Anšlavs Eglītis

Anрlavs Eglоtis

(1906 – 1993)

Anрlavs Eglоtis – rakstnieks, dzejnieks, mвkslinieks, viena no latvieрu literatыras kolorоtвkajвm un erudоtвkвjвm personоbвm, kuras mыюр pвrlauzts divвs daпвs: vienв palika studijas, dzimtene, pirmвs grвmatas un neredzзti pзkртs talanta uzliesmojums, otrв – gari, gari gadi un milzum daudz sarakstоtu grвmatu, no kurвm dzimtenз, tikai sвkot ar 1990. gadu, maza daпiтa vien iepazоta.

Anрlava Eglорa dzоves ceпр aizsвkвs 1906. gada 14. oktobrо Rоgв. Viтa tзvs, rakstnieks Viktors Eglоtis, labi pazina krievu literatыru un mвkslu, pats bija mвcоjies Penzas zоmзрanas skolв un I. Repina darbnоcв Pзterpilо, bet mв

в
вte Marija, dzimusi Stalbova, bija skolotвja un tulkotвja. Anрlavam Eglоtim jau kopр bзrnоbas bija nodroрinвta mвkslas iespaidiem piestrвvota vide, taиu viтa dzоves ceпu virzоjuрi pasaules vзstures riteтa lielie grieюi. Sвkas Pirmais pasaules karр, kas daudzвm latvieрu »imenзm liek atstвt dzimtвs mвjas un doties evakuвcijв. Tв notiek arо ar Anрlavu Eglоti. Viтр tikko sвcis skolas gaitas kвdв privвtskolв, kas atrodas pavecв koka зkв netвlu no Jaunв Мertrыdes baznоcas, kad pamalз sвk dвrdзt kara pзrkoтi, mвcоbas Rоgв nвkas pвrtraukt un doties uz Kr
r
rievijas iekрieni. Vispirms Eglорu мimene apmetas Maskavв, pзc tam – kвdas trоsdesmit verstis no Maskavas – Goпicina ciemв, kur Viktors Eglоtis мimnвzijв, kas paredzзta krievu aristokrвtu un bagвtnieku atvasзm, mвca krievu literatыru. Kaut arо skola domвta no citвm mвcоbu iestвdзm izslзgtiem nebзdтiem, ta
a
ajв valda draudzоgs un lвdzоgs gars.

Kara apstвkпu dзl vecвki pвrceпas uz Sormovu, kur Anрlavs Eglоtis 1917. – 1918. gada ziemв turpina skolas gaitas. Atmiтas par рo laiku pзc rakstnieka liecоbas iekausзta romвnв “Homo novus”: “Kurcuma оpaрi pieminзtвs Krievzemes gaitвs ir mana pieredze Pievolgas rыpniecоbas pilsзtiтa Sormovв. Tв bija srikti proletвriska vide, пaudis, ko Puрkins reizзm varbыt ne visai taktiski apzоmз ar “иerт”. Tur bija jвcоnвs ar daювdвm grыtоbвm.”

Sormovв Marija Eglоte strвdв skolв ar lielu slodzi, tвdзjвdi krietni sabeigdama veselоbu.

Atgrieюoties dzimtenз, A. Eglорa pirmв dzоvesvieta ir Alыksne, kur viтр mвcвs vidusskolв un sagaida brоvвs Latvijas karavоrus. Tikko atbrоvota Rоga, pusaudzis kopв ar vecвkiem pвrbrauc uz savu bзrnоbas pilsзtu un apmetas dzоvot plaрв dzоvoklо Valdemвra ielв 23, ceturtajв stвvв.

A. Eglоtis turpina mвcоties 2. Rоgas pilsзtas мimnвzijв, par рo
o
o laiku atcerз stвstоdams: “Jaunas sejas, jauni draugi, jauni pasвkumi brоvвs Rigas daudzkrвsainajв dzоvз. Toreiz visam, ko vien darоjвm, piemita kвda оpaрa jзga, jo tв bija mыsu, latvieрu, Rоga un latvieрu valsts.” Pararзli mвcоbвm мimnвzijв jauneklis apmeklз nodarbоbas gleznotвja V. Tones privвtdarbnоcв, un par viтa lielвkajвm autoritвtзm glezniecоbв kпыst V. Tone un K. Ubвns. Taиu skolas gados A. Eglоtis saslimst ar tuberkulozi, ilgвku laiku viтam nвkas вrstзties Рveicз, kalnu kыrortв Laisenз, netвlu no Юenзvas ezera. Alpos jaunais cilvзks papilnam izjыt ka
a
alnu varenumu, tie nepвrvarami vilina, un alpоnisms vзlвk kпыst par Anрlava Eglорa patiesu aizrautоbu, kas atspulgu rod vairвkas viтa grвmatвs.

1924. gadв A. Eglоtis beidz vidusskolu, bet pзc diviem gadiem E. Virza laikraksta “Brоvв Zeme” literвrв pielikumв publicз viтa pirmo dzejoli ar virsrakstu “Lords”, par ko dzejnieks pats vзlвk izteicies, ka dzejolis esot “dzоvi apnikuрa cilvзka prвtoрana”.

1930. gadв A. Eglоtis uzsвk mвcоbas Latvijas Mвkslas akadзmijв, beidz tвs figurвlo darbnоcu un trоs gadus strвdв par zоmзрanas skolotвju Beнeres meiteтu мimnвzijв Rоgв, un lоdztekus skolas darbam pievзrрas юurnвlistikai, kпыdams par lielвs dienas avоzes “Jaunвkвs Ziтas” korespondentu. Pamazвm atklвtоbв parвdвs A. Eglорa literвrвs darbоbas rezultвti. 1936. gadв iznвk viтa stвstu krвjums “Maestro”, 1939. gadв юurnвlв “Atpыta” turpinвjumos publicзts romвns “Lоgavu mednieki”. 1940. gadв tas izdots atseviрнв grвmatв, рajв gadв “Zelta вbeles” izdevumв ar paрa autora ilustrвcijвm iznвk arо stвsti “Nestundas”. Vзlвk ar pildвmspalvas zоmзjumiem A. Eglоtis papildinвjis vairвkas savas stвstu un tзlojumu grвmatas.

1940. gadв rakstnieks strвdв “Atpыtas” redakcijв, kas atrodas kвdreizзjв E. Benjamiтas namв pretо Nacionвlajai operai. Redakcijв strвdвjot, A. Eglоtis pвrdzоvo 1940. gada notikumus, kad Latviju okupзja krievu armija. Tв laika atspulgs rodams A. Eglорa 1976. gadв publicзtajв romвnв “Piecas dienas”.

1941. gadв rakstnieks apprecas ar gleznotвju Veroniku Janelsiтu, glezniecоba kпыst par neatтemamu viтa mвjas dzоves sastвvdaпu, dzоvesbiedre gadiem ilgi uzticоgi viтu pavada visgrыtвkajвs dzоves likstвs.

Drоz pзc Anрlava Eglорa Nвves V. Janelsiтa rakstоja: “Mana dzоve ar Anрlavu Eglоti bija kв viena nepвrtraukta skaista darbоga diena. Katra diena sвkвs ar ziтkвrоbu – kas рodien notiks? Katrв ziтв kam vajadzзja notikt svaigam, vзl nebijuрam. Ja рвds notikums kavзjвs parвdоties, tas bija jвizdomв”. V. Janelsiтa gandrоz visвm A. Eglорa grвmatвm devusi arо grafisko izveidi, un tikai daювm grвmatвs vвku un ilustrвcijas rakstnieks veidojis pats.

Vвcu okupвcijas laikв A. Eglоtis intensоvi raksta: iznвk viтa stвsts “Моmetne”, laikraksts “Tзvija” 1943. gadв publicз viтa romвnu “Homo novus”. Dailes teвtris izrвda viтa lugu “Kosmosa konfirmвcija”, bet Rоgas dramatiskais teвtris 1944. gadв – “Par purna tiesu”. Daюu gadu laikв rakstnieks straujв gaitв nonвca literatыras zenоtв, valdzinвdams lasоtвjus ar neparasti spilgtu un atjautоgu izteiksmi, оpaрi precоzi noraksturotiem tзliem, ideвli apvienojot smalku cilvзka psiholoмijas izpratni ar mazliet ironisku tв notзlojumu. A. Eglоtis par saviem varoтiem stвsta ar humorpilnu smоniтu, aiz tв aizslзpjot savu lirisko, viegli ievainojamo dvзseli. Grвmatu varoтus A. Eglоtis nemзdz idealizзt un kвdam no romвniem liek zоmоgu virsrakstu “Es nebiju varonis” (1955). Рajв darbв, kas piesвtinвts daювdiem, nereti dзkainiem pavзrsieniem, rakstnieks rвda reвlo situвciju gan okupзtajв Rоgв, gan izstaigв lоdzi frontinieka gaitвm Austrumu frontз.

1944. gada oktobra sвkumв rakstnieks ar dzоvesbiedri dodas uz Kurzemi, bet decembrо – uz Berlоni un apmetas dzоvoklо Ыlanda ielв 16, pilsзtas centrв, strвdв latvieрu avоzes redakcijв, bet V. Janelsiтa darina ilustrвcijas kвdai vвcu pasaku grвmatai. Sapluinоta, sapostоta, sabrukuma зnas mвkta, Vвcijas galvaspilsзta vзl dzоvo, pulcina kafejnоcвs apmeklзtвjus, taиu 3. februвrо uzlidojuma laikв tiek sagrauta mвja Ыlanda ielв, A. Eglоtis un V. Janelsiтa paliek bez iedzоves, un nu, no pasaulоgвs mantas atbrоvotiem, viтiem jвdodas tвlвk uz Vвcijas dienvidiem. Viтu ceпamзrнis ir Рveice, taиu lоdz turienei viтi nenokпыst un apmetas nelielв рvвbu ciematв – Tailfingenв. Karр vзl nav beidzies, taиu Tailfingenв, par laimi, nenokrоt nevien bumba un nesprвgst nevien рвviтр, turklвt samзrв netвlu atrodas viens no latvieрu bзgпu centriem – Eslingene. Tur uz pagaidu dzоvi apmetuрies daudzi A. Eglорa kвdreizзjie draugi un paziтas. Rakstnieks aizgыtnзm strвdв. 1946. gadв Eslingenз atseviрнвs grвmatвs iznвk romвns “Homo novus” un stвstu krвjums “Teoduls Supersakso”. Рvвbu ciematв viтр sacer pabeigti tonзtu, romantisku le»endu “Иingishana gals” (1948). Pirms pвris gadiem Рtutgartз klajв bija nвkusi A. Eglорa noveпu grвmata “Kazanovas mзtelis” (1946). Vienu no grвmatвm pieminзtajiem teiksmainajiem stвstiempar Kazanovas mзteli A. Eglоtis, Mзrbekas teвtra trupas vadоtвja O. Urрteina mudinвts, pвrveido lugв “Kazanovas mзtelis” un par ро darba pвrtapрanu stвsta: “Ludziтai ir sakars ar manu grвmatiтu “Kazanovas mзtelis”, paрa Kazanovas gaitas Jelgavв, kas sataisоtas, uzmeklзjot Kazanovas memuвra materiвlus. Laiks: 1765. gads. Kad Ernests Bоrons tikko atgriezies no trimdas. Piecas ainas ar prolodziтu . Kazanova (jauns mоlзtвjs) tur visu izrвdi uz saviem kamieрiem un daюв ainв autora nemвkulоgвs tehnikas dзп tikpat kв nenoiet no skatuves. Viтa galvenв pretspзlзtвja, vienоgв latviete, viesnоcniece.” Eslingenes teвtrim viтр atdod citu pagвtnes vielв sakтotu darbu – “Galma gleznotвjs” (1948).

Tailfingenas cзlienam A. Eglорa daiпradз ir оpaрa krвsa. Eiropas likteтos valdоja apjukums un neziтa, bet rakstnieks bija spзka un daiпrades ener»ijas pвrpilns, un рvвbu ciematв radоtajiem darbiem raksturоgs romantisks skenзjums: viтa noveпu vai lugu darbоba rit tвlos vзstures laikmetos, tur darbojas spзcоgi varoтi, kvзlo varenas jыtas. Par pelзcоgo dzоves realitвti A. Eglоtis рajos gados tikpat kв neraksta, tai viтр atkal pievзrрas pзc pвris gadiem, kad klusais Tailfingenas ciemats kпuvis par pagвtni.

Eglорu мimene Tailfingenв nodzоvo lоdz 1950. gada sвkumam, kad viтiem japвrceпas uz DP nometni Pfulingenв, no kurienes jыnijв A. Eglоtis un V. Janelsiтa dodas uz Gronas nometni pie Brзmenes, bet daюas nedзпas vзlвk – ar transporta kuмi uz Тujorku. Par aizceпoрanas iemesliem A. Eglоtis raksta: “Vвcijв mums bыtu vieglвk eksistзt nekв jebkur citur. Tomзr iespaids kas tagad bija iesniedzies tik dziпi Eiropв. Bez tam – katrв cilvзkв iemоt zinвms dзku gars. Bija dota vienreizзja iespзja ceпot tвlвk pasaulз, un, ja оstenвs mвjas zaudзtas, tвdam aicinвjumam grыti pretoties. [..] Bet pзc pieciem Vвcijв nodzоvotiem gadiem bija kпuvis skaidrs, ja vispвr kaut kur pвrcelties, tad tikai uz Savienotajвm Valstоm kв uz varenвko, cerоgвko un “iztaisоtвko” zemi pasaulз.”

Jo vairвk kuмis tuvojas sveрajam kontinentam, jo draudоgвk uzmвcвs doma par to, kur рajв plaрв zemз apmesties. Neilgu laiku A. Eglоtis nodzоvo оrзtв istabв vienв no Тujorkas rajoniem – Bruklinв, bet tad pвrceпas uz kontinenta otru malu, uz “Meюonоgajiem rietumiem”, un apmetas Origonas рtatв, Selemes pilsзtв, kur jau mвjvietu atraduрi V. Kвrkliтр, Z. Lazda, A. Niedra. Oregonas iespaidus A. Eglоtis fiksзjis romвnв “Cilvзks no mзness”, par ko vзstulз stвsta:” Tur pa visam maz kas izdomвts. Raibв nule sabraukuрo trimdieku saime Oregonas pavalsts Selemes un Portlandes pilsзtas sniedza bagвtоgu materiвlu kaut veselai romвnu virknei.”

Taиu Oregonв A. Eglоtis uz ilgstoрu dzоvi nenoenkurojas, viтр dodas tвlвk uz dienvidiem, uz saulaino Kaliforniju, kur vienв no Losandюelosas pavadoтpilsзtвm – Pasifika Palisadз pavada visus turpmвkos mыюa gadus. Sвkumв rakstnieks strвdв par krвsotвju, kravзju kвdв preиu namв un palоgstrвdnieku universitвtes grвmatu veikalв, bet, tad pazaudзta darbavieta, A Eglоtis paliek tikai pie rakstniecоbas. Par viтa pamatnodarboрanos kпыst vienоgi literвrais darbs un юurnвlistika, jo rakstnieks dabы pilnvaras darboties Holivudas preses grupв, ko viтр pats rakstura: “Вrzemju preses apvienotоba, Hollywood Foreign Press Association, ir diezgan slзgta vienоba, kuras aktоvo, resp., balsstiesоgo, biedru skaits svвrstвs no 75 – 95. katrai tautоbai parasti ir 1, bet ne vairвk par 3 pвrstвvjiem.”

Holivudas preses korpusa kolзмus A. Eglоtis asprвtоgi notзlojis stвstв “Trоsdesmit treрв eglоte”, bet daudzie Holivudв iegыtie iespaidi iestrвdвti grвmatвs “Lielais mзmais” un “Ekrвns un skatuve” (1992), tajвs ir vзrojami par kino vзsturi, kв arо daudz pasaulslavenu kinoaktieru tвlojumi un sarunas ar viтiem. A. Eglоtis ticies un runвjis ar P. Ustinovu, G. Peku, A. Hiиkoku, K. Kardinвlu, L. Ulmani, K. Robertsonu, N. Nikolsonu un daudzвm citвm pirmв lieluma pasaules kinozvaigznзm.

Filmu skatз un Holivudas studiju apmeklзjumiem A. Eglоtis parasti atlicinвja vakara stundas pзc dienas darba, kas pavadоtas pie rakstвmmaроnas, un par savu strвdврanas ieraюu rakstnieks stвsta: “Kopр kвdiem 30 vai 35 gadiem rakstu tikai ar maроnu. Pirmrakstu tomзr nвkas salabot lоdz nepazорanai. Tikai kвda reta rinda paliek nelabota. Kad salabotais pirmteksts pвrrakstоts puslоdz tekoрв stвstоjumв, sвkas vзl pamatоgвkas revоzijas. Lai nebыtu japвrraksta lieli lomi, maроnrakstоtos labojumus ielоmзju vajadzоgвs vietвs. Man pie rokas vienmзr ir рнзres un lоmes pods. Пoti daudz rakstnieki savus pirmrakstus stipri saоsina. Es darbojos otrвdi. Manas lappuses arvienu pagarinвjвs, un papоrs apmainвs 3 – 4 un vairвk reiюu. Daювda garuma lappuses vзlвk sagriezu un salоmзju standartlielumв.”

Tв diendienв krвjuрвs rindas, lappuses grвmatas – vesela grвmatu grзda. Emigrвcijв A. Eglоtis uzrakstоjis ap piecdesmit sзjumu, lielвkв daпa no tiem ir romвni, tad – stвstu un noveпu, tзlojuma un apraksta grвmatas, lugas. Vienоgi no dzejas A. Eglоtis tikpat kв aizgвjis, un 1960. gadв iznвk viтa pзdзjв dzejoпu grвmatiтa “Trofejas”, kurв ietverti seрi soneti, tв publicзta divdesmit piecos eksemplвros rokas salikumв un pвrdoрanв nav parвdоjusies.

A. Eglорa personоbв krustojas trоs lielas, pastвvоgas kaislоbas, jeb aizrauрanвs, kura atspulgs aizvien viтa daiпradз: tв ir рaha spзle, glezniecоba un kalnos kвpрana. A. Eglоtis ir azartisks рaha spзlзtвjs, tвdi pa reizei ir arо viтa stвstu un noveпu varoтi, taиu plaрвkв tie dzоvз mоl gudrot daювdas kombinвcijas un izmз»inвt рaha figыru gвjienus, bet autoram paрam ir apbrоnojami vзrоgs, ass un dedzоgs prвts.

Mвksla, konkrзtвk – glezniecоba visu A. Eglорa mыюu stвvзjusi lоdzвs rakstniecоbas mыzai, Amerikв dzоvodams, rakstnieks diemюзl atsacоjies no otas, molbereta un krвsu paletes un iztiek vienоgi ar pildspalvu: manuskripta rindas virknз rakstвmmaроna, bet nereti attiecоgus, tвm piemзrotus asprвtоgus zоmзjumus velk rakstnieka pildвmspalva, piemзram, arо vзl 1992. gadв izdotajв stвstu grвmatв “Ciemiтр no dzimtenes”.

Mвkslinieku dzоves kvintesenci A. Eglоtis uzbыra romвnв “Homo novus”, taиu arо viтa darbos, kas tapuрi emigrвcijв, bieюi ieraugвm kвdu gleznotвju vai skulptoru, un rakstnieks kavзjas pвrdomвs par mвkslas likteтiem un problзmвm. Romвnв Kыrs un Bierants, lugв “Galma gleznotвjs” A. Eglоtis tзlo dieviрноgas dzirksts apmirdzзto Leonardo da Vinиi un viтa skolnieku, mвkslas vide ienвk romвnв “Malahоta dievs” un pзc tв veidotajв lugв “Jolanta Durbe”. Taиu pats galvenais guvums, ko A. Eglоtis mantojis no studijвm V. Tones portretu darbnоcв un Mвkslas akadзmijв, ir оpaрa prasme saskatоt cilvзka оpatnоbu, tikai viтam vien raksturоgo. Rakstnieks ir nepвrspзts raksturu meistars latvieрu literatыrв. Savu modeli grвmatas lappusзs zоmзjot, viтр nebоstas saasinвt pamatkontыras, zоmзjums nereti ir ironisks, pat robeюojas ar sarkasmu, liriskiem, jыtоgiem sapтotвjiem rakstnieks savu uzmanоbu nedвvв. Taиu tas nozоmз, ka viтр bыtu tikai sauss, racionвls analоtiнis, gluюi otrвdi, ironijas un sarkasma bruтas rakstnieks liek lietв, lai aiz tвm aizslзptu savu viegli ievainojamo un jыtоgo sirdi, kam atпauja atklвties vienоgi mazo zзnu un meiteтu siltajв, jaukajв notзlojamв daudzajos stвstos un novelзs.

Un treрв aizrautоba – tie ir kalni. A. Eglоtis ir kaislоgs alpоnists, un tieрi te izpausmi var gыt viтa romantiнa un sapтotвja stihija: tвs ir ilgas pзc tвlзm, ko simbolizз kalni. Krвjumв “Teoduls Supersakso” ievietotajвs leмendвs alkas pзc kalniem pвraug Teodola neremdзjamв, neslвpзjamв stihijв – kalnos cilvзks nonвk saskarsmз ar paрвm galзjвm problзmвm: te pasaules varenums un bezgalоba labвk apjauрama, daudz tuvвk nekв lоdzenumв ir dzоvоbas un nвves robeюa. Nereti A. Eglорa varoтi pie tвdas nonвk un tad rod spзku sakoncentrзt visu ener»iju, lai izturзtu un neпautu pвrtrыkt dzоvоbas pavedienam. A. Eglорa veselоba nav bijusi nekвda stiprв, to iedragвja jaunоbas gados pвrciestв tuberkuloze, kam viтр sоksti turзjвs pretо, aktоvi darbojies, lai nomвktu baigвs slimоbas draudus, un talkв viтam nвca kalni. Alpоnistu ikdiena rвdоta aprakstu grвmatв ‘Divi kвpieni” (1961), kalnв kвpзju likstas un nedienas attзlotas romвnв “Bezkaunоgie veиi”, bet romantizзta stвstоjumв kalni un to pвrvarзрanas grыtоbas parвdвs dзku romвnв “Adюurdюonga” (1951).

Tв latvieрu tautas daпa, kas kara beigвs bija spiesta doties Rietumu virzienв, рo cilvзku pвrdzоvojumi, likstas un likteтi ienвk grвmatв “Sоkstв dzоvоba” (1950) ievietotajos 15 stвstos un novelзs. Mыsu tautieрi ku»о vai zvejnieku laivвs devвs uz Vвciju vai Zviedriju, bet rakstnieka skatiens tвlвk izseko viтu gaitвm bзgпu nometnзs, kur varзja iepazоt daювdus cilvзkus raksturus, tikumus un arо viтu nelaimes un bзdas. Pavisam dramatiska ir bijuрo latvieрu leмionвru situвcija, jo bзgпu nometnзs viтus negribзja pieтemt (novele “Serюants Klaips”).

Sareюмоtos, smagajos karв izpostоtвs Vвcijas apstвkпos izvirzоjвs aktuвla problзma par izdzоvoрanu. Bija tвdi, kas, spekulзdami ar amerikвтu cigaretзm, рokolвdi un kafiju, вtri tika uz zaпa zara, bet A. Eglорa patiesas simpвtijas pieder cilvзkiem, kam nav nekв vairвk kв vien viтu kailв dzоvоba. Arо viтi ar kundzi Veroniku devвs no pussagrautrвs Berlоnes uz Vвcijas dienvidiem ar vieglu ceпasomu rokвs, un smieklоgi рнita tie vоri un sievas, kas vilcienв centвs iestынзt pзc iespзjвs lielвku mantu blвнi. Viens no tвdiem jaunвs dzоves saimniekiem, uzvвrdв Sociтр, tзlots dialoga formв rakstоtвjв novelз “Cыka”, bet vзlвk рis tзls plaрвk izvзrsts A. Eglорa lugв “Labвki cilvзki”.

Rakstnieks jыt lоdzi pusaugu zзnam Arno, kas, izsalkuma rзgu prom gaiтвdams, pыlas sacerзt visвdu visgarроgвko зdienu receptes (stвsts “Izsalkuрa zзna pavвrgrвmata”), рвdu puisзnu viтр pazinis, tas dzоvojis kaimiтu mвjвs. Tailfingenв pieredzзtais gыst atbalsi arо noveпu krвjumв “Рvвbu kapriиo” (1951), kas ir vienоgв A. Eglорa paрa izdomвtв grвmata – Oregonв viтр pa visam оsu brоdi vada apgвdu “Rоga”. Savus pieredzзjumus, veidojot apgвdu “Rоga”, A. Eglоtis notзlojis stвstв “Teiksmainais apgвds Rоga”.

A. Eglоtis izkopis оpatnзju vзstоjuma юanru, kas cieрi robeюojas ar stвstu vai noveli, un daюkвrt visai grыti noрнirt tзlojumu no stвsta, jo parastв dzоves atgвdinвjumв rakstnieks prot saskatоt tik daudz patiesa dramatisma, ka tзlojums pвrvзrрas novelз. Rakstnieks pats apakрvirsrakstos savus оsвs prozas юanra apzоmзjumus diferencз: grвmatas “Neierastв Amerika”, “Karuselis”, “Sveiciens Ofijai Ozo” sauktas par tзlojumiem. Visai augsti tos vзrtзjis literatыras kritiнis J. Rudzоtis: “Anрlava Eglорa tзlojumu grвmatas “Neierastв Amerika” (1954), “Karuselis” (1956) un “Sveiciens Ofijai Ozo” (1958) ir pвrвkas par daюu viтa romвnu.”

Stвstu krвjums “Tiesa nвk” (1967) A. Eglоtis nosaucis par “zvзrinвtв piezоmзm”, bet par novelзm un stвstiem dзvзti krвjumi “Uguns pilsзta” (1946), ‘Sоkstв dzоvоba’ (1950),”Pзdзjais mohikвnis” (1969), “Paismot” (1970), “Kas izpostоja latvisko stыrоti” (1977), “Mana banka” (1982). Stвstu un noveпu grвmatas veidojos, jaunв krвjumв ietvertas jau agrвk publicзtas noveles.

Tзlojumi A. Eglоtim visvairвk saistвs ar Ameriku, pirmajos gados tвlais kontinents, tв paraюas un пaudis viтam liekas neierasti, reizзm sveрвdi, un tвlab pirmajai ASV rakstоtai grвmatai viтр liek virsrakstu “Neierastв Amerika”. Рajв un citos krвjumos apkopoto tзlojumu pamatв ir kвds konkrзts dzоves vзrojums. Pirmвs personas formв autors stвstв par paрa izjusto un piedzоvoto, par tзlojumu varoтiem nereti kпыst rakstnieka paziтas, draugi vai kaimiтi, ar tвdu paрu siltumu viтр tзlo arо daювdus zeтнus un meitenes, uztverot viтu skaidro, nesaduпнoto iekрзjo pasauli. Ikdieniрнajam rakstnieks prot pieрнirt mвksliniecisku pievilcоbu, visparastвkвs realitвtes pвrvзrрas mвkslas patiesоbв. Tзlojumi un stвsti apliecina rakstnieka izcilo novзroрanas spзju, kas trenзta un kopta arо portretu meistardarbnоcв studiju gados Rоgв. Tзlojumu lоdzdalоbnieks parasti ir autors, viтр stвsta par satiktiem vai redzзtiem cilvзkiem, nereti, kв tas norвdоts krвjumв “Sveiciens Ofijai Ozo”, Anрlava Eglорa tзlojuma varoтi dzоvo turpat Monumenta ielв, kur ir arо viтa mвjvieta, un viens no stвstiem tв arо saucas “Mana iela”, bet pamatattieksmi pret cilvзkiem A. Eglоtis izteicis tзlojumв “Nakts noskaтas”. Autors atgrieюas no filmu skates Holivudв, apkвrt ir nakts, bet cilvзki vзl ir nomodв, un rakstniekв dzimst doma: “Cik bezgala daювdi cilvзki, cik nesavienojamas pasaules. Par katru no viтiem varзtu uzrakstоt veselu stвstu. Varu viegli iztзloties viтu mitekпus, tikpat atрнirоgus kв viтu izskats.”

Vienu no viтiem ieraugвm tзlojumв “Krietnais, laipnais Fiрs”. Kвds kaimiтр autoram sвk stвstоt par jaunienвkuрu pilsзtas iedzоvotвju Gideonu Fiрlebenu, pavecu, пoti laipnu kungu, kas labprвt ierodas мimenes svinоbвs, lоdzi nesdams dвrgas dвvanas, un kas оpaрi mоl bзrnus, apdвvinвdams viтus ar saldumiem un rotaпlietвm. Taиu kвdв dienв рo viesmоlоgo, jauko kungu policisti apcietina, jo izrвdвs, ka tas ir rыdоts laupоtвjs, kas ilgus gadus, dodamies “komandзjumos” uz citвm pilsзtвm, azartiski nodarbojies ar banku aplaupорanu, bet labsirdоba pret bзrniem viтam bijusi pзdu slзpрanas lоdzeklis.

Arо рajв gadоjumв tзlojumus neviпus pвraug stвstв un robeюojas ar noveli, kaut gan pamatв te ir stвstоjums, ne paрa tзlotвs personas psihisko noriрu apraksts.

Daюkвrt par telojumu varoтiem kпыst literвri tзli, un autors no savas stвstоtвja pozоcijas atsakвs, tв, piemзram, notiek ar stвsta “Sveiciens Ofijai Ozo” varoni Eibiju Naiku, kas оstenоbв ir Alberts Ratnieks, bet viтa iemопotв Ofija Ozo – Ofзlija Ozoliтa. Stвsts uzrakstоts ar izcilu humora izjыtu. Krвjuma pзdзjв tзlojumв “Baltв vistiтa” autors apraksta pats savu darba dienu, pasludinвms sevi par neganti slinku radоjumu un beigвs iztekdams zоmоgu atziтu: “Noraizзjies, sapоcis, sirdsapziтas pвrmetumu sagaruzts, es beidzu savas dzоves dienu. Nвk prвtв Raiтa Aforisms – mыюв, gadв, dienв esot tik un tik daudz minырu: “Uzmanies, ka neizkaisi kвdu no tвm velti!””

Grвmatв ir daudz labestоbas, gaiрs skatiens uz cilvзkiem un dzоvi, kurв par viss parastвkajвm norisзm piemоt liela pievilcоba.

Daюв ziтв lоdzоga ir grвmata “Karuselis”, kuras apakрvirsrakstв оpaрi ir uzsvзrts: “ikdienas tзlojumi”. Arо te stвstu centrв ir pavisam parasti notikumi, daudzu рo tзlojumu varoтi ir pusaudюi vai bзrni, un viтu pasauli rakstnieks tзlo ar оpaрu siltumu. Arо рajв krвjumв ievietotajos stвstos darbojas autors pats, kв, piemзram, tзlojumв “Maruta”. Te rakstnieks, jau iepriekр klusоbв noрausminвjies, gaida kвdu paziтu ieraрanos, kuri grasвs aplыkot Holivudu un daюas dienas paviesoties. Viтр izdomв visvisвdas briesmоgas situвcijas: kв bзrni plosоsies, sajauks mвju un izvazвs manuskriptu, taиu izrвdвs, ka astoтgadоgв Maruta ir пoti kвrtоga, jauka meitene, kas piedevвm perfekti pвrzina kinoaktierus.

Vзl viens pusaudzis notзlots stвstв “Pedrito”, un atkal autors neslзpj savas simpвtijas pret jauno paaudzi. Pedrito ir kвds meksikвтu zзns, kas, zobus sakodis, uzvar sacensоbвs par ilgвko stвvзрanu uz galvas, bet vзl lоksmвks par uzvarзtвju ir Pedrito tзvs.

Krвjumв tзloti nelieli atgadоjumi un notikumi, tвs ir sоkas mikropasaulоtes, no kurвm kopumв summзjas lielв dzоve, bet autora sirds tв arо paliek atvзrta vienkвrрajam, parastajam cilvзkam, kam vajadzоbas gadоjumв viтр gatavs piedot un kвdu pвrestоbu pieciest. Stвstos mazвk jauрams A. Eglоtis kв dzзlоgs smзjзjs, vairвk – kв sirsnоgs, iejыtоgs cilvзks, kas prot ieklausоties citu neveiksmзs un likstвs un nebоstas, ja tas vajadzоgs, pavоbsnвt par sevi.

Tзlojumu, stвstu un noveпu krвjumв “Mana banka”arо pвrsvarв ir konkrзtвs realitвtes atspulgs (“Mana banka”, “Krвsotвjs”, “Karalis Brusubвrda”), bet te pazib arо fantastiskas ainas stвstв “Lidojums Saulgrieюu naktо”, kad uz zemes ar оpaрu lidaparвtu ierodas Mзness iedzоvotвji un izbrоnв, cita starpв, noraugвs vergu darbв nometnз Sibоrijв. Bieюi рo stвstu un tзlojumu darbоba notiek Ziemassvзtkos, saulgrieюi saistвs ar оpatnu noskaтu un atmosfзru, cilvзki tad vairвk atmaigst un ir garоgi atvзrtвki. 1970. gadв izdoto krвjumu “Pasmaidot” autors apakрvirsrakstв nosaucis par “saulgrieюu stвstiem”.

Krвjuma “Mana banka” varoтi ir tie paрi vienkвrрie mыsu tautieрi, kas pie spoювm un augsti situзtвm vietвm nav tikuрi. Ironija un smeldze savijas krвjuma pirmajв stвstв “Mana banka”. Vвrdв nenosaukts mвjastзvs, vezdams savu viesi uz Dziesmu svзtkiem Pasadenв, ik pa brоdi norвda uz daювdвm зkвm, piebilzdams: “Tв ir mana banka.” Izrвdвs, ka savu visai trыcоgo kapitвlu vоrelis ieguldоjis daudzвs bankвs, jo viтu mвc baюas, ka no роm bankвm kвda varзtu bankrotзt. Bet smaidam lоdzi nвk realitвtes smeldze: “No pensijas vairs nekв nevar nolikt. Jвpietiek ar to, cik ienes procentes, un to paрu noзd inflвcija.” Un tвlвk: “Es par savu ietaupоjumu pirkрu labi skaistu kapa vietu. Esmu jau nolыkojis. Pakalnз, ar skaistu skatu pвri visai pilsзtai lоdz pat okeвnam. Skaidrв laikв var saredzзt pat salas!” Tas ir viss dzоves ieguvums: daюas pзdas zemes un cerоba, ka, lielajв mierв aizejot, varзs raudzоties okeвna tвlзs, bet tad arо ne uz dzimtenes pusi.

Satоrisks tonзjums ar konkrзtu tзmзjumu uz vзsturisku personu, garu izsaucзju, jauрams stвstв “Pusnakts balss”, kura varonis profesors Dвvоds Jonotвns Spilkums mвjas klusumв cenрas saklausоt sen aizgвjuрu slavenu cilvзku balsis no aizsaules, pыlas uzтemt kontaktus ar Raini un Aspaziju, lоdz atklвjas, ka “garu meistars” ir profesora dзlзns.

Satura ziтв iezоmоgs ir krвjumв “Mana banka” ievietotais stвsts “Karalis Brusubвrda”. Kopр Rоgas sadraudzзjies ar teвtri un оpaрi spilgtв pievilcоbu izjutis Vвcijв bзgпu laikв, A. Eglоtis dzоvo ar domu par teвtri un par latvieрu aktieriem trimdв, jo daudzi no viтiem pazaudзja dzоvo pamatu – skatuvi – un bija spiesti mainоt profesijas, dziпi pвrdzоvodami рнirрanos no mвkslas. “Karalо Brusubвrdв” A. Eglоtis tзlo jau diezgan padzоvojuрu aktieri Marмeri, kas daudz spзlзjis nometтu inscenзjumos Vвcijв un vзl emigrвcijas teвtra grupвs Amerikв, lоdz beidzot par viтa vienоgo lomu kпuvis Ziemassvзtku vecоtis gadskвrtзjвs »imenes svзtku reizзs, taиu “Marмerim teвtris nebija tikai izklaidзрanвs vai izprieca, bet gan dzоves jзga.”

Mыюр pagвjis, pie ilgotвm lomвm Marмeris nav ticis, vismaz saulgrieюu vakarв Ziemassvзtku veиa lomu viтр grib nospзlзt – karaпa Brusubвrdas kostоmв, par ko no sievas puses saтem, protams tikai nievas. A. Eglорa stвstos un novelзs aktоvi kareivоgв puse nereti ir sievietes, bieюi viтas ir »imenes situвcijas un pat sabiedriskвs dzоves noteicзjas.

Stвstos vai novelзs A. Eglоtis reti gan tзlo atklвti dramatiskas vai tra»iskas situвcijas, visbieювk viтр stвsta, kв pats saka, “pasmaidot”, rakstnieks nesteidzas ar lоdzjыtоbas apliecinвjumiem saviem varoтiem, viтр пauj runвt paрai tзlojumu situвcijai un panвk spзcоgu dramatisku iespaidu. Tв notiek arо stвstв “Karalis Brusubвrda” , kas pзc stвstоjuma manieres ir diezgan komisks, taиu tajв izskan aktiera, mвkslinieka, no savas dzоves atrauta cilvзka tra»ika.

Tuvas tзlojumiem ir vairвkas A. Eglорa dokumentвlвs prozas grвmatas: “Divi kвpieni” (1961), “Treрais zvans” (1965) un “Lielais mзmais” (1972). Grвmatв “Divi kвpieni” autors detalizзti un precоzi apraksta, kв notikusi uzkвpрana divвs kalna virsotnзs, ievadв aizrвdot: “Рeit notзlotie divi kвpieni, saprotams, var interesзt tikai pavisam nedaudzus kalnu mопotвjus, varbыt tikai рo kвpienu dalоbniekus, un arо par tiem neesmu оsti droрs. Tвpзc grвmatiтa iespiesta tikai divsimt eksemplвros.”

1963. gadв rakstnieka ierasto un regulвro darbu pвrtrauc divas plaрas turnejas pa ASV pilsзtвm un Kanвdu. Rakstnieks tad sapulcз nelielu grupiтu aktieru, to vidы arо A. Tipвns, viтa kundze Spodra un jaunв debitante Maija Cukura. Ar viтiem autors iestudз savu lugu “Cilvзks grib spзlзt” un pats viesturnejas laikв veic skatuves strвdnieka funkcijas, tвlab grвmatai “Treрais zvans” A. Eglоtis licis ironisku virsrakstu: “Skatuves strвdnieka piezоmes”. Grвmatв ironiski komiskв stilв atainots viesturnejв pieredzзtais un piedzоvotais, taиu рim darbam ir krietni kultыrvзsturiska nozоme, jo tas ir plaрs un vispusоgs latvieрu mвkslas un kultыras darbinieku portretзjums. Te tiekamies ar daudziem latvieрu rakstniekiem, gleznotвjiem, aktieriem un sabiedriskajiem darbiniekiem, kas izkliedзti pa visu Ameriku. Ро grвmata ir objektоva liecоba par latvieрu garоgo potenciвlo emigrвcijв seрdesmito gadu sвkumв.

Pasaules kinovзsturз ievзrojama vieta ir jau pieminзtajai A. Eglорa grвmatai “Lielais mзmais”, jo lоdz рim neviens no latvieрu kinozinвtniekiem nav uzrakstоjis pвrskatu par kino attоstоbu kopр роs mвkslas veida sвkumiem lоdz mыsdienu kinoprodukcijas citadelei Holivudai. Grвmatв iestarpinвti arо daudzi vзrtоgi autobiogrвfiski stвstоjumi.

Autobiogrвfisks un reizз beletristisks raksturs ir jaukajai, saulainajai grвmatai “Pansija pilо” (1962), kas apakрvirsrakstв saukta par “atmiтu romвnu”. Par piedalорanos brоvоbas cотвs A. Eglорa tзvam Viktoram Eglоtim tika pieрнirts Inciema pusmuiюas centrs Turaidas pagastв, un Inciemu A. Eglоtis, lоdzоgi Aspazijai, varзtu saukt par “saulaino stыrоti”, vismaz saules gaiрuma apmirdzзts ir viтa stвsts par Inciema vasarвm, Inciema plaрвs pils iemоtniekiem un latvieрu kultыras darbinieku, kas tur viesojuрies.

Vislielвko vietu A. Eglорa literвrajв darbв ieтem romвni, kopр 1952. gada viтр vienojas ar laikraksta “Laiks” izdevзju H. Rudzоti un raksta savus romвnus рim izdevumam. Tas jвтem vзrв, romвnu mвksliniecisko specifiktu vзrtзjot. A. Eglоtis savus plaрos prozas darbus apzinвti adresзjis plaрam lasоtвju pulkam, turklвt izstrвdвjot оpaрi spraigu stвstоjuma tзmu, lai ieinteresзtu lasоt ne tikai kвrtзjo, bet arо nвkamo laikraksta numuru.

Trimdв uzrakstоto A. Eglорa uzrakstоto romвnu skaits ir milzоgs, un оpaрi aktоvs viтa daiпrades posms ir piecdesmitie un seрdesmitie gadi, cits pзc cita klajв nвk romвni “Laimоgie” (1952), “Cilvзks no mзness” (1954), “Es nebiju varonis” (1955), “Misters Sorrijs” (1956), “Omartija kundze” (1958), “Ilze” (1959), “Malahоta dievs” (1961), “Vai te var dabыt alu” (1961), “Nav tak dzimtene” (1966), “Bezkaunоgie veиi” (1968), “Cilvзks meюв” (1970), “Es nepievienojos” (1971), “Piecas dienas” (1976), “Vai zini zemi, citronas kur zied?” (1980). Astoтdesmitajos gados jauni A. Eglорa romвni klajв nav nвkuрi.

Lielвkв tiesa no A. Eglорa romвniem veltоta trimdas realitвtes un latvieрu aprindu tзlojumam, romвnв “Es nebiju varonis” A. Eglоtis atgrieюas pie Otrв pasaules kara notikumiem, romвnos “Ilze, “Vai te var dabыt alu” un “Piecas dienas” daювdвs dimensijвs ienвk dzоve dzimtenз un рejienes problзmas, taиu A. Eglоtis romвnos mзdz dot plaрas varoтu dzоves rektrospekcijas, kurвs nereti ielauюas viтa paрa biogrвfijas lappuses, vai nu tieрi, vai aiz varoтu vвrdiem paslзptas, rakstnieks romвnos mзdz ievilkt dokumentвli precоzas autobiogrвfiskas epizodes.

Pirmais Pasifika Palisвdз uzrakstоtais plaрais prozas darbs ir romвns “Cilvзks no Mзness”, kuru A. Eglоtis iesвk ar piezоmi: “Viss, par ko рeit rakstоts, ir tоrs izdomвjums.” Taиu рajв darbв rakstnieks iekausзjis savus vзrojumus un pieredzзjumus, dzоvojot Oregonas pavalsts pilsзtв Selemв. Romвna siюetisko pavedienu veido mвkslinieku pвra – gleznotвja «edimina Kыra un viтa sievas – ieraрanвs Silvertaunas pilsзtв. Rakstnieks sulоgв mirdzumв noraksturo turienes latvieрu sabiedrоbu, uzburdams reti kolorоtu literвru tipu parвdi, bet nobeigumв «edimins ar kundzi, gluюi tвpat kв tas bija ar A. Eglоti, Silvertaunas pilsзtu atstвj, un vietзjвs aprindas kв atbrоvotas, kв aplaimotas, jo рie divi cilvзki ar savвm garоgajвm interesзm un neprasmi iek¶auties sabiedriskвs rosорanвs kтadв viтiem рнiet kв no citas planзtas nвkuрi, «ediminu viтi uzlыko kв cilvзku no Mзness.

Siюeta uzbыve рajв romвnв nav sareю»оta, tajв maz draisko pavзrsienu, bet, tвpat kв novelзs un stвstos, оpaрu krвsainоbu un pievilcоbu autors prot pieрнirt visparastвkajam dzоves ritзjumam, plaрв panorвmв parвdot latvieрu emigrantu daювdos likteтos jaunajв mоtnes zemз, daювdвs dzоves izpratnes un ce¶u pretim laimei. Вtrвk iedzоvojuрies tehniskвs inteli»ences pвrstвvji, bet mвkslas pasaules cilvзkam рajв vidз iejusties ir daudz smagвk. Veiksmоgi uz priekрu ticis inюenieris Tarvids, par situвcijas saimnieku drоz k¶uvis siernоcas priekрnieks varenais Kambala, taиu no vienas darbavietas uz otru klоst mыюоgais fantasts Hjalmвrs Pыriтр – nepвrtraukti viтр kaut kur iekвrtojas darbв, nepвrtraukti viтр ir pвrliecinвts, ka jaunв darbavieta bыs vislabвkв, bet atkal un atkal smalkais estзts, kas katram profesijas veidam izdomв оpaрi piemзrotu tзrpu, spiests atdzоt, ka kвrtзjais darbs viтam izrвdоjies gauювm nepievilcоgs.

Ar оpaрвm simpвtijвm A. Eglоts raksturo kвdu pвri – Oboi kundzi un viтas vоru Dюoni, kas оstenоbв ir Jвnis Amats no Liezeres Amatiтiem un sveрajв pusз dzоvo ar iluzoru sapni – atrast reiz savu iemо¶oto jaunоbas draudzeni, kas trimdв pвrtapusi par ener»isku un robustu biznesmeni Dюonsona kundzi. Vзlвk рo zuduрвs jaunоbas mоlestоbas meklзрanas motоvu A. Eglоtis ietver lugв “Pзc kaut kв cзla, nezinвma”.

Kompozicionвli romвna centrв ir lielais sarоkojums Silvertaunв, kur ar юilbinoрu eleganci rakstnieks notзlo daювdus saieta dalоbniekus, grupu un biedrоbu naidoрanos un kaрнзрanos, nereti pat bez dzi¶вka iemesla. Nesaticоba un savstarpзji ноviтi, kв var spriest no A. Eglорa romвna, mыsu tautieрus arо pavadоjuрi tвlajв zemз.

Romвns “Cilvзks no Mзness” turpina “Homo novus” uzsвkto mвkslinieku raksturojumu tзlojumu. Te ir smalkais, pret sevi оpaрi prasоgais «edimins Kыrs, kas smagi pвrdzоvo, ka, iztiku pelnot, jвнeras arо pie pasыtоjuma darbiem un jвrada kaprоzu dвmu portreti, taиu lоdzвs viтam A. Eglоtis nostвda otru mыzas kalpu – Latvijв plaрu slavu iemantojuрo Bierantu Pвvelkoku, kas mоl iebaudоt lieku mзriтu un dzоvo saldвs ilыzijвs, ka viтр ir lielвkais no lielmeistariem, taиu, otu rokвs paтзmis, viтр neprot vairs ar to rоkoties, tik vien palikusi no Bierana kв viтa diюoрanвs.

A. Eglоtis romвna varoтus portretз ar zinвmu ironiju, reizзm kпыst sarkastiski ass, taиu cauri romвnam lauюas rezignзtas par mыsu tautas pвrstвvjiem, kurus kara vзtra aizdzinusi tik negaidоti tвlu no dzimtenes un kuri tur, tвlajв Silvertaunв, pыlas saglвbt savu labvietоbu.

Оpaрi nozоmоga ir A. Eglорa romвnu triloмija: “Nav tak dzimtene”, “Cilvзks meюв” un “Vai zini zemi, citronas kur zied?”. Spзku izvietojums рajos romвnos ir apmзram tвds pats kв nule aplыkotajв darbв. Centrв atkal ir mвkslinieks, radoрa personоba Roderiks Turaids (оstв vвrdв Reinis Turlavs) – rakstnieks, kaut arо divu nelielu grвmatu autors. Taиu A. Eglорa attieksme pret savu varoni рajв trilo»ijв ir citвda nekв romвnв “Cilvзks no Mзness”, kur rakstnieks par Мediminu Kыru runвja ar оstu lоdzcietоbu, jo mвkslinieks neprata atrast savu vietu pragmatiskajв pasaulз. Tвpat klвjas Roderikam Turaidam, taиu A. Eglоtis pret viтu attiecas ar izteiktu, neslзptu ironiju un оpaрi pirmajв romвnв par Roderiku gandrоz nepвrtraukti stвsta ar smоnu.

Neparasti ir Roderika dzоves meti: dzоvodams Dвnijв, viтр iemantojis rakstnieka slavu un Amerikв ierodas pзc turоga mecenвta slavas Matveja Mвrkalna uzaicinвjuma. Mвrkalns nodibinвjis stipendiju un pats to pieрнir Roderikam, lai sniegtu palоdzоgu roku latvieрu literвtam sveрatnз. Romвns “Nav tak dzimtene” sвkas ar Roderika ieraрanos Losandюelosas lidostв, un, tзlojot rakstnieka pirmos soпus tвlajв kontinentв, A. Eglоtis gыst iespзju parвdоt, cik neparasta, dоvaina un sveрвda izliekas eiropietim ро zeme, taиu reizз viтр izsmej Roderika pвrgudrоbu un pвrliecоgi kritisko attieksmi pret Amerikas realitвti, tв droрi vien jaunajв zemз ieradвs ne viens vien atbraucзjs no Eiropas.

Romвna personвюs nav оpaрi plaрs, tur ir nedaudzi cilvзki, taиu katrs no tiem individualizзts par visai savdabоgu raksturu. Te ir dulburоgais Roderiks Turaids, kas izliekas gan pвrgudrs un оstenоbв ne rindas sveрajв zemз nespзj uzrakstоt, A. Eglоtis atstвj vietu рaubвm par Roderika literвta darba spзjвm vispвr, un tomзr Roderikam ir kвda zelta оpaроba – tas ir viтa godоgums un spзja neielaisties kompromisos ar dzоves saimniekiem.

A. Eglоtim Turaidam dod trоs patvзruma vietas, un no katras viтр aiziet. Lielmanоgв mecenвta Matveja Mвrkalna mвjвs viтр dabы iepazоties ar stipendijas devзja divkosоbu. Otrв patvзruma vieta ir kвds вrpilsзtas grausts, kur ar savu suтu gvardi mitinвs saulesbrвlis Dancis Basenieks, kas strвdвt nevоюo, gatavs iztikt pusbadв, bet, tikko iegыts kвds labвks kumoss, tas tiek noziedots suтu kompвnijai, kuras lielвko un lempоgвko pвrstвvi Kasparu Roderiks drausmоgi ienоst. Ilga palikрana pie Danиa Roderikam nav, un viтр pвrceпas pie treрв saimnieka, uzтзmоga biznesmeтa Ziedoтa Andersona, kam ir savвda profesija: viтр nodarbojas ar vecu зku nojaukрanu, talkв тemot buldozeru, un tвlab rakstnieks viтu dзvз оpatni trвpоgв vвrdв par “dragвtвju”. Andersons ir robusts un prasts, ar laipnоbas finesзm viтр nemokвs, briesmоgi daudz зd un ir briesmоgi uzkrоtoрi skops, taиu – Andersona rokвs ir nauda un arо vara! Tвds ir jaunвs realitвtes pamats.

Roderiks Turaids ilgi Andersona paspвrnз izturзt nevar, uz brоdi viтр atgrieюas Mвrkalna mвjв, bet tad notiek romвna varoтa lielв atsacорanвs, jo viтр beidzot grib bыt brоvs no jebkвdas aizbildniecоbas: “Es nevзlos strвdвt un dzоvot totвlв aizbildniecоbв un esmu paradis pats atrisinвt savas problзmas. Jums varbыt nemaz nevar ienвkt prвtв, ka manas problзmas man ir mопas un, vismaz daюas no tвm, es nemaz nevзlos atrisinвt.”

Turaids atsakвs no Mвrkalna stipendijas, no Ziedoтa Andersona solоjuma par algas pielikumu un aiziet uz nomaпu meюmalu, kur grasвs uzsliet telti, un stвstоjuma gaitв maz pamazвm ir pвrvзrtusies rakstnieka attieksme pret savu varoni: jв, viтр ir pвrgudrs, jв, viтр ir slinks un reizз lielоgs, un tomзr Roderiks morвlв ziтв ir pвrвks par turоgo Mвrkalnu vai Andersonu, jo viтр tomзr saglabвjis savas personоbas brоvоbas un neatkarоbas apziтu.

Romвns beidzas it kв atvзrti, ar zinвmu kompromisu: pie Roderika ierodas Andersona meita Pзrse, kas jutusi simpвtijas pret dоvaino atbraucзju, taиu mоlestоbas tзlojumam рai romвnв A. Eglоtis nav ierвdоjis vietu.

Pзc daюiem gadiem A. Eglоtis atgrieюas pie Roderika Turaida likteтa tзlojuma un to izrisina 1970. gadв publicзtв romвnв “Cilvзks meюв”. Tв ir trilo»ijas otrв daпa, taиu pзc tзlojuma veida romвns atрнiras no trilo»ijas sвkotnзjвs daпas: te mazвk vietas A. Eglоtis velta savu varoтu raksturojumam, vairвk uzmanоbas koncentrзjot viтu psiholoмijai.

Arо рajв romвnв A. Eglоtis iztiek ar samзrв nelielu personu skaitu, un tie galvenokвrt ir no iepriekрзjв romвna pazоstamie varoтi: Roderiks nu ir apprecзjies ar bagвtв Andersona meitu Pзrsi, bet viтu laimi aptumрo Danиa ieraрanвs, kas pametis savu sievu Jadvigu un Pзrses un Roderika mвjв vзlreiz atgrieюas Ziedoтa Andersona kantorо, epizodiski romвnв parвdвs vзl Matvejs Mвrkalns.

Salоdzinвjumв ar pirmo romвnu trilo»ijas otrвs daпas darbоba rit gausвk, jo rakstnieks рoreiz ir vairвk kopв ar savu Roderiku Turaidu – оpatni, varbыt savvaпnieku, sava veida dumpinieku, kas nevar un nevar iedzоvoties Amerikas labiekвrtotajв оstenоbв. Taиu rakstnieks te nepavisam negrasвs spriest tiesu par kвdas valsts realitвti, vienkвrрi izrвdвs, ka pastвv plaisa starp Roderika Turaida principiem un konkrзto оstenоbu, un рo plaisu romвnв varonim neizdodas pвrkвpt. Ar stipro, patstвvоgo Andersona meitu Pзrsi saskanоgas attiecоbas viтam neveidojas, kaut arо sievas tзvs meitai atvedis un meюmalв uzstвdоjis nojaukрanai paredzзto mвju. Bet Roderiks Turaids joprojвm grib saglabвt savu personisko brоvоbu un pastвvоbu, viтр negrib bыt atkarоgs ne no viena un tвlab metas bзgt, рoreiz atpakaп uz Eiropu – uz Dвniju, pirms aizbraukрanas Pзrsei atstвjot vзstules rindas: “Es jыtos kв nomaldоjies. Iebridis biezos brikртos. Pazudis. Lai tavai inteli»entajai mвsai Abavai nebыtu iemesla mani joprojвm dзvзt par iegвtni, рeit paliek mana mвja.”

Te arо ietverta romвna klintesence, kas saucas ar tв virsrakstu – рie cilvзki, un vispirms Roderiks, ir kв biezв meюв nomaldоjuрies, viтi meklз cits citu un tв arо paliek vientuпi, to otro neatraduрi. Varoтu psiholoмisko attieksmju tзlojums vзl vairвk sabiezinвts pзc romвna “Cilvзks meюв” motоviem veidotajв lugв “Lыdzu, ienвciet, ser!”, kurв darbojas tikai иetras personas – Roderiks, Pзrse, Dancis un viтa sieva Jadviga; par lugu pвrtapusi viena no romвna epizodзm, to izvзrрot daudz plaрвku un mainot Roderika garоgo satvaru – lugв viтр parвdоts kв radoрa, dziпa personоba, kamзr triloмijas pirmajв daпв A. Eglоtis par sava varoтa daiпrades potencзm jыtami pavоpsnвja.

Romвna “Cilvзks meюв” vзstоjumв daudz bieювk nekв pirmajв triloмijas daпв ienвk paрa rakstnieka ar romвna darbоbu nesaistоtas reminiscences, it оpaрi par literatыru un mвkslu. A. Eglоtis, piemзram, izsaka savu kritisko attieksmi pret Eiropas modernistu Dю. Dюoisa, Р. P. Sartra, A. Kami darbiem. Kвdв vietв Roderiks Turaids skatienu pвrlaiю grвmatu plauktam, kur goda vietв, protams, atrodas Dю. Dюoisa “Uliss”, un tвlвk seko pвrspriedums: “Saprotams, katrs, kas gribзja izskatоties kaut cik inteliмents, turзja рo grвmatu redzamв vietв. Bet tikai retais bija to izlasоjis. Turaids to zinвja no paрa pieredzes. Vairвkkвrt viтр bija apтзmоgi iesвcis lasоt, tad allaю paguris.

– Kas vзl bija plauktв? Nu, saprotams, Kamо “Mзris”. Kв nu bez tв! Tas arо piederзjвs pie mыsu dienu galda grвmatвm, tвpat kв pвrliecоgi pвrvзrtзtais Sartra “Riebums”.

Рajв pвrspriedumв atsedzas paрa A. Eglорa raksturs: viтр nav radis liekuпot vai izlikties, viтр var teikt tikai patiesоbu un tikai paрa pвrliecоbu, vienalga, vai tв kвdam patiktu vai ne, vai tв saskanзtu ar attiecоgiem modes uzskatiem vai ne. Un gan no рiem izteikumiem, gan vispirmвm kвrtвm no viтa daiпrades var izdarоt droрu vispвrinвjumu par A. Eglоti kв pвrliecinвtu reвlistu, kas pilnв mзrв apliecinвjis ро virziena neierobeюotвs iespзjas.

Pзc 10 gadiem – 1980. gadв – lasоtвji vзlreiz tiekas ar Turaidu romвnв “Vai zini zemi, citronas kur zied?”. Roderiks Turaids joprojвm meklз ceпu: viтр atgrieюas savв kвdreizзjв dzоves vietв Dвnijв, bet оstвs mвjas Roderikam nav arо tur, domas velk atpakaп uz otru kontinentu, pusapzinвti viтр iesзюas lidmaроnв, lai dotos kaut kur pasaulз, vienalga kurp, tikai prom no Dвnijas un pagвtnes. Пoti plaрi un detalizзti A. Eglоtis apraksta Roderika lidojumu uz Sietlu un tвlвk – Losandюelosu, pa ceпam viтa nepatika vзsta pret kвdu tajв brоdо nesimpвtisku ceпa biedru Stоvenu, kas, izrвdвs, ir gleznotвjs, un vairвkas dienas Roderiks nodzоvo viтa mвjв. No iepriekрзjiem romвniem atkвrtojas tas pats mвju meklзрanas motоvs: Roderiks ir cilvзks bez mвjвm, nekur viтam nav ilgвka patvзruma vietas, nepвrtraukti viтр nonвk sveрu cilvзku pajumtз un aizbildniecоbв, bet savas mвjas viтam nav, un nвkas samierinвties ar romвna pausto domu: Latvija ir tur, kur mоt viens latvietis.

Pзc struktыras romвns “Vai zini zemi, citronas kur zied?” veidojas no vairвkiem plвniem. Pirmais no tiem – tieрais siюetiskais vзstоjums, taиu tam A. Eglоtis atрнirоbв no iepriekрзjiem romвniem оpaрi daudz vзrtоbas neveltо, tajв ir samзrв nedaudz notikumu, romвns beidzas ar Turaida atgrieрanвs pie sievas Pзrses un mazliet uzspзlзtu saukli, ka viтi nu dzоvos laimоgi.

Liela vieta рajв romвnв ir sarunai un pвrdomвm par mвkslu un glezniecоbu. Rakstniekam labi noder Roderika Turaida garie pвrlidojumi no Eiropas uz Losandюelosu, lai to laikв varonim dotu iespзju nodoties apcerei.

Оpaрi plaрu slвni romвnв “Vai zini zemi, citronas kur zied?” veido rakstnieka publicistiski krasie politiskie prвtojumi par komunisma reюоma apstвkпiem Latvijв un роs ideolo»ijas kritika. Taиu jвpiebilst, ka romвna mвkslinieciskums no publicistikas lielв оpatsvara dabы ciest.

Un vзl viena lоnija, kas jau daюkвrt pavоdзjusi A. Eglорa prozas grвmatвs, ir dokumentвla rakstura ievijumi. Te, piemзram, darbojas dzejnieka V. Damberga atraitne Elizabete Damberga, kas stвsta par savu jaunоbu un saviem draugiem, tostarp par Viktoru Eglоti un Edvartu Virzu.

Mвkslinieciskajв ziтв romвns “Vai zini zemi, citronas kur zied?” atpaliek no triloмijas pirmajвm daпвm, un tajв nav tвs vitalitвtes un garоgв spraiguma, kas оpaрi valdzinвja romвnos “Nav tak dzimtene” un “Cilvзks no Mзness”.

No A. Eglорa politiskas ievirzes romвniem jвatzоmз “Piecas dienas”, kurв siюetu veido kвda emigranta piedzоvojumi, piecas dienas viesojoties Latvijв, romвnв ir daudz precоzu vзrojumu par septiтdesmito gadu Latvijas realitвti – sadzоviskвm nekвrtоbвm un zemo savstarpзjo attieksmju kultыru, ekonomisko atpalicоbu, garоgo apspiestоbu un izsekoрanas iestвюu radоto baiпu atmosfзru. Fona A. Eglоtis izvзrр plaрu Latvijas vзsturisko likteтu panorвmu.

A. Eglоtis iecienоjis arо spraigus siюetiski asu piedzоvojumu romвnus, par ka literatыras kritiнis Jвnis Rudzоtis raksta: “Citu romвnu garajв virknз Anрlavs Eglоtis arvien vairвk sвcis pievзrsties tikai raitas fabulas un intri»зjoрв siюeta veidoрanai gan dзku, gan “science fiction” юanra vajadzоbвm.”

Romвnв “Adюurdюonga” dominз mazliet romantizзta dзkainоba. Tвs darbоba risinвs Tibetas kalnos, kurp neliela ekspedоcija dodas meklзt teiksmainas pвtera Pasdelы kolekcijas. Pa ceпam ekspedоcijas dalоbniekiem pievienojas kвds droрsirdоgs pвrgalvnieks Tзns, оstajв vвrdв (jau kuro reizi A.Eglорa darbos!) Мederts Рнзrstзns. Romвna centrв ir Tзna tikрanвs ar ngoloku cilts daiпo, teiksmaino valdnieci Adюurdюongu, viтu romantiskв mоlestоba, no kuras Tзns augstsirdоgi atsakвs. Ar Tзna tзlu A. Eglоtis radоjis savdabоgu latvieрu supermeni, kam piemоt pвrdabiska drosme un spзks, un katrв ziтв liela pievilcоba. Romвna darbоbв iesaistоti arо иekas aмenti, kuru nolыks – sagrвbt savв varв Вzijas kalnu apvidu.

Peripetijвm bagвts ir arо romвns “Es nebiju varonis”, taиu рajв darbв cauri dзku pavedieniem A. Eglоtis izvij latvieрu tautas likteтstвstu Otrв pasaules kara gados un par stвstоjuma objektu pretзji romвnam “Adюurdюonga” izvзlas “nevaroni” Raini Ozolвju, ko notikumi un vзstures situвcijas daювdi viпв, vaпв un zvalsta. Rainis Ozolвjs nav parasts leмionвrs, viтр mвcвs Berlоnз virsnieku skolв, kпыst par policijas komandieri, vзlвk cоnоtвju frontз un pieredz arо vвcieрu necilvзcоbu un zvзrоbu pret ukraiтu karagыstekтiem. Savukвrt kara beigвs vairвki bijuрie esesieрi veikli “pвrmaina вdu” un arо uzvвrdus un pakalpo amerikвтu administrвcijai, bet Raini Ozolвju laikmeta vзji aiznes uz Meksiku, un romвna varonis it kв starp citu saka: “Man ir seрus gadus vecs dзls, kas runв trijвs valodвs: latviski, spвniski un angliski. Tв mзs dzоvojam.” Cauri dзkainоbai jыtama autora smeldzоgв sвpe par mыsu tautas likteтiem.

Piedzоvojumu meti ir arо romвna “Vai te var dabыt alu?” pamatв. Tв centrвlais tзls ir Orests, kas brоvprвtоgi piesakвs amerikвтu izlыkdienestв un kв spiegs dodas pildоt attiecоgu uzdevumu uz Latviju, jo tur cer sastapt savu sievu Selitu. Romвna tвlвkв darbоba strauji mezglojas Latvijв.

Vairвkos romвnos – “Misters Sorrijs”, “Omartija kundze”, “Malahоta dievs” un “Bezkaunоgie veиi” – A. Eglоtis sev raksturоgajв eleganti ironiskajв stilв raksta par latvieрu trimdinieku dzоvi, par viтu sasniegumiem un likstвm, no trim minзtajiem romвniem divi kпuvuрi par pamatu A. Eglорa lugвm ar lоdzоgu nosaukumu, bet pзc “Malahоta dieva” veidotajai lugai dots nosaukums “Jolanta Durve”.

Dramaturga gaitas A. Eglоtis iesвka jau 1942. gadв, savu stвstu “Profesora Eipura orнestris” “sakaustоdams” par lugu. Mыюa gaitв rakstnieks vairвkkвrt pвrveidojis savus romвnus lugвs, taиu radоjis pilnоgi patstвvоgus citas struktыras darbus, kas nekвdв ziтв nav uzlыkojami par viтa romвnu dramatizзjumiem. Izmantodams prozas darbu motоvus un spilgtвkos dialogus, A. Eglоtis rakstоjis savas lugas gluюi no jauna. Рo darbu rakstniekam atvieglinвjis apstвklis, ka viтa romвnos ir plaрi izvзrsti, spraigi, it kв noasinвti dialogi, kas izmantojami lugв bez lielas pвrveidoрanas.

Рajвs A. Eglорa lugвs ieraugвm daювdas trimdinieku paaudzes, visbieювk tвs ir trоs. Pirmв paaudze ir pзckara ieceпotвji vai arо pa kвdam veclatvietim, kв, piemзram, Klвvs Omartijs lugв “Omartija kundze”. Ienвcзjiem sveрajв kontinentв nвcies sviedriem vaigв strвdвt, lоdz viтi sasnieguрi zinвmu materiвlu stabilitвti un stвvokli sabiedrоbв “Bezkaunоgajos veиos” tвds ir Jвnis Bertolds, seniors, ar kundzi Zuzannu, “Jolantв Durbз” – pati Jolanta un arhitekts Fоlips Rоds, “Omartija kundzз” – lugas galvenв varone. Otrв paaudze kв sоkuпi bзrni Amerikв ieceпojuрi un tur auguрi un skolojoрies. Treрв, jaunвkв – dzimusi sveрajв kontinentв, reizumis viтi vairs nerunв gluюi nevainojami latviski, nвk ar citвdu dzоves uztveri, kas nereti рokз vecвku paaudzi.

Formas ziтв tвs ir sadzоves lugas ar darbоbas izkвrtojumu vairвkвs ainвs, koncentrзjoties uz samзrв nelielu personu skaitu. Rakstnieks intervijв aizrвdоjis uz nepiecieрamоbu rзнinвties ar reвlajiem apstвkпiem: “No tоri praktiskв viedokпa tomзr der ievзrot lugas izrвdорanas iespзjas. Daudzinвtais Latvijas laiku reюisors Jвnis Muncis trimdв sarakstоja veselu lielu lugu ciklu “Atdzimрana” ar daudz personвm un vareniem masu skatiem. Mыsu apstвkпos, par dziesmu svзtkos, nekв tamlоdzоga nav iespзjams inscenзt.” A. Eglоtim prozas darbu pвrveidoрanu dramatiskos darbos atvieglinвjis arо tas apstвklis, ka romвnos viтр parasti iztiek ar samзrв nelielu personвюu un bez vajadzоbas neieved tajos epizodiskus tзlus.

A. Eglорa lugas 1971. gadв publicзtas divos sзjumos ar apvienojoрu virsrakstu “Lыdzu, ienвciet, ser!” (Tв saucas pirmajв sзjumв ievietotв pirmв luga). Pa visam рais sзjumos apkopotas 15 rakstnieka daювdos laikos sacerзtas lugas. Pзc ро kopojuma iznвkрanas A. Eglоtis sarakstоjis vзl 3 dramatiskus darbus, par kuriem stвsta: “Savus pзdзjos darbus esmu rakstоjis dziesmu svзtku vajadzоbвm, kad varзju atпauties prieku padarboties ar lielвku personu skaitu. Tie ir librets Andreja Jansona dziesmu spзlei “Homo novus” ar 21 personu, kam runвjams teksts Milvoku svзtkiem 1983. gadв, un “Spзle ar brвпiem” ar 15 personвm 1986. gada dziesmu svзtkiem Toronto, Kanвdв.”

Treрais darbs ir kamзrluga “Karmen, Karmen!”, ko A. Eglоtis sarakstоjis 1980. gadв, pзc gada – 25. aprоlо Losandюelosв notiek роs lugas pirmizrвde Sanfrancisko Mazв teвtra iestudзjumв. Рo lugu vзstulз autors raksturojis рвdi: “Luga nav nekas seviрнs, domвt ceпoрanai, иetras personas. Darbojas dziedвtвjs ar pavadоtвju. Mazajam teвtrim gadоjвs piemзroti aktieri, dziedвtвja un veikls pianists. Muzikвlie iespraudumi izrвdi ievзrojami kuplinвja. Bet lugu var spзlзt arо bez mыzikas.”

Рai vienkвrрajв komзdijв jыtams оsts meistara tvзriens, tв ir luga ar grafiski skaidru uzbыvi: komзdiju veido piecas ainas, katras nвkamвs (atskaitot pзdзjo) ainas darbоbu no iepriekрзjвs рнir pieci gadi. Arо darbojoрos personu grupзjumв stingra simetrija – divi kungi, divas dвmas, un ar рo иetru dзlu palоdzоbu A. Eglоtis rod iespзju noraksturot daювdus emigrвcijas pвrstвvjus, kuru ceпi ir atрнirоgi. Vietзjвs latvieрu biedrоbas priekрsзdis Rыdolfs Rumba kвpj pa slavas kвpnзm uz augрu, lugas pзdзjв cзlienв viтр jau kпuvis par bagвtu biznesmeni un gatavojas balotзties vзlзрanвs ASV kongresв. Bet ir citвdi cilvзki, kas pieder mвkslas pasaulei: slavenв dziedвtвja Ehenberga – Ozolkalna un viтas pavadоtais pianists Burkevics. Рaurвks raujas viтu klausоtвju pulciтр, mazвks un mazвks sarыk viтu honorвrs, vienkвrрвks un pieticоgвks kпыst kвdreiz elegantвs dвmas tзrps, bet ir kas augstвks, ko viтa nav spзjоga nodot, – tв ir mвksla. Lai ietu kв iedams, lai bыtu jвcоnвs ar trыkumu, kamзr pukstзs sirds Eihenberga – Ozolkalna bыs kopв ar mвkslu!

Komзdija “Karmen, Karmen!” ironija, pats sarkasms jaucas ar smeldzi, вrзji jautrвs komзdijas jзga ir traмiska, un tajв jauрamas rыgtenas pвrdomas par mвkslinieka likteni, jo dzоvз izgadвs tв, ka uz zaпa zara tiek plвtоgais, bet izmanоgais Rudolfs Rumba.

Daudzu gadu garumв rakstоtie A. Eglорa raksti par grвmatвm un rakstniekiem apkopoti divos “Eseju” sзjumos (1990, 1991). Роs grвmatas veidojot, A. Eglоtis gribзjis apkopot savu trimdas gadu veikumu publicistikв un esejistikв, taиu bыtоbв te radоta savdabоga trimdas literatыras vзsture, kaut arо rakstnieks uzsvзris, ka рвdu uzdevumu viтр sev nav izvirzоjis. Eseju grвmatвs ir tзlojumi par vairвkiem latvieрu rakstniekiem, kurus A. Eglоtis pats labi pazinis, te kв dzоvs ieraugвms A. Иaks, E. Вdamsons, P. Gruzna, V. Kвrkliтр, Aоda Niedra. Taиu A. Eglоtis apcerзjis arо lielвku skaitu trimdas rakstnieku grвmatu, un te iepazоstam A. Niedras, Z. Lazdas, E. Нesberes, J. Veseпa, E. Ardensa, T. Zeltiтa, J. Golstana, Dz. Zeberiтas un vзl daudzu citu rakstnieku daiпradi. Darbu vзrtзjumos izpauюas A. Eglорa nevainojamв gaume, augstais prasоgums, tзlainв izteiksme un izcilв portretзрanas mвksla.

“Esejвs” ir divi raksti, kuros A. Eglоtis plaрв tvзrumв pievзrрas latvieрu rakstniecоbas situвcijai trimdв daювdos laika posmos. Vienв no tiem – “Noklausоta saruna” – A. Eglоtis apcer trimdas literatыras problзmas tв saucamajв bзgпu nometтu laikв. Otrs raksts tapis 1962. gadв, un tajв A. Eglоtis iezоmз jauno rakstnieku I. Рнipsnas, M. Zeberiтa un G. Zariтa ienвkрanu literatыrв.

1992. gada nogalз iznвca A. Eglорa kopojums “Ekrвns un skatuve”, par ko savв pзdзjв vзstulз rakstnieks stвsta: “Jau pagвjuрв gada decembrо nosыtоju Jums savu pзdзjo grвmatu “Ekrвns un skatuve”, ko iznвca пoti sasteigt, jo acis tobrоd bija gauювm bзdоgв stвvoklо. Vajadzзja pieтemt klвt vзl rakstus no vairвkiem agrоnвkiem gadiem utt.”

Diemюзl Anрlava Eglорa veselоbas stвvoklis samezglojвs, taиu viтр pats nekad par to nesыdzзjвs vienоgi vзstulз it kв garвmejot piebilst: “Esmu norоkots gultв. Guпus rakstоt neveicas. Baidos, ka nevarзsat salasоt.” Taиu kвds no tuviem A. Eglорa draugiem – I. Diюgalvis vзstulз no Losandюelosas rakstоja: “Tad par A. Eglоti. Viтi abi ar Veroniku пoti slimi. Veronikas stвvoklis pзdзjв laikв ir mazliet uzlabojies, bet Anрlava veselоba it strauji uz leju. Varbыt ir palikuрas dienas, nedзпas un varbыt pat mзneрi, bet ir пoti maz izredћu, ka tie bыs gadi. Tas ir tikai Jыsu zinврanai, jo Anрlavs un Veronika negrib, ka kвds to zina. Tas ir neatklвjams noslзpums.”

Anрlava Eglорa veselоbas stвvoklis ar vien pasliktinвjвs, un tomзr, kamзr vien spзja, viтр strвdвja, jo rakstniecоba uzlыkoja par augstвko sыtоjumu. Viтa jaunоbas draugs Ilmвris Bastjвnis atceras: “Maestro izstabas vidы bija viтa darba galds – оstenоbв tikai ne pвrвk liels rasзрanas galdiтр, grвmatas un vвпa, kur atlaisties. Pie ро galdiтa garu garos gadus Anрlavs Eglоtis nвcis katru rоtu, gandrоz kв ierзdnis uz biroju, un uzticоgi sзdзjis un rakstоjis stundu aiz stundas. Reiz viтр man teica, ka inspirвcija jau esot laba lieta, bet, uz to vien palaiюoties, nebыtu uzrakstоjis ne nieka.

Lоdz paрвm beigвm, kaut slimоba laupоja spзkus, viтa prвts palika ass. Visu mыюu viтр bija veltоjis Latvijai. Latvieрu tauta, latvieрu valoda, latvieрu kultыra palika viтa plaрo intereрu degpunktв.”

Un tomзr notika nenovзrрamais. 1993. gadв 4. martв Anрlavs Eglоtis aizgвja no роs pasaules, aizgвja, nevзlзdamies atstвt aiz sevis nekвdas laicоgas pзdas: pзc rakstnieka novзlзjuma viтa нermeni kremзja un pelnus izkaisоja Santa Monikas kalnos. Kalni visu mыюu vilinвja Anрlavu Eglоti, kalnos palika viтa pорпi. Mums – grвmatas.