Audita veidi

Audita veidi

•Pēc audita mērķa auditu var iedalīt 3 plašās grupās:
–Finansu pārskatu audits
–Prasību ievērošanas audits
–Operāciju audits

Finansu pārskatu audits – audits, kura mērķis ir noskaidrot, vai auditējamie finansu pārskati patiesi, atbilstoši noteiktiem principiem atspoguļo bankas finansiālo stāvokli, darbības rezultātus, naudas plūsmu vai kādu citu bankas darbības aspektu.

Prasību ievērošanas audits – audits, kura mērķis ir noskaidrot, kādā mērā auditējamā banka vai atsevišķa tās struktūrvienība ievēro noteiktus likumdošanas aktus, citus tai saistošus noteikumus, uz to attiecinātus ieteikumus vai prasības, kādas ir līgumiem vai citiem dokumentiem ar juridisku spēku.

Izplatīti prasību ievērošanas audita veidi Latvijā
• Nodokļu audits
Veic Valsts ieņēmumu dienests, banku iekšējie auditori un reizēm arī ārējie, neatkarīgie auditori.
• Finansu un kapitāla tirgus komisijas veiktais prasību ievērošanas audits komercbankās
Veic Finansu un kapitāla tirgus komisija, lai pārbaudītu vai komercbankas ievēro Kredītiestāžu likumu un šīs komisijas noteikumus (attiecībā uz riska darījumu ierobežošanu, likviditāti u.c.). Kredītiestāžu likuma un Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu ievērošanu pārbauda arī iekšējais auditors.
o Datorsistēmu drošības audits
Operāciju audits – audits, kura mērķis ir novērtēt bankas vai atsevišķu tās struktūrvienību darbības efektivitāti, kā arī atklāt iespējas un izstrādāt ieteikumus darbības efektivitātes paaugstināšanai;
– audits, kurš ietver sistemātisku bankas darbības vai atsevišķu tās virzienu izvērtēšanu, lai novērtētu, cik efektīvi bankas darbības vai atsevišķu tās pārbaudīto virzienu rezultātā tiek izmantoti bankas resursi.
•Atkarībā no auditora piederības auditējamai bankai (vai uzņēmumam) izšķir:
–Iekšējo auditu
–Ārējo auditu

Iekšējais audits – audits, ko veic persona, kas ir auditējamās bankas (vai uzņēmuma) darbinieks.

Ārējais audits – audits, ko veic persona vai to grupa, kas nav auditējamās bankas (vai uzņēmuma) darbiniekiNeatkarīgais auditu
• Valsts revīzijas
Neatkarīgais audits -audits, ko veic privātas auditorfirmas un individuāli praktizējoši zvērināti un citi revidenti, kuri pakalpojumus sniedz saskaņā ar noslēgto līgumu.
Komercbanku gada pārskatu auditu Latvijā ir tiesīgi veikt zvērināti revidenti vai auditorfirmas, kuras šajā auditā var iesaistīt zvērinātu revidentu. Praksē komercbanku gada pārskata auditu pārsvarā veic “lielā piecinieka” un citas lielās auditorfirmas.