Martins Luters

Martins Luters bija vacu domatajs un sabiedriskais darbinieks. Birgeriskas reformacijas vaditajs Vacija, vacu protestantisma (luterisma) dibinatajs, viens no vienotas vacu literaras valodas izveidotajiem.Pec Enfurtes universitates beigsanas 1505. gada iestajas augustiniesu klosteri. Vitenbergas universitate docetajs no 1508, bet profesors no 1512 gada. 16.gs. sakuma, kad Vacija aktivizejas pret katolu baznicu verta sabiedriska kustiba, Luters studeja vacu 14. Gs. Mistiku idejas,bibeli, agrako reformatoru idejas un izveidoja savus priekstatus par kristietibu. 1517.gada 31.oktobri naca klaja ar 95 tezem pret ingulgencem, piesizdams tas pie Vitenbergas pils baznicas durvim. Tezes bija izklastitas galvenas Lutera religiskas macibas atzinas, kas noliedza katolu baznicas pamatdogmas, strukturas, cilveku iedalijumu lajos un priesteros. Pasludinadams, ka cilveka pestisana atkariga tikai no vina pasa ticibas dieva zelestibai, nevis no baznicas. Luters noraidija dogmu, ka baznicas un garidznieciba ir starpnieki starp dievu un cilveku. 1520. gada Luters aicinaja uz brunotu cinu pret katolismu. Lutera izvirzitas idejas parnema iedzivotaju opozicionari noskanotie un revolucionarie slani, kas cinijas pret feodalisma iekartu. 1520. gada 21.oktobri pavests izdeva bullu par Lutera izslegsanu no baznicas. 10. decembri Vitenbergas universitates pagalma Luters to publiski sadedzinaja. Taja pasa gada aicinajuma “Vacu nacijas kristigajai muizniecibai” Luters deklareja, ka pret pavestu jacinas visai vacu tautai. Ar Vormskas ediktu 1521.gada Luteru pasludinaja arpus likuma.Luteru izstaveja un tam deva patverumu Saksijas kurfirsts Fridrihs III Gudrais. Tacu Luters jau bija sacis atteikties no agrakajiem radikalajiem uzskatiem un teica atzinu, ka “kristga briviba” esot jasaprot ka gara briviba, ar kuru miesiska nebrive (ari dzimbusana) ir pilnigi savienojama. Skiru cinas apstaklos Luters atbalstija nevis zemniekus un plebeju masu revolucionaro kustibu, bet gan mereno birgerisko reformaciju. Luters pieprasija nezeligi izrekinaties ar 1524. – 1526 gada Zemnieku kara dalibniekiem. Sava maciba Luters uzsvera ticibas nozimi un noniecinaja sapratu, kas, pec Lutera vardiem , esot velna netikle, un ticicas laba ipasiba esot ta, ka ticiba nepratam nolauz sprandu.
Lutera darbibas vesturiska nozime galvenokart ir ta,ka vins devis specigu impulsu dazadu sabiedribas progresu speku apvienosanai ( 1517 – 1521 ) un vina maciba ietekmejusi reformaciju ne tikai Vacija, bet ari arpus tas, taj skaita ari Baltija. Agra kapitalisma laikmeta programas nozime bija Lutera idejam, ka laiciga valsts vara ir neatkariga no katolu baznicas un ka ta ir ari augstaka baznicu vara. Katolisma hierarhiska principa vieta Luters izvirzija demokratiskas baznicas uzbuves principu. Tika padita ari toposas burzazijas prasibam atbilstosa “leta baznica”. Tacu, saraujot saites ar tautas masam, luteriska reforma kopuma kluva par feodalisma balstu. Luters bijis ari pazistams kulturas darbinieks- izglitibas, valodas un muzikas reformators. 1522 – 1534 partulkojis Bibeli vacu valoda. Sis tulkojums kluva par pamatu vienotas normativas vacu literaras valodas izveidei. Luters rakstija ari fabulas, sacereja garigas dziesmas. Vins labi parzinaja folkloru un atzina, ka muzika ir aktivs cilveka garigas pasaules veidosanas lidzeklis. Luters centas plasak ieviest muziku dievkalpojumos. Lutera ietekme par protestantu baznicas muzikas avotu kluva tautasdziesmas ). Piemeram, Lutera korali “Dievs kungs ir musu stipra pils” F. Engelss nosauca par 16. Gs. Marseljezu.