Eiropas Savienibas eknomiskas problemas

Vidzemes augstskolas
Biznesa vadības nodaļa

Kursa darbs makroekonomikā

Aktuālas ekonomikas problēmas ES

Autors: I – kursa students
Raivis Bukovskis

Valmiera 2008

Saturs
Ievads……………………………………………………………………………………………………………..3
Imigrācija………………………………………………………………………………………………………..4
Imigrācijas un emigrāciju pa valstīm 2006. gadā………………………………………………….5
Nelegāla imigrācija…………………………………………………………………………………………..6
Imigrācijas risinājumi……………………………………………………………………………………….7
Klimata izmaiņas……………………………………………………………………………………………..8
Klimata izmaiņu veicinātāji……………………………………………………………………………….8
Risinājumi……………………………………………………………………………………………………..10
Izmantotā literatūra…………………………………………………………………………………………11
Ievads

Eiropas Savienībā ir daudz un dažādu ekonomisko problēmu. Vienas no tām ir minoritāšu, tirgus, uzņēmējdarbības, imigrācijas, izglītības un klimata izmaiņas.
No visām problēmām izvēlējos divas. Tā ir imigrācija un klimata izmaiņas, jo uzskatu tās par būtiskākajam problēmām, kuras arī var attīstīt iepriekš nosauktās Eiropas Savienības problēmas.
Imigrācija

Viena no aktuālākajām problēmām ir nelegālā imigrācija, kas rada ekonomiskās problēmas. Atsevišķi eksperti uzskata, ka nelegāļu skaits no jaunattīstības valstīm Eiropas Savienībā jau pārsniedzis legālo iebraucēju daudzumu.
Ir divu veidu nelegālie imigranti, taču rezultāts abos gadījumos ir vienāds.
Pirmie – Tādi, kas valstī ierodas legāli, taču pēc vīzu termiņa beigām pāriet uz nelegālu dzīvi.
Otri – tādi, kas robežu šķērso nelegāli.

Šobrīd Eiropas Savienības dalībvalstīs legāli uzturas 18,5 miljoni trešo valstu pilsoņu, bet dati par nelegālo migrantu skaitu savienībā ir pretrunīgi. Oficiālajā līmenī, atkarībā no avotiem, skaitļi svārstās starp 4,5 un astoņiem miljoniem, kaut gan biežāk tiek minēts gandrīz divas reizes lielāks rādītājs – ap 15 miljoniem nelegālo imigrantu. Ņemot vērā pretrunīgos datus, nav iespējams noteikt kopējos nelegālās imigrācijas zaudējumus.

Pati par sevi imigrācija nav nekas slikts. Mūsdienu pasaulē ir vismaz 150 miljoni imigrantu. Populārākais iemesls imigrācijai ir darba roku trūkums attīstītajās valstīs.

Imigrācijas un emigrāciju pa valstīm 2006. gadā

Nelegāla imigrācija

Lielāko ļaunumu nodara nelegālie imigranti, kas grauj pastāvošās sociālo garantiju sistēmas (minimālo darba algas līmeni, maksimālo darba dienas ilgumu), kā arī rada papildu robu valsts budžetā – robežkontrolei, bēgļu nometnēm, sociālajiem un medicīniskajiem pakalpojumiem. Bez sekām neizpaliek arī tirgus. Kur tiek skarta brīvā tirgus konkurence, kā arī valsts ekonomiskie rādītāji.

Taču iespaidu atstāj arī legāla imigrācija, kas rada problēmas. Tas tādēļ, ka liela daļa imigrantu ir ar zemu izglītības līmeni, lai atrastu darbu. Lielākā daļa imigrantu ir ar zemu izglītības līmeni , kas ieradušies ar mērķi strādāt mazkvalificētā darbā. Tādēļ viņu ieguldījums valstij nav liels

Vislielāko ļaunumu nodara nelegālo imigrantu iebraukšana valstīs, jo nelegālo imigrāciju stimulē noziedzība, cilvēku tirdzniecība, prostitūcija un bērnu tirdzniecība.

Risinājumi

Lai censtos novērst pārlieku lielo imigrāciju valstīs, tad vajadzētu labi organizēt robežkontroles punktus, gan uz sauszemes , gan ūdens.
Uzlabot nelegālo imigrantu atpazīšanas un izraidīšanas termiņu.
Pastiprināti uzraudzīt personas, kas nelegāli pārvadā vai uztur nelegālās personas.

Klimata izmaiņas

Otra no būtiskākajām problēmām Eiropas Savienības valstīs ir klimata izmaiņas.
Visās ES dalībvalstīs ir problēmas saistībā ar klimata pārmaiņām, arvien pieaugošo atkarību no importa, kā arī enerģijas cenu pieaugumu.

Stavros Dimas, vides komisārs, norādīja, ka klimata izmaiņas ir viens no lielākajiem draudiem mūsu planētai.

Eiropas Komisija ir ierosinajusi pasākumu kopumu, lai cīnītos ar klimata izmaiņām.
Priekšlikumu kopumā ir noteikti vairāki vērienīgi mērķi par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijām un atjaunīgo enerģiju, un tā mērķis ir radīt funkcionējošu iekšējo enerģijas tirgu un stiprināt efektīvu regulējumu
Komisija uzskata, ka, starptautiskā līmenī panākot vienošanos par nostādnēm laikposmam pēc 2012. gada, līdz 2020. gadam attīstīto valstu emisijām vajadzētu samazināties par 30%

Šī projekta attīstība var izraisīt jaunu rūpniecības apvērsumu pasaulē – tādas ekonomikas attīstību, kurā ir samazināts oglekli saturošu izmešu daudzums.

Eiropa saskaras ar nopietnām problēmām. Pastāv vairāk nekā 50% liela iespēja, ka šajā gadsimtā temperatūra visā pasaulē palielināsies par vairāk kā 5°C. Pašreizējās prognozes liecina, ka, īstenojot enerģētikas un transporta politiku, emisijas ES līdz 2030. gadam palielinātos par aptuveni 5%, nevis samazinātos.
Pašlaik atomelektroenerģijas apjoms ir 14% no ES enerģijas patēriņa un 30% no ES elektroenerģijas.

Klimata izmaiņu veicinātāji

• Mājsaimniecības izmanto vienu trešdaļu no ES patērētās enerģijas un
tāpēc ir atbildīgas par aptuveni 20% ES ar enerģiju saistīto CO2 izmešu.
• 70% mājsaimniecību izlietotās enerģijas paredzēta mājokļu apsildīšanai, 14% ūdens uzvārīšanai un 12% apgaismojumam un elektriskajām ierīcēm.
• Privātie transporta līdzekļi izraisa 10% ES CO2 izmešu.
• Eiropā mīt tikai 7% pasaules iedzīvotāju, bet tā izmanto 20% pasaules ekosistēmas resursu šķiedru, pārtikas, enerģijas un atkritumu veidā.
• Vidēji katrs eiropietis ik dienu saražo 1 kg atkritumu. Katru gadu mēs izlietojam iepakojuma apjomu, kas līdzvērtīgs 4,000 Eifeļa torņu svaram,
un tā kļūst arvien vairāk.

Risinājumi

Izmantot dažādus filtrus dūmvados, lai mazāk piesārņotu gaisu.
Pēc iespējas labāk un efektīgāk izmantot elektro ierīces ēku celtniecībā un citos apgaismes objektos.
Censties atrast labāku alternatīvu degvielas izmantošana.
Izslēgt elektroierīces , kad tās nelietojam, netērēt ūdeni bez vajadzības.

Izmantotā literatūra

http://www.lu.lv/materiali/biblioteka/e-Eiropa/e-biblioteka/pilnieteksti/vide/Mainies%20-%20Tu%20regule%20klimata%20parmainas.pdf

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/29&format=HTML&aged=0&language=LV&guiLanguage=en

http://www.tvnet.lv/zinas/printArticle.php?id=526097

http://www.csb.gov.lv/csp/events/csp/events/?mode=arh&period=04.2007&cc_cat=471&id=2849

Scroll to Top