basketbola not.

FIBA OFICIĀLIE BASKETBOLA NOTEIKUMI 2006
OFICIĀLĀS INTERPRETĀCIJAS

Šajā dokumentā ir ietvertas FIBA oficiālo Basketbola noteikumu 2006 INTERPRETĀCIJAS un tās stājas spēkā 2006. gada 1. oktobrī. Interpretācijas, kuras atšķiras no iepriekš publicētajām FIBA noteikumu interpretācijām, atceļ iepriekšējās un ir spēkā no augstāk minētā datuma.
FIBA oficiālos basketbola noteikumus ir apstiprinājusi FIBA galvenā padome un tos periodiski pārskata FIBA tehniskā komisija.
Noteikumi ir saglabāti tik skaidri un daudzpusīgi, cik vien iespējams. Tomēr, tie nevar atrunāt visas specifiskās situācijas, kas var rasties basketbola spēles laikā.
Šī dokumenta mērķis ir grāmatās rakstītos noteikumus parādīt praktiskās un specifiskās situācijās, kas var rasties normālā basketbola spēlē.
Dažādu situāciju interpretācijas var stimulēt tiesnešus domāt un papildus rod vajadzību detalizēti pašam studēt noteikumus.
Oficiālie FIBA basketbola noteikumi ir un paliek galvenie noteikumi basketbolā. Tomēr tiesnešiem ir jābūt pilnām tiesībām pieņemt lēmumus par situācijām, kas specifiski nav atrunātas basketbola noteikumos vai FIBA oficiālajās interpretācijās.
5. Punkts: SPĒLĒTĀJI – TRAUMAS
Situācija 1:
Ja spēlētājs ir savainots, vai redzams, ka viņš var būt savainots, kā rezultātā laukumā dodas tās pašas komandas treneris, trenera palīgs, rezerves spēlētājs vai jebkurš komandas līdzdalībnieks, tiek noteikts, ka spēlētājs ir saņēmis medicīnisko palīdzību, neskatoties uz to vai reāla ārstēšana ir notikusi.
1. piemērs:
A4 ir savainojis potīti un spēle tiek apturēta.
(a) Komandas A ārsts dodas laukumā un sniedz palīdzību A4
(b) Komandas A ārsts dodas laukumā, bet spēlētājam A4 vairs nav nepieciešama palīdzība.
(c) Treneris A dodas laukumā, novērtēt A4 savainojumu.
(d) Trenera palīgs A, A nomainītājs vai komandas palīgs A dodas laukumā, bet nesniedz palīdzību A4.

Interpretācija: Visās situācijās (a), (b), (c), un (d) tiek uzskatīts, ka A4 ir sniegta palīdzība un viņš jānomaina.

Situācija 2:
Nav noteikts laika ierobežojums nopietni savainota spēlētāja nomaiņai un nonešanai no laukuma, ja pēc ārsta domām spēlētāja nonešana no laukuma ir bīstama viņa veselībai.
2. piemērs:
A4 ir nopietni savainots un spēle ir apturēta aptuveni uz 15 minūtēm, jo ārsts ir noteicis, ka spēlētāja nonešana no laukuma ir bīstama viņa veselībai.
Interpretācija:
Ārstam jānosaka atbilstošs laiks savainotā spēlētāja nonešanai no laukuma. Pēc spēlētāja maiņas, spēle tiek atsākta bez jebkādām sankcijām.

Situācija3:
Ja spēlētājs ir savainots vai asiņo, kā arī, ja viņam ir atvērta brūce un viņš nespēj nekavējoties atsākt spēli (aptuveni 15 sekundes), viņš ir jānomaina, ja vien kāda no komandām nav paņēmusi minūtes pārtraukumu tajā pašā apturētas spēles situācijā un spēlētājam trauma ir aprūpēta minūtes pārtraukuma laikā pirms atskanējis signāls par spēlētāja maiņu.
3. piemērs:
A4 ir savainots un spēle ir apturēta. A4 nespēj nekavējoties atsākt spēli, tiesnesis dod signālu un rāda atbilstošu žestu spēlētāja maiņai.
Treneris A (vai treneris B) pieprasa minūtes pārtraukumu:
(a) Pirms A4 nomainītājs ir ienācis spēlē
(b) Pēc tam, kad jau A4 nomainītājs ir ienācis spēlē.

Minūtes pārtraukuma beigās, A4 ir aprūpēts un lūdz atļauju palikt spēlē. Vai A4 tas ir jāatļauj?
Interpretācija:
(a) Minūtes pārtraukums tiek piešķirts un, ja A4 tā laikā ir aprūpēta trauma, viņš var turpināt spēli
(b) Minūtes pārtraukums tiek piešķirts, bet A4 ir jānomaina
7. PUNKTS: TRENERI: PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
Situācija:
Vismaz 20 minūtes pirms spēles sākuma, trenerim vai viņa pārstāvim jāiesniedz saraksts ar spēlētāju vārdiem, uzvārdiem un numuriem, kas drīkst sastāvēt no komandas dalībniekiem, kuriem ir tiesības piedalīties spēlē.
Treneris ir personīgi atbildīgs par to, ka numuri sarakstā atbilst numuriem uz spēlētāju formas krekliem. 10 minūtes pirms spēles noteiktā sākuma laika treneris apstiprina vārdu, uzvārdu un numuru atbilstību, kā arī apstiprina treneru vārdus, uzvārdus parakstot spēles protokolu.
Piemērs:
Komanda A savlaicīgi iesniedz komandas sarakstu sekretāram. Divu spēlētāju numuri neatbilst numuriem uz formas krekliem vai spēlētāja vārds nav iekļauts spēles protokolā. To atklāj:
(a) Pirms spēles sākuma
(b) Pēc spēles sākuma

Kā rīkoties tiesnesim?
Interpretācija:
(a) Nepareizie numuri tiek izlaboti un spēlētāja vārds tiek pievienots spēles protokolā bez jebkādām sankcijām
(b) Tiesnesis aptur spēli piemērotā brīdī, kad ar svilpi netiek kaitēts pretinieku komandai. Nepareizie numuri tiek izlaboti, tomēr spēlētāja vārdu nevar pievienot spēles protokolā.

9. PUNKTS. CETURTDAĻAS SĀKUMS UN BEIGUMS
Situācija 1:
Ja katras komandas sastāvā laukumā nav kā minimums piecu spēlētāju, kuri ir gatavi spēlēt, spēle nedrīkst sākties.

Spēle nedrīkst sākties, kamēr kā minimums pieci spēlētāji no katras komandas atrodas laukumā un ir gatavi uzsākt spēli.

Ja brīdī, kad jāsākas spēlei, laukumā ir mazāk par pieciem spēlētājiem, tiesnešiem jāņem vērā neparedzēts (-i) apstāklis (-ļi), kas izskaidro kavēšanos. Ja tiek sniegts pamatots paskaidrojums, tehnisko piezīmi piešķirt nedrīkst. Tomēr, ja
šāds paskaidrojums netiek sniegts, ierodoties spēlētājiem, tehniskā piezīme un/vai zaudējums var tikt piešķirti attiecīgajai komandai.
Piebilde: Šis ierobežojums attiecas tikai uz spēles sākumu un nevis uz ceturtdaļu vai papildu laiku sākumu.
1. piemērs:
Ja spēles paredzētajā sākuma laikā komandai A laukumā atrodas mazāk nekā pieci spēlētāji, kuri ir gatavi spēlēt.
(a) Komandas A pārstāvis spēj sniegt pamatotu un pieņemamu paskaidrojumu komandas A spēlētāju kavēšanai.
(b) Komandas A pārstāvis nespēj sniegt pamatotu un pieņemamu paskaidrojumu komandas A spēlētāju kavēšanai.

Interpretācija:
(a) Spēles sākums drīkst aizkavēties maksimums par 15 minūtēm. Ja trūkstošie spēlētāji ierodas laukumā gatavi spēlēt pirms ir pagājušas 15 minūtes, spēlei ir jāsākas. Ja trūkstošie spēlētāji nav ieradušies pirms ir pagājušas 15 minūtes, uzvara tiek piešķirta komandai B un rezultāts tiek fiksēts 20:0.
(b) Spēles sākums drīkst aizkavēties maksimums par 15 minūtēm. Ja trūkstošie spēlētāji ierodas laukumā gatavi spēlēt pirms ir pagājušas 15 minūtes, tehnisko piezīmi var piešķirt komandas A trenerim (ierakstīta kā „B”), un pēc tam spēle tiek sākta. Ja trūkstošie spēlētāji nav ieradušies laukumā gatavi spēlei pirms 15 ir pagājušas, tad uzvara tiek piešķirta komandai B un rezultāts tiek fiksēts 20:0.

Situācija 2:
9. punkts norāda, kurš grozs komandai jāaizsargā un kuram grozam jāuzbrūk. Ja jebkura ceturtdaļa sākas abām komandām uzbrūkot/aizstāvot nepareizo grozu, pēc šādas situācijas atklāšanas tā jākoriģē pēc iespējas ātrāk, nenostādot nevienu no komandām sliktākā pozīcijā. Jebkuri gūtie punkti, pagājušais spēles laiks, piešķirtās piezīmes, utt., pirms spēles apturēšanas, paliek spēkā.

1. piemērs:
Pēc spēles sākuma, tiesneši atklāj, ka abas komandas spēlē nepareizā virzienā.
Interpretācija:
Spēle jāaptur, cik ātri vien iespējams, nenostādot nevienu no komandām sliktākā pozīcijā. Komandām jāsamaina grozi. Spēle jāatsāk no vietas ārpus laukuma, kas ir vistuvāk vietai, kurā spēle tika apturēta , taču pēc grozu maiņas tā būs citā laukuma pusē.
2. piemērs:
Ceturtdaļas sākumā, komanda A sāk aizsargāt pareizu grozu, kad B4 zaudējot situācijas orientāciju, driblē nepareizā virzienā un gūst punktus no spēles.
Interpretācija:
Gūtos punktus jāieskaita A komandas kapteinim.
12. PUNKTS. STRĪDUS BUMBA UN ALTERNATĪVĀ POZĪCIJA
Situācija:
Komanda, kura neiegūst bumbas kontroli pēc strīdus bumbas izspēles spēles sākumā, iegūst tiesības ievadīt bumbu spēlē no ārpus laukuma, vistuvāk vietai, kur notiks nākošā strīdus bumbas situācija.
1. piemērs:
Tiesnesis uzmet bumbu spēles sākuma strīdus bumbai. Uzreiz pēc tam, kad bumbu ir pieskāries A4:

(a) Tiek fiksēta saķerta bumba starp A5 un B5
(b) Tiek fiksēta abpusēja piezīme A5 un B5.
Interpretācija:
Tā kā bumbas kontrole vēl nav bijusi, sekretārs nevar novietot bultu kādas komandas virzienā. Tiesnesim jānosaka vēl viena strīdus bumbas izspēle centra aplī starp A5 un B5. Pagājušais spēles laiks, pēc atļautas bumbas aizskaršanas līdz saķertas bumbas/abpusējas piezīmes fiksēšanai, paliek spēkā un abpusējās piezīmes ir jāfiksē.
2. piemērs:
Saskaņā ar alternatīvā iemetiena noteikumu B komandai ir tiesības ievadīt bumbu spēlē. Tiesnesis un/vai sekretārs pieļauj kļūdu un kļūdaini bumba tiek nodota A komandai iemetiena izpildīšanai.
Interpretācija:
Ja pēc iemetiena bumbu aizskar vai tā aizskar spēlētājs(u) kas atrodas laukumā, šo kļūdu vairs nedrīkst labot. Kļūdas dēļ B komanda nedrīkst zaudēt alternatīvās pozīcijas iemetiena iespēju un pie nākošā alternatīvā iemetiena situācijas bumba jānodod B komandai alternatīvā iemetiena izpildei.
3. piemērs:
Vienlaicīgi ar pirmās ceturtdaļas beigu signālu B5 pārkāpj noteikumus pret A5 un viņam tiek piešķirta nesportiskā piezīme. Alternatīvā iemetiena bultas virziens norāda, ka iemetiens jāizpilda B komandai. Kā jārīkojas tiesnešiem?
Interpretācija:
Spēles laika vairs nav, A5 izpilda divus soda metienus un citi spēlētāji neieņem vietas pie soda laukuma. Pēc divu minūšu pārtraukuma spēli atsāk A komanda, ievadot bumbu spēlē pie centra līnijas pretim tiesnešu galdiņam. B komanda nezaudē tiesības uz alternatīvo iemetienu nākošajā strīdus bumbas situācijā.
17. PUNKTS. IEMETIENS
Situācija 1:
Kad spēlētājs izpilda iemetienu, bet pirms viņš bumbu ir izmetis, var gadīties situācijas, kad pārsniedzot laukuma ierobežojošo līniju viņa rokas ar bumbu atrodas virs laukuma teritorijas. Šādā situācijā aizsardzības spēlētājs ir atbildīgs par to, lai bumba netiktu aizskarta, kamēr tā atrodas iemetiena izpildītāja rokās

Piemērs:
A4 tiek piešķirtas tiesības ievadīt bumbu spēlē. Turot bumbu, A4 roka(s) šķērso laukuma ierobežojošo līniju un tā(s) ar bumbu atrodas virs laukuma teritorijas. B4 satver bumbu, kas atrodas A4 rokā(s) vai izņem bumbu no A4 rokas(ām) bez jebkāda fiziska kontakta ar A4.
Interpretācija:
B4 traucē bumbas ievadīšanu spēlē, tādējādi kavējot spēles atsākšanu. B4 jāizsaka brīdinājums un par to jāpaziņo B komandas trenerim un šis brīdinājums attiecas uz visiem B komandas spēlētājiem uz visu atlikušo spēles laiku. Ja kāds no B komandas spēlētājiem atkārto šādu situāciju, viņam var tikt piešķirta tehniskā piezīme.
Situācija 2:
Iemetiena izpildīšanas laikā, bumba jāpiespēlē (nevis jāiedod) komandas biedram laukumā. Bumbas iedošana komandas biedram laukumā pārkāpj iemetiena noteikumu.
Piemērs:
A4 izpilda iemetienu un A4 iedod bumbu A5, kurš atrodas laukumā.
Interpretācija:
A4 ir pārkāpis iemetiena noteikumu. Lai iemetiens būtu izpildīts pareizi bumbai jāatstāj A4 roku(as). Bumba tiek nodota B komandai iemetiena izpildīšanai no tās pašas vietas ārpus laukuma.
Situācija 3
Ceturtās ceturtdaļas vai jebkura papildlaika pēdējo divu minūšu laikā jāizpilda iemetiens pie centra līnijas, pretim tiesnešu galdiņam. Ja tiek piešķirts minūtes pārtraukums komandai, kurai bija bumbas kontrole savā laukuma pusē, tad spēlētājs, kurš izpildīs iemetienu drīkstēs, piespēlēt bumbu jebkurā vietā laukumā.
1. piemērs:
Spēlēs pēdējā minūtē, A4 driblē savā laukuma pusē, kad komandas B spēlētājs izsit bumbu autā apmēram pretī soda metiena līnijai.
(a) Minūtes pārtraukums tiek piešķirts komandai B
(b) Minūtes pārtraukums tiek piešķirts komandai A
(c) Minūtes pārtraukums no sākuma tiek piešķirts komandai B un uzreiz pēc tam komandai A (vai pretēji).

No kuras vietas komandai A jāievada bumba spēlē pēc minūtes pārtraukuma?
Interpretācija:
(a) spēli atsāk komanda A, ievadot bumbu spēlē no vietas ārpus laukuma pretī soda metienu līnijai.
(b) un (c), komanda A spēli atsāk, izpildot iemetienu no centra līnijas, pretim tiesnešu galdiņam.
2. piemērs:
Spēles pēdējā minūtē A4 izpilda divus soda metienus. Izpildot otro soda metienu, A4 pārkāpj soda metienu līniju un tiek fiksēts noteikumu pārkāpums. B komanda pieprasa minūtes pārkāpumu. No kuras vietas B komanda ievadīs bumbu spēlē pēc minūtes pārtraukuma?
Interpretācija:
Spēlei jāatsākas, B komandai izpildot iemetienu no centra līnijas, tiesnešu galdiņam pretējā laukuma pusē.
3. piemērs:
Spēles pēdējo divu minūšu laikā, A komandas aizsardzības zonā A4 driblē bumbu jau 6 (sešas) sekundes, B4 izsit bumbu ārpus laukuma. A komandai tiek piešķirts minūtes pārtraukums. Pēc minūtes pārtraukuma, spēli atsāk A4 izpildot iemetienu no centra līnijas, tiesnešu galdiņam pretējā laukuma pusē.

(a) Cik sekunžu atlicis A komandai divdesmit četru sekunžu periodā?
(b) Ja A4 piespēlē bumbu atpakaļ savas komandas laukuma pusē, cik sekunžu būs A komandai , lai iespēlētu bumbu savā uzbrukuma zonā?
Interpretācija:
(a) A komandai uzbrukumā ir tikai 18 sekundes 24 sekunžu periodā.
(b) Pēc bumbas saņemšanas savā aizsardzības laukuma pusē, A komandas rīcībā ir 8 sekundes, lai iespēlētu bumbu uzbrukuma zonā.
18/19 PUNKTS. MINŪTES PĀRTRAUKUMS/SPĒLĒTĀJU MAIŅA
Situācija1:
Minūtes pārtraukumu nevar piešķirt pirms spēles sākuma vai pēc spēles beigām.
Spēlētāju maiņu nevar atļaut pirms pirmās ceturtdaļas sākuma vai pēc spēles beigām, jebkuru spēlētāju maiņu var veikt spēles starplaikos.
1. piemērs:
Sākot spēli strīdus bumbas izspēles laikā, bet pirms bumbai ir atļauti aizskarta, A5 pārkāpj noteikumus un bumba tiek piešķirta B komandai iemetiena izpildīšanai. Šajā brīdī jebkurš no abu komandu treneriem pieprasa minūtes pārtraukumu vai spēlētāju maiņu.
Interpretācija:
Minūtes pārtraukumu vai spēlētāju maiņu nedrīkst piešķirt, jo spēles laiks vēl nav sācies.
2. piemērs:
Tajā pašā laikā, kad atskan ceturtdaļas vai papildlaika (nevis spēles beigas) beigu signāls, tiek fiksēta piezīme, A4 tiek piešķirtas tiesības izpildīt divus soda metienus. Jebkurš no komandas treneriem pieprasa:
(a) Minūtes pārtraukumu
(b) Spēlētāju maiņa

Interpretācija:
(a) Minūtes pārtraukumu nedrīkst piešķirt, jo spēles laiks ir beidzies.
(b) Spēlētāju maiņu var izdarīt tikai pēc soda metienu izpildes tāpēc, ka būs sācies spēles starplaiks.
Situācija 2:
Ja atskan signāls par divdesmit četru sekunžu uzbrukuma laika beigām, kamēr bumba ir gaisā pēc metiena pa grozu, tas neaptur spēles laiku. Spēlētāju maiņa nav atļauta un minūtes pārtraukumu var piešķirt tikai tai komandai, kura nav guvusi punktus.
Piemērs:
Pēc metiena pa grozu, bumba atrodas gaisā, atskan 24 sekunžu signāls. Bumba iekrīt grozā. Šajā laikā:
(a) Jebkura vai abas komandas pieprasa spēlētāju maiņu
(b) Jebkura vai abas komandas pieprasa minūtes pārtraukumu

Interpretācija:
(a) 24 sekunžu signāls tiek ignorēts, jo tas neaptur spēles laiku. Spēlēs laiku apturētu un spēlētāju maiņa būtu atļauta tikai komandai, kura neguva punktus un tikai ceturtās ceturtdaļas pēdējās divās minūtēs vai katra pagarinājuma pēdējās divās minūtēs. Ja komandai, kura nav guvusi punktus tiek piešķirta spēlētāju maiņa, tad arī pretinieku komanda var veikt spēlētāju maiņu.
(b) Minūtes pārtraukumu var piešķirt tikai komandai, kura nav guvusi punktus. Ja minūtes pārtraukums tiek piešķirts, tad arī pretinieku komandai var tikt piešķirts minūtes pārtraukumu un abas komandas var veikt spēlētāju maiņu.

Situācija 3:
Ja ticis pieprasīts minūtes pārtraukums vai spēlētāju maiņa (jebkura spēlētāja, ieskaitot soda metienu izpildītāju) pēc tam, kad bumba jau ir soda metiena izpildītāja rīcībā, lai izdarītu pirmo vai vienīgo soda metienu, minūtes pārtraukums vai spēlētāju maiņa var tikt piešķirta abām komandām, ja:
(a) Pēdējais vai vienīgais soda metiens ir precīzs vai
(b) Pēc pēdējā vai vienīgā soda metienam pēc kura sekos iemetiens no centra līnijas, sekretāra galdiņam pretējā laukuma pusē vai, ja bumba pēc pēdējā vai vienīgā soda metiena paliek mirusi jebkura atļauta iemesla dēļ.
1. piemērs:
A4 tiek piešķirtas tiesības izpildīt soda metienus. Komanda A (vai komanda B) pieprasa minūtes pārtraukumu vai spēlētāju maiņu:
(a) Pirms bumba ir soda metienu izpildītāja A4 rīcībā
(b) Pēc pirmā soda metiena.

(c) Pēc otrā un pēdējā soda metiena (kurš ir precīzs), bet pirms bumba ir iemetiena
izpildītāja rīcībā.
(d) Pēc otrā un pēdējā soda metiena (kurš ir precīzs), bet pēc tam, kad bumba jau ir
iemetiena izpildītāja rīcībā.

Vai pieprasītais minūtes pārtraukums un spēlētāju maiņa jāpiešķir, ja jā, tad kad?
Interpretācija:
(a) Minūtes pārtraukums tiek piešķirts uzreiz pirms pirmā soda metiena izpildīšanas.
(b) Minūtes pārtraukums vai spēlētāju maiņa tiek piešķirta pēc pēdējā soda metiena, ja tas ir precīzs.
(c) Minūtes pārtraukums vai spēlētāju maiņa tiek piešķirta tieši pirms iemetiena izpildīšanas.
(d) Minūtes pārtraukums vai spēlētāju maiņa netiek piešķirta.

2. piemērs:
A4 tiek piešķirtas tiesības izpildīt divus soda metienus. Pēc pirmā soda metiena izpildīšanas, minūtes pārtraukumu vai spēlētāju maiņu pieprasa jebkura no komandām
Kurā no zemāk minētajām situācijām minūtes pārtraukums vai spēlētāju maiņa jāpiešķir, ja jā, tad kad?

Pēdējā soda metiena laikā:
(a) Bumba atlec no groza stīpas un spēle turpinās.
(b) Soda metiens ir precīzs.
(c) Bumba neskar groza stīpu.
(d) A4 uzkāpj uz soda metiena līnijas metiena brīdī un tiek fiksēts pārkāpums.
(e) Soda metiens nav precīzs, bet B4 iekāpj soda laukumā pirms bumba ir atstājusi soda metiena izpildītāja roku (-as) un tiek fiksēts noteikumu pārkāpums.

Interpretācija:
(a) Minūtes pārtraukums vai spēlētāju maiņa netiek piešķirta.
(b), (c) un (d) Minūtes pārtraukums vai spēlētāju maiņa tiek piešķirti nekavējoties.
(e) A4 met vēl vienu soda metienu un, ja tas ir precīzs, minūtes pārtraukums vai spēlētāju maiņa tiek piešķirta nekavējoties.
Situācija 4:
Ja pēc tam , kad pieprasīts minūtes pārtraukums, kādas komandas spēlētājam tiek fiksēta piezīme, minūtes pārtraukums nevar sākties līdz tiesnesis nav beidzis sazināties ar tiesnešu galdiņu informējot par šo pārkāpumu. Gadījumā, ja spēlētājam tā ir piektā personiskā piezīme, maiņas procedūrai jābūt pilnībā pabeigtai. Kad maiņas procedūra ir pabeigta, tiesnesis dod savu signālu un parāda minūtes pārtraukuma žestu, tikai tad sākas minūtes pārtraukums.
1. piemērs:
Komandas A treneris pieprasa minūtes pārtraukumu. B4 ir saņem personisko piezīmi un bumba ir mirusi. Tā ir B4 piektā piezīme.
Interpretācija:
Minūtes pārtraukums nevar sākties, kamēr komunikācija ar sekretariātu par šo piezīmi ir pabeigta un B4 nomainītājs ir ieradies laukumā.
2. piemērs:
Komandas A treneris pieprasa minūtes pārtraukumu. Bumba ir mirusi, pēc piezīmes fiksēšanas B4. Tā ir B4 piektā personiskā piezīme. Kamēr tiesnesis komunicē ar sekretariātu, spēlētāji nekavējoties dodas uz savas komandas soliņu, nevis gaida tiesneša svilpi par minūtes pārtraukuma sākumu.
Interpretācija:
Ja spēlētāji zina , ka ir pieprasīts minūtes pārtraukums, viņiem jāļauj doties uz savas komandas soliņu teritoriju tiklīdz spēles laiks ir apturēts, pat ja minūtes pārtraukums oficiāli nav sācies.
Situācija 5:
Ja tiesneši atklāj, ka laukumā spēles laikā vienlaicīgi atrodas vairāk nekā pieci kādas komandas spēlētāji, situācija jāatrisina, cik ātri vien iespējams, nenostādot nevienu no komandām neizdevīgā situācijā.
Pieņemot, ka tiesneši un sekretariāts veic savu darbu pareizi, viens spēlētājs ir uznācis vai palicis laukumā pretlikumīgi. Tādējādi tiesnešiem jāliek vienam spēlētājam nekavējoties atstāt laukumu un komandas trenerim tiek piešķirta tehniskā piezīme (ierakstīta kā „B”). Treneris ir atbildīgs par to, lai spēlētāju maiņa notiek pareizi un, ka nomainītais spēlētājs atstāj laukumu uzreiz pēc maiņas veikšanas.
Piemērs:
Spēle ir sākusies un tiek atklāts, ka komandai A laukumā ir vairāk nekā pieci spēlētāji.
(a) Atklāšanas laikā komanda B (ar 5 spēlētājiem) kontrolē bumbu.
(b) Atklāšanas laikā komanda A (ar vairāk nekā 5 spēlētājiem) kontrolē bumbu.

Interpretācija:
(a) Spēle nekavējoties jāapstādina, izņemot, ja tas nenostāda komandu B neizdevīgākā situācijā. Spēlētājam, kurš uznācis (palicis) laukumā, nekavējoties tas jāatstāj un vainīgās komandas trenerim jāpiešķir tehniskā piezīme (ierakstīta kā „B”).
(b) Spēle nekavējoties jāapstādina. Spēlētājam, kurš uznācis (palicis) laukumā, nekavējoties tas jāatstāj un vainīgās komandas trenerim jāpiešķir tehniskā piezīmi (ierakstīta kā „B”).
Situācija 6:
Pēc tam , kad atklāts, ka laukumā ir vairāk par 5 vienas komandas spēlētājiem, tiek atklāts arī , ka spēlētājs , kurš neatļauti atradies laukumā ir guvis punktus, vai saņēmis piezīmes. Visi šādi punkti tiek ieskaitīti un viņam (vai pret viņu) fiksētās piezīmes jāuzskata kā spēlētāju personiskās piezīmes.
Piemērs:
Tiesneši konstatē, ka A5 atrodas laukumā un piedalās spēlē kā komandas A sestais spēlētājs.
(a) Spēle tiek apturēta, pēc tam, kad A5 tiek piešķirta personīgā piezīme.
(b) Spēle tiek apturēta, pēc tam, kad A5 ir guvis punktus no spēles.
(c) Spēle tiek apturēta, pēc tam, kad B5 tiek fiksēts pārkāpums pret A5 , kurš atrodas metiena brīdī, bet metiens nav sekmīgs.

Interpretācija:
(a) A5 piezīme tiek uzskatīta par viņa personisko piezīmi un par to attiecīgi jāsoda.
(b) A5 gūtie punkti no spēles jāieskaita.
(c) Soda metini par piezīmi pret A5 jāizpilda jebkuram citam A komandas spēlētājam, kurš atrodas laukumā un to, kurš izpildīs soda metienus nosaka A komandas treneris.

Situācija 7:
18. un 19. punkts nosaka, kad sākas un beidzas spēlētāju maiņas vai minūtes pārtraukuma piešķiršanas iespējas.
Treneriem, kuri nolēmuši pieprasīt minūtes pārtraukumu vai spēlētāja maiņu jāapzinās ierobežojumi, kas limitē minūtes pārtraukuma vai maiņas piešķiršanu. Ja pieprasījums ir izdarīts laikā, kad jau beigusies minūtes pārtraukuma vai maiņas piešķiršanas iespēja, tad maiņu vai minūtes pārtraukumu uzreiz piešķirt nedrīkst.

Piemērs:
Spēlētāju maiņas vai minūtes pārtraukuma piešķiršanas iespēja ir tikko beigusies, kad treneris A pieskrien pie tiesnešu galdiņa, skaļi pieprasot spēlētāju maiņu vai minūtes pārtraukumu. Sekretārs reaģē un kļūdas pēc dod signālu. Tiesnesis dod savu signālu un aptur spēli.

Interpretācija:
Tiesneša svilpe aptur spēli un bumba ir mirusi un spēles laiks stāv. Normāli tā būtu maiņas vai minūtes pārtraukuma piešķiršanas iespēja. Un tomēr , tāpēc, ka pieprasījums bija izdarīts par vēlu, spēlētāju maiņa vai minūtes pārtraukums nedrīkst būt piešķirts. Spēlei jāatsākas nekavējoties.
24. PUNKTS. DRIBLS
Situācija:
Ja spēlētājs tīšām met bumbu pret vairogu ( necenšoties gūt grozu), ir jāuzskata, ka tas ir tas pats, ka spēlētājs sit (driblē) bumbu pret grīdu. Ja, tad spēlētājs pieskaras bumbai atkal (pirms tai pieskāries, vai tā pieskārusies kādam citam spēlētājam), tas jāuzskata par driblēšanu.

Piemērs1:
Spēlētājs A4 vēl nav driblējis, met bumbu pret vairogu un pirms tai nav pieskāries neviens cits spēlētājs, noķer to vēlreiz

Interpretācija:
Pēc bumbas noķeršanas (bumba ir viņa rokās) A4 drīkst mest pa grozu vai atdot
piespēli, taču viņš nedrīkst driblēt atkal.
2. piemērs:
Pēc driblēšanas beigām, atrodoties kustībā vai nekustīgā pozīcijā, A4 met bumbu pret vairogu un pirms tai ir pieskāries kāds cits spēlētājs, atkal noķer to.
Interpretācija:
Uzsākot jaunu driblēšanu A4 ir pārkāpis noteikumus.
28. PUNKTS. ASTOŅAS SEKUNDES
Situācija 1:
Šī noteikuma piemērošana ir pamatota tikai uz tiesneša astoņu sekunžu personīgo skaitīšanu. Jebkurā nesakritības gadījumā starp tiesneša skaitīto un uz 24 sekunžu tablo rādīto sekunžu skaitu, tiesneša lēmums jāuzskata par pareizu.
Piemērs:
A4 driblē bumbu savā laukuma pusē, kad tiesnesis fiksē astoņu sekunžu pārkāpumu. 24 sekunžu tablo rāda, ka ir pagājušas tikai septiņas sekundes.

Interpretācija:
Tiesneša lēmums ir pareizs. Tikai tiesnesim ir tiesības izlemt, kad ir beidzies astoņu sekunžu periods.

Situācija 2:
Ja astoņu sekunžu skaitīšana aizsardzības zonā tiek apturēta strīdu bumbas situācijā, kā rezultātā bumba tiek piešķirta komandai, kura pirms tam kontrolēja bumbu, tad tai paliek tikai atlikušās sekundes, kas palika pēc astoņu sekunžu skaitīšanas apturēšanas.

Piemērs:
Komanda A ir kontrolējusi bumbu savā laukuma pusē piecas sekundes, kad tiek fiksēta strīdu bumbas situācija. Tiesneši nosaka, ka komandai A jāizpilda alternatīvais iemetiens.
Interpretācija:
Komandai A ir tikai 3 sekundes, lai iespēlētu bumbu uzbrukuma zonā.

29. PUNKTS. DIVDESMIT ČETRAS SEKUNDES
Situācija 1:

Ja metiens tiek izpildīts 24 sekunžu perioda beigās un atskan signāls, kad bumba atrodas gaisā un ja bumba netrāpa stīpai vai trāpa pa vairogu ir noticis pārkāpums, ja vien pretinieki uzreiz neiegūst skaidri redzamu bumbas kontroli. Bumba jānodod pretiniekiem iemetiena izpildīšanai vietā no ārpus laukuma, kas ir vistuvāk vietai, kur spēle tika apturēta, tikai ne tieši aiz vairoga.
1, piemērs:
Pēc A5 metiena pa grozu bumba atrodas gaisā, kad atskan divdesmit četru sekunžu signāls. Bumba pieskaras vairogam, nokrīt zemē un ripo pa grīdu, tai pieskaras B4, pēc tam A4, bet galu galā bumbu kontrolē pārņem B5.
Interpretācija:
Tas ir divdesmit četru sekunžu pārkāpums, jo bumba nepieskārās stīpai un pretinieki uzreiz neieguva skaidri redzamu bumbas kontroli.
2. piemērs:
A5 izmestā bumba pieskaras vairogam, bet nepieskaras stīpai. Atlecošajai bumbai pieskaras B5, taču bumbas kontroli neiegūst, pēc tam A5 iegūst bumbu savā kontrolē. Šajā mirklī atskan 24 sekunžu signāls.
Interpretācija:
Tas ir divdesmit četru sekunžu pārkāpums. 24 sekunžu laiks turpina iet, jo bumba neskāra stīpu un bumbu atkal kontrolē komandas A spēlētājs.
3. piemērs:
24 sekunžu perioda beigās A4 met pa grozu. Metienu atļauti nobloķē B4 un tad atskan 24 sekunžu signāls. Pēc signāla B4 pārkāpj noteikumus pret A4.
Interpretācija:
Ir noticis 24 sekunžu perioda pārkāpums. B4 piezīme nav jāfiksē, ja vien tā nav tehniskā, nesportiskā vai diskvalificējošā piezīme.
4. piemērs:
Pēc A4 metiena pa grozu bumba atrodas gaisā, kad atskan 24 sekunžu signāls. Bumba nepieskaras stīpai un uzreiz pēc tam starp A5 un B5 tiek fiksēta saķerta bumba.
Interpretācija:
Ir noticis 24 sekunžu pārkāpums. Komanda B uzreiz neieguva skaidri redzamu bumbas kontroli.
Situācija 2:
Ja komandai, kura kontrolēja bumbu, tiek piešķirts alternatīvais iemetiens, uzbrukumā tai paliek tikai atlikušais laiks, kas vēl palika 24 sekunžu periodā, brīdī, kad tika fiksēta strīdu bumbas situācija.
1. piemērs:
10 sekundes līdz 24 sekunžu perioda beigām un komanda A kontrolē bumbu. Tiek fiksēta saķerta bumba. Iemetiens tiek piešķirts:

(a) Komandai A
(b) Komandai B

Interpretācija:
(a) Komandai A ir tikai 10 sekundes 24 sekunžu periodā.
(b) Komandai B ir jauns 24 sekunžu periods.
2. piemērs:
Komanda A kontrolē bumbu un līdz 24 sekunžu perioda beigām atlikušas 10 sekundes un bumba iziet autā. Tiesneši nevar vienoties vai nevar noteikt, kurš spēlētājs, A4 vai B4, pēdējais pieskārās bumbai. Tiek piešķirts alternatīvais iemetiens

(a) Komandai A
(b) Komandai B

Interpretācija:
(a) Komandai A ir tikai 10 sekundes 24 sekunžu periodā.
(b) Komandai B ir jauns 24 sekunžu periods.
31. PUNKTS. LEJUPEJOŠAS BUMBAS AIZSKARŠANA UN IEJAUKŠANĀS BUMBAS LIDOJUMĀ
Situācija 1:
Kad bumba atrodas virs groza pēc metiena no laukuma vai pēc soda metiena un ja to caur grozu aizskar kāds no spēlētājiem, tā ir iejaukšanās bumbas lidojumā.
Piemērs:
Pēc A4 pēdējā vai vienīgā soda metiena, B4 no apakšas caur grozu pieskaras bumbai, pirms tā pieskārusies stīpai.
Interpretācija:
B4 ir pārkāpis noteikumus, pieskaroties bumbai. Viens punkts tiek piešķirts komandai A un tehniskā piezīme tiek piešķirta B4.
Situācija 2:
Bumbai atrodoties virs groza pēc piespēles vai atlecošās bumbas laikā, spēlētājs caur grozu pieskaras bumbai, tas ir noteikumu pārkāpums.
Piemērs:
Bumba pēc piespēles atrodas virs groza, kad A4 caur grozu pieskaras bumbai.
Interpretācija:
Tas ir vienkāršs noteikumu pārkāpums (nevis lejupejošas bumbas aizskaršana vai iejaukšanās bumbas lidojumā). Komandai B piešķir jaunu 24 sekunžu periodu un iemetienu aiz gala līnijas no vietas, kas ir vistuvāk noteikumu pārkāpuma vietai, bet ne tieši aiz vairoga.
Situācija 3:
Pēc pēdējā vai vienīgā soda metiena un pēc tam , kad bumba pieskaras stīpai, soda metiena statuss mainās uz 2 punktu metienu no laukuma, pēc tam, kad tai atļauti pieskaras jebkurš spēlētājs, pirms bumba iekrīt grozā.
Piemērs:
Pēc A4 izpildītā pēdējā vai vienīgā soda metiena bumba ir aizskārusi stīpu un atlec gaisā, kad B4 cenšas bumbu aizsist projām, pieskaras tai, bet bumba iekrīt grozā.
Interpretācija:
Tā kā bumba tika atļauti aizskarta, soda metiens ir kļuvis par divpunktu metienu no laukuma un divi punkti tiek ieskaitīti komandai A.
Situācija 4:

Ja pēc metiena pa grozu spēlētājs aizskar augšupejošu bumbu visi ierobežojumi par lejupejošas bumbas aizskaršanu un iejaukšanos bumbas lidojumā paliek spēkā.
Piemērs:
Pēc A4 izdarītā metiena no spēles, augšupejošu bumbu aizskar B5 (vai A5) un, kad bumba jau ir lejupejoša tai pieskaras:
(a) A3
(b) B3
Interpretācija:
A5 (vai B5) augšupejošas bumbas aizskaršana ir atļauta un tas nemaina metiena statusu, taču A3 vai B3 lejupejošas bumbas aizskaršana ir pārkāpums.

(a) – Bumba tiek piešķirta komandai B iemetiena izpildīšanai.
(b) – Komandai A tiek ieskaitīti divi vai trīs punkti.
Situācija 5:
Tā ir iejaukšanās bumbas lidojumā, kad metiena laikā aizsardzības spēlētājs uzvibrē vairogu vai groza stīpu tā, ka pēc tiesneša uzskatiem, tas bija iemesls kāpēc bumba neiekrita grozā.
Piemērs:
A4 met trīspunktu metienu no spēles īsi pirms spēles beigām. Bumbai atrodoties gaisā, atskan spēles beigu signāls. Pēc signāla B4 uzvibrē vairogu vai groza stīpu tā, ka pēc tiesneša uzskatiem, tas bija iemesls kāpēc bumba neiekrita grozā.
Interpretācija:
Pat pēc spēles beigu signāla bumba palika dzīva un tādējādi tika pārkāpts noteikums par iejaukšanos bumbas lidojumā. Trīs punkti tiek ieskaitīti komandai A.
Situācija 6:
Ir notikusi iejaukšanās bumbas lidojumā, kad spēlētājs pieskaras groza stīpai vai vairogam, kamēr bumba ir kontaktā ar stīpu un tai vēl ir iespēja iekrist grozā.

Aizsardzības vai uzbrūkošais spēlētājs iejaucas spēlē metiena brīdī, kad spēlētājs pieskaras grozam vai vairogam, kamēr bumba ir saskarsmē ar groza stīpu un tai joprojām ir iespēja iekrist grozā.
Piemērs:
Pēc A4 izdarītā metiena no spēles, bumba ir atlekusi no stīpas un tad paliek kontaktā ar stīpu. Bumba vēl joprojām ir saskarsmē ar stīpu, kad B4 pieskaras grozam vai vairogam. Vai tas ir noteikumu pārkāpums?
Interpretācija:
Jā. Noteikums par iejaukšanos bumbas lidojumā ir spēkā, kamēr vien bumbai ir iespēja iekrist grozā.
35. PUNKTS. ABPUSĒJAIS PIEZĪME
Situācija:
Vienmēr, kad tiesnešiem ir atšķirīgi lēmumi par noteikumu pārkāpumiem, kas notikuši aptuveni vienā un tajā pašā laikā un viens no lēmumiem ir neskaitīt grozu, tad šis lēmums ir noteicošais un nekādi punkti netiek ieskaitīti.
Piemērs:
Metiena laikā ir notiek fizisks kontakts starp metiena izpildītāju A4 un B4. Bumba iekrīt grozā. Apakšējais tiesnesis fiksē A4 uzbrukuma piezīmi , tādejādi grozs nav jāskaita. Ārējais tiesnesis fiksē aizsardzības piezīmi B4 un tādejādi grozs ir jāskaita.
Interpretācija:
Tā ir abpusēja piezīme un grozu nedrīkst ieskaitīt.
38. PUNKTS. TEHNISKĀ PIEZĪME
Situācija 1:
Ja tiesnesis izsaka brīdinājumu spēlētājam par attiecīgu rīcību vai uzvedību un par to, ka šādām darbībām atkārtojoties var tikt piešķirta tehniskā piezīme, tad par brīdinājumu jāinformē arī treneris un tas attieksies uz visiem komandas spēlētājiem visu atlikušo spēles laiku. Oficiāls brīdinājums drīkst būt izteikts tikai tad , kad spēles laiks ir apturēts un bumba ir mirusi.
Piemērs:
Komandas A spēlētājam izsaka brīdinājumu, par:
(a) Iejaukšanos iemetina izpildīšanā
(b) Plaukstu plaukšķināšanu spēlētāja sejas priekšā, kurš izpilda metienu no spēles
(c) Nesportisku uzvedību.
(d) Jebkuru citu uzvedību, par kuru, ja tā atkārtojas, var piešķirt tehnisko piezīmi.

Interpretācija:
Par brīdinājumu jāpaziņo arī trenerim A un tas attiecas uz visiem komandas A spēlētājiem par līdzīgu rīcību atlikušajā spēles laikā.
Situācija 2:

Ja spēles starplaikā tehnisko piezīmi saņem komandas dalībnieks, kuram ir tiesības spēlēt un, kurš ir spēlējošais treneris, tehniskā piezīme jāfiksē kā spēlētāja piezīme un tā jāpieskaita komandu piezīmēm nākošajā periodā.
Piemērs:
A4 ir komandas spēlējošais treneris. A4 tiek piešķirta tehniskā piezīme par:
(a) Karāšanos groza stīpā iesildīšanās laikā pirms spēles vai puslaikā.
(b) Nesportisku uzvedību spēles starplaikā.
Interpretācija:
Abos gadījumos – (a) un (b), tehniskā piezīme jāpiešķir A4 kā spēlētājam. Piezīme jāpieskaita komandu piezīmju skaitam nākošajā spēles periodā un A4 personīgo piezīmju skaitam.

Situācija 3:

Pretiniekiem ir aizliegts traucēt spēlētāju, kurš izpilda metienu ar tādu darbību, kā rokas (-u) vicināšanu aizšķērsojot redzes lauku, skaļu bļaušanu, kāju dauzīšanu pret grīdu vai plaukstu plaukšķināšanu metiena izpildītāja priekšā. Par šādu darbību var
piešķirt tehnisko piezīmi, ja šī darbība ir traucējusi metiena izpildītājam, vai ja iepriekš pār šādu darbību ir izteikts brīdinājums, pat ja šī darbība nav traucējusi metiena izpildītājam.

Piemērs
A4 izpilda metienu, kad B4 cenšas traucēt A4 uzmanību, skaļi bļaujot vai sitot kājas pret grīdu. Metiens ir:
(a) Precīzs
(b) Neprecīzs.

Interpretācija:
(a) B4 spēlētājam jāizsaka brīdinājums un par to jāpaziņo trenerim B. Šis brīdinājums par līdzīgu darbību attiecas uz visiem komandas B spēlētājiem uz atlikušo spēles laiku.
(b) B4 tiek piešķirta tehniskā piezīme.

Situācija 4:

Ja spēlētājs vēlreiz iesaistās spēlē pēc piektās personīgās piezīmes saņemšanas un viņš ir bijis informēts par to, ka viņam vairs nav tiesības piedalīties spēlē, tad par neatļautu piedalīšanos spēlē, uzreiz pēc šādas situācijas atklāšanas, vainīgais nekavējoties jāsoda, taču tas jādara tā, lai nenostādītu pretinieku komandu neizdevīgākā pozīcijā.
Piemērs
Pēc piektās piezīmes saņemšanas, B4 tiek brīdināts, ka viņš vairs nav tiesīgs piedalīties spēlē. Vēlāk B4 iesaistās spēlē kā maiņas spēlētājs. B4 neatļautā atrašanās laukumā tiek fiksēta:
(a) Pirms bumba ir kļuvusi dzīva pēc spēles atsākšanas.
(b) Pēc tam, kad bumba ir atkal kļuvusi dzīva un bumbu kontrolē komanda A..
(c) Pēc tam, kad bumba ir atkal kļuvusi dzīva un bumbu kontrolē komanda B.
(d) Pēc tam, kad bumba atkal ir mirusi, kurai seko B4 atgriešanās spēlē.
Interpretācija:
(a) B4 ir nekavējoties jāatstāj laukums. Trenerim tiek piešķirta tehniskā piezīme (ieraksta
kā „B”).
(b) Spēle nekavējoties jāaptur, ja vien A komanda, netiek nostādīta neizdevīgā pozīcijā.
B4 jāatstāj laukums un trenerim B jāpiešķir tehniskā piezīme (ieraksta kā „B”).
(c) un (d) Spēle nekavējoties jāaptur. B4 jāatstāj laukums un trenerim B jāpiešķir tehniskā
piezīme (ieraksta kā „B”).
Situācija 5:

Ja spēlētājs vēlreiz iesaistās spēlē, pēc piektās personīgās piezīmes saņemšanas un viņš ir bijis informēts par to, ka viņam vairs nav tiesības piedalīties spēlē un ja līdz tam kamēr šis pārkāpums ir atklāts viņš ir guvis punktus no spēles, viņam fiksēta piezīme vai piezīme fiksēta pret viņu, gūtie punkti jāskaita un piezīme jāfiksē kā spēlētāja piezīme.
Piemērs:
Pēc spēlētāju maiņas B4 vēlreiz iesaistās spēlē, pēc tam, kad viņam jau bija piešķirta piektā personīgā piezīme un viņš ir bija informēts par to, ka viņam vairs nav tiesības piedalīties spēlē.
B4 neatļautā atrašanās spēlē tiek atklāta pēc tam, kad:
(a) B4 gūst punktus no spēles.
(b) B4 tiek fiksēta piezīme.
(c) A4 tiek fiksēta piezīme (piektā komandas piezīme) pret B4.
Interpretācija:
(a) B4 gūtais grozs no spēles ir jāieskaita.
(b) B4 fiksētā piezīme ir jāuzskata par spēlētāja piezīmi.
(c) Soda metieni , kas būtu jāizpilda B4, jāizpilda B4 nomainītājam.

Pēc visu lēmumu, kas saistīti ar punktiem – (a), (b), un (c), izpildīšanas, ir jāizpilda visas soda sankcijas , kas paredzētas par B komandas trenerim piešķirto tehnisko piezīmi.

Situācija 6:

Ja spēlētājs paliek spēlē (vai atkal pēc tam iesaistās spēlē) pēc piektās personīgās piezīmes saņemšanas un viņš NAV bijis informēts par to, ka viņam ir piecas personīgās piezīmes un ka viņam vairs nav tiesības piedalīties spēlē, uzreiz pēc šādas situācijas atklāšanas, (nenostādot pretinieku neizdevīgā pozīcijā) vainīgajam nekavējoties jāatstāj laukums. Nekādas soda sankcijas par neatļautu spēlētāja atrašanos spēlē nedrīkst būt pielietotas. Viņa gūtie punkti jāskaita, fiksētā piezīme vai piezīme fiksēta pret viņu jāfiksē kā spēlētāja piezīme.

1. piemērs:
A10 lūdz nomainīt A4. Bumba ir mirusi pēc A4 fiksētās piezīmes un A10 nomaina A4. Sekretariāts pielaiž neuzmanības kļūdu un nebrīdina A4, ka tā ir viņa piektā personiskā piezīme. A5 vēlāk vēlreiz iesaistās spēlē kā maiņas spēlētājs. A4 neatļautā dalība spēlē tiek fiksēta:
(a) Pēc spēles laika ieslēgšanas un, kad A4 jau piedalās spēlē kā spēlētājs.
(b) Pēc tam, kad A4 ir guvis punktus no spēles.
(c) Pēc tam, kad A4 tiek fiksēta piezīme pret B4.
(d) Pēc tam, kad B4 tiek fiksēta piezīme pret A4, kurš atradās metiena brīdī , bet
metiens nebija sekmīgs.

Interpretācija:
(a) Nenostādot B komandu neizdevīgā pozīcijā, spēle jāaptur un A4 nekavējoties jāatstāj laukums un viņa vietā spēlē jāiesaistās kādam no rezervistiem. Par A4 neatļauto dalību spēlē nekādas soda sankcijas netiek piemērots.
(b) A4 gūtie punkti no spēles ir jāskaita
(c) A4 izdarītais pārkāpums jāuzskata kā spēlētāja piezīme un attiecīgi jāsoda.
(d) B4 izdarītais pārkāpums jāuzskata par piezīmi pret spēlētāju. A4 nomainītājam
jāizpilda divi vai trīs soda metieni.
2. piemērs:
10 minūtes pirms spēles sākuma tehniskā piezīme tiek piešķirta A4. Pirms spēles sākuma B4 izpilda divus soda metienus. Spēli sāk ar strīda bumbas izspēli, bet B4 nav iekļauts komandas B pamatsastāvā. Vai tas ir atļauti?
Interpretācija:
Nē. Soda metieni jāizpilda kādam no pamatsastāva spēlētājiem. Spēlētāju maiņu nedrīkst atļaut izpildīt pirms spēles sākuma.

39. PUNKTS. KAUTIŅŠ
Situācija
Ja spēle tiek apturēta situācijā, kad notiek kautiņš vai varēja notikt kautiņš un iemetiens jāizpilda tai pašai komandai, kurai pirms tam bija bumbas kontrole, tad komandai uzbrukumā paliek tik daudz laika, cik palicis uz 24 sekunžu tablo spēles atjaunošanas brīdī.
Piemērs:
Komanda A kontrolē bumbu divdesmit (20) sekundes, kad izveidojas situācija, kurā var izcelties kautiņš. Tiesneši diskvalificē abu komandu rezervistus, kuri atstāja komandas soliņa teritoriju šajā situācijā. Spēlei jāatsākas A komandai izpildot iemetienu.
Interpretācija:
Komandai A, kas kontrolēja bumbu pirms kautiņa situācijas, jāpiešķir iemetiens no centra līnijas, sekretariāta galdiņam pretējā laukuma pusē un uzbrukumā tai paliek četras (4) sekundes.

42. PUNKTS. SPECIĀLĀS SITUĀCIJAS
Situācija 1:

Speciālās situācijās, kad vienā un tajā pašā apturētā laika periodā var būt jāizpilda vairākas soda sankcijas, tiesnešiem jāpievērš īpaša uzmanība kādā secībā ir izdarīti pārkāpumi vai fiksētas piezīmes un kuras soda sankcijas jāizpilda un kuras jākompensē viena ar otru.
Piemērs:
A4 palecas un izpilda metienu no spēles. Kad bumba atrodas gaisā atskan 24 sekunžu signāls. Pēc signāla, bet kad A4 vēl atrodas gaisā, B4 tiek fiksēta nesportiska piezīme pret A4 un:
(a) Bumba nepieskaras stīpai.
(b) Bumba tikai pieskaras stīpai, bet neiekrīt grozā.
(c) Bumba iekrīt grozā.

Interpretācija:
Visos trijos gadījumos B4 nesportisko piezīmi nedrīkst ignorēt.
(a) ~ B4 tiek fiksēta piezīme pret A4, kurš atradās metiena brīdī (sods: divi vai trīs soda
metieni un iemetiens A komandai no centra līnijas sekretariāta galdiņam pretējā
laukuma pusē).
~ A komandai tiek fiksēts 24 sekunžu pārkāpums (sods: B komandai iemetiens no
vietas ārpus laukuma pretī iedomāti pagarinātai soda līnijai).
~ A4 jāizpilda divi vai trīs soda metieni, taču iemetiens no centra līnijas ir jāatceļ,
tāpēc , ka tas nav pēdējais sods , kas ir jāizpilda. Spēlei jāatsākas ar B komandas
iemetienu no vietas ārpus laukuma pretī iedomāti pagarinātai soda līnijai.
(b) Nav pārkāpts 24 sekunžu noteikums; A4 jāpiešķir divi vai trīs soda metieni, pēc tam
A komandai jāizpilda iemetiens no centra līnijas sekretariāta galdiņam pretējā
laukuma pusē.
(c) Nav pārkāpts 24 sekunžu noteikums. Divi vai trīs punkti tiek ieskaitīti un papildus vēl
viens soda metiens A4. Pēc tam A komandai jāizpilda iemetiens no centra līnijas
sekretariāta galdiņam pretējā laukuma pusē.

Situācija 2:
Ja situācijā, kas saistīta ar soda metienu izpildīšanas aktivitātēm, tiek fiksēta abpusēja piezīme, vai, ja tiek fiksētas piezīmes ar vienlīdzīgiem sodiem, piezīmes jāfiksē, bet sodi nav jāizpilda.
1. piemērs:
A4 izpilda divus soda metienus. Pēc pirmā soda metiena A5 un B5 tiek fiksēta abpusēja piezīme.
Interpretācija:
Personīgās piezīmes jāfiksē A5 un B5 un pēc tam A4 jāizpilda otrs soda metiens un spēlei jāatsākas kā parasti pēc jebkura pēdējā vai vienīgā soda metiena.
2. piemērs:
A4 izpilda divus soda metienus. Pēc pirmā soda metiena, tehnisko piezīmi saņem A5 un uzreiz pēc tam B 5. A4 jāizpilda otrs soda metiens un spēlei jāatsākas kā parasti pēc jebkura pēdējā vai vienīgā soda metiena.
Interpretācija:
Tehniskās piezīmes jāpiešķir A5 un B5, pēc tam A4 jāizpilda otrs soda metienu. Spēlei jāatsākas kā parasti pēc jebkura pēdējā vai vienīgā soda metiena.
3. piemērs:
A4 izpilda divus soda metienus. Abi soda metieni ir precīzi. Pirms bumba kļūst atkal dzīva pēc pēdējā soda metiena:
(a) tiek fiksēts abpusēja piezīme A5 un B5.
(b) A5 un B5 tiek fiksētas tehniskās piezīmes.
Interpretācija:
Abos gadījumos – (a) un (b), piezīmes jāfiksē attiecīgajiem spēlētājiem, pēc tam spēle atsākas ar iemetienu no gala līnijas, kā pēc jebkura pēdējā vai vienīgā soda metiena.
Situācija 3:
Abpusējas piezīmes fiksēšanas gadījumā, spēli atsāk ar iemetienu, ko izpilda komanda, kura kontrolēja bumbu vai kurai bija piešķirta bumbas kontrole abpusējas piezīmes fiksēšanas brīdī.
Specifiskā situācijā, kad pēc abu komandu vienlīdzīgu sodu kompensēšanas, vairs nav jāizpilda nekādas soda sankcijas, spēli atsāk ar iemetienu, ko izpilda komanda, kura kontrolēja bumbu vai kurai bija piešķirta bumbas kontrole pirms tika fiksēts pirmais pārkāpums.
Situācija, kad pirms pirmā pārkāpuma fiksēšanas nevienai no komandām nebija bumbas kontrole vai nebija piešķirtas tiesības uz bumbas kontroli, jāuzskata par strīda bumbas situāciju: Spēlei jāatsākas ar alternatīvo iemetienu.
Piemērs:
Spēles starplaikā starp pirmo un otro periodu:
− Tika fiksēta abpusēja piezīme A5 un B5, kuri aizskāra viens otru un abi
spēlētāji tika diskvalificēti.
− Tehniskās piezīmes tiek piešķirtas trenerim A un pēc tam trenerim B.

Alternatīvās pozīcijas bulta norāda bumbas pārvaldīšanu:
(a) Komandai A
(b) Komandai B

Kā jāatsāk spēle otrajā periodā?
Interpretācija:
(a) Spēli atsāk komanda A, izpildot iemetienu no vietas, kura ir vistuvāk abpusējas piezīmes fiksēšanas vietai vai pirmā noteikumu pārkāpuma izdarīšanas vietai. Pēc iemetiena, kad bumba pieskaras spēlētājam laukumā, alternatīvās pozīcijas bultai jārāda nākošā alternatīvā iemetiena piederību B komandai.

(b) tāda pati atbilstoša procedūra būtu jāizpilda, ja otrais periods būtu jāsāk B komandai

44. PUNKTS. LABOJAMAS KĻŪDAS
Situācija 1:

Lai labotu kļūdu tiesnešiem, sekretariāta tiesnešiem vai komisāram tā ir jāatklāj pirms bumba atkal kļūst dzīva pēc tam, kad tā pēc kļūdas bijusi dzīva un mirusi. Tas ir:

Notiek kļūda. Visas kļūdas notiek brīdī, kad bumba ir mirusi.
Bumba dzīva. Kļūda ir labojama.
Spēles laiks sākas vai turpinās. Kļūda ir labojama.
Mirusi bumba. Kļūda ir labojama.
===============================================================
Dzīva bumba. Kļūda vairs nav labojama.
===============================================================
Pēc kļūdas izlabošanas, spēle jāatsāk no vietas, kur tā tikai apturēta kļūdas labošanai. Bumbas ievadīšana spēlē tiek piešķirta komandai, kurai pienācās bumbas kontrole brīdī, kad spēle tika apturēta kļūdas labošanai.
Piemērs:
Vēl nav jāizpilda soda metieni par komandas piezīmēm, B4 izdara pārkāpumu pret A4. Tiesnesis pieļauj kļūdu, piešķirot A4 divus soda metienus. Pēc pēdējā un precīzā soda metiena spēle turpinās un spēles laiks atsākas. B5 saņem bumbu, driblē un gūst punktus.
Kļūdu atklāj:
(a) Pirms bumba ir komandas A spēlētāja rīcībā, iemetiena izpildīšanai aiz gala
līnijas.
(b) Pēc tam, kad bumba jau ir komandas A spēlētāja rīcībā, iemetiena izpildīšanai
aiz gala līnijas.
Interpretācija:
B5 gūtais grozs jāieskaita.
(a) kļūda joprojām ir labojama, jāatceļ jebkuri izpildītie soda metieni. A komandai
jāpiešķir bumba iemetiena izpildīšanai aiz gala līnijas, vietā, kur spēle tika apturēta
kļūdas labošanai.
(b) kļūda vairs nav labojama un spēle turpinās.

Situācija 2:
Ja kļūdaini ir atļauts nepareizajam spēlētājam izpildīt soda metienu(us), tad soda metiens(i), kas kļūdas pēc ir izpildīti, ir jāatceļ un bumba jānodod pretinieku komandai iemetiena izpildīšanai no vietas ārpus laukuma pretī iedomāti pagarinātai soda līnijai vai ja spēle jau bija atsākusies, tad no vietas ārpus laukuma , kurā spēle tika apturēta.

Ja tiesneši pirms pirmā vai vienīgā soda metiena izpildīšanas atklāj, ka soda metienus grasās izpildīt nepareizais spēlētājs un bumba vēl nav nodota viņa rīcībā pirmā vai vienīgā soda metiena izpildīšanai, tad nepareizais soda metienu izpildītājs jānomaina ar pareizo bez jebkādām soda sankcijām.
Piemērs:
B4 izdara pārkāpumu pret A4 un tā ir komandas B sestā piezīme. A4 tiek piešķirti divi soda metieni. A4 vietā A5 izpilda divus soda metienus un tie abi ir precīzi. Kļūda tiek atklāta:
(a) Pirms bumba ir A5 rīcībā pirmā soda metiena izpildīšanai.
(b) Pēc pirmā un precīzā soda metiena.
Interpretācija:
(a) kļūda tiek nekavējoties labota un A4 jāmet divi soda metieni bez jebkādām
soda sankcijām komandai A.
(b) divi soda metieni tiek anulēti un spēle tiek atsākta, B komandai izpildot
iemetienu no vietas ārpus laukuma pretī iedomāti pagarinātai soda līnijai.
Situācija 3:
Pēc kļūdas izlabošanas spēle jāatsāk no vietas, kurā tā tika apturēta kļūdas labošanai, ja vien kļūdas labošana neiekļauj sevī pareizi piešķirtos (nopelnītos) soda metienus un :

(a) ja pēc kļūdas labošanas spēle būtu jāatsāk tai pašai komandai, kurai jāizpilda soda metieni, tad spēlei jāatsākas kā pēc jebkura normāla soda metiena(iem).
(b) ja pēc kļūdas labošanas spēle būtu jāatsāk tai pašai komandai, kura guva grozu,
kļūda jāignorē un spēlei jāatsākas, kā pēc jebkura gūt groza.
1. piemērs:
B4 izdara pārkāpumu pret A4 un tā ir komandas B piektā piezīme. Kļūdas pēc A4 netiek dota iespēja izpildīt divus soda metienus, bet tiek piešķirts iemetiens. Pēc iemetiena A5 kontrolē bumbu laukumā, kad B5 izsit viņam bumbu no rokām autā. Treneris A pieprasa minūtes pārtraukumu. Minūtes pārtraukuma laikā tiesneši atklāj labojamu kļūdu un viņi saprot, ka A4 bija jāizpilda divi soda metieni.
Interpretācija:
A4 jāizpilda divi soda metieni un spēle jāatsāk kā pēc jebkura (iem) soda metiena (iem).
2. piemērs:
B4 tiek fiksēta piezīme pret A4 un tā ir komandas B piektā piezīme. Kļūdas pēc A4 netiek piešķirta iespēja izpildīt divus soda metienus, bet tiek piešķirts iemetiens. Pēc iemetiena, A5 driblē un izpilda metienu pa grozu, B4 tiek fiksēta piezīme pret A5 un viņam tiek piešķirti divi soda metieni. Brīdī, kas spēles laiks ir apturēts tiesneši atklāj labojamu kļūdu.

Interpretācija:
A4 jāpiešķir iespēja izpildīt divus soda metienus bez spēlētājiem pie soda laukuma. Pēc tam A5 izpilda divus soda metienus un spēle jāatsāk tāpat kā pēc parastiem soda metieniem.
3. piemērs:
B4 tiek fiksēta piezīme pret A4 un tā ir komandas B piektā piezīme. Kļūdas pēc A4 netiek dota iespēja izpildīt divus soda metienus, bet tiek piešķirts iemetiens. Pēc iemetiena A5 izpilda metienu pa grozu un gūst divus (2) vai trīs (3) punktus. Pirms bumba atkal ir dzīva tiesneši atklāj labojamo kļūdu. Kā rīkoties?
Interpretācija:
Kļūda tiek ignorēta un spēle jāatsāk kā pēc parasta metiena no spēles.
46. PUNKTS. PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
Situācija 1:
Parastas basketbola spēles laikā ir iespējams, ka var notikt incidents vai situācija, kura nav specifiski atrunāta FIBA basketbola noteikumos vai FIBA oficiālajās interpretācijās. Šādā gadījumā tiesnesim ir tiesības pieņemt lēmumu, pamatojoties uz personīgo spriedumu, ievērojot godīgu spēli un noteikumu filozofiju. Tiesnesim ir tiesības pieņemt lēmumu par jebkuru punktu, kas nav īpaši atrunāts noteikumos. Parasti to attiecina kā tiesneša „elastīgo varu”.
Piemērs:
Pēc komandas A gūtā groza no spēles, bumba aizripo prom no laukuma.
Interpretācija:
Dodot savu signālu tiesnesis aptur spēles laiku. Minūtes pārtraukumi un maiņas ir atļautas abām komandām, kamēr laiks ir apturēts un bumba ir mirusi. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad tiek gūts grozs no spēles ceturtās ceturtdaļas vai jebkura papildlaika pēdējo divu minūšu laikā. Ja tiesnesis šajā laikā dod savu svilpes signālu, tas var nostādīt komandu, kurai jāizpilda iemetiens, neizdevīgā situācijā, jo šāda svilpe atļautu komandai, kura guva grozu izpildīt maiņu vai saņemt pieprasīto minūtes pārtraukumu. Tādējādi tiesnesim nav jādod savs signāls, jo tas radītu iejaukšanos spēlē.
Situācija 2:
Tiesnesim ir tiesības izmantot tehnisko aprīkojumu saskaņā ar savu lēmumu, vai pēc trenera pieprasījuma, lai pārbaudītu, vai pēdējais precīzais metiens pa grozu tika izpildīts spēles laikā. Tiesnesis ir vienīgais, kurš izlemj, izmantot vai neizmantot tehnisko aprīkojumu.
Gadījumā ja tiek skatīts atkārtojums, tas jāveic tiesnešiem, komisāram (ja piedalās spēlē) un laika ņēmējam. Laukuma tiesnesis pieņem gala lēmumu.
Pieprasījums pārbaudīt situāciju izmantojot atkārtošanas iekārtu ir jāizdara pirms nākamās ceturtdaļas sākuma vai pirms tiesnesis ir parakstījis spēles protokolu.
1. piemērs:
A4 izpilda metienu no spēles, kad atskan ceturtdaļas vai spēles beigu signāls. Metiens ir precīzs un tiesneši ieskaita divus punktus komandai A. Treneris B izsaka viedokli, ka pēdējā metiena laikā, A4 izmetis bumbu pēc spēles laika beigām un pieprasa izmantot tehnisko aprīkojumu. Kā jārīkojas tiesnešiem?
(a) Tiesneši ir pilnīgi pārliecināti par savu lēmumu.
(b) Tiesnešiem ir šaubas vai nesaskan viedokļi, vai metiens tika izpildīts pirms vai
pēc ceturtdaļas vai spēles beigu signāla.
Interpretācija:
(a) Tiesnesis noraida trenera B prasību.

(b) Tiesnesis piekrīt trenera B prasībai.

Atkārtojumu skatās tiesnešu, komisāra (ja piedalās spēlē) un laika ņēmēja klātbūtnē. Ja atkārtojums skaidri un pārliecinoši parāda, ka bumba tika izmesta pēc ceturtdaļas vai spēles beigu signāla atskanēšanas, grozs netiek ieskaitīts. Ja atkārtojumā skaidri redzams, ka bumba tika izmesta pirms ceturtdaļas vai spēles beigu signāla atskanēšanas, jāapstiprina iepriekšējais rezultāts.
2. piemērs:
Komanda A ir vadībā ar diviem punktiem. Atskan ceturtdaļas vai spēles beigu signāls, kad A4 tiek fiksēta piezīme un B4 jāizpilda divi soda metieni. Abi soda metieni ir precīzi un rezultāts ir neizšķirts. Pirms nākamā vai papildu perioda sākuma, komandas A treneris pieprasa izmantot atkārtojuma aprīkojumu.
Interpretācija:
Tehnisko aprīkojumu var izmantot tikai, lai pārliecinātos, ka pēdējais metiens tika izdarīts (nevis nosvilptais sods) pirms vai pēc ceturtdaļas beigu signāla. Trenera A prasība tiek noraidīta.
3. piemērs:
Komanda A ir vadībā ar diviem punktiem. Atskan ceturtdaļas vai spēles beigu signāls, kad B4 izdara metienu pa grozu no spēles un gūst punktus, bet tikai divus, nevis trīs punktus ieskaita tiesneši. Pirms nākamā perioda vai papildlaika sākuma vai pirms tiesnesis ir parakstījis spēles protokolu, komandas B treneris pieprasa izmantot atkārtojuma aprīkojumu.
Interpretācija:
Tehnisko aprīkojumu var izmantot tikai, lai pārliecinātos, ka pēdējais metiens tika izdarīts (nevis vai tas bija divpunktu vai trīspunktu metiens) pirms vai pēc ceturtdaļas beigu signāla. Trenera B prasība tiek noraidīta.
Situācija 3:
Pirms spēles tiesnesis apstiprina tehnisko aprīkojumu un informē abus trenerus par tā esamību. Tikai tehnisko aprīkojumu, kuru ir apstiprinājis tiesnesis drīkst lietot skatoties atkārtojumu.
Piemērs:
A4 izpilda metienu no spēles līdz ar perioda vai spēles beigu signālu. Metiens ir precīzs. Treneris B pieprasa atkārtojumu, jo pēc viņa domām, metiens tika izpildīts pēc spēles laika. Nav apstiprināts tehniskais aprīkojums laukumā, bet komandas B menedžeris paziņo, ka spēle ir nofilmēta video no paaugstinātas pozīcijas un iesniedz tiesnešiem videomateriālu.
Interpretācija :
Trenera B prasība jānoraida.