nauda

Naudas plūsmas prognozēšana

Naudas budžets

Budžets ir nākamā pārskata perioda operāciju finansu plāns . Budžeta gatavošanas mērķi ir :

 Saskaņot uzņēmuma nodaļu darbu vienota plāna ietvaros;

 Informēt atbildīgos vadītājus par nākamā pārskata perioda mērķiem;

 Izveidot kontroles sistēmu , sagatavojot plānu ar ko ir iespējams salīdzināt faktiskos darba rezultātus;

 Veicināt plānošanu.

Naudas līdzekļu budžets (cash buget) ir pārskats kurā ir parādīti paredzamie naudas ieņēmumi un izdevumi. Pārskats ir veidots tā, lai parādītu prognozētos naudas līdzekļu atlikumu konkrētu laika periodu beigās. Praksē naudas līdzekļa budžeta sagatavošana ir sarežģīts process, jo vispirms ir

r
r jāveic vairāki priekšdarbi .

1. Pārdošanas vai mārketinga nodaļa iesniedz ziņas par plānoto pārdošanas apjomu.

2. Kredītu nodaļas kontrole iesniedz informāciju par to, cik ātri debitori parasti nomaksā savus parādus, un kāds varētu būt potenciālo slikto parādu apjoms.

3. Ražošanas un sagāde nodaļa nosaka plānoto pirkumu apjomu un to, cik ilgā laikā tiks nomaksāti parādi kreditoriem.

4. Tāpat ir jāplāno pamatlīdzekļu iegāde un pārdošana.

Peļņa un naudas līdzekļu plūsma

Lai nodrošinātu labus rezultātus uzņēmumam ir jāstrādā ar peļņu, tā ir nepieciešama, lai izmaksātu dividendes īpašniekiem. Daļa no peļņas uz

z
zņēmumā tiek paturētas kā rezerves vai pašu kapitāls, tādejādi finansējot uzņēmuma attīstību un izaugsmi. Tātad var secināt, ka, lai uzņēmums laiku pa laikam var ciest zaudējumus, ilgākā laika periodā tam jābūt rentablam . Zaudējumi nozīmē to, ka ieņēmumu summa attiecīgajā periodā ir
r
r mazāka par izdevumiem šajā periodā. Pastāvīgi zaudējumi ilgākā laika periodā neizbēgami noved pie uzņēmuma bankrota.

Finansu plānā jābūt iekļautiem

1. Realizācijas apjoma prognozei,

2. Peļņas un zaudējuma aprēķinām,

3. Skaidras naudas plūsmas grafikam,

4. Uzņēmuma aktīvu un pasīvu kopējā bilance.

Jaundibināmam uzņēmuma m kam nav savas finansu vēstures, uz ko varētu balstīt finansu prognozes, jāpamatojas uz vidējiem rādītājiem nozarē, ko nepieciešams paskaidrot un pamatot. Šie pieņēmumi ir noteicošie jo finansu plāna pārejās daļas ir atvasinātas no tiem. Ja ir nedroša finansu informācija tad ieteicams izveidot vairākus finansu scenārijus.

Skaidras naudas plūsmas grafiks

To veido atšķirīgi pa dažādiem laika periodiem. Skaidras naudas plūsmas grafiks parādīs vislielāko negatīvo skaitli un dos fondu veidošanas vajadzības plus vēl īpašie izdevumi sakarā ar neparedzētiem gadījumiem .

Naudas plūsmas analīzei jāaptver:

1. Naudas sākuma bilance,

2. Naudas kvītis,

3. Naudas maksājumi,

4. Skaidra nauda no
o
o operācijām,

5. Krājumu pārdošana,

6. Parādu maksājumi,

7. Investīcijas fondi,

8. Īslaicīgie un ilglaicīgie debeti, maksājumi par kvītīm,

9. Kopējā, galīgā naudas bilance.

Naudas līdzekļu avoti Naudas līdzekļu izlietojums

1. Pārdod jaunas kapitāla daļas,

2. Aizņēmums,

3. Ieņēmumi par pārdoto produkciju vai sniegtiem pakalpojumiem.

4. Pārdod pamatlīdzekļus. 1. Preču piegādātājiem,

2. Darba algas,

3. Produkta attīstība un pētniecība,

4. Mārketinga un tirdzniecības veicināšana,

5. Komandējumi,

6. Pakalpojumi no ārpuses,

7. Biroja izmaksas,

8. Pamatlīdzekļu iegāde,

9. Aizdevuma apmaksāšana,

10. Citas pieskaitāmās izmaksas.

Naudas plāna plūsmas prognoze savā ziņā ir analogs ienākumu pārskatam. Tomēr ir dažas svarīgas atšķirības. Ieņēmumu un izdevumu skaidras naudas apgrozījuma plāns rāda naudu, kas faktiski ieplūst uzņēmumā un izplūst no tā. No tā izriet skaidras naudas ap

p
pgrozījuma plāna apakšējā rindiņa atspoguļo firmas tīro kases atlikumu, nevis peļņu.

Attiecībā uz produkcijas realizācijas ienākumu pārskats atspoguļo novērtēšanu, naudas apgrozījuma pārskats parāda faktiskos ieņēmumus no preču pārdošanas, lai izdarītu šo pārveidojumu jāpievērš uzmanība gaidāmo maksājumu termiņiem.

Naudas apgrozījuma pārskats rāda visus naudas ieņēmumus no visiem avotiem ieskaitot tirdzniecības parādus vai dalībnieka kapitāla ieplūšanu, kā arī aktīvu pārdošanu likvidāciju. Ienākumu pārskats var to visu neatspoguļot.

Attiecībā uz izdevumiem ienākumu pārskats atspoguļo radušos izdevumus, kamēr naudas apgrozījuma pārskats parāda šo izdevumu praktisku apmaksāšanu. Daži izdevumi var tikt apmaksāti nekavējoties, kamēr citus var apmaksāt pēc zināma laika. Lai izdarītu šo pārveidojumu, jāsaprot kredīta politika un kā tā attiecas uz konkrēto uzņēmumu

Ienākumu pārskats atspoguļo amortizāciju, jo tā pieder pie izmaksām. Tomēr tā kā amortizācijai nepastāv skaidras naudas saistības, tā netiek ietverta skaidras naudas apgrozījuma pārskatā. Turpretī aizņēmuma pamat summa apmaksu neuzskata pa izdevumiem, tāpēc neiekļauj uzņēmuma peļņas un zaudējumu pārskatā. Taču tā ir skaidras naudas saistība, tāpēc tā parādās skaidras naudas apgrozījuma pārskatā.

Citas vajadzības pēc skaidras naudas, kā piemēram, iekārtu iegādei vai dividenžu izmaksas netiek uzskatītas par izdevumiem, tādēļ tām ir ietekme uz skaidras naudas plūsmu, bet ne uz izdevumiem.

Skaidras naudas plūsma grafika sastādīšanas nozīme

Ir svarīgi saprast , ka firmas darbības sākumā skaidras naudas stāvoklis ir izšķirošāks kā peļņas iespēja un tādēļ tiešāk atspoguļo firmas dzīvotspēju.

Piemēram, medicīnas firma medicīnas firma, kura var strādāt trīs mēnešus ar lielisku peļņu, bet prasti apmaksu veic trešā puse- apdrošinātāji, slimības kases. Tas aizņem laiku ap 90 līdz 120 dienām. No peļņas viedokļa firma plaukstoša, toties pirmajos var iestāties draudīgs skaidras naudas trūkums, kad jāmaksā tekošie rēķini.

Pārskata naudas plūsmas sastādīšanā jāņem vērā:

1. Vairumam prognožu vai tās būtu finansu vai citas ir raksturīga īpašība, ka tās kļūst nenoteiktākas, ja tālākā nākotnē tās sniedzas. Firmas sākuma periodā pirmos divus gadus to vajag lai būtu katru mēnesi izstrādāts, pēc tam jau var stādīt pa ceturkšņiem. Ieteicams naudas plūsmas grafiku saskaņot ar firmas stratēģiskiem mērķiem un lai īslaicīgie, vidējā termiņa un ilglaicīgā plānošanas kvantitatīvie lielumi sakristu

2. Skaidras naudas novērtēšana perioda beigās ir noderīgi pārvērst, kā apgrozāmo līdzekļu kapitālu, aprites periodā.

Piemēram, skaidras naudas atlikums 50 000LVL, bet mēneša tekošie izdevumi ir 25 000LVL, tas nozīmē ka firmas rīcībā ir apgrozāmais kapitāls uz 60 dienām.

3. Nosaka uzņēmēj darbības uzsākšanai nepieciešamo kapitāla lielumu. Bez tā ir gandrīz neiespējami noskaidrot vajadzīgo apgrozāmā kapitāla apjomu. Tā ir vienīgā metode ar ko var paredzēt skaidras naudas deficīta parādīšanos un šī deficīta lielumu.

4. Kā ienākumu pārskats, kā arī ikmēneša skaidras naudas apgrozījuma pārskats, ja tas ir rūpīgi sagatavots var kļūt par pamatu nākošā budžeta noteikšanai, bankas kredīta vai līzinga saņemšanai un mērķu nospraušanai, uz ko virzīties un ar ko salīdzināt reālo veikumu.

Izmantotā literatūra

1. Ievads grāmatvedībā,”Juventa”1997.

2. Ēriks S.Sīgle, Braiens R.Fords, Džems M.Bonstreits Ernest & Young , Biznesa plāna ceļvedis156-158lpp, “Pētergailis”, Rīga-1994.

3. Marga Živurte, Komercdarbības (biznesa) plāns, 28-33lpp., Rīga-1999.