Kultūra

10.
KULTŪRA
CULTURE

SATURS lpp.
CONTENTS Page

10 – 1. LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA 101
THE NATIONAL LIBRARY OF LATVIA

10 – 2. PUBLISKĀS BIBLIOTĒKAS 101
PUBLIC LIBRARIES

10 – 3. KULTŪRAS UN TAUTAS NAMI 101
CULTURE HOUSES

10 – 4. MUZEJI 102
MUSEUMS

10 – 5. TEĀTRI 102
THEATRES

10 – 6. KINO 102
CINEMA

10 – 7. KINOFILMU RAŽOŠANA 102
FILM PRODUCTION

10 – 8. KINOTEĀTROS IZRĀDĪTĀS PILNMETRĀŽAS KINOFILMAS 102
FULL-LENGTH FILMS SHOWN IN CINEMAS

10 – 9. KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀDES REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN RAJONOS 103
CULTURAL AND EDUCATION INSTITUTIONS BY CITY AND DISTRICT

10 – 10. GRĀMATU UN BROŠŪRU, ŽURNĀLU UN LAIKRAKSTU IZDOŠANA 103
PRODUCTION OF BOOKS AND BROCHURES, MAGAZINES AND NEWSPAPERS

10 – 11. IZDOTO GRĀMATU UN BROŠŪRU SADALĪJUMS PĒC LITERATŪRAS VEIDIEM 104
PRODUCTION OF BOOKS AND BROCHURES BY FIELD OF LITERATURE

10 – 12. IZDOTO GRĀMATU UN BROŠŪRU SADALĪJUMS PĒC VALODĀM 104
PRODUCTION OF BOOKS AND BROCHURES BY LANGUAGE

Šajā iedaļā izmantota Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bibliogrāfijas institūta statistiskā informācija.
Publisko bibliotēku skaitā iekļautas valsts un pašvaldību tautas bibliotēkas, Neredzīgo biedrības, sociālās aprūpes un veselības aprūpes u.c. iestāžu bibliotēkas. Publisko bibliotēku kopskaitā nav iekļautas mācību iestāžu un tehniskās bibliotēkas, kā arī Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Akadēmiskā bibliotēka.
Kultūras un tautas namu skaitā iekļauti valsts un pašvaldības kultūras un tautas nami, kā arī citu organizāciju (piemēram, akciju sabiedrību, paju sabiedrību u.c.) pakļautībā esošie kultūras un tautas nami.
Muzeju skaitā ietilpst valsts un pašvaldību muzeji; netiek uzskaitīti privātie muzeji.
Teātru skaitā iekļauti valsts un pašvaldību profesionālie teātri.
Kinoteātru skaitā ir ietverti stacionārie kinoteātri (kinoteātri ar savu aparatūru un kinozāli).
Kinoseansu apmeklējumu skaitā tiek iekļauti stacionāro kinoteātru, kā arī kinoseansu apmeklējumi kultūras un tautas namos un citās iestādēs, kurās ir kinoiekārtas un notiek kinofilmu demonstrēšana. This chapter is based on the data provided by the National Library of Latvia and the Latvian Institute for Bibliography.
The number of public libraries includes state and municipal libraries, the library of the Association of the Blind and libraries of the social, healthcare and other institutions. The number of public libraries does not include the libraries of education institutions and those of technical sciences; the National Library and the Academic Library are also excluded.
The number of culture houses includes central or local government-owned culture houses and those culture houses, which are subject to other organisations (for example, share holding companies, stock companies, etc.).
The number of museums includes central and local government-owned museums; private museums are not included.
The number of theatres includes state and municipal professional theatre companies.
The number of cinemas includes stationary cinemas (cinemas with own equipment and hall).
Cinema admissions include admissions to stationary cinemas as well as admissions to film shows in culture houses and other establishments that are provided with cinema equipment and where films are shown.
10 – 1. LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA
THE NATIONAL LIBRARY OF LATVIA

1990 1995 2000 2001

Fondi (gada beigās), milj. eks. 4.9 4.8 4.3 4.3 Collection (at end of year), mln units
Pavisam lasītāju, tūkst. 20 30 45 43 Users, thsds
Izsniegums, milj. eks. 1.5 2.6 3.3 3.1 Loans, mln units

10 – 2. PUBLISKĀS BIBLIOTĒKAS ¹
PUBLIC LIBRARIES ¹

1990 1995 2000 2001

Pavisam – Total
Publisko bibliotēku skaits 1317 1037 932 920 Number of public libraries
Fondi, milj. eks. 22.9 16.4 13.7 13.1 Collection, mln units
Pavisam lasītāju, tūkst. 902 501 532 575 Users, thsds
Izsniegums, milj. eks. 22.7 15.9 20.3 20.6 Loans, mln units

Pilsētās – Urban localities
Publisko bibliotēku skaits 483 279 214 210 Number of public libraries
Fondi, milj. eks. 14.8 9.7 7.0 6.7 Collection, mln units
Pavisam lasītāju, tūkst. 721 356 369 413 Users, thsds
Izsniegums, milj. eks. 18.5 12.1 14.6 14.8 Loans, mln units

Laukos – Rural localities
Publisko bibliotēku skaits 834 758 718 710 Number of public libraries
Fondi, milj. eks. 8.1 6.7 6.7 6.4 Collection, mln units
Pavisam lasītāju, tūkst. 181 145 163 162 Users, thsds
Izsniegums, milj. eks. 4.2 3.8 5.7 5.8 Loans, mln units
___________________________
¹ Bibliotēku skaits un fondu daudzums uzrādīts attiecīgo gadu beigās.
The number of libraries and the size of the collection are shown as of the end of the given year.

10 – 3. KULTŪRAS UN TAUTAS NAMI
CULTURE HOUSES
(gada beigās – at the end of the year)

1990 1995 2000 2001

Kultūras un tautas namu skaits 891 608 546 549 Number of culture houses
Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu un pulciņu skaits kultūras un tautas namos 6623 3202 3539 3666 Number of amateur performing units
in culture houses
Dalībnieku skaits tajos, tūkst. 121.9 58.0 63.4 64.7 Participants, thsds

10 – 4. MUZEJI
MUSEUMS

1990 1995 2000 2001

Muzeju skaits
(ieskaitot filiāles; gada beigās) 93 95 133 139 Museums – total
(including branches; at end of year)
Apmeklējumu skaits, tūkst. 3888 1319 1480 1533 Admissions, thsds
Apmeklējumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem 1460 531 624 650 Admissions per 1,000 population

10 – 5. TEĀTRI
THEATRES

1990 1995 2000 2001

Profesionālo teātru skaits (gada beigās) 10 10 9 9 Professional theatre companies (at end of year)
operas un baleta 1 1 1 1 opera and ballet
drāmas, muzikālie 7 8 7 7 drama and musical
bērnu un jaunatnes 2 1 1 1 children and youth
Izrāžu skaits 3678 2644 2435 2458 Number of performances
Apmeklējumu skaits, tūkst. 1559 659 757 764 Admissions, thsds
Apmeklējumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem 585 265 319 324 Admissions per 1,000 population

Bez tam 2001.gadā darbojās 483 amatieru teātri un drāmas kolektīvi.
In addition, there were 483 amateur theatre companues in 2001.

10 – 6. KINO
CINEMA
1990 1995 2000 2001

Kinoteātru skaits (gada beigās) 90 52 30 34 Number of cinemas (at end of year)
Kinoseansu apmeklējumu skaits
(kinoteātros, kultūras un tautas namos), tūkst. 19748 1020 1457 1152 Number of admissions
(cinemas and culture houses), thsds
pilsētās 15528 938 1428 1133 urban localities
laukos 4220 82 29 19 rural localities
Kinoseansu apmeklējumu skaits
uz 1 000 iedzīvotājiem 7416 411 614 488 Admissions per 1,000 population

10 – 7. KINOFILMU RAŽOŠANA
FILM PRODUCTION

1990 1995 2000 2001

Pilnmetrāžas kinofilmas – pavisam 11 4 4 6 Full-length films – total
spēlfilmas un animācijas 6 2 3 3 feature and animated cartoon
hronikāli dokumentālās un populārzinātniskās 5 2 1 3 documentary and popular science
Īsmetrāžas kinofilmas
(neieskaitot kinožurnālus) – pavisam 132 17 21 20 Short-length films
(excluding news-reels) – total
spēlfilmas un animācijas 3 11 12 10 feature and animated cartoon
hronikāli dokumentālās un populārzinātniskās 14 6 9 10 documentary and popular science
___________________________
¹ Tai skaitā 15 zinātniski tehniskās un mācību īsmetrāžas kinofilmas.
Including 15 technical research and education short-length films.

10 – 8. KINOTEĀTROS IZRĀDĪTĀS PILNMETRĀŽAS KINOFILMAS
FULL-LENGTH FILMS SHOWN IN CINEMAS

1999 2000 2001

Pavisam 220 271 309 Total
tai skaitā ražotas: of which produced in:
Amerikas Savienotajās Valstīs 184 223 256 United States
Francijā 8 9 17 France
Austrijā – – 4 Austria
Krievijā 3 7 4 Russian Federation
Lielbritānijā 7 6 3 United Kingdom
Japānā – – 3 Japan
Dānijā 2 3 3 Denmark
Ķīnā – 1 3 China
Zviedrijā 1 – 2 Sweden
Latvijā 4 6 1 Latvia
Somijā – – 1 Finland
Islandē – – 1 Iceland
Vācijā 1 1 – Germany
Nīderlandē 1 – – Netherlands
Norvēģijā – 1 – Norway
Spānijā 1 2 – Spain
Šveicē – 1 – Switzerland
kopražojuma filmas 8 11 11 joint production

10 – 9. KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀDES REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN RAJONOS
CULTURAL AND EDUCATION INSTITUTIONS BY CITY AND DISTRICT
(gada beigās – at the end of the year)

Publiskās bibliotēkas1
Public libraries 1
Kultūras un tautas namu skaits
Number of culture houses
skaits
number fondi, tūkst. eks.
collection, thsd units
1990 1995 2000 2001 1990 1995 2000 2001 1990 1995 2000 2001

Latvija – Latvia 1318 1038 933 921 27774 21189 18000 17446 891 608 546 549
Republikas pilsētas – Cities
Rīga¹ 157 80 50 50 10700 8135 5975 5816 33 24 17 17
Daugavpils 20 9 7 7 712 393 340 326 8 5 8 7
Jelgava 13 7 5 5 533 409 341 334 7 5 4 3
Jūrmala 58 22 16 13 932 540 400 318 41 3 3 3
Liepāja 25 14 9 9 1069 726 562 554 11 6 4 4
Rēzekne 8 4 4 4 249 132 129 134 2 2 2 2
Ventspils 10 5 5 5 440 289 258 257 4 2 1 1
Rajoni – Districts
Aizkraukles 36 33 30 31 488 411 441 402 25 21 18 16
Alūksnes 27 25 23 23 326 268 254 257 23 22 22 20
Balvu 29 29 28 28 366 322 306 301 23 17 15 16
Bauskas 38 37 37 37 478 387 343 339 27 13 11 14
Cēsu 42 39 37 37 514 452 448 440 38 24 27 25
Daugavpils 44 37 35 35 568 383 341 342 33 26 22 22
Dobeles 41 31 28 27 513 383 314 308 27 14 16 15
Gulbenes 25 22 21 21 318 280 253 249 21 16 15 16
Jelgavas 37 32 30 30 419 363 228 222 32 18 11 11
Jēkabpils 46 43 38 39 630 496 456 458 29 24 24 24
Krāslavas 38 30 30 30 457 366 376 379 28 25 27 24
Kuldīgas 32 29 28 28 382 304 318 317 22 17 17 17
Liepājas 52 49 43 42 608 543 499 480 44 33 26 26
Limbažu 41 37 32 31 526 450 380 387 32 20 16 18
Ludzas 56 47 38 37 637 488 426 404 44 31 22 23
Madonas 48 43 41 40 598 493 608 471 37 29 28 26
Ogres 38 29 26 25 512 389 323 324 31 22 20 21
Preiļu 45 42 38 37 572 533 537 521 29 22 17 19
Rēzeknes 43 36 38 37 471 341 355 352 41 25 25 26
Rīgas 71 45 44 44 1035 603 644 645 48 25 21 22
Saldus 30 28 28 28 468 432 419 424 19 17 18 18
Talsu 41 41 39 38 550 485 479 474 27 20 19 21
Tukuma 35 32 31 30 523 439 396 381 29 23 23 23
Valkas 31 29 27 27 377 320 274 278 27 26 22 22
Valmieras 39 35 31 30 617 502 447 440 35 19 18 18
Ventspils 22 17 16 16 186 132 130 112 14 12 7 9
___________________________
¹ Ieskaitot Latvijas Nacionālo bibliotēku.
Including the National Library of Latvia.

10 – 10. GRĀMATU UN BROŠŪRU, ŽURNĀLU UN LAIKRAKSTU IZDOŠANA
PRODUCTION OF BOOKS AND BROCHURES, MAGAZINES AND NEWSPAPERS

1990 1995 2000 2001
Grāmatas un brošūras – Books and brochures
Grāmatu un brošūru skaits (iespiedvienības) 1564 1968 2546 2530 Books and brochures, number of titles
Tai skaitā latviešu valodā 883 1626 2044 2098 Of which in Latvian
Metiens, milj. eks. 20.8 9.5 7.0 6.2 Number of copies, mlns
Tai skaitā latviešu valodā 13.0 7.8 6.0 5.4 Of which in Latvian
Iespiedlokšņu novilkumi, milj. 231 112 74 71 Printed sheet impressions, mlns
Žurnāli un citi periodiskie izdevumi (ieskaitot periodiski izdotos rakstu krājumus un biļetenus)
Magazines and other periodicals (including periodic compilations and bulletins)
Žurnālu un citu periodisko izdevumu skaits
(gada beigās) 243 235 325 355 Magazines and other periodicals, number of titles
(at end of year)
Tai skaitā latviešu valodā 157 169 236 261 Of which in Latvian
Gada metiens, milj. eks. 68.3 15.3 24.7 27.4 Annual circulation, mln copies
Tai skaitā latviešu valodā 55.0 12.0 20.8 22.7 Of which in Latvian
Laikraksti – Newspapers
Izdevumu skaits (gada beigās) 172 286 227 ¹222 Number of titles (at end of year)
Tai skaitā latviešu valodā 103 193 157 154 Of which in Latvian
Vienreizējais metiens, tūkst. eks. 4396 2915 2081 2253 Single circulation, thsd copies
Tai skaitā latviešu valodā 2529 1355 1019 1066 Of which in Latvian
Gada metiens, milj. eks. 476 223 181 186 Annual circulation, mln copies
Tai skaitā latviešu valodā 240 134 112 106 Of which in Latvian
_________________________
¹ Tai skaitā 27 laikraksti, kas iznāk 4 – 6 reizes nedēļā un 33 laikraksti, kas iznāk 2 – 3 reizes nedēļā.
Including 27 newspapers with 4 – 6 issues per week and 33 newspapers with 2 – 3 issues per week.
10 – 11. IZDOTO GRĀMATU UN BROŠŪRU SADALĪJUMS PĒC LITERATŪRAS VEIDIEM
PRODUCTION OF BOOKS AND BROCHURES BY FIELD OF LITERATURE

Grāmatu un brošūru skaits
Number of titles Metiens,
tūkst. eks.
Number of copies, thsds
1995 2000 2001 1995 2000 2001

Pavisam izdota literatūra 1968 2546 2530 9549.4 7033.2 6180.6 Total
zinātniskā 60 198 185 66.6 147.9 143.9 science
zinātniski informatīvā 61 29 43 23.6 21.6 17.1 scientific reference
populārzinātniskā 63 124 182 182.5 298.1 451.0 popular science
politiskā 50 59 62 136.6 104.4 111.5 politics
oficiālā 68 68 54 113.5 73.9 55.4 official documents
ražošanas 81 127 96 226.8 140.8 174.0 production and technology
mācību 454 500 459 3138.3 1841.1 1085.4 education
mācību metodiskā 83 140 138 132.0 157.5 138.7 teaching methods
daiļliteratūra (neieskaitot bērnu) 408 378 391 1934.5 777.6 714.0 fiction (excluding children’s books)
bērnu literatūra
(populārzinātniskā un daiļliteratūra) 238 259 259 1650.0 807.8 709.9 children’s literature
(popular science and fiction)
uzziņu literatūra 249 475 440 1263.6 1987.4 1756.0 reference books
praktiskā literatūra plašam lasītāju lokam 51 69 84 337.6 481.8 550.2 educational literature for the broad public
reliģiskā literatūra 74 67 67 277.8 107.1 153.0 religion
memuārliteratūra 28 53 70 66.0 86.2 120.5 memoirs

10 – 12. IZDOTO GRĀMATU UN BROŠŪRU SADALĪJUMS PĒC VALODĀM
PRODUCTION OF BOOKS AND BROCHURES BY LANGUAGE

Grāmatu un brošūru skaits
Number of titles Metiens,
tūkst. eks.
Number of copies, thsds Iespiedlokšņu novilkumi, tūkst.
Printed sheet impressions, thsds
1995 2000 2001 1995 2000 2001 1995 2000 2001

Pavisam 1968 2546 2530 9549.4 7033.2 6180.6 112208.7 73714.4 70888.3 Total
Latviešu valodā 1626 2044 2098 7826.3 5951.8 5417.4 92302.8 61657.6 62185.9 Latvian
orģinālizdevumi 1028 1391 1404 4534.2 4357.5 3833.4 52054.3 38299.8 37237.2 original
tulkojumi 598 653 694 3292.1 1594.3 1584.0 40248.5 23357.8 24948.7 translations
no angļu valodas 293 392 403 1868.3 974.8 934.8 21361.9 15143.9 15190.6 from English
no vācu valodas 116 81 94 549.5 191.2 234.5 8165.2 2640.4 3300.5 from German
no krievu valodas 61 68 63 282.1 191.9 132.2 2893.8 2478.5 2103.0 from Russian
no franču valodas 46 20 37 243.3 44.1 76.9 3040.4 607.2 843.3 from French
no zviedru valodas 14 13 15 48.4 20.7 47.2 649.3 257.7 691.8 from Swedish
no itāļu valodas 5 14 14 43.0 37.8 37.6 472.0 233.9 578.2 from Italian
no citām valodām 63 65 68 257.5 133.8 112.5 3665.9 1996.2 2241.3 from other languages
Citās valodās 320 456 399 1643.4 990.7 700.2 18192.4 9847.4 7415.7 Other languages
orģinālizdevumi 240 301 269 1107.5 447.7 327.2 15167.8 5045.3 3656.1 original
krievu valodā 105 138 127 492.4 174.8 101.6 7702.4 2430.5 1429.1 Russian
angļu valodā 96 75 66 548.8 195.8 135.9 6288.4 1574.9 986.9 English
vācu valodā 13 20 19 32.1 37.2 31.1 281.6 555.7 429.1 German
citās valodās 26 68 56 34.2 39.9 57.6 895.4 484.2 800.5 other languages
tulkojumi 80 155 130 535.9 543.0 373.0 3024.6 4802.1 3759.6 translations
krievu valodā 51 76 60 237.2 377.9 231.3 1499.0 3068.1 2443.6 Russian
angļu valodā 18 53 54 244.7 110.5 112.8 1424.9 1239.0 1003.8 English
citās valodās 11 26 16 54.0 54.6 28.9 100.7 495.0 312.2 other languages
Vārdnīcas 22 46 33 79.7 90.7 63.0 1713.5 2209.4 1286.7 Dictionaries