Tests

TESTS

1. Uzņēmuma lēmumu kompleksu par preci, ko piedāvā, sauc par:
a) Tirgus analīzi
b) Mārketinga politiku
c) Preču politiku
d) Segmentāciju
2. Sistemātiska datu vākšana, apstrāde, analīze un atjaunošana par dažādiem mārketinga aspektiem ir:
a) Mārketinga pētījumi
b) Datu komplekss
c) Segments
d) Primārā informācija
3. Kādi faktori ietekmē pircēja rīcību:
a) Etnogrāfiskie, psiholoģiskie, racionālie, estētiskie
b) Funkcionālie, kultūrvides, primārie, estētiskie
c) Sociālie, kultūras, personiskie, psiholoģiskie
d) Ģeogrāfiskie, manuālie, etnogrāfiskie, racionālie
4. Klientu grupas ar līdzīgām iezīmēm un vajadzībām sauc par:
a) Tirgus nišu
b) Preču grupu
c) Potenciāliem klientiem
d) Segmentu
5. Tirgus ir:
a) Esošie pircēji
b) Esošie un potenciālie pircēji
c) Potenciālie pircēji
d) Patstāvīgie klienti, kas nes peļņu
6. Realizējamās preces daudzums pie noteiktā cenu līmeņa, noteiktā laika periodā ir:
a) Tirgus kvantitāte
b) Tirgus ietilpība
c) Segments
d) Tirgus potenciāls
7. Ja pieprasījums ir absolūti neelastīgs, tad to apzīmē:
a) │E│= 1
b) │E│= -1
c) │E│= 0
d) │E│= 2
8. Visaptverošs firmas rīcības plāns, kas virzīts mērķa sasniegšanai, ir:
a) Mērķis
b) Stratēģija
c) Izpēte
d) Analīze
9. Informācija, kas jau ir apkopota un izanalizēta kādiem citiem mērķiem, ir:
a) Sekundāra
b) Primāra
c) Visaptveroša
d) Analītiska
10. Periods, kad preci var iegādāties tirgū, ir:
a) Preces derīgums
b) Preces noriets
c) Preces peļņa
d) Preces dzīves cikls

Atbildes

1. Preču politiku (c)
2. Mārketinga pētījumi (a)
3. Sociālie, kultūras, personiskie, psiholoģiskie (c)
4. Segmentu (d)
5. Esošie un potenciālie pircēji (b)
6. Tirgus ietilpība (b)
7. │E│= 0 (c)
8. Stratēģija (b)
9. Sekundārā (a)
10. Preces dzīves cikls (d)