Kristietība.

Labdien.
Vatikāns ir Ilumināti jeb sātana tronis! Jēzus bija ~3000 gadu atpakaļ (neapgalvoju ka tieši tik ilgu laiku)!!!
http://www.atjaunotne.lv/pages/turinas-likauts
Atspēkojums. Otrreizēja fotografēšana notiek 1931. gadā. Patanatomu slēdziens vienbalsīgs – reāla līķa nospiedums. Naglas dzītas ne plaukstās, kā to zīmēja Viduslaiku svētbildēs, bet starp augšdelma kauliem. Plaukstu aponeiroze ķermeņa svaru neiztur (ķirurgs P. Barbē eksperimentē, karinot cietumnieku līķus uz naglām – plaukstas ķermeņa svaru neiztur). To zināja romiešu eksekutori – arheoloģiskie atradumi Romas impērijas teritorijā to pierādīja. Komisija no 1978. līdz 1981.gadam – trīsdesmit ASV zinātnieki un tehniķi ar jaunāko elektronisko aparatūru konstatē: audums – linu. Vērpts ar rokas vārpstiņu (Eiropā vērpj ar ratiņu sākot no 12. gs). Ziedputekšņu pēdas – 49 augi. 16 – Eiropas augi. 13 – no sāls tuksnešiem (pie Nāves jūras?) Uz audekla ir asins pēdas – bilirubīns, hemoglobīns. Tās ir cilvēka, precīzāk – primātu grupas asinis.
“Turīnas līķauts — drāna, kurā, kā uzskata daudzi kristieši, tika ietīts Jēzus Kristus pēc noņemšanas no krusta, — patiesībā ir daudz vecāks, nekā noteikts 1988. gadā, kad vairāki zinātnieki to nosauca par viduslaiku viltojumu, paziņojis amerikāņu ķīmiķis Reimonds Rodžerss.

Toreiz trīs laboratorijas Oksfordā, Cīrihē un Arizonā ar radioaktīvā oglekļa metodi pārbaudīja līķautu un atzina, ka tas radīts laikā no 1260. līdz 1390. gadam un nevar būt saistīts ar Kristus dzīves laiku. Kā žurnālā «Thermochimica Acta» raksta ķīmiķis Rodžerss, minētajā pētījumā analizēta tā drānas daļa, ko mūķenes bija restaurējušas pēc 1532. gada ugunsgrēka, kurā daļa līķauta apdega. Pēc viņa aplēsēm, patiesais līķauta vecums varētu būt no 1300 līdz 3000 gadu.

Caharijas 11.nodaļa: 7 Un tā es ganīju kaujamās avis, visvairāk nožēlojamās avju starpā, un iegādājos sev divas ganu kūjas: vienu es nosaucu par [b]Laipnību[/b]tru par [b]Vienprātību[/b]n tā es ganīju avis.
8 Vienā mēnesī es atlaidu trīs ganus, tie man bija apnikuši, un arī viņi negribēja vairs mani.
9 Tālāk es teicu: “Es jūs ilgāk vairs neganīšu; kas mirst, lai mirst, kam draud iznīcība, lai iznīkst; un pārējās, kas paliek, lai aprij cita citu!”

Jēzus bija pirmais: 1Mozus grāmatā: 17.nodaļa:20 Bet par Ismaēlu Es tevi esmu uzklausījis; Es svētīšu arī viņu; Es likšu tam būt auglīgam un viņu ļoti, ļoti vairošu;[b]divpadsmit valdnieki [/b]s dzemdēti; un Es viņu darīšu par lielu tautu.
35.nodaļa: 24 Rahēles dēli ir: Jāzeps un Benjamīns(Jēkabs mīlēja Rāheli Leu viņam iesmērēja!)!!! Jāņa ev. 11.nod: 9 Jēzus atbildēja: “Vai dienai nav divpadsmit stundu? Ja kāds staigā dienā, tas nepiedauzās, jo tas redz šīs pasaules gaismu. 16.nodaļa:7 Tomēr Es jums saku patiesību: tas jums par labu, ka Es aizeimu. Jo, ja Es neaizietu, Aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis Es to sūtīšu pie jums.
8 Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu.
9 Grēku – jo tie netic Man.
10 Taisnību – jo Es aizeimu pie Tēva, un jūs Mani vairs neredzēsit.
11 Tiesu – jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu.
12 Vēl daudz kas Man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest.Jāņa atklāsmes: 12.nodaļa: 1 Pie debesīm parādījās liela zīme: sieva, saulē tērpta, mēness apakš viņas kājām un viņai galvā divpadsmit zvaigžņu vainags.
2 Tā bija grūta un brēca dzemdēšanas sāpēs un mokās.
3 Vēl cita zīme parādījās pie debesīm: redzi, liels pūķis, ugunīgi sarkans; tam bija septiņas galvas un desmit ragi, un uz viņa galvām septiņi ķēniņa kroņi.
4 Viņa aste noslaucīja trešo daļu zvaigžņu no debesīm un nometa tās uz zemi. Pūķis stāvēja sievas priekšā, kurai bija jādzemdē, lai aprītu viņas bērnu, kad viņa būs dzemdējusi.
5 Viņai piedzima bērns, dēls, kam bija ganīt visas tautas ar dzelzs zizli; un viņas bērns tika aizrauts pie Dieva un pie Viņa troņa.
Par Jūdu: 1.Mozus 37. nodaļa: 26 Tad Jūda sacīja saviem brāļiem: “Ko tas mums dod, ka mēs savu brāli nokaujam un viņa asinis izlejam?
27 Iesim, pārdosim to ismaēliešiem, tad mēs savas rokas tam nebūsim pielikuši, jo viņš taču ir mūsu brālis un mūsu miesa.” Un viņa brāļi tam paklausīja. 38.nodaļa: 24 Un notika trešajā mēnesī, ka Jūdam tika šādi vēstīts: “Tamāra, tava vedekla, ir piekopusi netiklību, un viņa ir arī kļuvusi grūta dēļ savas netiklības.” Un Jūda sacīja: “Izvediet to, lai tā top sadedzināta!”
25 Kad viņa bija izvesta, tā sūtīja ziņu savam vīratēvam un sacīja: “No tā vīra, kam šīs lietas pieder, es esmu kļuvusi grūta. Vai pazīsti šo gredzenu, ķēdi un spieķi; kam tie pieder?”
26 Un Jūda tos pazina un teica: “Tā sieva ir taisnīgāka par mani, jo es tai neesmu devis Šelu, savu dēlu.” Un viņš vairs turpmāk negāja pie tās. Otrā laiku 33.nodaļa: 9 Tā Manase pavedināja Jūdas un Jeruzālemes iedzīvotājus, ka viņi rīkojās vēl ļaunāk nekā tās tautas, ko Tas Kungs bija licis iznīdēt Israēla bērnu acu priekšā. Jāņa ev. 13.nodaļa: 29 Jo dažiem šķita, ka Jēzus tāpēc, ka Jūdam bija maks, tam būtu sacījis: iepērc uz svētkiem, kā mums vajag, – vai: dod kaut ko nabagiem!
30 Saņēmis kumosu, Jūda steigšus izgāja ārā; un bija nakts.
31 Kad viņš bija izgājis, Jēzus saka: “Tagad Cilvēka Dēls ir paaugstināts un Dievs paaugstināts Viņā.
71 Un Viņš domāja Jūdu, Sīmaņa Iskariota dēlu; jo tas pēc Viņu nodeva, lai gan viņš bija viens no tiem divpadsmit.
Par Bābeli “Romas Vatikānu” :Jeremijas 20.nodaļa: 4 Jo tā saka Tas Kungs: redzi, Es tevi darīšu par briesmām tev pašam un visiem taviem draugiem! Tie kritīs no ienaidnieka zobena, tavām acīm to redzot. Visu Jūdu Es nodošu Bābeles ķēniņa rokās, viņš tos izvedīs uz Bābeli un tos nokaus ar zobenu.
Septiņu ķēniņu periods. Šai laikā pilsētā valdīja septiņi, domājams etrusku, ķēniņi. Kā pirmais no ķēniņiem bijis leģendārais Romuls – Romas dibinātājs. Pēdējais no 7 ķēniņiem bijis ļoti cietsirdīgs un romieši to 509.g.pmē. no pilsētas padzinuši un iznīcinājuši ķēniņa varu. http://aliens.lv/new.php?k=661
http://lv.wikipedia.org/wiki/Tib%C4%93rijs_Klaudijs_C%C4%93zars_Augusts_Germ%C4%81niks
Jāņa atklāsmes 13.nodaļa:1 Es redzēju izkāpjam no jūras zvēru, kam bija septiņas galvas un desmit ragi, un uz viņa ragiem desmit ķēniņa kroņi, un uz viņa galvām zaimu vārdi.
2 Šis zvērs, ko es redzēju, bija līdzīgs leopardam; viņa kājas bija kā lāča kājas un viņa mute kā lauvas mute. Pūķis deva tam savu spēku, savu troni un lielu varu.
3 Viena no viņa galvām bija kā uz nāvi ievainota, bet tā nāves brūce atkal tika dziedināta. Visa zeme noraudzījās uz zvēru ar izbrīnu.
4 Un viņi pielūdza pūķi, tādēļ ka tas zvēram devis varu; arī zvēru tie pielūdza, sacīdami: “Kas līdzinās zvēram, un kas var ar to karot?”
5 Tam tika dota mute runāt lielas lietas un zaimus un vara to darīt četrdesmit divi mēnešus ilgi.
6 Tad tas atvēra savu muti Dieva zaimošanai, lai zaimotu Viņa Vārdu un Viņa mājokli, tos, kas mājo debesīs.
7 Tam tika dots karot ar svētajiem un tos uzvarēt, un dota vara pār visām ciltīm un ļaudīm un valodām un tautām.
8 Un to pielūgs visi, kas dzīvo virs zemes, kuru vārdi nav rakstīti kopš pasaules radīšanas nokautā Jēra dzīvības grāmatā.
9 Kam ir ausis, tas lai dzird!
10 Kas ņem gūstā, aizies pats gūstā; kas nokauj ar zobenu, to nokaus pašu ar zobenu. Šeit parādās svēto izturība un ticība.
11 Tad es redzēju citu zvēru izkāpjam no zemes: tam bija divi ragi, tādi kā jēram, bet tas runāja kā pūķis.
12 Tam bija pirmā zvēra vara visā pilnībā viņa priekšā, un tas piespieda zemi un tās iedzīvotājus pielūgt pirmo zvēru, kura nāves brūce bija dziedināta.
13 Tas dara lielas brīnuma zīmes, uz viņa pavēli pat uguns krīt no debesīm uz zemi cilvēku acu priekšā.
14 Tas pieviļ zemes iedzīvotājus ar brīnuma zīmēm, kas viņam bija dots darīt zvēra priekšā; tas aicina zemes iedzīvotājus celt tēlu zvēram, kam ir zobena brūce un kas tomēr palicis dzīvs.
15 Tam bija dotas spējas iedot dzīvības garu zvēra tēlam, lai zvēra tēls varētu runāt un panāktu to, ka visi, kas nepielūgtu zvēra tēlu, tiktu nokauti.
16 Un viņš dara, ka visi, lielie un mazie, bagātie un nabagie, brīvie un vergi, uzspiež zīmi uz savas labās rokas vai uz pieres,
17 lai neviens nevarētu ne pirkt, ne pārdot, kam nav šīs zīmes – zvēra vārda vai viņa vārda skaitļa.
18 Šeit slēpjas gudrība. Kam ir saprašana, lai izdibina zvēra skaitli, jo tas ir cilvēka skaitlis; un viņa skaitlis ir seši simti sešdesmit seši.
Pentagramma piecstaru zvaigzne (visā pasaulē ieskaitot Latviju!!!)! Ja tā saucamo pentagramu pagriež par 36 grādiem ieraugi PSRS simbolu!!!