ētika un diskrimācijas veidi

Untitled

ētika un diskriminācijas veidi

Jēkabs jenčs

IT-1

Kas ir ētika?

Ethos (grieķu val. ethos ŲC pierasta dzīvesvieta, paradums, tikums, raksturs) izsaka sākotnēji kaut ko stabilu Visumā (kā sava veida kosmosa auru) bet arī kā akadēmiskā disciplīna iztirzā un formulē pareizās uzvedības orientierus – vērtības un principus. Rīcības atbilstība ētikas vērtībām nodro께ina, ka tā ir laba gan pa께am indivīdam, gan apkārtējiem cilvēkiem un pla께āk – visai sabiedrībai. Ētika no grieķu val. ŲC tikums, raksturs, paradums, para¢­a. 께o jēdzienu galvenokārt lieto, lai apzīmētu filozofisku mācību par morāli un tikumību.

Kas ir diskriminācija?

Diskriminācija ir situācija, kad pret kādu indivīdu vai indivīdu grupu notiek at께ķirīga izturē께anās vai attieksme rases, dzimuma, etniskās piederības, politiskās vai reliģiskās pārliecības, vai arī citu pazīmju dēļ. Par diskriminācijuparasti sauc nevienlīdzīgu izturē께anos, kādu tiesību atņem께anu vai ierobe¢­o께anu, apspie께anu utt.

Diskriminācija var būt arī netie께a, ja kādas 께ķietami neitrālas pazīmes dēļ kāds indivīds var nokļūt neizdevīgā stāvoklī salīdzinājumā ar citiem indivīdiem. Taču iespējams arī, ka at께ķirīgā attieksme vai izturē께anās ir bijusi pamatota – tādā gadījumā tā nav uzskatāma par diskrimināciju.

Diskriminācija piemērs?

veikala īpa께nieks atsakās pieņemt darbā atbilsto께i kvalificētu personu rases vai etniskās izcelsmes dēļ, vai arī darba devējs darba sludinājumā norāda, ka darbam var pieteikties tikai jauni cilvēki, kaut gan arī vecāka gadagājuma personas varētu ļoti labi pildīt 께os darba pienākumus.

Diskriminācijas veidi

Tie께ā diskriminācija

Situācija, kad pret kādu personu rases vai etniskās izcelsmes, reliģisko uzskatu vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ izturas sliktāk nekā pret citu personu.

Netie께ā diskriminācija

Situācija, kad saistībā ar 께ķietami neitrāliem norādījumiem, kritērijiem vai praksi kāda persona rases vai etniskās izcelsmes, reliģisko uzskatu vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ atrodas neizdevīgā stāvoklī, ja vien 께o praksi objektīvi neattaisno likumīgs mērķis

.

Personas aizskar께ana (angļu val. ŲC harassment) ir diskriminācijas veids, kad notiek cilvēka pakļau께ana tādai no viņa viedokļa nevēlamai rīcībai, kuras mērķis vai rezultāts ir cilvēka cieņas aizskar께ana un iebiedējo께as, naidīgas, pazemojo께as vai aizskaro께as vides radī께ana. Piemēram, darba kolektīvs aizskaro께i attiecas pret homoseksuālu kolēģi vai vīrietis savai kolēģei sistemātiski un detalizēti izsaka komplimentus par viņas sievi께ķo pievilcību, tādējādi liekot viņai justies neērti.

Norādījums jeb aicinājums diskriminēt arī ir diskriminācijas veids, kas konstatējams gadījumos, kad tiek dots norādījums citai personai diskriminēt kādu personu, pamatojoties uz aizliegto kritēriju. Piemēram, naktskluba īpa께nieks apsardzei norāda neielaist klubā čigānu tautības cilvēkus.

 

 

Aizliegts radīt nelabvēlīgas sekas – reaģējot uz sūdzību par diskrimināciju, tiesvedības procesu vai citas personas, kura vērsusies pret diskrimināciju, atbalstī께anu. Aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas attiecas uz nodarbinātības jomu un jomām, ko aptver diskriminācijas aizliegums uz rases vai etniskās piederības pamata.

Ko darīt pēc diskriminācijas?

Vai nu aiziet prom no darba vai arī iesūdzēt

Tiesā,bet to ir ļoti grūti pierādīt un daudz reiz

cietu께ajam ir nepiecie께ama griezties pie psihologa.

Izmantotie Avoti

1)http://www.humanrights.org.lv/html/lv/jomas/datu_baze/29500.html

2)http://www.liis.lv/etika/tema1.htm