Jurists

JURISTS
Darba saturs:
Jurists piemēro un skaidro dažādus likumus, juridiskus noteikumus un lēmumus fiziskām personām un uzņēmumiem, informē klientus par izmaiņām likumdošanā, sniedz ieteikumus un vērtējumu par klienta darbības likumību. Jurists var strādāt, piemēram, par advokātu, prokuroru, notāru, juridisko konsultantu.

Piemēram, prokurors, izvirza un uztur apsūdzību, advokāts, pārstāv vienu no pusēm krimināllietas vai civillietas izskatīšanā, iesniedz pierādījumus un nodrošina sava klienta aizstāvību tiesas zālē; juriskonsults sniedz saviem klientiem padomus par viņu likumīgajām tiesībām un pienākumiem, iesaka dažādus veidus civiltiesisko, uzņēmējdarbības un personisko jautājumu risināšanai. Neatkarīgi no izvēlētās specializācijas juristi veic līdzīgus pienākumus. Balstoties uz izpētes rezultātiem, viņi palīdz klientiem izlemt par to interesēm atbilstošāko rīcību.

Jurists var strādāt vairākās likumdošanas jomās, tomēr daudzi juristi specializējas vienā likumdošanas novirzienā, piemēram, lietu izskatīšana tiesā, testamenta izpildīšana, starptautiskā likumdošana. Juristi, kuri pārstāv, piemēram, komunālo pakalpojumu uzņēmumus, nodarbojas ar komunālo pakalpojumu maksas jautājumiem. Viņi izstrādā stratēģijas, pamatojumus, apliecinājumus, nodarbojas ar sūdzību izskatīšanu. Apdrošināšanas sabiedrībās juristi savukārt vērtē veikto apdrošināšanas darījumu likumību, seko, lai apdrošināšanas polises tiktu izrakstītas atbilstoši likumdošanas prasībām, pasargā šīs sabiedrības no nepamatotiem atlīdzības pieteikumiem, izskata pret sabiedrību iesniegtās prasības un pārstāv sabiedrības intereses tiesā.

Juristi strādā dažādās valsts institūcijās un valstiskā līmenī izstrādā likumus un programmas, sagatavo un skaidro likumprojektus, izstrādā likuma ieviešanas procedūras.

Juristi privātpraksē specializējas, piemēram, testamentu izpildīšanā, īpašumu pārvaldīšanā, īpašuma tiesībās, aizbildniecības jautājumos, līgumu slēgšanā, īpašumu ķīlās, pārvalda klientu īpašumus vai arī kā testamenta izpildītāji seko, lai tiktu ievērotas klienta testamentā izteiktās vēlmes.

Juristi var pārstāvēt vairākus klientus vienlaikus un var strādāt arī tikai vienam klientam. Juristi strādā par juriskonsultiem lielos uzņēmumos un korporācijās, sniedzot ieteikumus par uzņēmuma darījumiem, reģistrētajiem patentiem, valstisko regulēšanu, noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar citiem uzņēmumiem, ienākumiem no īpašumiem vai par vienošanās nosacījumiem ar nozares apvienībām.

Juristi palīdz maznodrošinātiem iedzīvotājiem dažādos valsts reģionos, strādājot juridiskās palīdzības bezpeļņas organizācijās un pārsvarā nodarbojoties ar civillietu izskatīšanas jautājumiem.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Jurists darbā lieto biroja tehniku, piemēram, datoru, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri. Viņš izmanto dažādu juridiska rakstura literatūru, piemēram, likumu kodeksus, likumprojektus.
Darba apstākļi:
Jurists strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu. Bet juristam bieži vien ārpus noteiktā darba laika nākas studēt profesionālo literatūru un tiesu praksi.
Darba iespējas:
Jurists var strādāt valsts institūcijās, piemēram, ministrijās, prokuratūrā, kā arī privātos uzņēmumos, komercsabiedrībās un korporācijās, juridiskās palīdzības organizācijās, kas var būt bezpeļņas organizācijas, un kā pašnodarbināta persona.
Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība tiesību zinātnēs. Mācību ilgums 3 – 4,5 gadi.

Iespējamais atalgojums: 200 – 10000 Ls
Atalgojums atkarīgs no jurista darba vietas un darbības veida (viņš strādā valsts iestādē, privātuzņēmumā vai kā pašnodarbināta persona), kā arī no darba pieredzes un profesionalitātes. Atverot privātu konsultāciju biroju, jurista atbildība un risks ir ievērojami lielāks, bet arī viņa ienākumu līmenis ir augstāks.
Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē, kā likumi ietekmē cilvēku personisko un sabiedrisko dzīvi? Vai tu ar interesi seko informācijai medijos par tieslietām? Vai tev piemīt taisnīguma izjūta?

Ar lielu atbildību centies izturēties pret sev uzticētajiem noslēpumiem – spēja neizpaust informāciju, godīgums un augsta morāle ir svarīgas jurista darba sastāvdaļas. Jurista profesijā būtiska arī māka domāt analītiski un loģiski, spēja lietas redzēt kopsakarībās. Šīs īpašības var trenēt, spēlējot šahu, dažādas prāta un stratēģijas spēles, kas prasa gan izlēmību, gan prasmi paredzēt turpmākās darbības. Tāpat svarīgi mācēt pārliecinoši paust savu viedokli gan runājot, gan rakstot, ko var trenēt, daudz lasot, iesaistoties sabiedriskās organizācijās, uzņemoties iniciatīvu skolā notiekošos pasākumos, piemēram, skolēnu pašpārvaldē.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā politika un tiesības, biznesa ekonomiskie pamati, psiholoģija, ētika un svešvalodas.

Interešu joma : Sociālās un tiesību zinātnes

Radniecīgās profesijas:
JURISKONSULTS – ierēdņa amats uz noteiktu laiku.
ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS – neatkarīgs un profesionāls jurists, kas sniedz juridisko palīdzību, aizstāvot un pārstāvot tiesā un pirmstiesas izmeklēšanā personu likumīgās intereses, sniedzot juridiskas konsultācijas, gatavojot juridiskus dokumentus un veicot citas juridiskas darbības.
PROKURORS – vada noziegumu izmeklēšanu, izlemj, vai ir jāuzsāk tiesvedība, un uzstājas kā prasītājs tiesā. Pamatā prokuroram ir tik pat neatkarīgs statuss kā tiesnesim, un tieši prokurors ir tas, kurš izlemj, piemēram, uzsākt tiesvedību vai nē.
ZVĒRINĀTS NOTĀRS – tiesu sistēmai piederīgas personas, kuras pastāv pie apgabaltiesām un pilda viņiem likumā noteiktos pienākumus.