Personala vadibas būtība un uzdevumi

Personāla vadības būtība un uzdevumi

Jebkura vadītāja darbu var skatīt trijos aspektos:
ü uzņēmuma kopējā vadīšana;
ü personāla vadīšana;
ü paša vadītāja darba organizēšana.

Vadītājs vada ne tikai uzņēmumu, bet galvenokārt cilvēkus, kuri īsteno uzņēmuma un savus mērķus. Ikviens sekmīgs uzņēmējs apzinās, ka darbaspēks ir tikpat svarīgs ražošanas faktors kā kapitāls un no tā lielā mērā ir atkarīgi uzņēmuma darba rezultāti. Profesionāls personāls ir viens no faktoriem, kas dod iespēju konkurēt tirgū un iegūt uzņēmumam labu slavu.

Personāla vadība ir visu iespējamo vadības funkciju spektrs starp organizāciju un personālu, lai respektētu un saskaņotu abu pušu intereses.

Personāla vadība ir darbs ar cilvēkiem, vadītāja un padoto darbinieku nepārtraukts saskarsmes process. Darbs ar personālu neaprobežojas tikai ar algu izmaksu, tā ir vesela uzdevumu sfēra jeb uzņēmuma personāla politika. Personāla vadības uzdevums ir radīt maksimāli pozitīvu ikviena darbinieka attieksmi pret savu darbu, rūpējoties par vidi, kurā viņš strādā, darba apstākļiem, atalgojumu, karjeras iespējām utt. Personāla politikas jautājums ir ne tikai darbinieka profesionalitāte, bet arī cilvēks ar savām problēmām kopumā — darbā, sadzīvē, ģimenē. Personāla vadībā svarīga ir individuāla pieeja katram darbiniekam. Jebkura personāla vadības procesa mērķi, saturs, formas un metodes jāizvēlas, ņemot vērā cilvēku kā indivīdu. Vadītājam ir sevišķi svarīgi ir apzināties, ka jebkuram darbiniekam ir vajadzīgs atbalsts, atzinība, cieņa un cilvēciska attieksme.

Pašlaik Latvijā pārsvaru personāla vadībā ir guvusi tehnokrātiskā un finansiāli
ekonomiskā pieeja. Pagaidām tikai reto darba devēju interesē darbinieka personīgās
problēmas. Ir taču skaidrs, ka bez profesionāla darbinieka, bez viņa darba labas apmaksas uzņēmums nevar attīstīties, ka darbaspēku nevar traktēt tikai kā izmaksu faktoru! Tikai nelielā daļā uzņēmumu personāla organizācija ir prioritātes jautājums un vadītājs labi pazīst un izprot cilvēkus kā profesionālu darba instrumentu, lai pelnītu naudu.

Personāla vadībā svarīgi ir novērtēt cilvēka personīgo potenciālu — viņa fizisko un garīgo enerģiju, viņa tieksmi uz radošu darbību, pašrealizāciju. Kaut arī cilvēka psiholoģiskais potenciāls pamatā iedzimst, tomēr to var veidot, izmantojot vai radot labvēlīgus apstākļus.
Galvenais vadības uzdevums ir atbrīvot darbinieka slēpto enerģiju uzņēmuma mērķu sasniegšanai.

Lai varētu nodrošināt efektīvu personāla darbu, jebkura līmeņa vadītājam ir nepieciešams:

ü pilnīgs priekšstats par uzņēmumā notiekošo;
ü prasme elastīgi rīkoties atbilstoši mikrovides izmaiņām;
ü personāla motivēšanas prasme;
ü spējas un vēlēšanās sadarboties ar citiem;
ü pozitīva attieksme pret dzīvi, darbu, darbiniekiem un sevi;
ü spējas kontrolēt personāla rīcību.

Personāla vadīšana nav tikai uzņēmuma iekšējā lieta, to lielā mērā ietekmē arī pastāvošā likumdošana.

Dažādos uzņēmumos personāla vadības metodes ir atšķirīgas. To galvenokārt nosaka strādājošo skaits.

Mazos uzņēmumos (līdz 50 darbiniekiem) visus ar personāla organizāciju saistītos jautājumus lemj un ietekmē uzņēmuma vadītājs (īpašnieks), netiek veidota atsevišķa struktūrvienība — personāldaļa. Šādos uzņēmumos vadītāja statuss parasti nav krasi izteikts, jo vadīšanas funkcijas nav atdalītas no ražošanas funkcijām. Vadītāja un padoto attiecībām ir tiešs raksturs, jo vadītājs pats piedalās ikdienas darbos. Mazos uzņēmumos vadītājs nevar veidot savu autoritāti formāli. Autoritātes veidošanās noteicošie faktori ir lietišķās un personiskās īpašības. Katrs darbinieks skaidri redz savu darba ieguldījumu, un tas veicina iniciatīvu un radošu pieeju.

Lielākos uzņēmumos (100—200 darbinieku) personāla vadīšana prasa citādu pieeju un citas metodes. Šādos uzņēmumos tiek veidotas atsevišķas struktūrvienības
personāldaļas, kas nodarbojas ar personāla politikas veidošanu, tā plānošanu, organizēšanu un pārvaldi.

Personāla vadīšanas uzdevumi

Galvenās darbības personāla vadībā ir šādas:
ü personāla plānošana;
ü personāla piesaiste, meklēšana;
ü personāla izvēle (atlase);
ü ievadīšana darbā, adaptācija;
ü personāla attīstība, kvalifikācijas paaugstināšana, karjeras plānošana;
ü personāla novērtēšana;
ü personāla skaita samazināšana, darbinieku atbrīvošana.

Vadītājs vienmēr ir atbildīgs arī par labvēlīgu psiholoģisko mikroklimatu kolektīvā,
viņam ir jārisina konflikti, regulāri jāorganizē pārrunas ar darbiniekiem, jāuzņemas rūpes par darbinieku fizisko un psiholoģisko stāvokli, jāinformē darbinieki par uzņēmumā notiekošo, kā arī jānodrošina viņiem atbilstoši darba apstākļi. Vadītājs ir atbildīgs par to, lai tiktu ievērota valsts noteiktā darba likumdošana un veidota personāla kartotēka.
Personāla vadīšana ir daudzpusīgs un sarežģīts process, kas prasa no vadītāja organizatoriskas spējas, atbilstošas personīgās īpašības, psiholoģijas un vadības teorijas zināšanas.

Scroll to Top