Latvijas banku pakalpojumu raksturojums

1. Latvijas Banka

Latvijas Banka ir Latvijas Republikas centrālā banka.
Latvijas Banka ir juridiskā persona. Tai ir zīmogs (spiedogs) ar Latvijas Republikas valsts lielā ģerboņa attēlu un bankas nosaukumu “Latvijas Banka”. Latvijas Bankas pārvalde atrodas Rīgā.
Latvijas Banku dibina ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumu.
Latvijas Bankas galvenais mērķis ir, īstenojot naudas politiku, regulēt naudas daudzumu apgrozībā, lai saglabātu cenu stabilitāti valstī.
Latvijas Banka savā darbībā veicina brīvu konkurenci, resursu efektīvu piešķiršanu un apriti, finansu sistēmas stabilitāti, koordināciju un uzraudzību.
Latvijas Bankai ir monopoltiesības izlaist nacionālo naudu – banknotes un monētas kā vienīgo likumīgo maksāšanas līdzekli valstī. Latvijas Banka nosaka oficiālo kursu nacionālās naudas vienības apmaiņai pret ārvalstu valūtu.
Latvijas Bankai ir savas rezerves konvertējamā ārvalstu valūtā, zeltā un vērtspapīros nacionālās naudas stabilitātes nodrošināšanai.
Valdība Latvijas Bankā glabā ārvalstu valūtas (zelta) rezerves. Latvijas Banka, saņemot konkrētas valdības pilnvaras, var darboties kā valdības finansu aģents banku darījumos.

1) Baltic International Bank
Pakalpojumi
1. Norēķinu konts LVL, multivalūtas
2. Naudas pārvedumi.
3. Konvertācija
4. Skaidras naudas operācijas
5. Depozītu procentu izmaksas juridiskām personām.
6. Akreditīvi.
7. Čeku grāmatiņas, ceļojuma čeki, MASTER GOLD Card.
8. Bankas galvojuma
9. Kreditēšana un līzings
10. Juridiskie pakalpojumi.
10.1. parakstu parauga kartītes apstiprināšana, atverot norēķinu kontu.
10.2. bankas operāciju konsultācijas un citi ar to saistīti juridiskie pakalpojumi.
13. Ārvalstu valūtas čeku pieņemšana uz inkaso.
14. Citi pakalpojumi.
14.1. informatīva rakstura konsultācijas par bankas pakalpojumiem.
14.2. Bankas izzinas izsniegsana pec Klienta pieprasijuma.
14.2. ielūguma noformēšana klientiem.
14.3. viesnīcu numuru rezervēšana, automašīnu izīrēšana.

2) Baltic Transit Bank
I. Norēķinu konta atvēršana, apkalpošana un slēgšana.
1. Norēķinu konta atvēršana
2. Norēķinu konta apkalpošana.
3. Maksa par norēķinu konta ikdienas minimālo atlikumu.
4. Norēķinu konta slēgšana
5. Izrakstu par konta stāvokli izsniegšana
6. Nestandarta izziņas.
7. Informācija par klientu pēc auditorkompānijas pieprasījuma
8. ‘’Darījuma konts’’

II. Norēķinu operācijas
1. Overdrafts.
2.Ieskaitīšana norēķinu vai noguldījumu kontā.
3.Pārskaitījumi no norēķinu vai noguldījumu konta (par katru maksājumu) juridiskām un fiziskām personām
4. Maksājuma uzdevuma aizpildīšana pēc klienta lūguma.
5. Maksājuma uzdevuma labošana, pēc tā izpildes.
6. Maksājuma uzdevuma atsaukšana.
7. Neienākušo summu meklēšana.
8.Pārskaitījums ar iemaksu skaidrā naudā, veicot valsts nodevu un nodokļu maksājumus bankas centrā
9. Komunālo maksājumu pieņemšana (noslēdzot līgumu ar maksājuma saņēmēju) pēc vienošanās.
10. Komunālo maksājumu pieņemšana no fiziskām personām bankas centrā
– ja saņēmēja konts ir BTB;
– ja saņēmēja konts ir citā bankā.
11. Muitas maksājumi.
12. Kravu muitošana klienta uzdevumā.
13. Maksājuma uzdevuma pieņemšana izpildīšanai pa faksu.
14. Koda tabulas izsniegљana.

III. Kases operācijas
1. Skaidras naudas iemaksāšana norēķinu vai noguldījumu kontā (fiziskām un juridiskām personām).
1.1. Bojātās, netīrās, aprakstītas, apzīmogotās vai citādi bojātās, nolietotās, kā arī par 1990. gada vecāka izlaiduma ASV dolāru pieņemšana.
2. Skaidras naudas izmaksa no norēķinu vai noguldījumu konta
3. Naudas čeku grāmatiņas izsniegšanana.
4. Monētu pārskaitīšana.
5. Monētu fasēšana pēc klienta iepriekšēja pasūtījuma.
6. Naudas zīmju apmaiņa pret citiem nomināliem.
7. Bojāto konvertējamās valūtas naudas zīmju apmaiņa pret derīgām
7.1 Bojāto, netīru, aprakstītu vai citādi bojātu, nolietoto, kā arī par 1990.gada vecāka izlaiduma ASV dolāru apmaiņa pret derīgam zīmēm.
7.2.Citu valstu bojāto un nolietoto naudas zīmju apmaiņa pret derīgām naudas zīmēm,
7.3. Vecā parauga ASV dolāru naudas zīmju apmaiņa pret jaunā parauga naudas zīmēm,
8. Pēc klienta pieprasījuma ārvalstu valūtas pārbaude uz vitojumu.
9. Inkasācijas pakalpojumi līdz 0,5% no summas + PVN
10. Bankā saņemtās skaidrās naudas nogadāšana klientam

IV. Dokumentārais inkaso

1. Dokumentu apmaksa.
2. Izmaiņas inkaso dokumentos.
3. Atgriezti neapmaksāti dokumenti Ls 25

V. Akreditīva operācijas
1. Importa akreditīvi
2. Eksporta akreditīvi

VI. Operācijas ar čekiem.

1. BTB komercčeku izsniegšana.
2. Ceļojumu čeki
3. Čeks uz inkasso – čeku apmaksā pēc naudas ieskaitīšanas bankas korespondentkontā. Maksu par pakalpojumu iekasē no summas, kura ieskaitīta bankas korespondenkontā.
VII. Maksājumu kartes
VIII. Vērtspapīru konta operācijas
Vērtspapīru konta atvēršana.
Dereģistrācija:
1) uz vērtspapīru īpašnieka kontu.
2) uz citas personas kontu.
IX.Elektroniskie norēķini ar banku
1. Bankas programma – ,,Banka – Klients’’
1.1. Modema uzstādīšana un programmas nodrošinājums.
1.2. Vienreizēja apmācība un programmnodrošinājuma instalācija.
1.3. Maksa mēnesī par elektroniskās pastkastītes uzturēšanu.
1.4. Bankas informācijas sniegšana bez maksas.
1.5. Ārpus Latvijas robežām speciālista komandējuma izdevumus sedz klients
2. ’’Sprint’’programma pēc vienošanās
X. Sakaru pakalpojumi
Faksa izmantoљana

XI. Pārējie pakalpojumi.
Kserokopija (1 lapa A4)
XII. Kreditēšana un līzings.
1. Kredīta un līzinga pieprasījuma dokumentu izskatīšana .
2. Kredīta un līzinga noformēšana un izsniegšana:
3. Aizdevuma un līzinga konta apkalpošana:
4. Bankas galvojumu izsniegљana
5. ‘’Kredīta pret depozītu’’ procentu likme (kā kredīta nodrošinājums tiek izmantots termiņnoguldījums bankā)
6. ‘’Kredīts pret depozītu’’ noformēšana
XIII. Faktoringa operācijas
1. Maksa par dokumentu izskatīšanu
2. Maksa par faktoringa operāciju veikšanu banka nosaka individuāli katrā atsevišķā gadījumā
3. Maksa par bankas resursu izmantoљanu
Bankas pakalpojumu atlīdzības likmes tiek atskaitītas no bankas avansa maksājuma, kas tiek veikts bankas klienta labā. Avansu iespējams saņemt 80% – 90% apmērā no rēķina summas.
3) Hansabanka
Pakalpojumi :
1. Privātpersonām :
1.1. Noguldījumi
Konts var kalpot arī klientu darījumu ar vērtspapīriem veikšanai. Vērtspapīru konts ir nepieciešams klientiem, kuri vēlas darboties vērtspapīru tirgū – pirkt vai pārdot akcijas, u.tml., kā arī klientiem, kuri vēlas ieguldīt naudu investīciju fondos vai uzticēt bankai investīciju portfeļa izveidi un pārvaldi. Domāts klientiem, kuri nevēlas naudu uzkrāt bankas kontos – krājkontu vai termiņdepozītu veidā, bet ir ar mieru riskēt ar saviem līdzekļiem un iespējami nopelnīt vairāk, kā arī personām, kas piedalījušās uzņēmumu privatizācijā par sertifikātiem.

1.2. Kredīti

Iespējas:
– sabalansēt savus regulāros maksājumus (īre, u.c.) ar regulārajiem ieņēmumiem (alga, u.c.),
– aizņemties nelielas summas bez īpašu formalitāšu kārtošanas, norēķinoties par aizdevumiem vismaz vienu reizi mēnesī,
– izmantot kā kredīta garantiju regulāro konta papildinājumu (darba algas pārskaitīšana kontā), darba devēja vai cita bankas klienta galvojumu vai termiņdepozītu.
Hanza Līzings piedāvā kapitālnomu jeb līzingu.
Tas ir:
– ērts ceļš, kā tikt pie mantas (piem., automašīnas), kuras iegādei šobrīd trūkst līdzekļu,
– iespēja samaksāt nepieciešamo summu laikā līdz pat 5 gadiem,
– kredīta veids, kas neprasa papildus garantijas.

1.3. Norēķinu kartes
Kontu karte skaidras naudas izņemšanai un pārskaitījumiem.
Iespējas:
– izņemt skaidru naudu no sava latu konta bankas automātā,
– pārskaitīt un konvertēt naudu starp dažādiem kontiem,
– veikt atsevišķu rēķinu apmaksu,
– saņemt pieejamā atlikuma izdruku un saīsinātā izraksta (par pēdējām 5 operācijām) izdruku un atskaišu izdruku,
– mainīt PIN kodu,
– pēc klienta vēlēšanās var tikta izsniegta papildus karte, kuru var piesaistīt vienam vai vairākiem konta turētāja kontiem, un kurai var noteikt dienas tērēšanas limitus.

1.4. Hansa Info
Jūs varat operatīvi piekļūt savai naudai 24 stundas diennaktī no jebkuras vietas pasaulē.
Jums ir iespēja:
• saņemt informāciju par sava konta atlikumiem un izdarītajām bankas operācijām,
• veikt pārskaitījumus no saviem bankas kontiem,
• sekot savu darījumu vēsturei,
• ietaupīt līdzekļus, veicot pārvedumus,
• brīvi mainīt paroli, cik bieži vēlaties,
• autorizēt maksājumus ar speciāli ģenerētas testa kodu tabulas palīdzību,
• paљam noteikt savu maksājumu limitu.
Lai kļūtu par Hansa Link lietotāju:
• jānoslēdz līgums ar Banku,
• jāsaņem lietotāja vārds tīklā, parole slēgtā aploksnē, testa kodu tabula un
• nepieciešama pieeja Interneta tīklam.
Kā lietot Hansa Link?

1.5. Skaidras naudas operācijas
1.6. Valūtas maiņas operācijas
Darbības ar dažādām valūtām, vajadzības gadījumā par vienu iegādājoties citu, ja jādodas uz ārzemēm vai jāizdara kāds pirkums valūtā.
1.7. Bankas speciālistu konsultācijas
Bankas speciālisti sniedz konsultācijas par bankas sniegtajiem pakalpojumiem un piedāvā optimālus risinājumus Jūsu problēmām.
1.8. Individuālie seifi
2. Jur. personām :
2.1. Noguldījumi – investīcijas
2.2. Kredīti
2.3. Tirdzniecības finansēšanas operācijas
2.4. Norēķinu kartes
2.5. Elektroniskie norēķini
2.6. Darba algas samaksas organizēšana
2.7. Maksājumi
2.8. Skaidras naudas operācijas
2.9. Valūtas maiņas operācijas
2.10. Akciju emisijas sagatavoљana un apkalpoљana
Hansabank Markets nodarbojas ar akciju emisiju organizēšanu uzņēmumiem, kas vēlas piesaistīt papildus kapitālu akciju kapitāla veidā. Emisijas organizēšana ietver emisijas prospekta un uzņēmuma analīzes ziņojuma sagatavošanu, emisijas mārketinga un pārdošanas procesa veikšanu.
Hansabank Markets veic akciju laišanu publiskajā apgrozībā uzņēmumiem, kas vēlas kotēt savas akcijas Rīgas Fondu biržā.

2.11. Bankas speciālistu konsultācijas
Bankas speciālisti sniedz konsultācijas par bankas sniegtajiem pakalpojumiem un piedāvā optimālus risinājumus Jūsu problēmām .

2.12. Individuālie seifi
Pakalpojums personām, kas vēlas droši uzglabāt dokumentus, dārglietas vai citas vērtības.
Iespējas:
– uzglabāt vērtības pilnīgā drošībā, saglabājot tiesības piekļūt tām jebkurā laikā,
– pilnīga konfidencialitāte,
– nodrošināt iespēju piekļūt seifam citām parsonām (ģimenes locekļiem, firmas darbiniekiem utml.),
– papildus drošībai – abonēt seifu anonīmi.

4) MeritaNordbanken Latvia (former Investment Bank of
Latvia)
Termiņnoguldījumi
MeritaNordbanken Latvia piedāvā termiņnoguldījumus uz noteiktu laiku, kas dod iespēju klientam saņemt fiksētu procentu likmi par attiecīgo laika periodu.

Korporatīvā finansēšana
Korporatīvā finansēšana piedāvā sekojošus pakalpojumus:
1) biznesa efektivitātes novērtēšana, biznesa prognozēšana;
2) biznesa paplašināšana: uzņēmumu pievienoљana;
3) uzņēmumu apvienošana;
4) uzņēmumu dalīšana un likvidācija;
5) investoru piesaiste un jaunu tirgu apgūšana;
6) kapitāla piesaiste un optimizācija;
7) uzņēmuma vadības ieinteresētības paaugstināšanas shēmu izstrāde;
8) uzņēmuma kapitāla struktūras optimizācija;
9) publiskas akciju sabiedrības statusa iegūšana ar tiesībām izlaist vērtspapīrus, t. sk. akcijas un obligācijas;
10) vērtspapīru emisijas sagatavošana un izvietošana;
11) konsultācijas par korporatīvās finansēšanas jautājumiem.

Darījumi ar vērtspapīriem
Darījumi ar vērtspapīriem ietver sevī vērtspapīru pirkšanu, pārdošanu, uzskaitīšanu, glabāšanu un bloķēšanu akcionāru pilnsapulcēm, kā arī vērtspapīru dereģistrāciju.
MeritaNordbanken Latvia piedāvā sekojošus pakalpojumus darījumos ar vērtspapīriem:
– pilnu vērtspapīru kontu apkalpošanu: akciju dereģistrāciju, bloķēšanu akcionāru pilnsapulcēm, akciju pārskaitījumus u.c. pakalpojumus;
– iespēju veikt darījumus ar vērtspapīriem Rīgas fondu biržā, Tallinas fondu biržā un Lietuvas nacionālajā fondu biržā, kā arī Skandināvijas un citās pasaules valstīs;
– konsultācijas un starpniecības pakalpojumus, veicot lielo akciju pakešu, kā arī Rīgas fondu biržā nekotēto uzņēmumu akciju pirkšanu un pārdošanu;
– repo darījumus (kredīti pret vērtspapīru ķīlu);
– piedalīšanos vērtspapīru aizņemšanās/aizdošanas programmā.

1) LATEKO Bank
Norēķinu operācijas latos
Norēķinu operācijas valūtā
Konvertācijas operācijas :
• Konvertācijas operācijas jebkurā valūtā ar piegādes nosacījumiem TODAY, TOMORROW, SPOT
• Konvertācijas operācijas cietajās valūtās ar piegādes nosacījumiem FORWARD
• Bezpiegādes konvertācijas operācijas cietajās valūtās uz maržināla pamata
• Īstermiņa depozīta operācijas jebkurā valūtā
• SWAP tipa operācijas jebkurā valūtā ar dažādiem piegādes termiņiem
• Darījumu noslēgšana sistēmā REUTERS DEALING 200 vai pa telefonu

Vērtspapīru konta īpašnieks var veikt sekojošās operācijas:
1. Dereģistrācija
a) Vērtspapīru dereģistrācija – tas ir vērtspapīru pārvedums no “Sākotnējā uzņēmuma reģistra”, kurā fiksēti visi uzņēmuma akciju īpašnieki, ieskaitot tos klienta vērtspapīru kontā bankā.
b) Dereģistrācijas veikšanai, klients iesniedz bankā sekojošus dokumentus:
– izziņa par apmaksātajām akcijām (ja tāda izziņa klientam ir), kas ir izdota tajā bankas nodaļā, kurā klientan ir atvērts privatizācijas setifikātu konts;
– klienta parakstīts dereģistrācijas uzdevums.
c) Dereģistrāciju var izdarīt:
– klienta – vērtspapīru īpašnieka vērtspapīru kontā;
– citas personas kontā;
d) Dereģistrācija tiek veikta saskaņā ar bankas “Tarifiem vērtspapīru kontu īpašniekiem”..
2. Pārvedums
a) Vērtspapīru pārvedums no viena vērtspapīru konta uz otru var uzskatīt gan kā pārvedumu starp dažādiem vērtspapīru īpašnieku vērtspapīru kontiem bankas – kontu turētājas iekšienē, gan arī kā pārvedumu starp dažādiem vērtspapīru kontiem dažādās bankās.
b) Vērtspapīru pārvedumu var izdarīt gan starp viena īpašnieka vērtspapīru kontiem, gan arī starp dažādu īpašnieku vērtspapīru kontiem.
c) Vērtspapīru pārveduma veikšanai, klients iesniedz:
– klienta parakstītu vērtspapīru pārveduma uzdevumu
d) Vērtspapīru pārvedums tiek veikts saskaņā ar bankas “Tarifiem vērtspapīru kontu īpašniekiem”.
3. Operācijas ar vērtspapīriem Rīgas Fondu Biržā:
a) Klients var veikt vērtspapīru pirkšanas/pārdošanas operācijas RFB ar LATEKO bankas starpniecību.
b) Operāciju veikšanai ir nepieciešams izpildīt sekojošos noteikumus:
vērtspapīru pirkšanai RFB:
– nepieciešamās naudas summas esamība klienta naudas kontā;
– iesniegt pareizi noformētu uzdevumu vērtspapīru pirkšanai.
vērtspapīru pārdošanai RFB:
– nepieciešamā vērtspapīru skaita esamība klienta vērtspapīru kontā;
– iesniegt pareizi noformētu uzdevumu vērtspapīru pārdošanai
c) Vērtspapīru pirkšana/pārdošana tiek veikta saskaņā ar bankas “Tarifiem vērtspapīru kontu īpaљniekiem”.
d) LATEKO bankas Vērtspapīru pārvaldes speciālisti, nepieciešamības gadījumā, palīdzēs Jums noformēt un aizpildīt visus nepieciešamos dokumentus.
e) Jūs varat saņemt konsultācijas par visiem jūs interesējošiem jautājumiem.
3) Trasta pakalpojumi
Kases operācijas
a) Inkasācijas pakalpojumi
b) Skaidrās naudas līdzekļu izsniegšana Rīgā un Lateko bankas korespondējošās bankās
c) Skaidrās naudas izsniegšana latos – bezmaksas
d) Skaidrās naudas līdzekļu pieņemšana Rīgā un Lateko bankas korespondējošās bankās, ieskaitot klienta rēķinā tajā pašā dienā
e) Vecu un nolietotu banknošu inkasācija

Dokumentārās operācijas
1. Piešķiramo akreditīvu atvēršana, izpildīšana un avizēšana saskaņā ar Bankas tarifiem un reglamentu
2. Inkasso uzdevumu pieņemšana un izpildīšana saskaņā ar Bankas tarifiem un reglamentu
3. Iespēja izmantot vērtspapīrus akreditīvu segšanai

Operācijas ar čekiem
• Lateko bankas čeku pirkšana un pārdošana par ASV dolāriem un Vācijas markām.
• Bankas čeku pieņemšana inkasācijai saskaņā ar Bankas tarifiem un reglamentu čeku operācijām.
• American Express čeku ASV dolāros un citās valūtās pirkšana un pārdošana saskaņā ar bankas tarifiem un reglamentu čeku operācijām.

Kredītkartes
Ar katru gadu pieaug maksājumu karšu popularitāte visā pasaulē, arī Latvijā šāda norēķinu sistēma gūst arvien lielāku piekrišanu. LATEKO BANKA ir Europay International dalībniece kopš 1997. gada un piedāvā licenzētus pakalpojumus norēķiniem ar Eurocard/MasterCard Gold un Business kartēm. Tuvākajā laikā Banka emitēs arī Standard un Cirrus/Maestro kartes. Mēs vēlamies Jūs iepazīstināt ar kartēm, kuras domātas plašam lietotāju lokam, ar tām Jūs varēsiet norēķināties par precēm un pakalpojumiem vairāk nekā 12 miljonos norēķinu punktos vairāk nekā 225 valstīs. Zelta vai Biznesa kartes lietotājiem tiek nodrošināta īpaša pakalpojumu kvalitāte Eurocard/MasterCard karšu apkalpošanas vietās. Jūs varēsiet izņemt skaidru naudu jebkurā bankā vai bankomātā, kur redzama Eurocard/MasterCard simbolika . LATEKO BANKAS starptautiskās maksājumu kartes atbrīvos Jūs no problēmām, kas saistītas ar skaidras naudas pazaudēšanu, tās deklarēšanu uz robežas un konvertāciju dažādu valstu vietējās valūtās.

2) Apdrošināšana

Ārzemju braucienos Eurocard/MasterCard Gold un Business karšu lietotāji var tikt apdrošināti pret atsevišķiem ceļojuma negadījumiem. Polise stājās spēkā , ja brauciena izdevumi tiek apmaksāti ar Eurocard/MasterCard Zelta vai Biznesa karti. Palīdzības dienesta pakalpojumi tiek sniegti avioreisa vai bagāžas aizkavēšanās gadījumā, ja bagāža nozaudēta vai arī negaidītas saslimšanas gadījumā, kad nepieciešama hospitalizācija. Ceļojot kopā automātiski tiek apdrošināti arī kartes lietotāja dzīvesbiedre(s) un bērni.
3) Sudraba business karte
Paredzēta juridiskām personām un kalpo kā norēķinu līdzeklis iestādēm un organizācijām, kas ļauj samaksāt par preci vai pakalpojumu, neizsniedzot darbiniekam noteiktu naudas summu pret atskaiti.
4) Zelta Gold karte
Šī maksājumu karte ir domāta nodrošinātiem cilvēkiem, kuriem ērtības un komforts ir ikdienas nepieciešamība. Iegūstot “ZELTA” Eurocard/MasterCard, kartes lietotājs kļūst par prestīžas kartes īpašnieku. Tā var būt kā juridiska, tā arī fiziska persona.
5) Papildus karte

Saskaņā ar Līguma noteikumiem karti drīkst lietot tikai tā persona, kuras vārds un uzvārds ir norādīti uz kartes. Pēc kartes lietotāja iesnieguma Banka var izsniegt papildus karti jebkuram Jūsu ģimenes loceklim vai ikvienai trešajai personai, kura ir sasniegusi 16 gadu vecumu un kurai jūs uzticat lietot savu kartes kontu. LATEKO BANKA vēlās atgādināt, ka atbildīgs par kartes kontu ir pamatkartes lietotājs

4. Latvijas Unibanka
Studentu banka

Nemeklē atbildes, bet nāc uz Unibanku, kur jau ir padomāts par Tevi. Unibankas īpašais produktu kompleksa piedāvājums studentiem – Studenta Banka ietaupīs Tavu laiku un naudu, kā arī Tu saņemsi virkni pakalpojumu:
• VISA Electron starptautisko debetkarti;
• Telefonbanku konta vadībai pa tālruni no jebkuras vietas;
• izdevīgus apdrošināšanas noteikumus;
• īpašu atlaižu karti;
• speciālista konsultāciju Unibankas filiālēs;
• arī turpmāk īpašus piedāvājumus no Unibankas.
Studenta Banka Tev ļaus
• ērti saņemt stipendiju, valsts kredītu un arī algu Tavas VISA Electron debetkartes kontā;
• ērti norēķināties par precēm un pakalpojumiem ar savu VISU Electron daudzās tirdzniecības vietās visā pasaulē un jebkurā diennakts laikā izņemt skaidru naudu bankas automātos visā pasaulē;
• izmantot Telefonbanku, lai Tu ērti pārvaldītu savu naudu, neejot uz banku;
• aizņemties naudu no Unibankas, ja Tev ir piešķirts overdrafts*;
• pelnīt procentus par Tavā kontā esošo naudu;
• būt apdrošinātam pret dažādiem negadījumiem, piemēram, kaulu lūzumi;
• saņemt bezmaksas konsultācijas Unibankas filiālēs;
• izmantot Unibankas pakalpojumus ar izdevīgākiem noteikumiem;
• izmantot arī Unibankas Studentu Bankas sadarbības partneru dotās atlaides – Tu saņem īpašu atlaižu karti, kas Tev dod iespēju iepirkties ar atlaidi Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī, Valmierā:
• apģērbu un apavu veikalos;
• sporta preču veikalos un sporta klubos;
• mobilo telefonu veikalos un pie mobilo telefonu operatoriem;
• datorsalonos;
• audio ierakstu veikalos;
• grāmatnīcās;
• aptiekās;
• apdrošināšanas sabiedrībā;
• valodu apmācības centros;
• autoskolās;
• skaistumkopљanas salonos;
• atpūtas iestādēs.
Tu vari pieteikties uz overdraftu, ja saņem algu vai Studējošo kredītu Unibankas maksājumu kartes kontā.

1. Norēķinu operācijas.
1.1. Norēķinu konts.
1.2. Skaidras naudas konts.
1.3. Krājkonts.
1.4. Darījumu konts.
1.5. Klientu attālināta apkalpošana.
1.6. Inkasācijas pakalpojumi.

2. Telefonbanka.
Unibankas automātiska telefoniska izziņu un norēķinu sistēma
Telefonbanka piemērota, lai Jūs ērti varētu:
• uzzināt sava konta atlikumu, kā arī saņemt informāciju par līdzekļu kustību tajā;
• veikt regulārus, iepriekš reģistrētus maksājumus;
• uzzināt Unibankas un Latvijas Bankas valūtu kursus;
• saņemt informāciju par Unibankas sniegtajiem pakalpojumiem un to izcenojumiem;
• saņemt informāciju par Unibankas filiālēm un norēķinu grupām.

3. Noguldījumi.
3.1. Depozīti.
Unibanka piedāvā dažādus naudas noguldījumu veidus – gan tiem Klientiem, kas izvēlas īstermiņa noguldījumus, gan arī tiem, kas vēlas saņemt lielākus procentu ienākumus, noguldot naudu uz ilgāku laiku.
3.2. Individuālie depozitāriji.
Klienta vērtslietu drošai glabāšanai Unibanka piedāvā individuālos depozitārijus – seifus.
4. Kreditēšana.
Unibanka piedāvā aizdevumus gan fiziskām, gan juridiskām personām uz dažādiem termiņiem – īstermiņa (līdz vienam gadam), vidēja termiņa, kā arī ilgtermiņa kredītus.
4.1. Kredīti privātpersonām.
4.2. Tiešais aizdevums un kredītlīnija.
4.3. Overdrafts.
Overdrafts ir bankas īstermiņa naudas aizdevums Klientam bez klasiskās kredīta noformēšanas, apmaksājot Klienta iesniegtos maksājumu dokumentus vai izsniedzot skaidru naudu no Klienta norēķinu konta virs tajā esošo naudas līdzekļu atlikuma, saskaņā ar līguma nosacījumiem un noteikumiem.
Atkarībā no Klienta atbilstības izvirzītajiem nosacījumiem Overdrafts var tikt piešķirts ar vai bez papildus nodrošinājuma.
4.4. Līzings.
Unibanka saviem Klientiem piedāvā finansu līzingu – līzinga priekšmeta iegāde ar mērķi iznomāt to Klientam uz līgumā noteiktu laiku ar nosacījumu, ka izpildot līzinga līgumā paredzētās saistības, Bankai piederošais līzinga priekšmets kļūst par Klienta īpašumu.
5. Starptautiskie bankas pakalpojumi.
5.1. Ārvalstu valūtu konvertācija.
Unibanka piedāvā dažādus ārvalstu valūtu konvertācijas veidus:
• VALŪTAS MAIŅAS DARĪJUMS
Valūtas maiņas darījums ir konvertācija, kuru Unibanka veic darījuma noslēgšanas dienā. Ja Jūsu konvertējamā summa ir virs Ls 5000,00 vai ekvivalenta citā valūtā, Unibanka piedāvā speciālu kursu katram darījumam.
• VALŪTAS MAIŅAS NOSACĪJUMA UZDEVUMS
Valūtas maiņas nosacījuma uzdevums ir Jūsu uzdevums Unibankai konvertēt savā kontā esošos naudas līdzekļus citā valūtā pēc kursa, kuru esat noteicis. Šis uzdevums tiek izpildīts gadījumā, ja Jūsu norādītajā termiņā, valūtu kursiem svārstoties, Unibankai ir iespēja to izpildīt.
• FORWARD DARĪJUMS
Forward darījums ir valūtas maiņas darījums ar izpildes termiņu nākotnē par kursu, kas tiek noteikts vienošanās brīdī. Tā rezultātā Jūs jau darījuma slēgšanas brīdī būsiet nodrošinājies pret iespējamām sev nevēlamām kursu izmaiņām.
• SWAP DARĪJUMS
Valūtas maiņas darījums, kas satāv no divām pretējām valūtas maiņas operācijām ar atšķirīgiem izpildes datumiem par kursiem, kas tiek noteikti darījuma slēgšanas brīdī.
• SWAP DARĪJUMS nozīmē to, ka Jūs veicat valūtas konvertāciju, bet pēc noteikta termiņa – apgrieztu konvertāciju ar tām pašām valūtām un to pašu apjomu.
• SWAP DARĪJUMS ir vajadzīgās valūtas aizņemšanās uz noteiktu termiņu, pretī aizdodot citu valūtu.
• FORWARD un SWAP darījumi ir tā sauktie nākotnes darījumi, kurus visā pasaulē plaši izmanto uzņēmumi, kas nodarbojas ar eksporta vai importa operācijām.
5.2. Ceļojumu čeki.
Ceļojumu čeki ir viens no Unibankas piedāvātajiem skaidras naudas aizvietošanas veidiem, kas nodrošina Klienta norēķinu drošību un ērtumu. Čekus iespējams apmainīt pret skaidru naudu vai izmantot tos kā maksāšanas līdzekli jebkurā konvertējamā valūtā dažādās pasaules valstīs.
5.3. Operācijas ar personu un bankas čekiem.
Čeks ir viens no drošākajiem veidiem, kā izvairīties no problēmām, kas saistītas ar skaidru naudu.
Čeks ir beznosacījuma rakstveida rīkojums Bankai pārskaitīt norādīto summu kādai trešajai personai vai pašam Klientam – čeka iesniedzējam uz apmaksu.
Ar čeka palīdzību var izņemt skaidro naudu, kā arī norēķināties ar trešo personu. Šis ir īpaši izdevīgs norēķinu veids darījumiem ar ārvalstu partneriem.
Uz čeka var būt speciāla norāde, cik ilgi čeks ir derīgs apmaksai. Ja uz čeka šādas speciālas atzīmes nav, čeks ir derīgs 6 mēnešus.
Obligāts rekvizīts ir klienta paraksts čeka otrā pusē, bez kura čeks apmaksai netiek pieņemts.
Unibanka pieņem personu un bankas čekus uz inkaso, izmaksājot čekā norādīto summu, atskaitot starpbanku komisijas maksu latos vai čekā norādītajā valūtā.
Unibanka piedāvā arī iegādāties bankas čekus ASV dolāros, Vācijas markās un Anglijas mārciņās.
Tuvāku informāciju par Unibankas sniegtajiem pakalpojumiem Jūs varat saņemt jebkurā Unibankas filiālē vai norēķinu grupā.
5.4. Inkaso operācijas.
Dokumentu inkaso ir viens no maksājuma veidiem, kurš tiek pielietots starptautiskajos tirdzniecības darījumos.
Tas ir process, kurā pārdevēja uzdevumā banka (pārdevējbanka) noteiktā laikā pret atbilstošiem dokumentiem, kas apliecina preces piegādi, iekasē no pircēja naudu samaksai.
5.5. Operācijas ar kredītvēstulēm.
Tirdzniecības darījumu drošībai Unibanka piedāvā izmantot kredītvēstules
Kredītvēstule ir:
» Drošākā apmaksas metode starptautiskās tirdzniecības darījumos. To pēc pircēja pieprasījuma izdod pircēja banka;
» Nosacīta bankas apmaksas garantija;
» Vienošanās starp bankām starptautisku komercoperāciju veikšanai.

6. Maksājumu kartes.
6.1. Kredītkartes.
Unibankas EC/MC maksājumu karte
Ar Unibankas EC/MC palīdzību var norēķināties 220 pasaules valstīs, vairāk nekā 13 milj. apkalpošanas vietās, neizmantojot skaidru naudu. Ja Klientam ir nepieciešama skaidra nauda, to var izņemt visā pasaulē bankas automātos, kuri pievienoti EC/MC tīklam.6.2. Debetkartes.
Izmantojot debetkarti, Klients var ērti norēķināties par precēm un pakalpojumiem, tērējot savā kartes kontā esošos naudas līdzekļus, kā arī piešķirto ovedraftu.
UNIKARTE – tā ir vietēja mēroga debetkarte, kas ļauj Klientam saņemt skaidru naudu Unibankas bankas automātos, kā arī jebkurā Unibankas filiālē vai norēķinu grupā visā Latvijā. Saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu, skaidru naudu no šīm kartēm var izņemt arī Parekss bankas automātos, filiālēs un norēķinu grupās.

7. Operācijas ar vērtspapīriem.
Unibanka piedāvā Klientiem savus pakalpojumus darījumiem ar vērtspapīriem: vērtspapīru konta atvēršanu un apkalpošanu, profesionālas konsultācijas vērtspapīru jautājumos un regulārus informatīvus un analītiskus materiālus par Latvijas vērtspapīru tirgu.

8. Apdrošināšana.

Unibanka sadarbojas ar vairākām Latvijas apdrošināšanas akciju sabiedrībām, ar kurām ir noslēgti sadarbības līgumi klientu piesaistē. To starpā ir AAS “Balta”, “Rīgas Fēnikss”, “Rīgas Apdrošināšanas sabiedrība”, “Baltijas Transporta Apdrošināšana”.

5. Multibanka
Darījumu hedžings.
1. Operatīvo informāciju reālā laikā par Londonas metālu birzas (LMB) cenām, tendencēm un zinas par pasaules metālu tirgu .
2. Iespēju veikt spekulatīvus darījumus ar metāliem LMB .
3. Nodrošināties pret cenu svārstību risku LMB kotētajam metāliem un tiem metāliem, kam cena tiek noteikta balstoties uz LMB ar fjūčeru kontraktu vai ar opciju palīdzību .
4. Operatīvo informāciju reālā laikā un analītisko informāciju par pasaules energoresursu tirgus stāvokli, prognozes par naftas produktu cenu izmaiņām .
5. Iespēju veikt spekulatīvus daījumus Ņujorkas birzā (NYMEX), Starptautiskā naftas birzā (IPE).
6. Nodrošināties pret naftas, naftas produktu, dabas gāzes un propāna cenu svārstību risku.
7. Dokumentārie norēķini.
Akciju sabiedrība “Multibanka” ir to Latvijas banku vidū, kas piedāvā klientiem un sekmīgi izpilda visdrošākos norēķinus – dokumentāros norēķinus. Akreditīvs ir drošākais norēķinu veids darījumos par lielām summām starp mazpazīstamiem partneriem, kā arī ilgtermiņa līgumos.

6. Rietumu Banka
Sistēma Home Banking (Banka-Klients) ļauj Rietumu Bankas klientiem pārvaldīt savu kontu un izmantot pilnu Bankas pakalpojumu klāstu, atrodoties savā birojā un izmantojot personālo datoru. Klienta un Bankas sadarbība ir nodrošināta caur dažādiem datu pārraides kanāliem, izmantojot modemu.
Programma ir nodrošināta ar četrām aizsardzības pakāpēm, ieskaitot paroļu sistēmu, informācijas automātisku kodēšanu un klienta personīgo elektronisko parakstu.
Sistēma Home Banking ļauj importēt failus no klienta grāmatvedības sistēmas (piemēram tajā sagatavotie maksājumu dokumenti) uz Home Banking sistēmu. Analoģiski no sistēmas Home Banking var eksportēt dokumentus uz klienta grāmatvedības sistēmu.
Izmantojot Home Banking, klients var saņemt Bankas sagatavoto informācijas paketi, tajā skaitā informāciju par kontu, Latvijas Bankas un Rietumu Bankas valūtu kursus, Rietumu Bankas ierobežoti konvertējamo valūtu kroskursus un citu informāciju. Bez tam, klients operatīvi var nosūtīt Bankai uzdevumus (maksājumu uzdevumus, konvertācijas uzdevumus un citus rīkojumus), ka arī sekot izmaiņām kontā par interesējošo periodu.
Saziņas valodas ir latviešu, krievu un angļu.

7. Trasta Komercbanka
Internetbanka
Kļūstot par Internetbankas klientu, klients gūs gandarījumu, strādājot ar modernāko tehnoloģiju. Klients būs patīkami pārsteigts, cik ērti, ātri un viegli varat kārtot bankas darījumus, neizejot no mājas vai atrodoties ārzemēs.