LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI

Īss apraksts Latvijas valsts vērtspapīru izlaišanas mērķis ir nodrošināt valsts budžeta deficīta finansēšanu un valsts parāda pārfinansēšanu, kā arī valdības finanšu likviditāti. Patreiz valsts vērtspapīri ir galvenais valsts iekšējā aizņēmuma avots. Pirmā valsts vērtspapīru emisija tika veikta 1993.gada beigās. Turpmākajos gados, palielinoties valdības finansēšanas nepieciešamībai, kā arī attīstoties valsts vērtspapīru tirgum, investoriem tika piedāvāti garāka termiņa vērtspapīri. Patreiz apgrozībā ir īstermiņa parādzīmes ar sākotnējo dzēšanas termiņu seši un divpadsmit mēneši, vidēja termiņa obligācijas ar sākotnējiem dzēšanas termiņiem trīs un pieci gadi, kā arī ilgtermiņa obligācijas ar sākotnējo atmaksas termiņu desmit gadi Kopējais apgrozībā esošo valsts vērtspapīru nominālvērtību apjoms 2004.gada beigās bija 426 miljoni latu, no kuriem 18% veidoja īstermiņa parādzīmes, 52% vidēja termiņa obligācijas un 30% ilgtermiņa obligācijas.