aizdevuma ligums

AIZDEVUMA LĪGUMS.

Pilsēta Jūrmala 2008. gada ‘ 30 ‘ marta

Es, Viktors Pļuta, pers. kods 211255-11529 , tālāk tekstā – AIZDEVĒJS, no vienas puses un _________________________________ pers. kods 150948-11519 dzīv.vietas Jūrmala,Slokas iela 30,dz.10 , tālāk tekstā – AIZŅĒMĒJS , no otras puses, pamatojoties uz LR likumdošanu, bez viltus, maldīgas un spaidiem noslēdza šo Līgumu par sekojošo:

1.Līguma priekšmets:
1.1. Aizdevējs piešķir, bet Aizņēmējs pieņem aizdevumu uz kopējo summu EUR 150 000
(__________________________________________) zem 3,77 % mēneša,kura skaitās 5650 euro,no kuriem treša daļa sastāda 1884 euro, un izmaksāt procenta summu katrā menesī šajā datumā 10,20,30 datumos, no 01.06.2008 gada visa procentu summa izmaksājas 2 reizes mēnesī tajā skaitā 15 un 30 datumos,kura skaitās 2825 euro ,tālāk tekstā Aizdevums.

1.2.Neizmaksātie laikā procenti,tiek skaitīti kā aizdevuma līguma neizpildīšana .

1.3.Aizdevums tiek pieškirts uz termiņu līdz 2008.g._________________

2.Aizdevuma piešķiršanas nosacījumi:

Aizņēmēja paraksts zem šī Līguma ir apliecinājums tam, ka Aizņēmējs ir saņēmis Aizdevuma summu pilnā apmērā.

2.1.Aizņēmējs apņemas atgriezt Aizdevējam Aizdevuma summu EUR 150 000 (________

____________tūkstoši eiro ) ne vēlāk kā līdz 2008.gada ____________________uz Aizdevēja

bankas kontu A/S ,, HANSABANKA,, konta Nr. LV09HABA0551009753302,vai skaidrā naudā.

2.2.Aizņēmējam ir tiesības atgriezt Aizdevējam Aizdevumu pirms Līguma 1.3. punktā minētā termiņa, pārskaitot to uz Aizdevēja Līguma 2.1. norādīto bankas kontu.

3.Pilnvara Jurijam Razumovam no Viktora Pļutas

3.1.Pļuta Viktor piedala Jurija Razumova ar pilnvarām paņemt parādu no Sergeja Semenova personālais kods 130579-10615 saņemtie no Viktora Pljuti naudas 79000 .eiro(septiņdesmit deviņi tūkstoši eiro) summu.

3.2.Viktor Pļuta piedala Jurija Razomova pilnvaru naudas saņemšanu no Sergeja Semenova 2765 eiro mēnesī izmērā, kuri ir procenti par augstāk norādītās summas izmantošanu.

3.3.Jurij Razumov uzņemas pieņemt visus mērus par Sergeja Semenova parāda atgriešanas nodrošinājumu 79000 eiro izmērā līdz 01.09.2008 gadam, bet tāpat pa savlaicīgu procentu nomaksu augstāk norādītos termiņos norādīti punktā 1.1..

4.Viktors Pļuta uzņemas nepieņemt pret Jurija Razumova mērus nosūtīti uz naudas summu, kas ir norādīti nodalījumos 1.1 un 3.1 pirmstermiņa nodzēšanu no Jurija Razumova, ja ieturas kredīta dzēšana, saskaņā ar sastādītu grafiku un procentu dzēšanas termiņos.

4.1.Viktor Pļuta uzņemas ne pieņemt pret Jurija Razumova mēru par naudas atgriešanu 79000 eiro summā, kurus parādā Sergejs Semjonovs, neparedzētu apstākļu gadījumā (parādnieka nāves vai ugunsgrēka)

5.Strīdu atrisināšanas kārtība un pušu atbildība:

5.1.Visi strīdi, nesaskaņas un prasības, kas izriet vai skar šo Līgumu, kuri nav noregulēti starp Pū-
sēm pārrunu ceļā,, tiks izšķirti atbilstoši LR likumdošanai pēc prasītāja izvēles Rīgas Neatkarīgajā
Šķīrējtiesā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā, rakstveida procesā
vai arī LR tiesā.

5.2.Izpildot šo Līgumu, Puses uzņemas atbildību saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas li-
kumdošanu.

5.3.Šī Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse sedz visus zaudējumus, kas nodarīti ar
šādām darbībām.

5.4.Gadījumā,ja Aizņēmējs neatgriež Aizdevuma summu pilnā apmērā noteiktā termiņā,kas norādīts 1.3. p., Aizņēmējs apņemas maksāt līgumsodu 1.1% ( viens,kommats,viens procenti ) apmērā no aizdevuma summas par katru kavēto dienu. Summas ,kuras apmaksā Aizņēmējs,pirmām kartām dzēš līgumsoda summu. Līgumsoda apmaksa neatbrīvo no līgumsaistības izpildes.

5.5. AIZŅĒMĒJS atbild AIZDEVĒJAM ar visu savā īpašumā esošo kustamo un nekustamo mantu,kā arī naudas lidzekļiem par šajā Līgumā atrunāto maksājumu atmaksu šajā Līgumā noteiktajos apmēros un termiņos.

6. Līguma darbības termiņš, Līguma grozīšanas , papildināšanas un laušanas kārtība.

6.1. Līgums stājas spēkā no brīža,kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz brīdim,kad Puses ir izpildijušas visas savas līgumsaistības.

6.2. Līgumu var grozīt,papildināt un pirms termiņa lauzt ar Pušu rakstveida vienošanos ,kas tiek noformēta pielikuma veidā un ir šā Līguma neatņemama sastāvdaļa.

6.3.Aizdevējam ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt Līgumu pirms termiņa,brīdinot Aizņēmēju trīsdesmit dienas iepriekš.Šajā gadījumā Aizņēmējs izmaksā Aizdevējam šajā Līgumā noteikto Aizdevumu līdz šī Līguma izbeigšanas dienas.

7.Citi nosacījumi.

7.1.Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos. Puses ir iepazinušās ar tā saturu,piekrīt visiem tā punktiem un to apliecina ar saviem parakstiem.

7.2.Līgums ir sastādīts divos eksemplāros . Katra puse saņem vienu Līguma eksemplāru. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

7.3.Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku,tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

7.4.Visos citos jautājumos, ko neregulē šā Līguma noteikumi, Puses vadās no spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

8.Pušu rekvizīti un paraksti.

Bankas rekvizīti :

A/S ,,HANSABANKA,, , konta A/S ,,HANSABANKA,, ,konta

Nr. Nr.

Aizdevējs : Aizņēmējs :

Pielikums: kredīta dzēšanas grafiks sastādīts divos eksemplāros