismošana darba laikā;

4. Autokapsētai papildus 30. un 31. punktā minētajām prasībām jāatbilst vēl šādām pamatprasībām:

Bez iepriekš minētajiem nosacījumiem tirdzniecības uzņēmumam jānodrošina, lai tirdzniecības karte tiktu novietota tirdzniecības telpā redzamā vietā. Uzņēmumam savā darbībā ir jāievēro Latvijā spēkā esošā likumdošana, kā arī Satiksmes ministrijas izdotie normatīvie dokumenti, kas reglamentē mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un numurēto agregātu mazumtirdzniecību. Tāpat uzņēmumam ir jānodrošina realizācijā pieņemto transportlīdzekļu, numurēto agregātu, kā arī rēķinu – uzziņu veidlapu un citu attiecīgo dokumentu droša glabāšana.2.1 Mehānisko transportlīdzekļu un piekabju mazumtirdzniecības noteikumi
Kā jau iepriekš tika minēts, Pamats mazumtirdzniecībai ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, kā arī mazumtirdzniecībai ar to numurētajiem agregātiem ir Satiksmes ministrijas izsniegta licence.
Mazumtirdzniecību ar transportlīdzekļiem un (vai) numurētajiem agregātiem var veikt šādos gadījumos:

1. ja transportlīdzekli vai numurēto agregātu tirdzniecībai nodevis Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieks vai tā pilnvarota persona ( Piezīme. Aizliegts pieņemt tirdzniecībai transportlīdzekli, kuru īpašnieks iegādājies tirdzniecības uzņēmumā, bet nav reģistrējis CSDD).;
2. ja tirdzniecības uzņēmums transportlīdzekli vai numurēto agregātu kā preci ievedis no ārvalsts;
3. ja transportlīdzekli vai numurēto agregātu tirdzniecībai nodevusi Latvijā reģistrēta juridiska persona, kura transportlīdzekli vai numurēto agregātu kā preci ievedusi no ārvalsts;
4. ja transportlīdzekli vai numurēto agregātu tirdzniecībai nodevis transportlīdzekļa vai numurētā agregāta izgatavotājs Latvijā;
5. ja sev piederošu Latvijā nereģistrētu transportlīdzekli nodevis pārdošanai ārvalsts iedzīvotājs; (Piezīme. Transportlīdzekļa ievešana iepriekš jānoformē Latvijas Republikas muitas iestādē un jāsaņem CSDD nodaļas priekšnieka rakstiska piekrišana transportlīdzekļa atsavināšanai.)
6. ja transportlīdzekli vai numurēto agregātu kā atrasto bezīpašnieka, arestēto vai konfiscēto mantu tirdzniecībai nodevušas tiesu izpildītāju vai finansu iestādes.

Transportlīdzeklim jābūt iepriekš noņemtam no uzskaites tajā valstī, no kuras tas ievests (ja to nosaka šīs valsts likumdošana), vai arī jābūt noņemtam no uzskaites CSDD, ja tas ir reģistrēts Latvijā.
Transportlīdzekli vai tā numurēto agregātu var pārdot gan juridiskai, gan arī fiziskai personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu vai kura saskaņā ar Civillikuma 220.pantu izsludināta par pilngadīgu. Transportlīdzekļus, kurus saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 24.pantu drīkst vadīt no16 gadu vecuma, drīkst pārdot fiziskai personai, kura sasniegusi 16 gadu vecumu.2.2 Mazumtirdzniecības organizācijas pamatnoteikumi
Tirdzniecības telpās jābūt pieejamai informācijai par dokumentu noformēšanas prasībām, kā arī informācijai par atsavinātāja, ieguvēja un tirdzniecības uzņēmuma pienākumiem.
Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, kas tiek izsniegts ieguvējam, iegādājoties transportlīdzekli vai numurēto agregātu, ir rēķins – uzziņa (1.pielikums). To izsniedz vienai fiziskai vai vienai juridiskai personai.
Rēķinu – uzziņu veidlapas ir stingrās uzskaites dokumenti. Viens tā komplekts sastāv no trim eksemplāriem, no kuriem pirmais tiek izsniegts ieguvējam un ir pamats transportlīdzekļa vai tā numurētā agregāta reģistrācijai CSDD, otrais paliek tirdzniecības uzņēmumā, kas to tālāk nodod CSDD, bet trešais paliek tirdzniecības uzņēmumā arhīva veidošanai, kurš jāglabā piecus gadus. Rēķinu – uzziņu veidlapas CSDD izsniedz katram konkrētam tirdzniecības uzņēmuma veikalam vai autokapsētai. Tirdzniecības uzņēmumam jānodrošina atbilstoša rēķinu – uzziņu glabāšana, lai tām nepiekļūtu nepiederošas personas. Rēķiniem ir jābūt katrā uzņēmuma veikalā vai autokapsētā jābūt iekārtotam speciālam saņemto rēķinu – uzziņu uzskaites žurnālam, kurā jābūt šādām atzīmēm: rēķinu – uzziņu saņemšanas datumam, saņemto rēķinu – uzziņu numuriem, rēķinu – uzziņu nodošanas datumam, kā arī nodoto rēķinu – uzziņu 2. eksemplāru un iznīcināto 3. eksemplāru numuriem. Visām saņemtajām rēķinu – uzziņu veidlapām jāatrodas tajā tirdzniecības vietā, kurai tās izsniegtas. Tirdzniecības uzņēmums, kas ir saņēmis rēķinu – uzziņu veidlapas, nav tiesīgs nodot tās citām personām.

Likuma “par Mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un numurēto agregātu mazumtirdzniecības noteikumi” 17. Pants nosaka, ka: Pieņemt transportlīdzekli vai numurēto agregātu no īpašnieka (turētāja) pārdošanai drīkst tikai pēc tā apskates, ja tiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, kā arī ja tā uzskaites tehniskie dati atbilst iesniegtajos dokumentos uzrādītajiem un nav pamatotu aizdomu par uzskaites tehnisko datu vai dokumentu viltojumiem. Par to tirdzniecības uzņēmumam jāsastāda akts (2. pielikums) divos eksemplāros – viens eksemplārs paliek tirdzniecības uzņēmumā, bet otrs tiek nodots personai, kas nodevusi transportlīdzekli vai numurēto agregātu tirdzniecībai. Aktu paraksta īpašnieks vai tā pilnvarotā persona un tirdzniecības uzņēmuma atbildīgā persona. Aktā jānorāda atsavinātāja vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati un valsts reģistrācijas numurs (ja tāds ir), jāizdara atzīme par agregātu numuru salīdzināšanu, kā arī jānorāda dokumenti, kuri iesniegti tirdzniecības uzņēmumam kopā ar transportlīdzekli vai numurēto agregātu.
Augstāk minētais akts kopā ar rēķina – uzziņas trešo eksemplāru un citu transportlīdzekļu mazumtirdzniecībai nepieciešamo dokumentu oriģināliem un kopijām veido tirdzniecības uzņēmuma arhīvu, kurš jāglabā piecus gadus.2.3 Transportlīdzekļu tirdzniecībai nepieciešamie dokumenti
Dokumenti kuri ir nepieciešami, lai tirgotos ar automašīnām ir iesniedzami atkarībā no tā, kas ir nodevis tirdzniecībai automašīnu.
1. Pieņemot realizācijai Latvijā reģistrētu transportlīdzekli no īpašnieka, kurš ir norādīts transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā, kopā ar transportlīdzekli tiek paturēta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība un akta par transportlīdzekļa pieņemšanu realizācijā viens eksemplārs. Personai, kas transportlīdzekli pēc tam iegādājas tiek nodots rēķins – uzziņa un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība.
2. Pieņemot realizācijai transportlīdzekli, kuru nodevusi Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas ievedusi to kā preci no ārvalsts, no tās kopā ar transportlīdzekli tiek paturēts uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments, īpašumtiesības apliecinošs dokuments, muitas apliecība un akta par transportlīdzekļa pieņemšanu realizācijā viens eksemplārs. Šajā gadījumā papildus vēl papildus tiek paturēts dokuments, kas apliecina konkrētā transportlīdzekļa atbilstību apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam (atbilstības apliecinājums), kas pēc realizācijas tiek nodots ieguvējam. Personai, kas iegādājas attiecīgo transportlīdzekli tik nodots rēķins – uzziņa, uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments un muitas apliecība. Īpašumtiesības apliecinošs dokuments un akts par transportlīdzekļa pieņemšanu realizācijā tiek glabāts kopā ar rēķina – uzziņas trešo eksemplāru tirdzniecības uzņēmuma arhīvā piecus gadus.
3. Ja transportlīdzekli kā preci no ārvalsts ievedis pats tirdzniecības uzņēmums, tad pēc realizācijas ieguvējam kopā ar transportlīdzekli tiek nodots rēķins – uzziņa, uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments, atbilstības apliecinājums un muitas apliecība.
4. Ja jaunu agrāk nereģistrētu transportlīdzekli kā preci no ārvalsts ievedis tirdzniecības uzņēmums – transportlīdzekļa izgatavotāja oficiālais pārstāvis Latvijā, tad pēc realizācijas ieguvējam kopā ar transportlīdzekli tiek nodots rēķins – uzziņa un dokuments par to, ka transportlīdzekļa ievešana ir noformēta muitas noteiktajā kārtībā, atbilstības apliecinājums.
6. Pieņemot realizācijai transportlīdzekli, kuru no ārvalsts ievedis tā īpašnieks – ārvalsts fiziska vai juridiska persona, kura saņēmusi Latvijas muitas iestādes un CSDD nodaļas priekšnieka rakstisku atļauju atsavināt transportlīdzekli, no īpašnieka kopā ar transportlīdzekli, tiek paturēts uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments, īpašumtiesības apliecinošs dokuments, muitas iestādes un CSDD nodaļas priekšnieka rakstiskā atļauja, atbilstības apliecinājums un akta par transportlīdzekļa pieņemšanu realizācijā viens eksemplārs. Personai, kas iegādājas šo transportlīdzekli nodots rēķins – uzziņa, uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments un muitas iestādes un CSDD nodaļas priekšnieka rakstiskā atļauja.3. Transportlīdzekļu reģistrācija
Latvijā iepriekš nereģistrēta transportlīdzekļu reģistrācijai pakļauti:
• Latvijā izgatavoti transportlīdzekļi;
• no ārvalsts ievesti transportlīdzekļi.
Veicot Latvijā izgatavota transportlīdzekļa reģistrāciju jāiesniedz šādi dokumenti:
• pieteikums;
• izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;
• akts par transportlīdzekļa izgatavošanu;
• rēķins- uzziņa (nav jāiesniedz, ja transportlīdzeklis sev reģistrē izgatavotājs).
Veicot Latvijā no ārvalsts ievesta transportlīdzekļa reģistrāciju jāiesniedz šādi dokumenti:
• pieteikums;
• izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;
• ārvalstī izdots transportlīdzekļa reģistrācijas dokuments, bet jaunam, agrāk nereģistrētam transportlīdzekļa – dokuments, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus, vai arī tirdzniecības uzņēmuma – izgatavotāja oficiālā pārstāvja rēķins-uzziņa;
• ārvalstī vai muitas zonā izdots īpašuma tiesības apliecinošs dokuments;
• muitas apliecība;
• rēķins- uzziņa, ja Latvijā kā preci ievestu transportlīdzekli pārdevis tirdzniecības uzņēmums.
Latvijā iepriekš nereģistrēta transportlīdzekļa reģistrācijas process attēlots 1. zīmējumā.
Transportlīdzekļa īpašnieka maiņa ietver visu to ziņu nomaiņu transportlīdzekļu reģistrācijai, kuras paredz transportlīdzekļa reģistrācijas noteikumi, kā arī jaunas transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības izsniegšanu. Atsevišķi var izdalīt:
• tirdzniecības uzņēmumā iegādāta transportlīdzekļa īpašnieka maiņas reģistrāciju;
• īpašnieka maiņas reģistrāciju, pamatojoties uz abpusēju pieteikumu;
• īpašnieka maiņas reģistrāciju, pamatojoties uz līgumu;
• transportlīdzekļa reģistrāciju, pamatojoties uz transportlīdzekļa nomas vai līzinga līgumu;4. Nodokļi vieglajām automašīnām
Automašīnu tirdzniecību vistiešākajā veidā ietekmē dažādi nodokļi un citi maksājumi. Varētu domāt, ka nodokļi ietekmē tikai patērētāju, taču tā nav. Nodokļi kā zināms sadārdzina automašīnu cenu, un līdz ar to arī pieprasījumu pēc tām. Kopā tas ietekmē gan automašīnu tirgotājus, gan pircējus. Viens no galvenajiem nodokļiem, kas attiecas uz automašīnām ir akcīzes nodoklis, kas jāmaksā ievedot automašīnu Latvijā. Likumā “Par akcīzes nodokli” 4.p nosaka, ka nodokļa maksātāji ir fiziskās vai juridiskās personas vai ar līgumu saistītas fizisko vai juridisko personu grupas, kas ieved akcīzes preces Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam. 1999 gadā izdarītie grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” bija ļoti nelabvēlīgi automašīnu tirgum. Šeit gan jāprecizē, ka šie grozījumi pamatā ierobežoja lietoto automašīnu tirgu. Noteiktās likmes bija augstas, kas nereti sastādīja gandrīz pusi no lietotās automašīnas cenas. Šo grozījumu mērķis bija it kā veicināt jaunu automašīnu tirdzniecību, taču ir skaidrs, ka pirktspēja mūsu valstī ir zema un šādi grozījumi nedeva labumu ne valstij ne lietoto automašīnu pārdevējiem. Jaunie grozījumi šajā likumā, kas stājās spēkā 2000 gadā ir daudz labvēlīgāki Latvijas auto tirgum. Salīdzinoši ar iepriekšējo likumu likmes ir zemākas un to aprēķināšanas kārtība ir vienkāršota. Iepriekšējā likumā likmes aprēķināšanai tika ņemts vērā automašīnas vecums, motora tilpums un likmes bija dažādas atkarībā no šiem parametriem. Pēdējie grozījumi šajā likumā nosaka to, ka likmju lielums ir atkarīgs tikai no automašīnas vecuma.
Būtisks atvieglojums, kas attiecas uz transportlīdzekļu tirgotājiem ( uz oficiālajiem dīleriem) maksājamo akcīzes nodokli ir tas, ka oficiālie dīleri var maksāt akcīzes nodokli pēc transportlīdzekļu pārdošanas. Saskaņā noteikumiem “Par kārtību, kādā izgatavotāju oficiālie pārstāvji (dīleri) saņem atļauju ar mehānisko transportlīdzekļu ievešanu saistīto nodokļu samaksai pēc to realizācijas” izgatavotāju oficiālie dīleri ir – uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kuru mehānisko transportlīdzekļu ražotājs ir oficiāli (dokumentāri) pilnvarojis pārstāvēt savas intereses Latvijas Republikā, un šī pilnvara ir apstiprināta Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā. Svarīgs nosacījums, kas attiecas uz šādu norēķina veidu par nodokļiem ir šā likuma 21. Pantā Ievest mehānisko transportlīdzekli realizācijai tirdzniecības salonā tiek atļauts uz laiku līdz vienam gadam pēc tā deklarēšanas dienas. Ja mehāniskais transportlīdzeklis netiek realizēts gada laikā pēc deklarēšanas, dīleram tas jāizved no Latvijas Republikas vai jāsamaksā ar tā ievešanu saistītie nodokļi.
Bez iepriekš minētiem nodokļiem ir dažādas ikgadējas nodevas un maksājumi, kas attiecas uz transportlīdzekļu lietotājiem. Tādi maksājumi ir transporta līdzekļa ikgadējā nodeva, obligātā civiltiesiskā apdrošināšana, kā arī izmaksas, kas saistītas ar transportlīdzekļu tehnisko apskati. Šie maksājumi it kā neietekmē tirdzniecību tiešā veidā, taču tās nosaka patērētāja izvēli par konkrētu transportlīdzekļu iegādi un līdz ar to pieprasījumu tirgū.Nobeigums
Satiksmes ministrijas likums par “Mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un numurēto agregātu mazumtirdzniecības noteikumus”, kura grozījumi stājās spēkā no 1998. Gada 1. Oktobra pamatā bāzējas uz iepriekšējiem noteikumiem, taču ir izmaiņas, kas galvenokārt attiecas uz transportlīdzekļu tirgotājiem. Šajā likumā ir izdarītas vairākas izmaiņas. Sākot 1998. Gada 1. Oktobri visi ārvalstīs izdotie transportlīdzekļu apliecinošie vairs netiek nodoti transportlīdzekļa pircējam, bet gan glabājas mazumtirdzniecības uzņēmumā. Kas attiecas uz dokumentiem, mazumtirdzniecības uzņēmumam turpmāk jāglabā 5 gadus līdzšinējo 2 vietā. Būtiska izmaiņa ir arī tā, ka, ja transportlīdzekli kā preci no ārvalsts ir ievedusi Latvijā reģistrēta juridiska persona, tad to var nodot mazumtirdzniecības uzņēmumam bez iepriekšējas reģistrācijas CSDD. Nākošais jauninājums, kas stājās spēkā ar 1999. Gada 1. Janvāri nosaka to, ka jauna agrāk nereģistrēta transportlīdzekļa ieguvējam būs jānodod dokuments, kas apliecina konkrētā transportlīdzekļa atbilstību apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam.
Kas attiecas uz transporta līdzekļu reģistrāciju no 1998. Gada 1.jūlija ir mainīta kārtībā kādā notika transportlīdzekļu agregātu un numuru salīdzināšana. Izmaiņa ir tāda, ka transportlīdzekļa motora numurs tiks pārbaudīts tikai pirmoreiz automobīli reģistrējot Latvijā. Līdz šo izmaiņu pieņemšanai transportlīdzekļa un agregātu numuru salīdzināšana bija jāveic pirms katras reģistrācijas operācijas. No izmaiņu stāšanās spēkā šī operācija jāveic tikai, lai
• pirmo reizi reģistrētu transportlīdzekli Latvijā,
• veiktu transportlīdzekļa tehnisko datu maiņas reģistrāciju (automobiļa krāsas maiņa, virsbūves maiņa u.c.)
• noņemtu transporltīdzekli no uzskaites, izvešanai no Latvijas,
• saņemtu tranzīta numurzīmes,
• saņemtu jaunu reģistrācijas apliecību vai numura zīmju komplektu nozagto, nozaudēto vai bojā gājušo vietā,
• veiktu īpašnieka maiņas reģistrāciju, kad transportlīdzeklis netiek tieši iegūts no iepriekšējā īpašnieka (ar tirdzniecības uzņēmuma starpniecību, pēc tiesas sprieduma, pārdodot ieķīlātu un neizpirktu transportlīdzekli u.tml.),
Pārējos reģistrācijas gadījumos (arī veicot transportlīdzekļa īpašnieka maiņu uz abpusēja pieteikuma pamata, klātesot abiem īpašniekiem – bijušajam un jaunajam) var atteikties no agregātu numuru salīdzināšanas. Šajā gadījumā gan nākamajam īpašniekam pašam jāpārliecinās par transportlīdzekļa datu atbilstību reģistrācijas apliecībā norādītajiem, apliecinot to ar savu parakstu reģistrācijas pieteikumā. Jāņem vērā, ka atsakoties no numuru salīdzināšanas, palielinās paša autoīpašnieka atbildība. Tādēļ gadījumos, ja īpašnieks nav pilnībā pārliecināts par datu savstarpējo atbilstību, viņš var lūgt speciālista palīdzību un uzrādīt transportlīdzekli numuru salīdzināšanai. Tas noteikti atvieglos reģistrācijas procesu radinieku un savstarpēji uzticamu cilvēku starpā.Informācijas avoti.
1. http://www.csdd.lv
2 http://pro.nice.dati.lv
3 “Noteikumi par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtību mazumtirdzniecībai ar mehāniskajiem TL, to piekabēm un numurētiem agregātiem”
4. “Mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un numurēto agregātu mazumtirdzniecības noteikumi”
5. likums “Par akcīzes nodokli”
6. http://www.mega.lv
7. “Noteikumi par kārtību, kādā izgatavotāju oficiālie pārstāvji (dīleri) saņem atļauju ar mehānisko transportlīdzekļu ievešanu saistīto nodokļu samaksai pēc to realizācijas “