Mārketinga eksāmenam

1. Mārketinga būtība.

• Izpētīt un noteikt viss labāko un viss efektīvāko preču un pakalpojimu pārdošanas tirgu.

2. Vajadzība, pieprasījums, produkts.

Mārketinga būtības elementi (vai mārketinga pētīšanas un vadīšanas objekti)

• Vajadzība: Prasība pēc kautkā

• Pieprasījums: Naudas izteiksmē izteikta vajadzība.

• Produkts: Tas ir viss kas radīts darba rezultātā, spēj apmierināt petērētāju vajadzības un tiek piedāvāts tirgū.

3. Maiņa, darījums.

• maiņa: vēlamā produkta iegūšana maiņas procesā pret citu preci vai maksāšanas līdzekli.

• Darījums: Vēlamo produktu iegūšana ievērojot noteiktus nosacījumus.

4. Mārketinga mērķi.

1. Patēriņa palielināšana

2. Patērētāju vēlmju un vajadzību apmierināšana

3. Produktu izvēles dažādība

4. Dzīves līmeņa paaugstināšana

5. Mārketinga darbības koncepcija.

• Koncepcija: sistematizēti un apkopoti uzskati pa

a
ar kādu parādību vai processu.

• Koncepcijas veidi.

1. Produkcijas koncepcija – pieejama produkcija par zemām & mēranām cenām

2. Produkta koncepc. –priekšroka produkta kvalitātei.

3. Pircēju koncepc. – izzināt pircēju vajadzības un vērtējumu.

4. Pārdošanas koncepc. – nepārtraukti veic preču virzīšanu tirgū un realizācijas stimulēšanu.

5. Sociālā mārketinga koncepc. – pēc produkta patēriņa novērš kaitīgās sekas.

6. Sociālā koncepcija.

Ar šīs koncepc. Palīdzību cenšas noteikt un apmierināt pircēju vajadzības un vēlmes daudz efektīvāk par konkurentiem, ņemot vērā visas sabiedrības labklājības attīstības intereses.

Koncepcijas pamatuzdevumi.

• ievērot sabiedrības intereses.

• Apmierināt pircēju vajadzības.

• Palielināt peļņu.

Koncepcijas mērķis: Nodrošināt gan atsevšķa patērētāja gan visas sabiedrības ilglaicīgu labklājību.

7. Mārketinga vi
i
ides būtība.

Mārketinga vide: organizācijas darbības ietekmējošo labvēlīgo faktoru kopums, kuri izraisa nepieciešamību tos izmantot vai pārvarēt, lai īstenotu mārketinga mērķus.

8. Mārketinga iekšējā vide.

1) institucionālais menedžments

2) finanses

3) zinātne un pētniecība

4) ražošana

5) piegāde

6) grāmatvedība

9. Mārketinga tieši ietekmējošā ārēja vide.

1) piegādātāji.

2) Starpnieki

3) Pircēji

4) Konkurenti

5) Sabiedriskā organizācijas, prese

6) Likumdošana

10. Mārketinga netieši ietekmējošā ārējā vide

1) Valsts demogrāfiskais stāvoklis

2) Valsts ekanomiskais stāvoklis

3) Starptautiskās attiecības

4) Zinātne un
n
n tehnoloģijas

5) Valsts politika

6) Sociālkultūras elementi.

11. Mārketinga procesa būtība

1) Mērķa pircēji – viņu vēlmes, vajadzības un pieprasījujms

2) Mārketinga pasākumu kompleks

3) Ārējās vides elementi

12. Mērķa pircējs tā noteikšana.

Mērķa pircējs – mārketinga procesa kodols

Noteikšana satāv no:

1) pieprasījuma noteikšanas un prognozēšanas

2) tirgus segmentēšanas

3) mērķa tirgus noteikšanas

4) pozīciju nostiprināšanas

13. Mārketinga pasākumu komplekss:

Tas ir: vadīšanas pasākumu kopums kuru veic organizācijas, lai panāktu vēlamo pircēju attieksmi pret piedāvātajiem produktiem.

Tas sastāv no šādiem elementiem:

1) produkts

2) cena

3) sadale

4) virzīšana tirgū

14. Mārketinga procesu vadīšana.

Galvenās funkcijas: 1) Analīze 2) plānošana 3) darbība 4) kontrole.

15. Iekšējās informācijas pētīšanas sistēma.

Pētīšanas sistēma (MIS) ier patstāvīgi funkcionējoša un savstarpēji saistīta cilvēku, iekārtas un darbības sistēmas, kas paredzētas informācijas vākšanai, apstrādei, analīzei, novērtēšanai un sadalei pēc vietas, laika un precizitātes lai pieņemtu lēmumus mārketinga joma.

Informācijai jābūt orientētai uz konkrētu lietotāju.

(MIS – mārketinga informācijas sistēma)

16. Intelektuālā informācija mārketinga pētīšanas sistēmā.

Intelektuālā informācija: ir avotu un darbības komplekss, ko izmanto, lai nepārtraukti ie

e
egūtu informāciju par dažādiem mārketinga ārējās vides raksturlielumiem.

17. Mārketinga pētījumu process.

Pētījuma mērķi.

1) meklēšanas mērķi

2) aprakstošie mērķi

3) eksperimentālie mērķi

Pētījumu process.

1) pētījuma objekta noteikšana

2) pētījuma plāna izstrāde

3) informācijas vākšana

4) informācijas analīze

5) pārskatu sagatavošana

18. Informācija, vākšana novērtēšana.

Informācija: 1) primārā – pirmreizējie dati 2) sekundārā – apstrādātie dati

Informācijas vākšanas metodes.

1) pētniecības metode

2) komunikāciju līdzekļi

3) izlases veida plāns

4) pētniecības līdzekļi

Informācijas vērtēšana pēc kritērijiem:

1) elastīgums

2) efektivitāte

3) intervijas efektivitātes kontrole

4) izlases veida kontrole

5) datu vākšanas ātrums

6) atbilžu saņemšanas pakāpe

7) izdevīgums

Novērtēšanas process:

1) viss raksturīgāko savstarpējo sakarību noteikšana

2) jāaprēķina kolerācijas koeficienti

3) jāveic datu apstrāde

4) informācijas analīzei viss biežāk izmanto krusta tabulas

Analīze veidi:

1) regresijas analīze

2) kolerācijas analīze

3) faktoru analīze u.c

19. Pircēju rīcības modelis.

Sastāv no 3 blokiem:

1. bloks – stimuli – a) mārketinga stimuli b) citi stimuli

2. bloks – pircēju rī

ī
īcība

3. bloks – pircēju izvāle

20. Pircēju rīcību ietekmējošie faktori.

Faktoru grupas: 1–ekanomiskie 2–sociālie 3–kiltūras 4–personiskie 5–psiholoģiskie

21. Pircēju rīcības psiholoģija

psihaloģiskie faktori:

1. motivējums 2. Uztvere 3. Apguve 4. Pārliecība 5. Nostāja 6. Ieradums

22. dalībnieku lomas pirkšanas procesā:

1 – iniciātors – cilvēks kas pirmais iedomājas nopirkt šo preci

2 – ietekmētājs – cilvēks kura uzskatiem ir būtiska loma pirkšanas procesā

3 – lēmuma pieņēmējs – cilvēks kurš pieņem pirkšanas lēmumu.

4 – pircējs – cilvēks kas pērk preci

5 – patērētājs – cilvēks kas ir galīgais nopirktās preces patērētājs.

23. Pircēju rīcība lēmuma pieņemšanā

kritēriji: 1 pircēju iesaistīšana pirkšanas procesā.

2 produktu sortimenta un tirdzniecības marku dažādība

Rīcības veidi:

1. komplicētā rīcība – ir pircējiem kuri dziļi iesaistīti pirkšanas procesā un pastāv daudzas atšķirības starp produktu markām.

2. Neatbilstību novērtēšana – ir pircēju rīcība, ja tie ir dziļi iesaistīti pirkšanas procesā, bet pastāv nelielas atšķirības starp produktu markām

3. Izpēte – raksturīga pircējiem ar zemu iesaistīšanā līmenipirkšanas procesā, viņi sastopas ar nozīmīgām atšķirībām starp produktu markām.

24. Pircēju lēmuma pieņemšanas posmi.

1) vajadzību rašanās

2) informācijas meklēšana

3) alternatīvu vērtēšana

4) rīcība pēc pirkuma

5) lēmums par pirkumu

25. Pircējs un jauna prece

Jauna prece – no pircēju viedokļa obligāti satur kautko potensiāli jaunu.

Adoptācija – pircēju rīcība no pirmreizējās informācijas par produktu līdz pilnīgai tā atzīšanai.

Adoptācijas posmi:

1. iepriekšājās zināšanas

2. ieinteresētība

3. vērtējums

4. izmēģināšana

5. adaptācija

Pircēju tipi adaptācijas periodā.

1. navatori – cilvēki kas mīl risku & jaunas idejas

2. ātri adaptējušies – adoptējas ātri, bet piesardzīgi, pārsvarā respektabli cilvēki.

3. Apdomīgie – piesardzīgi cilvēki, rūpīgi novēro visu jauno, adoptējas pēc sabiedrības domas līderiem .

4. Lēni adoptējošie – cilvēki kas nav noskaņojušies uz pārmaiņām, jaunajam pieskaņojas tikai tad ja tas nav pret viņu tradīcijām.

26, Biznesa tirgus, tā raksturojums.

Biznesa tirgus ietver organizācijas, kuras pārdod un pērk produktus nevis galējam patēriņam, bet ar domu iesaistīt tos ražošanas procesā un rezultātā gūt peļņu.

27. pircēju rīcības modelis biznesa tirgū.

1. Mārketinga stimuli – produkts, cena, izvietojums, virzīšana. Pārējie stimuli – ekanomiskie, politiskie, tehniskie, sociālie, kultūras.

2. Pircēju rīcība – organizācijas menedžments. Ietekmētāji – lēmēji, pircēji, patērētāji, lēmuma pieņemšanas process.

3. Pircēju izvēle – prece, pakalpojums, piegādātājs, pasūtījuma līmenis, piegādes termiņš, maksājuma veids, pārējie nosacījumi.

28. Pircēju rīcību ietekmējošie faktori biznesa tirgū.

1. ārējie faktori. – pieprasījums, ekanomiskā attīstība, naudas vērtība, piegādes nosacījumi, zinātnes sasniegumi, konkurentu darbība, valsts politika un regulēšana.

2. Organizācijas darbība – mērķi, darbiniekitehnika, tehnoloģijas, struktūras, kultūra, darījumi.

3. Darījumu attiecības – pilnvaras, autoritāte, saturs, uztvere, pārliecība, nostāja.

4. Personu raksturojumi. – vecums, izglītība, ienākumi, amats, personiskā īpašibas.

29. Starpnirku tirgus tā īpatnības.

Starpnieku tirgus – to veido organizācijas, kuras iegādājas preces lai tās pārdotu tālāk vai iznomātu citiem, tādējādi rezultātā gūstot peļņu.

Sortimenta jomā ir četras stratēgijas: 1. Izņēmuma sortiments. 2. Dziļš sortiments.

3. plašs sortiments 4. Jaukts sortiments.

Iespējamie tirgus apstākļi

1. jauna pasūtījuma apstākļi

2. labākā pardevēja apstākļi

3. labākās papkalpošanas apstākļi.

Pircēju – starpnieku tipi.

1. Uzticīgais pircējs

2. Perspektīvais pircējs

3. Labākā darījuma pircējs

4. Apsteidzošais pircējs

5. Reklāmas pircējs

6. Cenu pazeminoš piercējs

7. Kondtruktīvais pircējs

30. Tirgus ietilpība.

Tā ir: iespējamais produkta realizācijas apjoms, kas ir atkarīgs no pircēju pieprasījuma un preču piedāvājuma mijiedarbības.

Tirgus ietilpība ir pircēju pieprasījuma vērtēšana, mērīšana, prognozēšana.

31. Pieprasījuma prognozēšana.

Tas ir: nākotnes pieprasījuma novērtēšana ar dažādu metožu palīdzību, ņemot vērā pircēju rīcību pareģošanu noteiktā mārketinga vidē un pie noteiktiem mārketinga darbības nosacījumiem.

Prognozēšanas veidi:

1. Tirgus attīstības prognoze

2. Nozares attīstības prognoze

3. Prognoze pieprasījumam pēc uzņēmuma produktiem.

32. tirgus segmentēšanas būtība.

Segmentēšana – ir tirgus sadalīšana pēc grupām atkarībā no to vajadzībām, rīcības tirgūun attieksmes pret mārketinga pasākumiem.

Segmentēšanas posmi :

1. masu mārketings.

2. Pēc produkta diferensēts mārketings.

3. Mērķa mārketings.

Mārketinga noteikšana: viena vai dažādu izraudzīto segmentu vērtēšana un atlase, lai veiktu noteiktus mārketinga pasākumus.

Segmenta vērtēšana: 1. Vērtē ņemot vērā pieprasījuma apjomu.

2. vērtē pēc savām iespējām un resursiem.

Pozīciju nostiprināšana: uzņēmuma mārketinga pasākumu detalizēšana un pilnveidošana, kas vērsta pret konkurentu.

33. segmentēšanas pamatprincipi un raksturlielumi.

Segmentēšanas veidi:

1. tirgus netiek segmentēts

2. tirgus pilnīga segmentācija

3. tirgus segmentēšana pēc pircēju ienākumu līmeņa

4. tirgus segmentēšana pēc pircēju vecuma

5. tirgu segmentē pēc kombinācijas – ienākumi + vecums

segmentēšanas pamatprincips – sasniegt lielu precizitāti segmentu skaita noteikšanā un pircēju skaita aprēķināšanā katrā no tiem.

Segmentēšanas raksturlielumi.

1. ģeogrāfiskie

2. demogrāfiskie

3. sociāli ekanimiskie

4. nacionālie un kultūras

5. personiskie

6. rīcības

34. Segmentēšanas metodes:

viss izpaltītākās: 1. Grupējumu metode pēc vienām un tām pašām pazīmēm.

2. daudzdimensiju statistiskās analīzes metode.

Daudzdimensiju kalsifikāciju veic tad, ja klasifikāciju veic pēc komplekso pazīmju analīzes.

Klasteranalīzes metode – viss efektīvākā daudzdimensiju klasifikācija.

Tipozēšana – ir process kurā pētījumu objektu kopumu sadala grupās pēc pietiekami vienādas un noturīgas uzvedībass laikā un telpā.

35. Tirgus segmenta vērtēšana.

Vērtēšanas faktori.

1. segmenta izmēri un to palielināšanas iespējas.

2. Segmentu vides vērtējums

3. Segmentu atbilstība uzņēmuma mērķiem un resursiem.

Segmentu vides vērtējuma faktori:

1. esošie un potensiālie konkurenti noteiktajos segmentos

2. aizstājēj produktu esamība noteiktos segmentos

3. pircēju relatīvā maksātspēja

4. piegādes kvalitāte

Mērķa tirgus – novērtēts un atlasīts pircēju segments, kurā uzņēmums plāno pārdot savus produktus un veikt mārketinga pasākumus.

36. Mārketinga stratēģija mērķatirgū.

Stratēģijas veidi:

1. nediferensēts mārketings

2. diferensēts mārketings

3. konsentrētais mārketings

stratēģiju kritēriji.

1. resursu esamība

2. preču viendabīgums

3. preces dzīves cikls

4. tirgus viendabīgums

5. konkurentu mārketinga stratēgija

viensegmenta koncentrācija – tāda stratēģija tiek pielietota, ja uzņēmums ir nolēmis kļūt par līderi tikai vienā segmentā.

Daudz segmentu koncentrācija – uzņēmums savu darbību vienlaiku virza uz vairākiem tirgus segmentiem kuri ir sinerģiskā kopsakarā.

37. produkta pozīcija tirgū.

Tā ir – stabila produkta īpašību un īpatnību vieta pircēju uztverē, salīdzinoši ar konkurentu produktiem.

38. Stratēģija produktu pozīciju nostirpin;ašanai.

Pozīciju nostiprināšana ir tādu mārketinga pasākumu īstenošana, kuri noved pircēju pie stabilām domām par produkta neapšaubāmajām priekšrocībām konkrētajā tirgū.

Stratēģijas veidi:

1. īpašibi, īpatnību pozīcija.

2. Īpašo vajadzības apmierināšanas un īpašo patēriņu problēmu risināšanas pozīcija

3. Pozīcija attiecībā uz patērētāju vajadzībām]

4. Produkta klases pozīcija

Stratēģijas posmi.

1. produkta iespējamo konkurentspējīgo īpašību noteikšana

2. produkta konkurentspējīgo īpašibu īstenošana.

39. Produkta pozīcijas vērtēšana

vērtē pēc: 1. Tehnikas un tehnoloģijas 2. Produktu cenām 3. Produkta kvalitātes 4. Servisa

40. produkta jēdziens

produkts ir viss ko tirgū piedāvā iegādei, izmantošanai un patēriņam, lai apmierinātu pircēju vajadzības.

41. Produktu klasifikācija

iedalās pēc: 1. Patēriņa preces

2. ražošanas līdzekļi

3. pakalpojumi

Preču klasifikācija

1. ikdienas pieprasījuma preces – pamatpreces – impulspreces

2. ar nodomu pērkamās preces – vienveidīgā preces – dažādās preces

3. īpašā pieprasījuma preces

4. pasīvā pieprasījuma preces

5. neparedzētās preces

Ražošanas līdzekļu klasifikācija:

1. Izejvielas un materiāli

2. Palīgmateriāli -– ēkas, būves, pamatiekārtas, palīglietas

3. Palīgmateriāli un pakalpojumi

42. Produkta kvalitāte.

Produkta spēja veikt savas patēriņa funkcijas

Kvalitāte ir viens no līdzekļiem cīņā ar pircēju un pret konkurentu.

Kvalitātes raksturojums;

1. ilgmūžība

2. drošums un precizitāte

3. lietošanas vienkāršība

4. ātrums u.c

43. Produkta marka.

Tā ir: produkta vārds, zīmes un tiesību aizsardzības kopa, kas apliecina produkta piederību uzņēmuma produktiem un atšķir to no konkurentu produktiem.

Produkta markas priekšrocības:

1. tā atvieglo tirgotājiem preču pasūtīšanu pie noteiktā piegādātāja.

2. Tā nodrošina preces unikālo īpašību tiesisko aizsardzību.

3. Tā dod iespēju pircējam preci tirgū atpazīt.

4. Tā palīdz uzņēmuma kļūt populāram.

5. Tā palīdz pārdevējam segmentēt tirgu efektīvāk plānot tirdzniecības izmaksas.

44. Produkta iesaiņojums

1. sākotnējais iesaiņojums – trauks vai cita tara, kurā preci iepilda ražošanas procesā.

2. Papildus iesaiņojums – ie materiāls, ko lieto produkta papildus iesaiņošanai. Parasti tas ir līdzeklis papildus reklāmai un preces virzīšanai tirgū.

3. Transportēšanas, uzglabāšanas iesaiņojums – ir tara, kas nepieciešama preces uzglabāšanai, novietošanai un transportēšanai.

4. Etiķete – ir iesaiņojuma sastāvdaļa, tā ir drukāta informācija par preces īpašībām, lietošanu utt.

45. Produkta sortiments.

Sortiments – preču grupa, kas ir savstarpēji cieši saskarīgas, līdzīgu funkciju izpildē vai patēriņā, tiek pārdotas vienām un tām pašām pircēju grupām, izejot tirgū vai izsājoties no tā, izmantojot vienādus mārketinga līdzekļus.

Sortimenta platums – rāda uzņēmumā ražoto preču veidu dažādību.

Sortimenta garums – rāda kopējo preču nosaukuma skaitu.

Sortimenta dziļums – rāda noteikta sortimenta katra preču veida izgatavošanas variantu skaitu.

Sortimenta blīvums – rāda cik cieši viena uzņēmuma dažāda sortimenta preces saskaras. To izvērtē pēc patēriņa, sadales kanāliem u.c kritērijiem.

46. Preces dzīves cikla koncepcija.

Preces dzīves cikls – ir laika periods no produkta izstrādes līdz tā ražošanas un pārdošanas pārtraukšanai.

Dzīves cikla posmi:

1. izstrāde

2. ieviešana

3. attīstība

4. bridums

5. kritums

47. ieviešanas stadija.

Stratēģijas pieejas:

1. intensīvā mārketinga stratēģija

2. izlases veida iekļūšanas stratēģija

3. plašas iekļūšanas stratēģija

4. pasīvā mārketinga stratēģija

mārketinga mainīgie lielumi:

1. Cena 2. Preču virzīšanas izmaksas 3. Sadales kanāli 4. Preces kvalitāte

48. attīstības posms

Pirmie pircēji izdara atkārtotu pasūtījumus, tiem pievienojas daudzi jauni pircēji. Šajā posmā cenas nemaina. Bieži vien tās pazemina.

Iesakāmie mārketinga pasākumi:

1. uzlabot preces kvalitāti, uzlabot to.

2. Iekļūt jaunos tirgus segmentos

3. Apgūt jaunus preču sadales kanālus, lai stabilāk iekarotu tirgu.

4. Uzlabot reklāmu, it īpaši jomā, kas saistīti ar motīviem.

5. Pazemināt preces cenu.

49. Brieduma posms.

Briduma posma fāzes –

-) augošais bridums

-) stabilais bridums

-) krītošais briedums

brieduma posmu stratēģija – 1) tirgus modifikācija 2) preces modifikācija 3) mārketinga līdzekļu stratēģija

50. Krituma posms.

Galvenie cēloņi –

1) tehnoloģiskā atpalicība

2) patērētāju vajadzību maiņa

3) konkurences pastiprināšana.

Stratēģijas varianti precei krituma stadijā.

1. palielināt kapitālieguldījumus labāku konkurences pozīciju iekarošanai.

2. Koncentrēt mārketinga spēkus tikai vissietilpīgākajos tirgos, izmantot tikai vissefektīvākos preču sadales kanālus.

3. Samazināt mārketinga izmaksas, lai tādejādi palielinātu peļņu.

51. Jauna produkta izstrādāšanas stratēģija.

Jauna produkta kategorijas.

1. orģināli produkti.

2. Uzlaboti produkti.

3. Modificēti produkti

4. Esošo produktu sortimenta palielinājumi.

Lai apmierinātu vajadzību pēc jaunievedumiem ir divi varianti.

1) pilnīgi jaunu produktu iegāde

2) jaunu produktu izstrāde un attīstība ar saviem resursiem

Jaunu produktu attīstīšanas pamatvirzieni.

1- uzņēmums organizē savu iekšējo produktu attīstību.

2- Jaunu preci attīsta pēc līguma.

Stratēģiskās rīcības pamatnoteikumi.

1/ preces inovācijas pozīciju atbalstīšana

2/ pozīciju nostiprināšana tirgus daļā

3/ atbalsta punkta veidošana jaunajam tirgum

4/ jaunā tirgus segmenta priekšrocības

5/ jauna tipa tehnoloģijas izmantošanai

6/ iegūtā ienākuma kapitalizēšana

Jaunu produktu izstrādes un attīstīšanas posmi.

1` ideju izvirzīšana un apspriešana

2` ideju atlase un vērtējums

3` produkta koncepcijas izstrāde un testēšana

4` mārketinga stratēģijas izstrāde

5` produkta ražošanas un pārdošanas iespēju analīze

6` produkta izstrāde un izmēģinājumi

7` tirgus testēšana

8` produktu ražošana un virzīšana tirgū

52. cenu veidošanas jēdziens

CENA – produkta vērtība izteikta naudā

CENAS VEIDOŠANA – koncepcija ir cenu noteikšanas faktoru, principu, metožu un aprēķinu kopa.

Iekšējie faktori:

1) mārketinga mērķi

2) mārketinga darbības stratēģija

3) uzņēmuma izmaksas

4) mārketinga darbības organizēšana

ārējie faktori

1- tirgus tipi

2- pieprasījuma elastīgums

3- likumdošana un valsts politika

4- pārējie faktori

53. Uzņēmuma mērķi un cena.

Mērķi;

1. nodrošināt izdzīvošanu tirgū

2. maksimāli palielināt peļņu

3. nodrošināt sev tirgū realizācijas apjomu

4. iegūt tirgū stabilas pozīcijas produkta kvalitātes ziņā

cenas veidošanas mērķi ir atkarīgi no:

1- uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem, tā kapitāla un izmaksu līmeņa

2- tirgus situācijas

3- produkta pieprasījuma

galvenie cenu mērķi.

1-> palielināt peļņu

2-> panāk izmaksu ātru apmaksāšanu

3-> nodrošināt uzņēmuma izdzīvošanu

4-> sasniegt plānoto tirgus daļu

5-> gūt vadošās pozīcijas cenu veidošanā

6-> vājināt konkurentu pazeminot cenu

7-> panākt pircēju labvēligu attieksmi pret cenu

8-> stabilizēt tirgus apjomu

54. mārketinga stratēģija un cena

Cenu veidošana ļauj īstenot uzņēmuma mērķus.

CENU VEIDOŠANA – viens no mārketinga pasākumiem.

Varianti cenas veidošanai.

1) mārketinga stratēģijas noteikšanai no sākuma dod piekšroku cenu problēmu atrisināšanai, tad plāno mārketinga pasākumus.

2) Cenas koncepcija izriet no jaun ieplānotajiem mārketinga pasākumiem.

KATRS UZŅĒMUMS PATSTĀVĪGI VEIDO UN ĪSTENO MĀRKETINGA STRATĒĢIJU!

55. Tirgus tipu ietekme uz cenu.

Tirgus tipi.

1) tīrās konkurences tirgus- atsevišķš pārdevējs vai pircējs nevar būtiski ietekmēt tirgus līmeni.

2) Monopolistiskās konkurences tirgus- preces nepērk un nepārdod par vienotām cenām kas ir plašā diapazonā.

3) Oligapolistiskās konkurences tirgus – ikviens pārdevējs momentāni reaģē uz konkurentu stratēģiju un darbību cenu politikas jomā.

4) Tīrā monopola tirgus – Cenu lielākoties nosaka valsts.

56. Cenu veidošanas metodes.

1. izmaksu metode

2. pieprasījuma metode

3. konkurences metode

57. jaunu preču veidošanas stratēģija

1. Krējuma nosmelšanas cena

2. Tirgus iegūšanas cena

3. Prestiža cena

58. sadales kanālu jēdziens, funkcijas un veidi.

Sadales kanāls – uzņēmums vai atsevišķu cilvēku kopums, kas izpilda visas starpnieku funkcijas preču virzīšanas procesā no ražotāja līdz patērētājam.

Funkcijas

1. Pētniecības darbs

2. Kontaktu dibināšana

3. Preču virzīšana tirgū

4. Preču pielāgošana

5. Pārruno organizēšana

6. Preču fiziska pārvietošana

7. Finansēšana

8. Riska uzņemšanās

Kanālu veidi.

1- nulles līmeņa kanāls

2- vienlīmeņa kanāls

3- divlīmeņu kanāls

4- trīslīmeņu kanāls

59. sadales kanālu darbības organizēšana

organizēšanas veidi.

VMS – vertikālā mārketinga sistēma – no centra profesionāli vadāms un plānojams uzņēmumu tīkls, izveidots ar mērķi sasniegt maksimālu efektivitāti tirgus darbībā.

HMS – horizontālā mārketinga sistēma – veidojas tad, kad divi vai vairāki lieli uzņēmumi apvienojas ar mērķi apgūt jaunas mārketinga iespējas preču sadalē.

DMS – daudzkanālu mārketinga sistēma sistēma ir kombinēta vertikālā un horizontālā mārketinga sistēma, kuras mērķis ir tirgus daļas palielināšanas.

60. sadales kanālu izvēle.

Izveidošanas posmi:

1. pircēju vajadzību apmierināšana

2. sadales kanālu darbības mērķa noteikšana

3. pētījumi vai alternatīvi varianti vadīt ieeju preču sadales kanālā.

4. Alternatīvo variantu novērtēšana

Ietekmējošie faktori.

1. preču raksturojums

2. uzņēmuma raksturojums

3. starpnieku raksturojums

4. konkurentu stāvoklis

5. sadales kanāla ārējais raksturojums

sadales veidi

1. Starpnieku skaits

2. Intensīvā sadale

3. Sadale ar sevišķām tiesībām.

61. preču pārvietošana.

Tā ir izejvielu, materiālu un gatavās produkcijas pārvietošanas darbību plānošana, organizēšana un kontrole no ražotāja līdz patērētājam ar mērķi apmierināt patērētāja vajadzības un iegūt peļņu.

Pārvietošanas elementi.

1. transportēšana

2. ievietošana noliktavās

3. izdevumi kas saistīti ar preču krājumiem vairumtirdzniecībā.

4. Pasūtījumu apstrāde un klientu apkalpošana.

62. Mazumtirdzniecība.

Tā ir jebkura darbība, pārdot preci vai pakalpojumus tieši galīgajam pircējam viņa personīgajam patēriņa.

VEIDI:

1. preču realizācija veikalos

2. preču realizācija ārpus veikaliem

63. Vairumtirdzniecība.

Tā ir jebkura preču vai pakalpojumu realizācijas darbība kad preci iegādājas ar mērķi pārdot tālāk vai izmantot biznesam.

Vairumtirdzniecības f-cjas.

1. preču realizācija un virzīšana tirgū.

2. Iegāde un preču sortimenta veidošana

3. Preču uzglabāšana

4. Transportēšana

5. Finansēšana

6. Riska uzņemšanās

64. Mārketinga komunikāciju sistēma.

Procesa elementi.

1. nosūtītājs (informācijas avots)

2. informācija

3. kanāls (informācijas nodošanas līdzeklis)

4. saņēmējs (tas kam paredzēta informācija)

komunikācijas procesa posmi

1. informācijas atlase

2. informācijas kodēšana

3. kanāla izvēle un informācijas nodošana

4. informācijas dekodēšana

komunikācijas komplekss

1. reklāma

2. preču realizācijas stimulēšana

3. sabiedriskās saskares

4. personiskā apkalpošana

65. Izmaksu plānošana produktu izvirzīšanai tirgū.

Populārākās metodes

1. patvaļīgās metodes

2. metode % no realizācijas apjoma

3. metode paritāte ar konkurentiem

4. metode mērķi – uzdevumi

66. kompleksa produktu virzīšana tirgū plānošana un vadīšana

1. reklāma – 1.sabiedriskums 2. Pārliecināšanas spējas 3. Ekspresīvisms 4. Bezkontaktu raksturs

2. preču realizācijas stimulēšana – 1. Pievilcīgums un informētība 2. Mudinājums ieprirkties 3. Aicinājums iepirkties.

3. sabiedriskās saskarsmes – 1. Ticamība 2. Plaša pieejamība 3. Pamatojums.

4. personiskā apkalpošana – 1. Tiešas saskares 2. Ciešs kontakts 3. Mudinājums atbildes reakcijai

67. reklāmas būtība un loma sabiedrībā.

Reklāma – ir komunikācijas izpausme ar noteiktu personu vai uzņēmumu sniegto imformācijas izplatīšanas ar maksas līdzekļu starpniecību.

Ietekmējošie faktori.

1. sociāli ekanomiskie

2. tehnoloģiskie

3. tiesiskie apstākļi

4. tirgus apstākļi

Reklāmdarbības vadīšanas process.

1) mērķa noteikšana

2) izmaksu plānošana

3) ziņojuma izstrāde

4) izplatīšanas līdzekļu izvēle

5) reklāmas vērtēšana

68. reklāmas mērķi

iedalījums: informējošā, pārliecinošā, atgādinošā.

69. reklāmas izmaksu plānošana

ietekmējošie faktori.

1. Produkta dzīves cikla posms

2. Produkta raksturojums

3. Tirgus daļa

4. Konkurences līmenis

Reklāmas izmaksas izsaka funkcijas veidā!

70. reklāmas ziņojuma izstrāde

stadijas – reklāmas ziņojuma ideju veidošana

– reklāmas ziņojuma variantu veidošana

– reklāmas ziņojuma izpilde

metodes – izduktīvā metode – deduktīvā metode

ziņojumu tipi:

1. virzīti uz cilvēku vajadzību apmierināšanu

2. nevirzīt uz cilvēku vajadzību apmierināšana

reklāmas ziņojumu veidi:

1- dzīves epizode

2- dzīves veids

3- fantāzija

4- noskaņa

5- muzikāls efekts

6- induvidualitātes princips

7- tehniskā ekspertīze

8- zinātnisks pierādījums

9- tekstuāls pierādījums

Galvenie virsrakstu tipi:

1) Jaunumi – kas jāzin par?

2) Jautājums – Jūs to iedomājieties?

3) Stāstījums – Viņi smaida, kad es.

4) Vairākas iespējas – 12 paņēmieni.

5) Kā – ko – kāpēc?

71. reklāmas izplatīšanas līdzekļu izvēle.

Posmi.

1. lēmums par reklāmas plānošanu, biežumu, iedarbības līmeni.

2. Reklāmas izplatīšanas līdzekļu veida izvēle

3. Specifisko reklāmas izplatīšanas līdzekļu atlase

4. Lēmums par reklāmas sinhronizācijas laiku.

Reklāmas līdzekļu veida izvēle.

1. mērķa tirgus potensiālo pircēju ieradumi

2. produkta specifika

3. reklāmas ziņojuma specifika

4. reklāmas pakalpojuma cenas.

72. reklāmas efektivitātes vērtējums.

Efektivitātes veidi: 1. Komunikatīvā 2. Ekanomiskā

Programmas efektivitātes palielināšana

1. lineārā programmēšana

2. hierarhiskā programmēšana

3. imitējošā modelēšana

4. kompleksā modelēšana

73. preču realizācijas stimulēšanas veidi.

Stimulēšana – īslaicīga preču pirkšanas un pārdošanas motivēšana metožu izmantošana ar nolūku paātrināt un (vai) palielināt pircēju motivējumu pirkt preci.

Veidi:

1. orientēti uz pircējiem

2. orientēti uz starpniekiem

3. orientēti uz tirdzniecības presonālu

veidu izvēle:

1) preču realizācijas stimulēšanas mērķi

2) tirgus tipi

3) tirgus situācija

4) pircēju rīcība tirgū

5) Mārketinga pasākumu rentabilitāte

74. personiskās apkalpošanas būtība, mērķi un principi.

Darbības veidu saraksts:

1. preču piegāde

2. preču pasūtījumu noformēšana

3. misionāra darbība

4. konsultēšana

5. pieprasījuma veidošana

6. sarežģītu preču pārdošana

7. ikdienas preču pārdošana

Galvenie posmi:

1. potensiālo pircēju pētīšana

2. sagatavošanās darbam ar klientu

3. kontaktēšanās ar klientu

4. preces piedāvāšana un demonstrēšana

5. iebildumu novērtēšana

6. darījuma noslēgšana

7. darījuma rezultātu kontrole un novērtēšana

galvenie mērķi

1. efektīvi pircēju meklējumi un pamatots novērtējums

2. informācijas izpēte par uzņēmumiem un darbiniekiem un lēmuma pieņemšana par laiku

3. presonīgo kontaktu veidošana un uzturēšana

4. pircēju iepazīstināšana ar preci

5. iespējamo pircēju iebildumu pārvarēšana presonīgo kontaktu gaitā

6. motivēt klientu noslēgt darījumu

7. darījumu rezultātu kontrole un sadarbības turpināšanas motivēšana

75.tirdzniecības personāla vadīšana

To ietver:

1. Darbības plānošana

2. Plāna īstenošanas metodes

3. Darbības efektivitātes kontrole

Mērķi

1. Uzņēmuma ārējie mērķi

2. Uzņēmuma iekšējie mērķi]

3. Personāla rīcības mērķi

Organizatoriskais sakārtojums

1. Teritoritālais sakārtojums

2. Produktu sakārtojuma princips

3. Pircēju sakārtojuma princips

Leave a comment