Uzņēmuma izmaksas

Ievads
1. Teorētiskā daļa
1.1. Izmaksu definīcija
1.2. Izmaksu klasifikācija
1.2.1. Izmaksu klasifikācija pēc atkarības no uzņēmējdarbības apjoma
1.2.2. Izmaksu klasifikācija pēc to funkcijām un rakstura
1.2.3. Izmaksu klasifikācija atkarībā no attiecinājuma uz izmaksu nesējiem
1.2.4. Izmaksu klasifikācija pēc izmaksu vadīšanas līmeņiem
2. Praktiskā daļa
2.1. Uzņēmuma vispārējais apraksts
2.2. Apgrozījuma izmaksu metode
2.3. Mainīgo izmaksu noteikšana
2.4. Pastāvīgo izmaksu uzskaite
2.5. Tiešo un netiešo izmaksu noteikšana
2.6. Bezzaudējuma punkts