Apdrošinātības būtība

Latvijas Universitāte
Ekonomikas un vadības fakultāte
Finansu institūts

Kursa darbs

studiju kursā: Apdrošināšana

Apdrošināšanas būtība, nepieciešamība un piedāvātās iespējas.

Ekonomikas bakalaura studiju
programmas, neklātienes nodaļas
trešā studiju gada
studente Liene Bērziņa
Apliecības nr.
EKFM P 97086

Zinātniskais vadītājs doc U.Zālītis

Rīga 2000

Saturs

Ievads
1.Kravu apdrošināšana
2.Muitas nodevu un nodokļu apmaksas apdrošināšana
3.Zaļā karte
4.Automašīnas apdrošināšana nelaimes gadījumiem
5.Apdrošināšana nelaimes gadījumiem autotransportā
6. Ceļojumu medicīniskā apdrošināšana
7.Īpašuma apdrošināšana
7.1. Privāt personu īpašuma apdrošināšana
8. Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana
9. Celtniecības risku apdrošināšana
10. Ārstu profesionālās atbildības apdrošināšana
11. Pārapdrošināšana
Secinājumi un priekšlikumi
Izmantotās literatūras un avotu saraksts

Ievads

Apdrošināšana, tāpat kā jebkurš cits uzņēmējdarbības veids pakļauts tirgus pamatlikumam – pieprasījums nosaka piedāvājumu. Tādejādi pats apdrošināšanas bizness atkarīgs no sabiedrības maksātspējas līmeņa un no uzticēšanās apdrošināšanas sabiedrībām. Atsevišķu firmu neveiksmīgā finansiālā darbība, piemēram, “Polise”, negatīvi iespaidoja apdrošināšanas sfēras attīstību. Un tomēr, apdrošināšanas biznesam ir liela loma Latvijas tirgus ekonomikā un tas attīstas ļoti strauji. Apdrošināšanas prēmiju apmērs ir audzis, kā arī audzis ir noslēgto līgumu skaits.
Ir ļoti svarīgi panākt to, lai sabiedrība saprastu ka apdrošināšanas bizness daļēji nosaka sabiedrības stabilitāti un tas ir atkarīgs ne tikai no iedzīvotāju maksātspējas, bet arī no likumdošanas un kontrolējošo struktūru darba. Pie mums, diemžēl, daudzi likumi tiek pieņemti ar novēlošanos. Piemēram, likuma “Par valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekciju” projekts bija sagatavots jau 1993.gadā, bet ministru kabinets to pieņēma aptuveni trīs gadus vēlāk.
Apdrošināšanas sabiedrību piedāvāto pakalpojumu klāsts aug no gada uz gadu un klientiem tiek piedāvātas visdažādākās iespējas, visdažādākajās jomās.
Kursa darba mērķis ir izpētīt, kādas iespējas sabiedrībai piedāvā apdrošināšanas tirgus, un kāda var būt apdrošināšanas nozīme cilvēka dzīvē.
Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, autors ir izvirzījis sekojošus uzdevumus:
1) Pamatojoties uz pieejamo literatūru izpētīt apdrošināšanas nozīmi;
2) Izpētīt dažādu apdrošināšanas nozaru piedāvātās iespējas gan juridiskām, gan fiziskām personām;
3) Izstrādāt priekšlikumus.
Darba apjoma ierobežojuma dēļ nav iespējams izpētīt visas apdrošināšanas piedāvātās iespējas, tādēļ tiks pētīti atsevišķi apdrošināšanas veidi, kuri ir atlasīti pēc autora izvēles.

1.Kravu apdrošināšana.

Ikvienas kravas pārvadājums ir pakļauts dažādiem riskiem, tāpēc kravas nosūtītājs vai saņēmējs ir ieinteresēts, lai viņa preču krava tās transportēšanas laikā tiktu saglabāta bez bojājumiem vai zudumiem. Iespējamos zaudējumus var samazināt, kravas apdrošinot, taču nepieciešams izvēlēties drošu sadarbības partneri – apdrošināšanas sabiedrību. Konsultējot apdrošināšanas jautājumos Apdrošināšanas sabiedrībai ne tikai jāgarantē kompensācijas saņemšana kravas bojājumu vai zaudējuma gadījumā, bet arī jāpalīdz klientam tā biznesā. Sabiedrība sniedz informāciju, kā uzlabot kravas transportēšanas apstākļus, kā samazināt risku iespējamību un kā pareizi veikt dokumentu noformēšanu, iestājoties apdrošināšanas gadījumam. Savlaicīgi uzsākot kravas apdrošināšanas jautājumu risināšanu, iespējams noslēgt abpusēji izdevīgu un veiksmīgu apdrošināšanas līgumu. Līgums rūpīgi jāsagatavo Lai varētu noslēgt kravu apdrošināšanas līgumu, klientiem ir jāsagatavo sekojoši dokumenti:
• pirkšanas pārdošanas līgumu;
• kravas transportēšanas pavadzīmi – konosamentu, CMR u.c. (tajā norādīts transporta līdzeklis un kravas sastāvs);
• rēķinu, kurā norādīta kravas vērtība;
• uzņēmuma reģistrācijas apliecību (juridiskām personām) vai pasi (fiziskām personām).
Ļoti svarīga ir vienošanās ar klientu par to, kādi riski tiek segti, jo tas abām līgumslēdzējām pusēm palīdz izvairīties no nevajadzīgiem pārpratumiem. Risks jānovērtē precīzi un pilnīgi Tikpat saprotama ir arī nepieciešamība sabiedrībai iegūt pēc iespējas vairāk informācijas par apdrošināto kravu, kura palīdz precīzāk novērtēt risku. Vēlams iesniegt šādu informāciju un dokumentus:
• kravā ietilpstošo preču veidus, to iesaiņojumu, daudzumu un svaru;
• kā krava tiks novietota transporta līdzeklī, piemēram, kuģī – uz klāja vai tilpnē, kā to nostiprina;
• kuģa nosaukumu, ja iespējams – tā būvēšanas gadu, karogu utt. (ja kravu pārvadā ar kuģi);
• kravas iekraušanas, pārkraušanas un izkraušanas vietas (ostas, pilsētas u.tml.);
• ziņas par kravas vērtību.
Iesaka labāko risinājumu Apdrošināmos riskus nosacīti varētu iedalīt divās grupās, un, pamatojoties uz klienta sniegto informāciju, apdrošināšanas sabiedrības kravu apdrošināšanas speciālisti palīdz izvēlēties katram pārvadājumam atbilstošāko apdrošināšanas variantu. Vienkāršākais variants aptver kravas apdrošināšanu transporta līdzekļu avāriju gadījumiem, bet visu risku apdrošināšana papildus vēl ietver zādzības, ūdens iedarbību uz kravu un tās noskalošanu no kuģa klāja, kravas bojājumus, to iekraujot vai izkraujot, dabas katastrofas un citus riskus. Lielas un dārgas kravas, kuras tiek apdrošinātas par ievērojamām summām, noteikti papildus vēlreiz tiek pārapdrošinātas Anglijas, Vācijas vai Šveices apdrošināšanas kompānijās. Pārapdrošināšana ļauj ievērojami drošāk justies ne tikai apdrošinātājam, bet arī klientam. Izmanto starptautiskus noteikumus Apdrošinot kravu pārvadājumus, daudzas apdrošināšanas sabiedrības strādā pēc citu valstu noteikumiem, piemēram, sabiedrība BALTA strādā pēc Londonas Apdrošinātāju Institūta noteikumiem (Institute Cargo Clauses), kā arī pēc sabiedrības pašas izstrādātajiem divu veidu kravu apdrošināšanas noteikumiem. Londonas noteikumus izmanto galvenokārt kravu pārvadājumu apdrošināšanā starpvalstu tirdzniecībā, un apdrošināšanas polise tiek noformēta angļu valodā, sabiedrības izstrādātos pielieto pārvadājumos pa Latviju, Baltijas valstīm, Baltkrieviju, Ukrainu un Krievijas Eiropas daļu. Apdrošināšanas tarifus nosaka attiecīgā riska izvērtējums un pārapdrošināšana. Augsta riska pakāpe ir alkohola un tabakas izstrādājumu kravu pārvadājumiem uz Krieviju, kā arī kuģu reisiem uz Āfriku un Dienvidameriku (attiecībā uz zādzības riskiem). Svarīga loma starpvalstu kravu apdrošināšanā ir starptautiskajiem tirdzniecības noteikumiem INCOTERMS, kuri reglamentē pārdevēja un pircēja attiecības un norāda, kuram no viņiem ir jāapdrošina krava, un tas ir jāievēro, slēdzot kravu apdrošināšanas līgumus. Izdevīgi noteikumi pārvadājumiem Latvijā Pēc pasaules praksei atbilstošiem apdrošināšanas principiem darbojas sabiedrības izstrādātie noteikumi Preces ceļā, kuri atvieglo kravu pārvadājumu apdrošināšanu Latvijas teritorijā. Noteikumi paredz, ka sabiedrība uz noteiktu laika posmu (mēnesi, pusgadu, gadu utt.) ar klientu noslēdz līgumu, kurā, balstoties uz savstarpējo uzticību, dokumentāla atskaite praktiski nenotiek. Polisi noformē pēc klienta sniegtās informācijas par to, kāda varētu būt pārvadājamo preču vidējā vērtība vienai kravai un arī kravu kopapjoms un to ņemot vērā, tiek aprēķināta apdrošināšanas prēmija (maksājums par apdrošināšanu). Iespējama papildus apdrošināšana Saskaņā ar noteikumiem Preces ceļā sabiedrība atlīdzina zaudējumus kravas daļējas vai pilnīgas bojāejas gadījumā tās transportēšanas laikā, ko izraisījis: – ugunsgrēks, eksplozija; – vētra, zibens spēriens; – transporta līdzekļa avārija. Kravu var apdrošināt papildus – zādzības un laupīšanas gadījumam, bojājumu gadījumam preču iekraušanas un izkraušanas laikā no automobiļa un citiem riskiem. Tas notiek atsevišķi vienojoties un ierakstot to īpašos nosacījumos polisē. Šajā gadījumā apdrošinājuma ņēmējam būs jāiemaksā arī papildus apdrošināšanas prēmija. Apdrošināšanas gadījumā zaudējumu summā iekļauj (nepārsniedzot apdrošinātās kravas vērtību) arī saprātīgus izdevumus par kravas glābšanas darbiem. Kravu apdrošināšana kaimiņvalstīs Otri sabiedrības izstrādātie Kravas apdrošināšanas noteikumi paredzēti lietošanai Latvijā, un polise tiek noformēta latviešu valodā, taču tos var izmantot kravu pārvadājumu apdrošināšanā Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā, Ukrainā un Krievijas Eiropas daļā. Saskaņā ar šiem noteikumiem apdrošinātājs atlīdzina zaudējumus kravas daļējas vai pilnīgas bojāejas gadījumā transportēšanas laikā, ko izraisījis ugunsgrēks, eksplozija, vētra, zibens spēriens, kuģa uzskriešana sēklim, tā nogrimšana, transporta līdzekļa avārija u.c. Kravu var apdrošināt arī zādzības un citas personas prettiesiskas rīcības gadījumam, speciāli par to vienojoties, ierakstot to īpašos nosacījumos un samaksājot papildu prēmiju. Visas prasības (pretenzijas), kas izriet no apdrošināšanas līguma un kas iesniegtas Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajos termiņos, izskata apdrošinātājs, kā arī tiesa saskaņā ar LR likumiem. Stabiliem un uzticamiem klientiem – atvērtā polise Klientiem, kuriem kravas jānosūta regulāri, sabiedrība piedāvā noslēgt apdrošināšanas līgumu uz noteiktu laika periodu( praksē visbiežāk uz gadu), tādējādi samazinot savus administrācijas izdevumus, atvieglojot atskaišu un norēķinu kārtību, kā arī ievērojami ietaupot abu pušu laiku. Atvērtā polise prasa īpašu apdrošinātāja un klienta savstarpēju uzticību, tāpēc šādu pakalpojumu sabiedrības klienti var saņemt tikai pēc ilgstošas sadarbības. Pēc apdrošināšanas līguma – atvērtās polises – noslēgšanas, uz noteiktu laiku(mēnesi, pusgadu, gadu) visas līgumā norādītās kravas šajā laika posmā ir apdrošinātas. Klients saņem apdrošināšanas sabiedrības veidlapas – kravu deklarācijas, kuras viņam jāaizpilda nākošā mēneša sākumā. Tajās jāieraksta informācija par visiem notikušajiem kravu pārvadājumiem iepriekšējā mēnesī, kuri ir apdrošināti saskaņā ar šo apdrošināšanas polisi. Aizpildīto kravu deklarāciju klients iesniedz sabiedrībā, kur aprēķina pēc apdrošināšanas polisē norādītā tarifa kopējo klienta apdrošināšanas prēmiju (maksājumu par apdrošināšanu) par iepriekšējo mēnesi. Sabiedrība paziņo klientam šo maksājuma summu, un klientam tā jāsamaksā līdz noteiktā termiņa beigām. Jārīkojas atbilstoši līgumam Ja kravas pārvadājuma laikā notiek kravas bojājums vai zaudējums (iestājas apdrošināšanas gadījums), apdrošinājuma ņēmējam nekavējoties jāziņo attiecīgajām valsts institūcijām: ceļu policijai, ugunsdzēsējiem, policijai, kā arī jāpaziņo apdrošinātājam un neatkarīgajiem kravu ekspertiem, kas nodarbojas ar starpgadījuma izmeklēšanu un dokumentāru noformēšanu, kā arī rūpējas, lai vainīgā puse atlīdzinātu radušos zaudējumus. Apdrošināšanas ņēmējam nepieciešams veikt arī visus iespējamos pasākumus kravas tālākas bojāšanas vai nozagšanas novēršanai. Kravas apdrošināšanas gadījuma izskatīšanai apdrošinājuma ņēmējam apdrošināšanas sabiedrībai jāiesniedz visa apdrošināšanas līgumā minētā dokumentācija. Jāmēģina samazināt zaudējumus Londonas Apdrošinātāju Institūta noteikumiem atbilstošais preču glabātāja pienākumu pants Bailee Clause nosaka, ka apdrošinājuma ņēmēja vai viņa aģentu pienākums visos gadījumos ir veikt tādus saprātīgus pasākumus, kuru mērķis ir novērst vai samazināt zaudējumus, kā arī nodrošināt visu tiesību realizāciju attiecībā uz pārvadātājiem, uzglabātājiem vai kādu citu trešo personu. Apdrošinājuma ņēmējam 1) jāpiesaka pretenzija pārvadātājiem, ostas dispečeriem vai citiem uzglabātājiem par jebkuru iztrūkstošo iesaiņojuma vienību, izmantojot noteiktu vēstules paraugu. 2)Saņemot preces apšaubāmā stāvoklī, nekādos apstākļos neapstiprināt (izņemot rakstisku protestu), ka preces saņemtas bez jebkādiem iebildumiem.
3) Izmantojot pārvadājumos konteinerus, jāseko, lai konteinerus un to plombas nekavējoties pārbaudītu atbildīga amatpersona. Ja piegādātais konteiners ir bojāts vai bez plombām, vai tās bojātas, savādākas, nekā norādīts pārvadājuma dokumentos, attiecīgi jānoformē kravas pieņemšana. Visas bojātās un neatbilstošās plombas jāsaglabā turpmākai pārbaudei.
4)Ja ir redzami jebkādi bojājumi vai zudumi, nekavējoties jāpieprasa pārvadātājiem vai preču glabātājiem kravas apskate un jāiesniedz pretenzija pārvadātājiem vai preču glabātājiem par jebkuru šādā apskatē konstatēto zaudējumu vai bojājumu.
5)Par bojājumiem vai zudumiem, kuri nav bijuši redzami preču saņemšanas laikā, rakstiski jāpaziņo pārvadātājiem vai preču glabātājiem 3 dienu laikā pēc preču saņemšanas.
Apdrošinājuma ņēmēja vai viņa aģentu pienākums ir arī nodrošināt regresa tiesību saglabāšanu pret pārvadātāju vai jebkuru citu pusi, kura ir atbildīga par zudumiem vai bojājumiem apdrošinātajām precēm. Jāievēro visi noteikumi Preču saņēmējiem un viņu aģentiem būtu vēlams iepazīties ar ostas vadības izstrādātajiem noteikumiem preču izkraušanas ostā. Pretenziju iesniegšanas gadījumā pret pārvadātājiem un citām personām atbilstoši pārvadāšanas noteikumiem nedrīkst piemērot prasību noilguma termiņu. Ja pretenziju vai jebkurus pārvadātāju pieprasītos dokumentus nevar saņemt noteiktajā laika periodā, pārvadātāji jālūdz to pagarināt, bet, ja viņi nevēlas to darīt, jāziņo apdrošināšanas sabiedrībai un jāvienojas par turpmāko rīcību. Atlīdzības saņemšana Klientam jārēķinās ar to, ka tikai ļoti retos gadījumos apdrošināšanas atlīdzību iespējams saņemt uzreiz pēc apdrošināšanas gadījuma. Parasti tā tiek izmaksāta pēc apdrošināšanas gadījuma konstatācijas, un visu polisē paredzēto dokumentu saņemšanas (iesniegums, oficiālas iestādes izziņa par notikušo ar kravu, citi papildus dokumenti par kravu, arī neatkarīgo kravas ekspertu oficiāls ziņojums). Ja prasības izskatīšanas laikā apdrošinātājiem vai viņu aģentiem ir neskaidrības par regresa tiesību pārņemšanu pret pārvadātājiem, preču glabātājiem u.c. personām, tad apdrošinātāji var pieprasīt apdrošinājuma ņēmēju vai viņa aģentus parakstīt cesijas veidlapu.

2. Muitas nodevu un nodokļu apmaksas apdrošināšana.

Tas ir obligāts visiem kravu pārvadātājiem, kuri ieved preces Lietuvas Republikā vai veic tranzīta pārvadājumus caur Lietuvas teritoriju. Apdrošinātais objekts ir muitas procedūru izpildīšana likumā noteiktajā kārtībā, apmaksājot visus noteiktos nodokļus un muitas nodevas. Šī apdrošināšana ir spēkā preču tranzīta gadījumā, preču īslaicīgas ievešanas un izvešanas gadījumā, preces īslaicīgi ievedot vai izvedot pārstrādes nolūkā, glabājot tās muitas noliktavā, kā arī preču eksportam. Apdrošinājuma summa ir ne augstāka par atbilstošo nodokļu un muitas nodevu apjomu un to izmaksā Lietuvas Republikas Muitas departamentam saskaņā ar apdrošināšanas gadījumā uzrādītajiem dokumentiem. Gadījumā, ja apdrošinājuma ņēmējs nav nomaksājis nepieciešamo summu vai nomaksājis tikai daļu no tās, apdrošināšanas sabiedrība segs atlikušo daļu. Tarifa likme muitas nodevu un nodokļu apmaksas apdrošināšanai ir līdz 5% no muitas nodevas apjoma.

3. Zaļā karte.

Zaļā karte – braucieniem uz ārzemēm. Zaļā karte ir motorizētā transporta līdzekļa vadītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise. Tā ir vadītāja atbildības apdrošināšana par citai personai vai tās mantai nodarīto kaitējumu. Zaļā karte ir spēkā valstīs, kas pievienojušās Zaļās kartes konvencijai. Ja Zaļās kartes īpašnieks ir izraisījis satiksmes negadījumu kādā no konvencijas valstīm (izņemot savu mītnes zemi), tad viņa vietā kompensāciju satiksmes negadījumā cietušajai pusei maksā apdrošinātājs. Kompensācijas veidu un apmēru regulē tās valsts likumdošana, kurā noticis satiksmes negadījums, daudzās valstīs apdrošinātāja izmaksājamās atlīdzības apmērs nav ierobežots. Zaļā karte nedod tiesības tās īpašniekam saņemt kompensāciju par sava motorizētā transporta līdzekļa remonta izdevumiem, tāpēc ieteicams papildus apdrošināt arī to transporta līdzekli, ar kuru Zaļās kartes īpašnieks izbrauc uz ārzemēm. Zaļo karti var iegādāties laika periodam no 15 dienām līdz 1 gadam: Eiropas valstīm kopumā, kā arī atsevišķi Polijai.

4. Automašīnas apdrošināšana bojājuma gadījumam.

Automašīnas bojājumu gadījumam apdrošināšanas sabiedrība BALTA piedāvā divus apdrošināšanas pamatveidus. Viens ir izdevīgāks jaunām un dārgām automašīnām, otrs vairāk piemērots lietotu automašīnu apdrošināšanai. Automašīnu apdrošināšana visā pasaulē ir ļoti riskants apdrošināšanas veids. Latvijā riska faktoriem jāpieskaita arī sliktā ceļu kvalitāte un autovadītāju zemais kultūras līmenis. Nav noslēpums, ka Latvijā dažu marku un modeļu automašīnām ir palielināts risks būt nozagtām vai iekļūt satiksmes negadījumā. Lietotas automašīnas novērtē kopīgi Apdrošināšanas noteikumi lietotām automašīnām paredz proporcionālo atlīdzību, kas pamatojas uz vienošanos starp apdrošinājuma ņēmēju un apdrošināšanas sabiedrību par apdrošinājuma summas izvēli. Šajā gadījumā katrai automašīnas detaļai ir zināms īpatsvars apdrošinājuma summā, un klients pats var noteikt šo saskaņotās summas apmēru, lai iespējamās avārijas gadījumā iegūtu sev vēlamo atlīdzību naudā. Par apdrošinājuma summas lielumu abas puses vienojas, ņemot vērā dažādus automašīnu katalogus, cenrāžus un vispārējo tirgus konjunktūru. Apdrošinot vienu automašīnu, apdrošināšanas polise klientam var tikt izrakstīta uz vietas un līgums uzreiz stājas spēkā. Noslēdzot lielāku līgumu, piemēram, ar juridisku personu, nepieciešams rūpīgāks sagatavošanas darbs. Vidējā tarifu likme vieglo automašīnu apdrošināšanai bojājumu gadījumā ir apmēram 2,5%–6% no apdrošinājuma summas, kravas automašīnām tā ir 2%–5%. Atlīdzība atbilstoši reālajiem zaudējumiem Otrs apdrošināšanas veids bojājumu gadījumā paredz atlīdzību atbilstoši reālajiem zaudējumiem, apmaksājot remontu attiecīgās automašīnas markas dīlera servisa tīklā vai citā autoservisā, ja par to panākta attiecīga vienošanās starp klientu un apdrošināšanas sabiedrību. Jebkurā gadījumā sabiedrībai noteicošais faktors ir teicama remonta kvalitāte un jebkura autodarbnīca to nodrošināt nevar. Ja klients vēlas, iespējama atlīdzības saņemšana naudā atbilstoši neatkarīgas ekspertu firmas kalkulācijas aktam. Vērtē eksperti Jaunāku vai dārgāku automašīnu vērtību sabiedrība nosaka pēc pirkšanas — pārdošanas dokumentiem vai arī izmanto neatkarīgas ekspertu firmas vērtējumu, taču jebkurā gadījumā novērtējumam jābūt pieņemamam abām pusēm. Atkarībā no automašīnas vērtības, apdrošināšanas sabiedrība nosaka apdrošinājuma summu un iesaka, pret kādiem riskiem to būtu vēlams apdrošināt. Automašīna tiek apskatīta — vai nav iepriekšēji bojājumi, salīdzināti numuri, pārbaudīta signalizācijas esamība utt. Ekspertu firma nav saistīta ar kādu no apdrošināšanas sabiedrībām vai autotirgotājiem, tāpēc var novērtēt automašīnu, ņemot vērā vidējos statistiskos datus par novecošanos u.c. faktorus. Eksperti veic arī bojājumu novērtēšanu iespējamās avārijas gadījumā, un prakse liecina, ka aprēķinātā summa ir ļoti tuvu remonta izmaksai, kāda tā būtu autorizētajā servisā. Kontrolē remontdarbu gaitu Apdrošināšanas sabiedrība kontrolē remontdarbu izpildi, jo vienmēr pastāv iespēja, ka remontdarbu laikā atklājas dažādi slēptie defekti, kurus nevar redzēt pirmās ekspertu apskates laikā un kuri jāapmaksā papildus. Atklājot slēptos defektus, remontdarbi tiek apturēti un izsaukts pārstāvis no apdrošināšanas sabiedrības, kura klātbūtnē defekti tiek iekļauti kalkulācijas aktā. Apdrošina pret zādzībām Komplektā ar automašīnu apdrošināšanu bojājumu gadījumā tiek piedāvāta automašīnu apdrošināšana to zādzības gadījumā. Atkarībā no automašīnas vērtības var tikt pieprasīta dažādas drošības pakāpes pretaizbraukšanas iekārtu uzstādīšana. To esamība var pazemināt apdrošināšanas tarifus. Vidējā likme (avārija un zādzība) vieglo automašīnu apdrošināšanai ir apmēram 7,5% – 12 % no apdrošinājuma summas, kravas automašīnu apdrošināšanas tarifi ir 4 – 7%. Par negadījumu jāziņo nekavējoties Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, par to jāpaziņo attiecīgajai valsts institūcijai — ceļu policijai, policijai vai ugunsdzēsējiem. Ja ceļu satiksmes negadījumā nav cietuši cilvēki un nav bojāts citām personām piederošais īpašums, sabiedrība var pieņemt pieteikumu apdrošināšanas gadījuma izskatīšanai, negaidot ceļu policijas izziņu.

5. Apdrošināšana nelaimes gadījumiem transportā.

Vadītāja un pasažieru apdrošināšana nelaimes gadījumiem paredz atlīdzību izmaksu sakarā ar nelaimes gadījumu – pēkšņu, negaidītu, no apdrošinātās personas gribas neatkarīgu notikumu, kas apdrošinātajai personai radījis miesas bojājumus brīdī, kad tā ir atradusies polisē norādītajā transporta līdzeklī.
Apdrošināšanas sabiedrības piedāvā apdrošināšanu nelaimes gadījumiem un to radītajām sekām (apdrošinātās personas nāve, ķermeņa locekļa zudums, pārejoša darbnespēja utt.), ietverot nelaimes gadījuma radīto medicīnisko izdevumu apdrošināšanu.
Apdrošinājuma ņēmējs var izvēlēties apdrošinājuma summas apmēru, no kuras, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, saskaņā ar atlīdzības noteikšanas tabulu procentuāli tiks noteikta apdrošināšanas atlīdzība. Ja nelaimes gadījuma sekas nav norādītas atlīdzības noteikšanas tabulā, tad atlīdzība tiek aprēķināta pēc pārejošas pilnīgas darbnespējas perioda ilguma, kuras cēlonis ir nelaimes gadījums.
Apdrošinājuma ņēmējs var izvēlēties personu skaitu, kas tiks apdrošināti nelaimes gadījumam, konkrētā transporta līdzeklī. Apdrošinājuma summu (maksimālo atbildības apmēru), no kuras procentuāli tiek aprēķināta apdrošināšanas atlīdzība, var izvēlēties robežās no 500Ls līdz 25 000 Ls.
Apdrošināšanas prēmija ir atkarīga no klienta izvēlētās apdrošinājuma summas (maksimālā atbildības apmēra), kā arī no personu skaita, kuras tiek apdrošinātas.
* NELAIMES GADĪJUMS šo noteikumu izpratnē nozīmē pēkšņu, negaidītu, neparedzētu, no apdrošinātās personas gribas neatkarīgu notikumu, kas rada miesas bojājumus, t.i. ievainojums (sists, griezts, durts), kas var komplicēties ar satricinājumu, mežģījumu, lūzumu utt..

6. Ceļojumu medicīniskā apdrošināšana.

Dodoties ārzemju ceļojumā, ir izdevīgi apdrošināt iespējamos izdevumus par neatliekamiem medicīniskiem pakalpojumiem pēkšņas saslimšanas vai traumas rezultātā, kā arī izdevumus par repatriāciju. Ceļojumu medicīniskā apdrošināšana ir obligāta, dodoties uz Vāciju, Franciju, Spāniju, Portugāli, Beļģiju, Nīderlandi un Luksemburgu. Apdrošināšana sedz saprātīgus neplānotus izdevumus par viesnīcas numura apmaksu, gaisa sanitārā transporta īri, kā arī izdevumus par mirstīgo atlieku transportēšanu uz pastāvīgo dzīves vietu. Par atbilstošu papildus samaksu ir iespējams apdrošināties aktīvās atpūtas laikā – kāpjot kalnos, slēpojot, braucot ar velosipēdu utt. Var ieteikt papildus apdrošināties nelaimes gadījumam, kad tiek atlīdzināts par paliekošu invaliditāti. Apdrošināšanas summa uz Eiropas valstīm ir 60 000 ASV dolāru, bet uz ASV un Kanādu – 100 000 ASV dolāru. Dodoties uz valstīm, kur ceļojumu medicīniskā apdrošināšana nav obligāta, ir iespējams iegādāties polises par apdrošinājuma summu 10 000 ASV dolāru un 25 000 ASV dolāru.

7. Īpašuma apdrošināšana.

Apdrošināt īpašumu var gan tā īpašnieks, gan īpašnieka pilnvarota persona, taču atlīdzības saņēmējs jebkurā gadījumā var būt tikai īpašnieks. Apdrošinājuma summa nedrīkst pārsniegt īpašuma vērtību. Apdrošināšanas līgumu var noslēgt tikai tad, ja tas ir izdevīgs abām līgumslēdzējām pusēm. Sabiedrībai uzņemoties atbildību ir jāzina, par kādu naudas summu tā šo atbildību uzņemas. Klientam savukārt ir jāzina, kādu atlīdzību viņš saņems, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, tāpēc sabiedrības pienākums ir informēt klientu, kādu apdrošināšanas produktu viņš ir nopircis. Nenosaka īpašuma tirgus cenu Ēkas atjaunošanas vērtību parasti neiespaido ēkas atrašanās vieta un to nevar salīdzināt ar nekustamā īpašuma tirgus cenu. Ir maldīgs uzskats, ka nelielu koka vasarnīcu pie jūras var apdrošināt par lielāku summu, nekā mūra māju Latgalē, jo šo vasarnīcu iespējams pārdot ievērojami dārgāk. Sabiedrība neapdrošina gruntsgabalu, bet gan īpašumu, kurš atrodas uz šī gruntsgabala tā atjaunošanas vērtībā. Ja apdrošinātais objekts aiziet bojā, tad, saņemot atlīdzību, to varēs atjaunot tādā stāvoklī, kādā tas bija pirms nelaimes. Parasti pērkot apdrošinājumu, cilvēks cenšas samaksāt pēc iespējas mazāk, piemēram, īpašumu, kura vērtība varētu būtu miljons latu, viņš cenšas apdrošināt par 500 000 latu. Tas nozīmē, ka īpašums ir apdrošināts tikai par pusi tā vērtības un, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, klients varēs saņemt atlīdzību tikai 50% apmērā no īpašuma reālās vērtības. Atjaunošanas vērtībā parasti ievērtē nolietojumu, kāds ir ēkai, mantai vai tehnoloģiskām iekārtām. Nolietojumu parasti nosaka normatīvie akti, taču iespējams arī neatkarīgu ekspertu novērtējums. Izvērtē objektu dabā Pēc iepazīšanās ar klientu un viņa rīcībā esošo dokumentāciju, apdrošināšanas sabiedrības darbinieki dodas apskatīt un vērtēt īpašumu. Klienta klātbūtnē tiek veikta objekta apskate, objekta un risku novērtēšana, izskaidroti apdrošināšanas noteikumi. Klients var izvēlēties, pret kuru no iespējamajiem riskiem viņš grib apdrošināt savu īpašumu. Ēku apdrošināšanā pamattarifs var svārstīties no 0,25% lieliem un drošiem objektiem līdz 1,5% ēkām, kuras ir īpaši apdraudētas. Apdrošināšana ietver pilnu risku “buķeti” – ugunsnelaimi, dabas stihijas, zādzības, laupīšanu, vandālismu, inženierkomunikāciju bojājumus u.c. Riska līmeni var pazemināt Aprēķinot apdrošināšanas pamattarifu, sabiedrība izstrādā rekomendācijas riska līmeņa pazemināšanai. Tās ietver dažādu organizatorisku, inženiertehnisku pasākumu realizāciju un, ja klients līdz noteiktam termiņam izpilda rekomendācijas, tarifs var tikt samazināts. Tas ir izdevīgi abām līgumslēdzējām pusēm. Pirmkārt, apdrošinājuma ņēmējs tarifu samazināšanā ietaupītos līdzekļus var ieguldīt tā drošības palielināšanai, savukārt sabiedrība apdrošina drošāku objektu. Ja riska līmenis ir pārāk augsts un netiek veikti pasākumi tā pazemināšanai, sabiedrība var neuzņemties objekta apdrošināšanu. Daļa riska jāuzņemas pašam Noslēdzot līgumu, klientam ir jāuzņemas zināms paša risks. Tas gan disciplinē klientu, gan novērš gadījumus, kad pie apdrošināšanas sabiedrības griežas par katru sīkumu, savstarpēji traucējot vienam otru. Jo lielāks tiek ņemts paša risks, jo lielākā mērā var tikt samazināts apdrošināšanas tarifs. Ja iepriekšējā apdrošināšanas periodā nav bijušas apdrošināšanas izmaksas, apdrošinājuma ņēmējam apdrošināšanas maksājumus var samazināt. Apdrošināšanas maksājumus klients var maksāt pa daļām. Parasti līgums tiek slēgts uz vienu gadu, vienojoties par tālāku apdrošināšanu. Izņēmuma kārtā termiņus pēc klienta vēlmes var samazināt, taču tas sadārdzina pakalpojumu. Apdrošināšanas līgums stājas spēkā nākamajā dienā pēc līgumā paredzētās apdrošināšanas prēmijas samaksāšanas, ja līgumā nav paredzēts citādi. Manta jāapdrošina atsevišķi dzīvoklī vai ēkā esošā manta ir jāpdrošina atsevišķi. Sabiedrība apdrošina mantu dzīvokļos un personiskajās mājās, biroju, veikalu un ražošanas telpās. Sabiedrības atbildība par ugunsgrēkā radušos bojājumu atlīdzību neietver mantu, par kuras bojājumiem apdrošināšanas atlīdzību paredz ēku apdrošināšana. Apdrošinātajā mantā netiek ieskaitīti reģistrācijai pakļautie motorizētie transporta līdzekļi, ja klienta nodarbošanās nav saistīta ar šo līdzekļu ražošanu, remontu vai tirdzniecību.

7.1.Privātpersonu īpašuma apdrošināšana.
Ēku apdrošināšana
Īpašuma tiesības uz ēkām (privatizētu dzīvokli) apstiprina viens no šiem dokumentiem: nekustamā īpašuma vērtēšanas biroja lieta, pirkuma-pārdevuma līgums, kurš apstiprināts Zemesgrāmatu nodaļā, mantojuma tiesību apstiprinoši dokumenti, pašvaldības lēmums par ēkas denacionalizāciju un tās pieņemšanas-nodošanas akts un tml. Pēc iepazīšanās ar klientu un viņa rīcībā esošo dokumentāciju sabiedrības darbinieks veic īpašuma apskati un novērtēšanu, vienojoties ar apdrošinājuma ņēmēju par apdrošinājuma summas lielumu un apdrošināšanas riskiem (gadījumiem). Ēkas var apdrošināt atjaunošanas vērtībā (ja to nolietojums nepārsniedz 30%) un faktiskajā vērtībā. Atjaunošanas vērtība – tie ir izdevumi, kas nepieciešami, lai uzbūvētu tāda paša tipa, izmēru un kvalitātes ēku, ieskaitot projektēšanas izmaksas. Atjaunošanas vērtību neiespaido ēkas atrašanās vieta un to nevar salīdzināt ar tās tirgus cenu. Ēkas faktiskā (esošā) vērtība – vērtība, ja no atjaunošanas vērtības atskaita nolietošanos. Nereti apdrošinājuma ņēmējs cenšas samaksāt mazāk, nosakot zemāku īpašuma vērtību, taču šajā gadījumā zaudējumi arī tiks atlīdzināti par attiecīgi zemāku summu, tāpēc svarīgākais – izvēlēties pareizo apdrošinājuma summu. Pamatrisks, apdrošināt ēkas, ir apdrošināšana ugunsgrēka gadījumam, pārējos riskus izvēlas apdrošinājuma ņēmējs. Tie ir – dabas stihiskie postījumi (vētra, plūdi, krusa), inženierkomunikāciju avārijas, trešo personu prettiesiska rīcība (konstruktīvo elementu nozagšana un bojāšana, sprādziena izraisīšana), sadursme. Apdrošināšanas maksājums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem – ēkas ugunsdrošības, tehniskā stāvokļa, ēkas uzbūves materiāla (mūra, koka, jaukta tipa utt.), izvēlēto risku daudzuma, vai ēkas ir pastāvīgi apdzīvotas vai tikai uz laiku. Bāzes tarifi apdrošināšanas maksājuma noteikšanai ir no 0,4% līdz 1% no apdrošinājuma summas. Pērkot ēku apdrošināšanas polisi, ēkas īpašnieks vienlaicīgi var apdrošināt arī savu civiltiesisko atbildību. Tuvojoties ziemai šī apdrošināšana ir ļoti nepieciešama, jo dzīvē ne mazums ir gadījumu, kad īpašnieks ir aizmirsis notīrīt sniegu no jumta, nav notīrījis ietvi un tāpēc garāmgājējam uzkrīt uz galvas lāsteka, paslīd kāja un tas gūst traumu, pēc kuras nepieciešams ārstēties. Cietušais var celt prasību izdevumu atlīdzināšanai, bet, ja Jūs būsiet nopircis šo apdrošināšanu, visus izdevumus, izvēlētā atbildības limita ietvaros, segs sabiedrība.

Mantas apdrošināšana.
Protams, notiekot iepriekš minētajiem apdrošināšanas gadījumiem, ēku apdrošināšanas polise nesegs zaudējumus, kas būs radušies ēkā vai dzīvoklī atrodošai mantai. Tāpēc, lai nebūtu jāuztraucas par savu mantu, ir jāapdrošina arī tā. Apdrošinājuma summu nosaka savstarpēji vienojoties apdrošinājuma ņēmējam ar apdrošinātāju, ņemot vērā mantas faktisko (esošo) vērtību. Protams, ja manta ir tikko iegādāta vai ir ļoti labā stāvoklī, to var apdrošināt arī jaunvērtībā. Jāatceras, ka saņemt atlīdzību atbilstoši faktiskajam zaudējumam būs iespējams tikai tad, ja tā būs apdrošināta pilnā faktiskā vērtībā. Parasti apdrošināšanas sabiedrības mantas apdrošināšanā piedāvā tos pašus riskus, kādi ir ēku apdrošināšanā. Īpašnieks var apdrošināt visu mantu, kas atrodas viņa dzīvoklī vai mājā – mēbeles, audio un video un elektronisko aparatūru, sadzīves tehniku, mājsaimniecības priekšmetus, apģērbu, apavus, dažādu inventāru. Zemnieku saimniecību īpašniekiem ir iespējams apdrošināt arī traktoru un zirgu vilkmes lauksaimniecības tehniku, kurināmo, lopbarību un lauksaimniecības produkciju. Savukārt, īrētos dzīvokļos dzīvojošajiem, tiek piedāvāts apdrošināt arī dzīvokļa apdares elementus – sienu, griestu, grīdas krāsojumu un segumu, personīgā īpašumā piederošās gāzes plītis, santehnisko aprīkojumu un tml. Apdrošināšanas maksājums ir atkarīgs no apdrošinājuma summas apmēra, izvēlēto risku daudzuma un mantas veida. Bāzes tarifs ir robežās no 0,3% līdz 2% no apdrošinājuma summas.

Mājdzīvnieku apdrošināšana.
Mājdzīvnieku īpašniekiem sabiedrībā ir iespējams apdrošināt mājdzīvniekus – liellopus, zirgus, cūkas, aitas un kazas, šķirnes suņus un kaķus, kā arī citus mājdzīvniekus. Zaudējumi klientam tiek atlīdzināti, ja apdrošinātie mājdzīvnieki gājuši bojā vai arī tos nepieciešams piespiedu kārtā likvidēt no jebkura veida slimībām, nelaimes gadījumiem (elektriskās strāvas iedarbības, saules vai karstuma dūriena, akūtas uzpūšanās, nosmakšanas, nožņaugšanās, saindēšanās, no čūskas vai indīga kukaiņa kodiena, sadursmes ar transporta līdzekli un citiem negadījumiem). Atlīdzināti tiek arī zaudējumi, ja dzīvnieki gājuši bojā ugunsgrēka, zibens spēriena, dabas stihisku postījumu dēļ, kā arī nozagšanas, nolaupīšanas un nokaušanas zādzības nolūkā. Mājdzīvnieka nobeigšanās gadījumā zaudējumi tiek atlīdzināti apdrošinājuma summas apmērā. Apdrošinājuma summu nosaka savstarpēji vienojoties apdrošinājuma ņēmējam ar apdrošinātāju, bet tā nedrīkst pārsniegt mājdzīvnieka faktisko vērtību. Lai apdrošinātu mājdzīvniekus, īpašniekam, protams, jānodrošina mājdzīvniekam normāli kopšanas un turēšanas apstākļi, barošana un veterinārmedicīniskā aprūpe. Apdrošināšanas maksājums ir atkarīgs no mājdzīvnieka sugas un vecuma, izvēlētiem riskiem un apdrošinājuma summas lieluma. Piemēram, liellopu apdrošināšanā tarifs ir robežās no 4% līdz 8% no apdrošinājuma summas. Savukārt šķirnes suņu un kaķu apdrošināšanā tarifs ir no 6,5% līdz 8% no apdrošinājuma summas.

8. Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana.

Uzņēmējiem tiek piedāvāts papildus īpašuma apdrošināšanai apdrošināties pret īpašuma apdrošināšanas risku izraisītiem zaudējumiem uzņēmuma peļņā, kas radušies uzņēmējdarbības pārtraukšanas periodā, t. sk. apdrošinātājs sedz šajā periodā izmaksātās darbinieku algas un uzņēmuma pastāvīgās izmaksas. Šī apdrošināšana paredz zaudējumu atlīdzību līdz uzņēmējdarbības pārtraukšanas perioda beigām, t.i., pilnīgai uzņēmējdarbības atjaunošanai vai līdz polisē noteiktam termiņam, atkarībā no tā, kurš notikums iestājas pirmais. Obligāta prasība pie uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšanas ir īpašuma apdrošināšana.
Šīs apdrošināšanas izpratnē sekojošas īpašuma apdrošināšanas risku grupas var izraisīt uzņēmējdarbības pārtraukšanu: ugunsgrēka radītie bojājumi, vētras, krusas, plūdu radītie zaudējumi, inženierkomunikāciju avārijas, ūdens radītie bojājumi, zādzība un laupīšana.
Apdrošinājuma summa tiek aprēķināta, izejot no esošajiem finansu datiem, ņemot vērā uzņēmuma attīstības tendences un prognozes.
Apdrošināšanas prēmiju aprēķina no apdrošinājuma summas, ņemot vērā klienta izvēlētos īpašuma apdrošināšanas riskus, attiecīgo telpu un ēku stāvokli, signalizācijas sistēmu esamību u.tml. Apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta par uzņēmējdarbības pārtraukšanas periodu, ņemot vērā ietaupītās izmaksas. Apdrošināšanas atlīdzība var iekļaut arī papildus izmaksas, kas saistītas ar uzņēmējdarbības turpināšanu vai atrāku atjaunošanu.

9. Celtniecības risku apdrošināšana.

Līdz ar ekonomikas pieaugošo dinamiku celtniecība Latvijā ir ierindojusies būtiskāko tautsaimniecības nozaru skaitā. Celtniecības risku apdrošināšana garantē stabilitāti gan darba pasūtītājiem, gan izpildītājam, gan arī finansētājam. Šajā nozarē Sampo Latvija nodrošina piedāvājuma atbilstību ikviena klienta konkrētajām vajadzībām. Tātad – Sampo Latvija galvenā priekšrocība ir klientiem piedāvātā diferencētā pieeja celtniecības risku apdrošināšanā.
Celtniecības un montāžas visu risku apdrošināšana ar vispārēju segumu- Īpaši piemērota nelielu būvobjektu – privātmāju un dzīvokļu celtniecībā un restaurācijā. Šis piedāvājums ir izstrādāts mātes uzņēmumā Sampo Enterprise un Somijā ir guvis vislielāko atzinību tieši vidējos un mazos uzņēmumos.
Industriālās celtniecības un montāžas risku apdrošināšana -šajā jomā Sampo Latvija piedāvā vispāratzītos un pasaulē plaši izmantotos apdrošināšanas produktus. Šis apdrošināšanas pakalpojums arī Latvijā jau ir pārbaudīts praksē un guvis lieliskas atsauksmes. Piedāvājuma spektrs sniedz klientam plašas apdrošināšanas iespējas, sākot no celtniecības darbu apdrošināšanas standarta polises līdz izvērstai visu risku polisei.

Latvijā pieprasītākie celtniecības risku apdrošināšanas segumi:
• Būvdarbu apdrošināšana,
• Būvdarbu garantijas apdrošināšana,
• Esošā īpašuma apdrošināšana, veicot objekta rekonstrukciju,
• Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana,
• Būvmateriālu apdrošināšana (būvobjektā vai noliktavā),
• Būvmateriālu iekšzemes transportēšanas apdrošināšana,
• Celtniecības tehnikas un darbrīku apdrošināšana.
Sampo Latvija piedāvā celtniecības uzņēmumiem gan vienreizējas apdrošināšanas polises, gan arī “atvērto polisi” kādam noteiktam laika periodam. “Atvērtā polise” apdrošinājuma ņēmējam sniedz apdrošināšanas aizsardzību visiem projektiem konkrētā laika periodā. Tādējādi klients ietaupa gan administratīvās izmaksas, gan laiku, jo nav nepieciešams noslēgt atsevišķu apdrošināšanas līgumu katram konkrētam projektam.

10. Ārstu profesionālās atbildības apdrošināšana

Ārstu profesionālās atbildības apdrošināšana ir veids, kādā ikviens ārsts var apdrošināt iespējamos zaudējumus, kas var rasties trešai personai sakarā ar kļūdainu profesionālo darbību. Saskaņā ar likumu “Par prakses ārstiem” (stājies spēkā ar 1997. Gada 22. maiju) profesionālās atbildības apdrošināšana ir obligāta prakses ārstiem, taču brīvprātīgi šo apdrošināšanas veidu var iegādāties jebkurš sertificēts speciālists. Ar 1998. gada 12. maiju Ministru kabinets ir apstiprinājis prakses ārsta civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālo apdrošinājuma summu 1000 Ls apmērā. AAS BALTA piedāvā sertificētām ārstniecības personām apdrošināt gan savu profesionālo atbildību, gan arī šīs personas vadībā strādājošo nesertificēto ārstniecības personu profesionālo atbildību, paredzot atlīdzināt ne tikai zaudējumus pacientam (vai tā piederīgajiem) un juridiskos izdevumus (saistīti ar prasības izskatīšanu, nokārtošanu, iespējamo aizstāvību tiesas procesā), bet arī:
• ekspertīžu izdevumus, kas saistīti ar pretenzijas izskatīšanu vai Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas piemēroto soda sankciju pamatotības izvērtēšanu,
• ārstniecības personas izdevumus, kas saistīti ar Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas piemērotām soda sankcijām, sakarā ar taktikas kļūdām. Maksa par apdrošināšanu ir atkarīga no tā, kādā riska grupā konkrētās specialitātes ārsts ierindojams (izšķir trīs riska grupas). Piemēram, ja klients vēlas apdrošināt profesionālo atbildību 1 000 Ls apmērā, tad maksa par apdrošināšanu ir intervālā no 12 – 24 Ls, savukārt, 5 000 Ls apmērā – 40 – 60 Ls. Veicot vairāku sertificētu personu atbildības apdrošināšanu, piemērojamas atlaides no 5% līdz 50%, atkarībā no apdrošināto personu skaita. Ārstu profesionālās atbildības apdrošināšana tiek realizēta ciešā sadarbībā ar Latvijas Ārstu biedrību, kura piedāvā augsta līmeņa sertificētus noteiktas nozares speciālistus konkrēto pretenziju izskatīšanai, kā arī sniedz ārstiem informāciju par profesionālās atbildības apdrošināšanas nepieciešamību un priekšrocībām.

11. Pārapdrošināšana.

Pārapdrošināšana ir darbība, kad daļa no apdrošinātāja akceptētā riska tiek nodota citam apdrošinātājam (pārapdrošinātājam). Pārapdrošināšana ļauj samazināt zaudējumu lielumu atsevišķiem riskiem vai zaudējumu summu, kas radusies no viena atgadījuma, sadalot zaudējumus starp apdrošinātāju un pārapdrošinātāju. Apdrošināšanas sabiedrības, kuras veic savu risku pārapdrošināšanu, līdz ar to ierobežo atsevišķu lielu zaudējumu iestāšanos un stabilizē akceptēto risku portfeli. Pārapdrošināšana stabilizē arī apdrošināšanas sabiedrību finansiālo stāvokli, jo uzlabo to maksātspējas normu. Piemēram,AAS BALTA pārapdrošina savus riskus pasaules lielākajās un stabilākajās pārapdrošināšanas sabiedrībās, tādās kā Swiss Re, Munich Re, Cologne Re, Lloyd’s un citās. Papildus drošību apdrošināšanas sabiedrībai nodrošina fakts, ka lielākā daļa līgumu noslēgti uzreiz ar vairākām pārapdrošināšanas sabiedrībām, un finansu krīze kādā no šīm sabiedrībām nevar būtiski ietekmēt to finansiālo stāvokli.