Preču zīme- uzņēmuma vizītkarte.

1. Juridiskie jautājumi kad sāk vedot vizītkarti
2. Kā var veidot preču zīmi
3. Preču zīmes reģistrēšana
4. Patentu valdes vērtēšanas kritēriji
5. Nobeigums

Eseja.
Preču zīme- uzņēmuma vizītkarte.

Laikā, kad tirgū pastiprinās konkurence, arvien lielāku lomu veiksmīgā uzņēmējdarbībā spēlē brends jeb preču pakalpojumu zīme. Pēc būtības tā ir uzņēmuma vizītkarte.
Veidojot šo vizītkarti, jāatceras arī par šī jautājuma juridisko aspektu, kam jānodrošina, lai citas personas nevarētu negodprātīgi izmantot jūsu intelektuālo īpašumu. Preču zīmes reģistrācija ir vienīgais veids, kā uzņēmums var nodrošināt savas izņēmuma tiesības uz preču zīmi Latvijā. Preču zīmju reģistrācija un aizsardzība Latvijā norit ar LR likuma normām. Preču zīmes reģistrācija ir spēkā tikai tajā valstī, kurā tā ir reģistrēta, tādēļ ja uzņēmējs vēlas savas tiesības uz preču zīmi nostiprināt vairākās valstīs, preču zīmes reģistrācija būtu jāveic visās šajās valstīs. Īpaši aktuāli tas varētu būt pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, kad uzņēmējs ar savu produkciju, vēlēsies ieiet arī Eiropas Savienības tirgū. Pirms uzsāk kāda produkta eksportu ārpus Latvijas robežām, jau savlaicīgi būtu jāinteresējas, vai šajā konkrētajā valstī tirgū tam nevarētu būt kādi šķēršļi. Būtiski ir arī saprast, kas ir izņēmuma tiesības, un ko tās uzņēmumam dod. Izņēmuma tiesību būtība ir tieši tiesībās aizliegt citiem identiskas vai līdzīgas preču zīmes lietošanu.
Preču zīmi var veidot: atsevišķs vārds vai vārdu savienojums, grafisks attēls un tamlīdzīgi. Likums atļauj arī pavisam neparastu preču zīmju reģistrāciju- piemēram, skaņas vai gaismas signālu, bet ar noteikumu, ka tos ir iespējams attēlot grafiski. Pasaulē aizvien biežāk tiek reģistrētas šīs īpašo veidu preču zīmes- skaņas, gaismas un arī smaržas. Manuprāt, šo īpašo veidu preču zīmes ir interesantākās un piesaista vairāk cilvēku uzmanību, cilvēkiem tas patīk.
Preču zīmes tiek reģistrētas tikai attiecībā uz noteiktām precēm vai pakalpojumiem, kuri ir sagrupēti 45 preču un pakalpojumu klasēs. Sava preču zīme ir jāreģistrē obligāti, lai to neizdarītu kāds cits ar tādu pašu preču zīmi. Ja uzņēmums vēlas veikt visus iespējamos priekšdarbus, lai pārliecinātos, ka viņa iecerētā preču zīmes lietošanai Latvijā nebūs nekādu šķēršļu, vispirms noteikti jāveic tā sauktais preču zīmju meklējums un tajā iegūto datu izvērtēšana, lai pārbaudītu vai iecerētā preču zīme nekonfliktē ar trešo personu agrākām preču zīmēm. Tas nepieciešams, lai nenokļūtu situācijā, kad uzņēmums ir ieguldījis līdzekļus preču zīmes radīšanā, reģistrācijā, taču nevar to izmantot, jo zīme ir līdzīga vai identiska kādai agrākai preču zīmei. Preču zīmju meklējumu visieteicamāk ir pasūtīt LR Patentu valdē, kam ir pieejama vispilnīgākā datu bāze par visām Latvijā reģistrētajām un reģistrēšanai pieteiktajām preču zīmēm. Viena meklējuma veikšana Patentu valdē maksā LS 41,30. patentu valdes veiktā meklējumu rezultātā uzņēmums saņem sarakstu ar tām pieteiktajām un reģistrētajām preču zīmēm, kuras tiek iespējami tiek uzskatītas par līdzīgām vai identiskām. Patentu valde neizsniegs secinājumus kā rīkoties tālāk, šajā situācijā vislabāk spēs palīdzēt jurists vai patentu pilnvarotais, kuri tālāk izvērtēs pēc likumā minētajiem kritērijiem, vai preču zīmes ir sajaucami līdzīgas vai identiskas, un ieteiks kā rīkoties. Ja uzņēmums ir pieteicis preču zīmju savu reģistrāciju, tad konflikta gadījumā ar citu preču zīmi izšķiroša nozīme ir nevis preču zīmes reģistrācijas, bet gan pieteikuma iesniegšanas datums. Jāatceras, ka Patentu valde reģistrācijai iesniegto preču zīmi izvērtē tikai pēc absolūtajiem reģistrējamības kritērijiem, pārbaudot, vai tā nesatur elementus, uz kuriem nevar piešķirt izņēmuma tiesības vienai personai:
a) kam trūkst jebkādas atšķirtspējas;
b) kas aprakstā sastāv vienīgi no tādiem apzīmējumiem, kurus var izmantot, lai apzīmētu attiecīgo preču pakalpojumu veidu, kvalitāti, daudzumu;
c) kas sastāv tikai no formas;
d) kas ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai sabiedrībā pieņemtajiem morāles principiem.
Ja tomēr jūsu preču zīme pamatā sastāv no iepriekšminētajiem elementiem, lai iegūtu reģistrāciju, jūsu preču zīmi var papildināt ar kādiem oriģināliem elementiem, kuri šo problēmu var novērst. Piemēram, grafiskie elementi vai arī kāds oriģināls vārds. Jāņem vērā, ka preču zīmes galvenajam elementam ir jābūt pietiekami „stipram”. Kaut arī šīs preču zīmes ir pārāk līdzīgas, pirmās preču zīmes īpašniekam būs ļoti sarežģīti panākt aizliegumu konkurentiem lietot šādu preču zīmi, jo viņa preču zīmes vārdiskā daļa nav pietiekoši „stipra”. Kurš šo preču zīmi savā vārdā ir reģistrējis, varētu aizliegt šo vārdu izmantot citiem šajā pašā biznesa sfērā strādājošiem uzņēmumiem.
Jā preču zīme ir izturējusi absolūto reģistrējamības kritēriju pārbaudi, Patentu valde uzņēmuma izsniedz preču zīmes reģistrācijas apliecību, taču tas vēl negarantē, ka šis uzņēmums savu preču zīmi varēs lietot – ja tā izrādīsies pārāk līdzīga vai identiska kādai citai agrākai preču zīmei, izraisoties konfliktam, priekšroka, visticamāk, šai citai preču zīmei. Tādēļ mērķtiecīgāk, kā jau minēts iepriekš, šo līdzību identificēt jau laikus, veicot preču zīmes meklējumu.
Lai efektīvi izmantotu ar reģistrāciju iegūtās izņēmuma tiesības uz preču zīmi, preču zīmes īpašniekam ir jāseko līdzi, vai viņa tiesības netiek aizskartas. Patentu valdes oficiālajā izdevumā „Patentu un preču zīmes” reizi mēnesī tiek publicētas ziņa par reģistrētajām preču zīmēm.
Ja uzņēmums ir izdarījis visu, ko likums prasa, lai iegūtu aizsardzību, aizsargāt savas tiesības pret nelikumīgiem preču zīmes izmantošanas gadījumiem nav nemaz tik sarežģīti. Pēdējā laika tiesu praksē strīdi par preču zīmju piederību un lietošanu ir jau pierasta parādība, kas liecina, ka uzņēmumi sākuši apzināties savu preču zīmju vērtību un nozīmi biznesā, kā arī aktīvāk sāk izmantot likumīgās iespēja to aizsargāt.

Secinājumi:
1) Preču pakalpojumu zīme ir uzņēmuma vizītkarte;
2) Preču zīmi var veidot: atsevišķs vārds vai vārdu savienojums, grafisks attēls un tamlīdzīgi;
3) Preču zīmes reģistrācija ir spēkā tikai tajā valstī, kurā tā ir reģistrēta;
4) Preču zīmes tiek reģistrētas tikai attiecībā uz noteiktām precēm vai pakalpojumiem, kuri ir sagrupēti 45 preču un pakalpojumu klasēs;
5) Izņēmuma tiesību būtība ir tieši tiesībās aizliegt citiem identiskas vai līdzīgas preču zīmes lietošanu;
6) Preču zīmju meklējumu visieteicamāk ir pasūtīt LR Patentu valdē, kam ir pieejama vispilnīgākā datu bāze par visām Latvijā reģistrētajām un reģistrēšanai pieteiktajām preču zīmēm;
7) Lai efektīvi izmantotu ar reģistrāciju iegūtās izņēmuma tiesības uz preču zīmi, preču zīmes īpašniekam ir jāseko līdzi, vai viņa tiesības netiek aizskartas;
8) Ja uzņēmums ir izdarījis visu, ko likums prasa, lai iegūtu aizsardzību, aizsargāt savas tiesības pret nelikumīgiem preču zīmes izmantošanas gadījumiem nav nemaz tik sarežģīti.