Latvijas valsts jauktajā ekonomikā

Lai paustu savu viedokli par mūsu valsti jauktajā ekonomikā es izvēlējos noskaidrot jēdzienu „jauktā ekonomika” un atklāju to, ka jauktā ekonomika ir pats mūsdienīgākais valsts saimniekošanas veids un tā pastāv visās attīstītākajās pasaules valstīs. Tas nozīmē, ka valsts saimniecībā apvienoti brīvā tirgus principi ar valsts regulējošo lomu.
Sociālajā sfērā nepieciešams radīt apstākļus cilvēka vispusīgai attīstība, demokratizēt visas dzīves sfēras, visas sociālo grupu tiesības, ko veicina jauktā ekonomika,jo tā ir viena no ekonomiskās demokrātijas īpatnībām-tas nozīmē valsts sabiedriskā un privātā īpašumu pastāvēšana.
No brīvā tirgus ekonomikas, jauktā ekonomika apguvusi visu kas sekmē:
• Ražošanu
• Privātīpašumu
• Konkurenci
• Brīvu uzņēmējdarbību
• Tirgus attiecības
Valsts piedalās saimnieciskajā dzīves sfērā, lai novērstu tirgus ekonomikas trūkumus-krīzes, nabadzību, sociālo neiazsargātību, ar likumu nosaka likumus ražotājiem, kavē monopola veidošanos, sargā patērētāja intereses, veicina konkurenci, rūpējas par vides aizsardzību, izglītību, kultūru, iedzīvotāju sociālo aizsargātību.
Latvijā ir izveidoti un nodrošināti brīvā tirgus ekonomikas esamības pamati. 90to gadu sākumā tika veikts cenu liberalizācijas process, kas noveda pie strauja cenu kāpuma, taču vajadzēja, lai preču cenas virzītu tirgus mehānismus, pašreiz cenas ir stabilizējušās atbilstoši pieprasījumam un piedāvājumam.
Es uzskatu, ka kopumā mūsu valstij tas ir nācis par labu, jo ir nodrošināts juridiskais un faktiskais privātīpašums, ir atjaunotas īpašumu tiesības, ir noteikta denacionalizācija- nacionalizēto īpašumu atdošana iepriekšējiem īpašniekiem; valsts īpašuma pārvēršana par privātīpašumu (privatizācija).
1/3 no Latvijas iedzīvotājiem ieguvuši valsts vai pašvaldību īpašumus-akcijas, dzīvokļus, zemes gabalus. Jau uz 2004. gadu 75% IKP(iekšzemes kopprodukta)
veidojās privātajā sektorā. Es domāju, ka nozīmīgākais jauktās ekonomikas attīstībā Latvijā tika paveikts no 1990.-1995. gadam, jo šajā laikā izveidoja galvenās tirgus sistēmas institūcijas-tirgus mehānismu, likumdošanu, muitu, ieņēmumu dienestu, tika izveidota banku sistēma, valsts valūta (lats), izveidojās RFB (Rīgas fondu birža) un Latvija iesaistījās pasaules ekonomikā.
2004. gada sākuma tika nodarbināti 74% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, un tā ir otra no nozīmīgākajām funkcijām jauktās ekonomikas apstākļos.
Trešā svarīgākā lieta valsts jauktajā ekonomikā radās 1998. gadā, stājoties spēkā konkurences likumam, kas nosaka godīgas uzņēmējdarbības un konkurences nosacījumus, bet ar punktu, kas paredz valsts iejaukšanos, ja šie nosacījumi tiek pārkāpti.
Tas nozīmē, ka mūsu valstī ir izpildīti visi pamatnosacījumi brīvā tirgus sistēmas pastāvēšanai.
Šobrīd Latvijā jauktās ekonomikas jomā jau vairākus gadus palielinās IKP, kam ir tendence pieaugt. Kopš 90tajiem gadiem tiek ierobežots inflācijas līmenis. Taču tas ir negatīvi ietekmējis tautsaimniecību, bet stabili noturējis latu , tā kursa svārstības nav pārsniegušas 15%. Mūsu valstī ir nostiprinājies privātais sektors, tas nozīmē būtiski pieaudzis nodarbināto skaits, ir strauji attīstījusies uzņēmējdarbība, kas palielinājis uzņēmumu skaitu, to visu veicinājusi ekonomiskā brīvība valstī.
Pēc pāris krīzēm tomēr ir stabilizējusies banku sistēma, mūsu valstī ir pazīstams vērtspapīru tirgus, kas neizbēgami radījis sadarbību ar ārvalstīm, ir audzis investīciju skaits, ko ietekmējusi privatizācija, Latvija ņēmusi dalību pasaules tirdzniecības organizācijā un tas paver lielas iespējas uz attīstību.
Būtu labi, ja vienlīdz visā valstī, visos reģionos jauktā ekonomika attīstītos vienlīdzīgi, bet diemžēl starp pilsētām lauku rajoniem tā ir nevienmērīga. Vēl viens klupšanas akmens, kas pēc manā m domām būtu jānovērš, lai uzlabotu Latvijas valsts jauktās ekonomikas pozitīvās iespējas ir korupcija . Lai arī ir veidotas dadz jaunas darba vietas, bezdarba līmenis mūsu valstī ir diezgan augsts, vairāk būtu jārada ražotnes, kas dotu iespēju cilvēkiem izkļūt no bezcerīgās situācijas. Būtu vajadzīgs daudz vairāk saliedēt valdības un sabiedrības intereses. Šobrīd tas ir grūti izdarāms, jo liela daļa valsts iedzīvotāju ir zaudējuši ticību valdībai. Ir vajadzīgs laiks, lai Latvijas valstī jauktā ekonomikas sistēma valstī būtu attīstījusies pilnībā. Bet es raugos ar pozitīvu skatu nākotnē un ticu, ka valsts ekonomiski progresēs, jo uzņēmējdarbība, it sevišķi tūrisma jomā strauji attīstās, izmantojot Eiropas projektu līdzekļu