Preču kvalitāte

Preču kvalitāte

Lai izprastu šo jēdzienu vispirms tas ir jāapskata atsevišķi. Prece ir viss, kas spēj apmierināt vajadzību vai prasību, un tiek piedāvāta tirgum ar mērķi pievērst uzmanību, lai iegādātos un izmantotu vai patērētu to. Prece var būt objekti, pakalpojumi, personas, vietas, organizācijas, idejas. Kvalitāte ir preces derīgo īpašību kopums, kuras spēj apmierināt kādas noteiktas patērētāju prasības un nosaka preces nekaitīgumu apkārtējai videi. Patēriņa preces atkarībā no to izmantošanas var iedalīt pārtikas un nepārtikas (rūpniecības) precēs.
Katrai precei ir lietošanas vērtība, kas parāda preces spēju apmierināt vajadzību. Produkcijas kvalitāti nosaka sabiedrības pieprasījums pēc konkrētā preču veida. Ja ir liels pieprasījums pēc produkcijas un ir maz konkurentu, uzņēmums var ražot savu preci ar zemāku kvalitāti, jo patērētājam nekas cits neatliks, kā pirkt šo preci, jo tieši konkurence ir tā, kas uzņēmumam liek domāt par kvalitāte. Jo patērētājam būs lielāka iespēja izvēlēties, jo patērētājs pievērsīs lielāku interesi preces kvalitātei. Prece ar augstu kvalitāti var kļūt konkurēt nespējīga, ja tās jauno īpašību dēļ krasi tiek paaugstināta preces cena. Šīs jaunās īpašības īpaši neinteresē patērētājus, kuri veido šīs preces pircēju pamatgrupu.
Preču kvalitāti nosaka daudzi faktori, kurus var iedalīt trīs grupās. Pirmā grupa ir faktori, kas tieši ietekmē preču kvalitāti, tie var būt tehnoloģija, kas tiek izmantota produkcijas ražošanā, kā arī izejmateriāli, kas tiek iepirkti, lai varētu saražot šo attiecīgo produkciju. Otrā grupa ir faktori, kas stimulē produkcijas kvalitāti. Tie var būt personāla kvalifikācija. Piemēram, jo izglītotāks darbinieks, jo kvalitatīvāk viņš varēs ražot šo preci, u.c. Trešā grupa ir faktori, kas nodrošina preču kvalitāti uzglabāšanas vai transportēšanas laikā.
Kvalitātes izvirzāmās prasības iedalītas sociālajās, kas nosaka preces atbilstību sabiedrības vajadzībām, funkcionālajās, kas nosaka preču spēju pildīt to pamatfunkciju, ergonomiskajās, kas nosaka preces ērtību un atbilstību cilvēka augumam, izmēram, pilnīgumam, psiholoģiskajām un fizioloģiskajām īpašībām, estētiskajās, kas nosaka preču atbilstību vadošai modei un stilam pēc formas, krāsas, tās salikumiem, ekoloģiskās, kas novērš preču ražošanas un lietošanas negatīvo ietekmi un apkārtējo vidi, ekspluatācijas, kas nosaka lietošanu atbilstoši noteiktai jomai.
Katrai precei ir savs kvalitātes līmenis, kas izsakāms kā zems, vidējs, augsts, augstākais. No kvalitātes arī
ir atkarīgs preču pieprasījums un pārdošanas apjoms.
Preču kvalitātes uzlabošana ir viens no galvenajiem tirgzinību speciālistu uzdevumiem. Uzlabojot izstrādājuma kvalitāti, pagarinās tā dzīves cikls, pilnīgāk tiek apmierinātas patērēja vajadzības. Ražotājs precei izvēlas tādu kvalitātes līmeni, kas varētu nostiprināt viņa pozīcijas mērķa tirgū.

Scroll to Top