Darba samaksa un darba algas uzskaite

Apraksts:

Kvalifikācijas darbs, kurā teorētiski tiek apskatīts viss, kas saistīts ar darba samaksu. Kvalifikācijas darba vadītāja – Gaida Kalniņa. Darbs novērtēts ļoti izcili.

Darbs:

Tabulu saraksts 3

Ilustrāciju saraksts 4

Saīsinājumu saraksts 5

Anotācija 6

Annotation 7

Ievads 8

1. Darba samaksas veidi 9

1.2. Laika samaksa 10

1.3. Akordsamaksa 12

1.4. Papildsamaksa 13

2. Darba un tās samaksas reglamentējošie tiesību akti 16

2.1. Ar darbu un tā samaksu saistīto normatīvo aktu vispārējs raksturojums 16

2.2. Darba likumdošana 17

2.3. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 18

2.4. Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 21

3. Darba un tās samaksas dokumentācija 24

4. Darba un tās samaksas grāmatvedība, pārskati un kontrole 26

4.1. Darba samaksas aprēķināšana 26

4.2. Darba sa

a
amaksas aprēķināšanas piemēri 28

4.3. Darba samaksas grāmatojumi 30

4.4. Darba samaksas pārskati 31

4.5. Darba un tās samaksas grāmatvedība izmantojot datorprogrammu Tildes Jumis 2003 32

4.6. Darba samaksa gada pārskatā 42

4.7. Iekšējās kontroles sistēma 43

Secinājumi 45

Priekšlikumi 47

Izmantotās literatūras saraksts 48

Pielikumi 50

Leave a comment